Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

500/1996

Reglugerð um breyting á reglugerð um stjórnsýsluumdæmi sýslumanna, nr. 57 5. febrúar 1992. - Brottfallin

1. gr.

                1. gr. orðist svo:

                Landinu er skipt í 27 stjórnsýsluumdæmi. Eiga sveitarfélög undir hvert þeirra, sem hér segir:

                1.             Umdæmi sýslumannsins, lögreglustjórans og tollstjórans í Reykjavík:

                                Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur.

                2.             Umdæmi sýslumannsins á Akranesi:

                                Akraneskaupstaður.

                3.             Umdæmi sýslumannsins í Borgarnesi:

                                Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur, Andakílshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur, Þverárhlíðarhreppur, Borgarhreppur, Borgarbyggð og Álftaneshreppur.

                4.             Umdæmi sýslumannsins í Stykkishólmi:

                                Kolbeinsstaðahreppur, Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, Eyrarsveit, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær og Skógarstrandarhreppur.

                5.             Umdæmi sýslumannsins í Búðardal:

                                Dalabyggð og Saurbæjarhreppur.

                6.             Umdæmi sýslumannsins á Patreksfirði:

                                Reykhólahreppur, Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur.

                7.             Umdæmi sýslumannsins í Bolungarvík:

                                Bolungarvíkurkaupstaður.

                8.             Umdæmi sýslumannsins á Ísafirði:

                                Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur.

                9.             Umdæmi sýslumannsins á Hólmavík:

                                Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hólmavíkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Broddaneshreppur og Bæjarhreppur.

                10.          Umdæmi sýslumannsins á Blönduósi:

                Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur, Þorkelshólshreppur, Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduósbær, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur, Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur.

                11.          Umdæmi sýslumannsins á Sauðárkróki:

                Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður, Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur og Fljótahreppur.

                12.          Umdæmi sýslumannsins á Siglufirði:

                Siglufjarðarkaupstaður.

                13.          Umdæmi sýslumannsins á Ólafsfirði:

                Ólafsfjarðarkaupstaður.

                14.          Umdæmi sýslumannsins á Akureyri:

                Grímseyjarhreppur, Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Hríseyjarhreppur, Árskógshreppur, Arnarneshreppur, Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Grýtubakkahreppur.

                15.          Umdæmi sýslumannsins á Húsavík:

                Hálshreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Skútustaðahreppur, Reykdælahreppur, Aðaldælahreppur, Reykjahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Raufarhafnarhreppur, Svalbarðshreppur og Þórshafnarhreppur.

                16.          Umdæmi sýslumannsins á Seyðisfirði:

                Skeggjastaðahreppur, Vopnafjarðarhreppur, Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Fljótsdalshreppur, Skriðdalshreppur, Vallahreppur, Egilsstaðabær, Fellahreppur, Tunguhreppur, Eiðahreppur, Hjaltastaðahreppur, Borgarfjarðarhreppur og Seyðisfjarðarkaupstaður.

                17.          Umdæmi sýslumannsins í Neskaupstað:

                Neskaupstaður.

                18.          Umdæmi sýslumannsins á Eskifirði:

                Eskifjarðarkaupstaður, Reyðarfjarðarhreppur, Mjóafjarðarhreppur, Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur, Stöðvarhreppur, Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.

                19.          Umdæmi sýslumannsins á Höfn:

                Bæjarhreppur, Hornafjarðarbær, Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur.

                20.          Umdæmi sýslumannsins í Vík:

                Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur.

                21.          Umdæmi sýslumannsins á Hvolsvelli:

                Austur-Eyjafjallahreppur, Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur, Hvolhreppur, Rangárvallahreppur, Holta- og Landsveit, Ásahreppur og Djúpárhreppur.

                22.          Umdæmi sýslumannsins í Vestmannaeyjum:

                Vestmannaeyjabær.

                23.          Umdæmi sýslumannsins á Selfossi:

                Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfossbær, Hraungerðishreppur, Villingaholtshreppur, Skeiðahreppur, Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Biskupstungnahreppur, Laugardalshreppur, Grímsneshreppur, Þingvallahreppur, Grafningshreppur, Hveragerðisbær og Ölfushreppur.

                24.          Umdæmi sýslumannsins í Keflavík:

                Grindavíkurkaupstaður, Sandgerðisbær, Gerðahreppur, Reykjanesbær og Vatnsleysustrandarhreppur, þó ekki svæði sem falla undir lið 25.

                25.          Umdæmi sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli:

                Svæði á Suðurnesjum sem eru varnarsvæði og varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna frá 5. maí 1951 tekur til og sýnd eru á uppdrætti er fylgir reglugerð þessari.

                26.          Umdæmi sýslumannsins í Hafnarfirði:

                Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær og Bessastaðahreppur.

                27.          Umdæmi sýslumannsins í Kópavogi:

                Kópavogskaupstaður.

 

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum í 11. gr. laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði nr. 92 1. júní 1989, öðlast þegar gildi.

 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. september 1996.

 

Þorsteinn Pálsson.

Þorsteinn A. Jónsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica