Félagsmálaráðuneyti

319/1981

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Siglufirði. - Brottfallin

1. gr.

            Bæjarstjórn Siglufjarðar ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar­félaginu, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatna­gerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

            Gatnagerðargjöld eru tvennskonar. A- gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-­gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að gera bundið slitlag á götu svo og ganga endanlega frá gangstétt. Mega þessi gjöld nema allt að áætluðum meðal­kostnaði við þessar framkvæmdir sbr. 2. og 4. gr. laga nr. 51/1974.

 

3. gr.

            A- gjald, vegna nýbyggingar, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlishús ......................................................................................         2,5%

            Raðhús og keðjuhús ........................................................................         1,8%

            Fjölbýlishús með allt að 5 íbúðum ..................................................           1,5%

            Fjölbýlishús með 5 íbúðum eða fleiri .............................................            1,0%

            Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar ..................             2,5%

            Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ........................             1,0%

            Gripahús og önnur mannvirki ........................................................            1,0%

            Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald.

            Gjald skal miða við stærð húss skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarks­stærðir.

            Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ..........................         500 m3                

            Raðhús, keðjuhús ..............................................................     400 m3 hver íbúð

            Fjölbýlishús .......................................................................     300 m3 hver íbúð

            Fyrir hvern m3 umfram lágmarksstærð skal greiða 30% meira -en að framan getur.

            Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingarhlutfall lóðar 0,3-0,5 eftir nánari ákvörðun hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti samþykktu deiliskipulagi.

            Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

            Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar sem gildir um hver áramót.

 

5. gr.

            Gjalddagar gatnagerðargjalds, samkvæmt 3. gr., skulu vera sem hér segir: Við lóðarveitingu skal greiða 70% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt.

 

6. gr.

            Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni.

            Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig, að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna.

            Hafi byggingarleyfið verið veitt og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatnagerðargjaldi, sem áður hefur verið greitt af sama áfanga.

 

7. gr.

Byggingarfrestur er tólf mánuðir, þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest.

            Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir:

            50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mánuði.

            Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar­gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram.

 

8. gr.

            Lóð er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á hendur bæjarfélagsins síðar vegna ástands hennar.

            Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum, sem til greina kunna að koma.

 

9. gr.

            Bæjarráð getur ákveðið að lækka eða fells niður gatnagerðargjald (A- gjald) af fjölbýlishúsum. Þá er bæjarráði heimilt að lækka eða fells niður gatnagerðargjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Enn­fremur getur bæjarráð ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum, að byggingar séu sérhæfðar eða afbrigðilegar um notkun.

 

10. gr.

            B- gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að gera slitlag og gangstétt, og skal miða við ákveðinn hluta byggingar­kostnaðar á rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlishús ........................................................................................       3,5%

            Parhús og keðjuhús ............................................................................      2,7%

            Fjölbýlishús með allit að 5 íbúðum ....................................................        2,0%

            Fjölbýlishús með 5 íbúðum eða fleiri ................................................         1,5%

            Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar .....................          3,5%

            Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ............................         1,8%

            Bifreiðageymslur ................................................................................      3,5%

            Gripahús og önnur mannvirki ..............................................................      1,5%

            Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 3,00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss og lóðar, samkvæmt skráningu fast­eignamats.

 

11. gr.

            Innheimta skal B- gjald af fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið bundnu slitlagi og/eða gangstétt á síðastliðnum 5 árum.

 

12. gr.

            Gatnagerðargjald, skv. 10. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

 

13. gr.

            Hafi gangstéttargjald verið greitt af lóð, skal það gjald koma til frádráttar með álagi, samkvæmt breytingu á vísitölu, sem orðin er frá því að greitt var, enda hafi gjaldið verið ætlað til lagningar gangstéttar við viðkomandi götur.

 

14. gr.

            Gatnagerðargjald samkvæmt 10. gr. greiðist þannig, að 20% greiðist, er lagn­ingu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar, 80%, skulu tryggðar með skuldabréfi, tryggðu með veði í viðkomandi fasteign, er greiðist með jöfnum afborgunum á næstu 3 árum. Gjalddagar afborgana eru 1. febrúar og 1. júlí ár hvert. Lánskjör skulu vera hin sömu og á lánum Byggðasjóðs, hverju sinni.

            Lokagreiðsla samkvæmt 10. gr. skal ekki innheimt, fyrr en gengið hefur verið frá gangstétt fyrir framan lóð gjaldenda.

            Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu við götu, sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B- gjald af viðkomandi byggingu. Bæjarráði er heimilt að veita staðgreiðsluafslátt af gjöldum þessum.

 

15. gr.

Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B- gjaldi samkvæmt 10. gr. eftirfarandi tilfellum:

a. Þegar greiða skal á lama tíma bæði A- og B- gjald, sbr. 14. gr.

b. Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- eða örorkulífeyrisþegar.

 

16. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

            Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lógum nr. 29/1885.

 

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Siglufjarðarkaup­staðar staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld sbr. lög nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

            Jafnframt er úr gildi felld reglugerð lama efnis nr. 279 28. júní 1977.

 

Félagsmálaráðuneytið, 24. júní 1981.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica