Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1146/2013

Reglugerð um veiðar úr úthafskarfastofnum 2014. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til flotvörpuveiða íslenskra skipa vestan 22. gráðu vestlægrar lengdar úr úthafskarfastofnum á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafs fiskveiði­nefndarinnar (NEAFC), utan þeirra svæða sem falla undir fiskveiðilögsögu samningsaðila og innan fiskveiðilandhelgi Grænlands, í samræmi við samning þjóðanna þess efnis. Ennfremur tekur reglugerð þessi til úthafskarfaveiða fiskiskipa, sem leyfi hafa til veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands, er þau stunda veiðar á úthafskarfa með flotvörpu utan línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

 1. 64°17´N - 30°23´V (við miðlínu milli Íslands og Grænlands).
 2. 64°45´N - 28°30´V
 3. 62°50´N - 25°45´V
 4. 61°55´N - 26°45´V
 5. 61°00´N - 26°30´V
 6. 60°48´N - 26°51´V (við lögsögumörk á Reykjaneshrygg).

Þá tekur reglugerðin til veiða á úthafskarfa sem veiddur er á svæðum 1f, 2g, 2h, 2j og 3k á samningssvæði Norðvestur-Atlantshafs fiskveiðistofnunarinnar, NAFO. Á árinu 2014 eru veiðar á úthafskarfa óheimilar á samningssvæði Norðvestur-Atlantshafs fiskveiði­stofnunar­innar, NAFO.

2. gr.

Íslenskum fiskiskipum er óheimilt að stunda flotvörpuveiðar á úthafskarfa skv. 1. gr. án sérstaks leyfis Fiskistofu.

Aðeins er þeim íslenskum fiskiskipum heimilt að stunda veiðar á úthafskarfa í flotvörpu, sem hafa aflamark í úthafskarfa, sbr. 3. og 4. gr.

3. gr.

Fyrir tímabilið 1. janúar 2014 til 31. desember 2014 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:

A

B

C

Lestir

Lestir

Lestir

6.204

298

5.906


 1. Leyfilegur heildarafli.
 2. Skerðing skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (4,8%).
 3. Fiskistofa úthlutar til skipa á grundvelli aflahlutdeildar.

Veiðar á úthafskarfa eru heimilar frá og með 10. maí og eru einungis leyfðar innan svæðis sem markast af eftirfarandi punktum:

 1. 64°45´N - 28°30´V
 2. 62°50´N - 25°45´V
 3. 61°55´N - 26°45´V
 4. 61°00´N - 26°30´V
 5. 59°00´N - 30°00´V
 6. 59°00´N - 34°00´V
 7. 61°30´N - 34°00´V
 8. 62°50´N - 36°00´V
 9. 64°45´N - 28°30´V

Stundi skip veiðar með flotvörpu á svæði, sem skilgreint er í 1. mgr. þessarar greinar, reiknast allur karfaafli skipsins til aflamarks skipsins í úthafskarfa samkvæmt reglugerð þessari.

Á grundvelli aflahlutdeildar í úthafskarfa skal Fiskistofa úthluta hverju skipi aflamarki, eins og skilgreint er í 1. mgr. þessarar greinar.

4. gr.

Heimilt er að framselja aflahlutdeild og aflamark milli íslenskra fiskiskipa, samkvæmt þeim reglum, sem almennt gilda um framsal aflahlutdeildar og aflamarks samkvæmt lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Ákvæði 11. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum, gilda ekki um aflamark sem úthlutað er í úthafskarfa samkvæmt þessari reglugerð. Þó er heimilt að flytja allt að 5% af aflamarki úthafskarfa frá einu fiskveiðiári yfir á það næsta. Þá er heimilt að veiða 5% umfram aflamark í úthafskarfa, enda dregst sá umframafli frá við úthlutun aflamarks næsta fiskveiðiárs á eftir.

5. gr.

Aðeins er þeim íslenskum fiskiskipum heimilt að stunda veiðar á samningssvæði NEAFC sem búin eru fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til sam­eigin­legrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu, hér eftir nefnd Eftirlits­stöðin, um staðsetningu, stefnu og hraða viðkomandi skips á klukkustundar fresti. Óheimilt er að halda úr höfn til veiða fyrr en starfsmenn Eftirlitsstöðvarinnar hafa staðfest til skipstjóra að ofangreindur búnaður starfi eðlilega.

Ef búnaður til sjálfvirkra sendinga, sbr. 1. mgr., bilar, skal gert við hann við komu í næstu höfn. Þar til búnaðinum verður komið í lag, skal senda á annan hátt upplýsingar um staðsetningu skipsins á 4 klukkustunda fresti til Eftirlitsstöðvarinnar. Einnig skulu til­kynningar skv. 6. gr. innihalda upplýsingar um staðsetningu skipsins.

6. gr.

Við úthafskarfaveiðar innan fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. 2. málslið 1. gr., við úthafs­karfa­veiðar í fiskveiðilögsögu Grænlands og eftir því sem við á á alþjóðlegu haf­svæði, skal senda eftirgreindar tilkynningar til Eftirlitsstöðvarinnar:

Komutilkynning: Skylt er skipstjóra skips að tilkynna í gegnum rafræna afladagbók til Eftirlitsstöðvarinnar með ekki meira en 12 klukku­stunda og að minnsta kosti 2 klukku­stunda fyrirvara að það fari inn á veiðisvæði sem skilgreint er í 1. mgr. 3. gr. tilkynn­ingar­innar.

Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku Eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COE" sem komutilkynning.
 4. Kóði fyrir það deilisvæði sem fara á inn á: "RCA" fyrir úthafskarfasvæðið skv. 1. mgr. 3. gr.
 5. Kóði fyrir það fiskveiðistjórnunarsvæði eða lögsögu sem verið er að fara inn á: "NEA" fyrir samningssvæði NEAFC, "ISL" fyrir íslenska lögsögu eða "GRL" fyrir lögsögu Grænlands.
 6. Kallmerki skipsins.
 7. Nafn skipsins.
 8. Skipaskrárnúmer.
 9. Staðsetning skipsins í gráðum og heilum mínútum.
 10. Áætlað heildaraflamagn um borð í kg, fært að næstu 100 kg miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir tegundum, sbr. 3. gr.
 11. Dagsetning og tími.

Aflatilkynning: Tilkynna skal Eftirlitsstöðinni í gegnum rafræna afladagbók daglega um heildarafla, í síðsta lagi klukkan 12.00 UTC daginn eftir að veiðar hefjast. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku Eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "CAT" sem aflatilkynning.
 4. Kóði fyrir það deilisvæði sem aflatilkynningin á við: "RCA" fyrir úthafskarfasvæði skv. 1. mgr. 3. gr.
 5. Kóði fyrir það fiskveiðistjórnunarsvæði eða lögsögu sem aflinn er veiddur á: "NEA" fyrir samningssvæði NEAFC, "ISL" fyrir íslenska lögsögu eða "GRL" fyrir lögsögu Grænlands.
 6. Kallmerki skipsins.
 7. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, fært að næstu 100 kg miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir tegundum, sbr. 3. gr. Sé engan afla að tilkynna skal senda "MZZ=0".
 8. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 9. Dagsetning og tími.

Lokatilkynning: Þegar veiðiskip yfirgefur svæðið sem skilgreint er í 1. mgr. 3. gr. skal það tilkynnt Eftirlitsstöðinni í gegnum rafræna afladagbók með ekki meira en 8 klukku­stunda og að minnsta kosti 2 klukkustunda fyrirvara. Í tilkynningunni komi fram eftir­farandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku Eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COX" sem lokatilkynning.
 4. Kóði fyrir það deilisvæði sem lokatilkynningin á við: "RCA" fyrir úthafskarfasvæði skv. 1. mgr. 3. gr.
 5. Kóði fyrir það fiskveiðistjórnunarsvæði eða lögsögu sem verið er að fara útaf: "NEA" fyrir samningssvæði, "ISL" fyrir íslenska lögsögu eða "GRL" fyrir lögsögu Grænlands.
 6. Kallmerki skipsins.
 7. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, fært að næstu 100 kg miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir tegundum, sbr. 3. gr. Sé engan afla að tilkynna skal senda "MZZ=0".
 8. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 9. Löndunarhöfn (áætlaður tími og dagsetning þar).
 10. Dagsetning og tími.

7. gr.

Tilkynningar skv. 6. gr. skulu sendar með þeim hætti sem lýst er í viðaukum I og II við reglugerð nr. 1221/2008 með síðari breytingum, um veiðieftirlit á samningssvæði Norð­austur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

Um tilkynningar við úthafskarfaveiðar á alþjóðlegu hafsvæði gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar nr. 1221/2008 með síðari breytingum, um veiðieftirlit á samningssvæði Norð­austur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

8. gr.

Stundi skip úthafskarfaveiðar og almennar togveiðar í lögsögu Íslands í sömu veiðiferð skal halda úthafskarfa aðgreindum frá öðrum afla um borð í veiðiskipi og skal hann veginn og skráður sérstaklega við löndun.

Er afli reiknast til aflamarks skal miðað við 94% nýtingu sé úthafskarfa landað slægðum með haus, 59% nýtingu sé úthafskarfa landað hausskornum, 30% nýtingu sé honum landað flökuðum með roði og beinum, 27% nýtingu sé honum landað flökuðum, roð­lausum með beinum.

Þegar úthafskarfi er reiknaður til þorskígilda skal miðað við verðmætastuðulinn 1,25.

9. gr.

Skipstjóri skal, svo fljótt sem verða má eftir að veiðum lýkur og eigi síðar en 4 klukkustundum eftir að komið er til hafnar, senda Fiskistofu skýrslu um áætlaðan úthafskarfaafla í viðkomandi veiðiferð á því formi sem Fiskistofa ákveður. Í skýrslunni skal koma fram úthafskarfaafli skipsins miðað við afla upp úr sjó sundurliðaður eftir afla innan fiskveiði­landhelgi Íslands, afla á alþjóðlegu hafsvæði og afla innan fisk­veiðilandhelgi Grænlands.

10. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út á grundvelli hennar, skulu varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum, lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, lögum nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytja­stofna sjávar með síðari breytingum og lögum nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum.

11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum, lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, lögum nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytja­stofna sjávar, með síðari breytingum og lögum nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 18. desember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Kristján Freyr Helgason.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica