Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

102/2001

Reglugerð um breyting á reglugerð um stjórnsýsluumdæmi sýslumanna, nr. 57 5. febrúar 1992. - Brottfallin

102/2001

REGLUGERÐ
um breyting á reglugerð um stjórnsýsluumdæmi sýslumanna,
nr. 57 5. febrúar 1992.

1. gr.

1. gr. orðist svo:
Landinu er skipt í 26 stjórnsýsluumdæmi. Eiga sveitarfélög undir hvert þeirra, sem hér segir:

1. Umdæmi sýslumannsins, lögreglustjórans og tollstjórans í Reykjavík:
Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
2. Umdæmi sýslumannsins á Akranesi:
Akraneskaupstaður.
3. Umdæmi sýslumannsins í Borgarnesi:
Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur, Skorradalshreppur, Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðuhreppur og Borgarbyggð.
4. Umdæmi sýslumannsins í Stykkishólmi:
Kolbeinsstaðahreppur, Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, Eyrarsveit, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær.
5. Umdæmi sýslumannsins í Búðardal:
Dalabyggð og Saurbæjarhreppur.
6. Umdæmi sýslumannsins á Patreksfirði:
Reykhólahreppur, Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur.
7. Umdæmi sýslumannsins í Bolungarvík:
Bolungarvíkurkaupstaður.
8. Umdæmi sýslumannsins á Ísafirði:
Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur.
9. Umdæmi sýslumannsins á Hólmavík:
Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hólmavíkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Broddaneshreppur og Bæjarhreppur.
10. Umdæmi sýslumannsins á Blönduósi:
Húnaþing vestra, Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduóssbær, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur, Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur.
11. Umdæmi sýslumannsins á Sauðárkróki:
Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur.
12. Umdæmi sýslumannsins á Siglufirði:
Siglufjarðarkaupstaður.
13. Umdæmi sýslumannsins á Ólafsfirði:
Ólafsfjarðarkaupstaður.
14. Umdæmi sýslumannsins á Akureyri:
Grímseyjarhreppur, Dalvíkurbyggð, Hríseyjarhreppur, Arnarneshreppur, Hörgárbyggð, Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur.
15. Umdæmi sýslumannsins á Húsavík:
Hálshreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Skútustaðahreppur, Reykdælahreppur, Aðaldælahreppur, Reykjahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Raufarhafnarhreppur, Svalbarðshreppur og Þórshafnarhreppur.
16. Umdæmi sýslumannsins á Seyðisfirði:
Skeggjastaðahreppur, Vopnafjarðarhreppur, Norður-Hérað, Fljótsdalshreppur, Fellahreppur, Austur-Hérað, Borgarfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarkaupstaður.
17. Umdæmi sýslumannsins á Eskifirði:
Mjóafjarðarhreppur, Fjarðabyggð, Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur, Stöðvarhreppur, Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.
18. Umdæmi sýslumannsins á Höfn:
Sveitarfélagið Hornafjörður.
19. Umdæmi sýslumannsins í Vík:
Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur.
20. Umdæmi sýslumannsins á Hvolsvelli:
Austur-Eyjafjallahreppur, Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur, Hvolhreppur, Rangárvallahreppur, Holta- og Landsveit, Ásahreppur og Djúpárhreppur.
21. Umdæmi sýslumannsins í Vestmannaeyjum:
Vestmannaeyjabær.
22. Umdæmi sýslumannsins á Selfossi:
Gaulverjabæjarhreppur, Sveitarfélagið Árborg, Hraungerðishreppur, Villingaholtshreppur, Skeiðahreppur, Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Biskupstungnahreppur, Laugardalshreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Þingvallahreppur, Hveragerðisbær og Sveitarfélagið Ölfus.
23. Umdæmi sýslumannsins í Keflavík:
Grindavíkurkaupstaður, Sandgerðisbær, Gerðahreppur, Reykjanesbær og Vatnsleysustrandarhreppur, þó ekki svæði sem falla undir lið 24.
24. Umdæmi sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli:
Svæði á Suðurnesjum sem eru varnarsvæði og varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 5. maí 1951 tekur til og sýnd eru á uppdrætti er fylgir reglugerð þessari.
25. Umdæmi sýslumannsins í Hafnarfirði:
Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær og Bessastaðahreppur.
26. Umdæmi sýslumannsins í Kópavogi:
Kópavogsbær.


2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum í 1. mgr. 2. gr. laga um framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 92 1. júní 1989, öðlast þegar gildi.


Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. janúar 2001.

Sólveig Pétursdóttir.
Björg Thorarensen.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica