Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1213/2013

Reglugerð um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2014. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum eru óheimilar nema að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu. Við veitingu leyfa koma aðeins til greina skip sem aflamark hafa í síld úr norsk-íslenska síldarstofninum.

2. gr.

Leyfi, sbr. 1. gr., tekur til veiða á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum í lögsögu Íslands, Noregs, Jan Mayen, á alþjóðlega hafsvæðinu milli Íslands og Noregs og í lögsögu Svalbarða. Við veiðar í lögsögu Noregs og Jan Mayen skal farið að reglum sem stjórnvöld í Noregi setja um veiðarnar. Um veiðar í lögsögu Noregs gilda og ákvæði 2. mgr. 3. gr. Í lögsögu Svalbarða skal farið að reglum sem norsk stjórnvöld setja um veiðarnar, enda séu þær settar á grundvelli samningsins um Svalbarða frá 9. febrúar 1920 og í samræmi við ákvæði hans.

3. gr.

Fyrir tímabilið 1. janúar 2014 til 31. desember 2014 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:

 

A

B

C

D

E

F

 

Lestir

Lestir

Lestir

Lestir

Lestir

Lestir

Alls

60.722

2.000

2.915

55.807

619

56.426

Þar af að hámarki í norskri lögsögu

11.299

372

542

10.385

-

10.385

Skýringar á töflu:

  1. Leyfilegur heildarafli.
  2. Frádráttur skv. ákvæði VIII til bráðabirgða við lög nr. 116/2006.
  3. Skerðing skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (4,8%).
  4. Samtala eftir skerðingar.
  5. Viðbætur vegna ársins 2013 á grundvelli tvíhliða samnings Íslands og Noregs.
  6. Til úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar.

Í efnahagslögsögu Noregs skulu ekki fleiri en 20 íslensk skip hafa leyfi til síldveiða á hverjum tíma og er þeim eingöngu heimilt að veiða norðan 62°N og utan 12 sjómílna frá grunnlínum. Hverju skipi er þannig heimilt að veiða í efnahagslögsögu Noregs 18,608% af aflamarki skips, að teknu tilliti til flutnings aflamarks milli skipa. Heimilt er að flytja sérstaklega milli skipa þann hluta aflamarks sem hverju skipi er heimilt að veiða við Noreg. Fiskistofu skal tilkynnt um slíkan flutning.

Heimilt er hverju skipi að veiða allt að 10% umfram aflamark í norsk-íslenskri síld á árinu 2014 og dregst sá umframafli frá aflamarki þess á árinu 2015. Þá er heimilt að flytja allt að 10% af ónýttu aflamarki fiskiskips frá árinu 2014 til ársins 2015. Þó er óheimilt að flytja ónýtt aflamark ársins 2014 í norskri lögsögu yfir til ársins 2015.

4. gr.

Um tilkynningar varðandi síldveiðar á alþjóðlegu hafsvæði gilda ákvæði reglugerðar nr. 1221/2008, með síðari breytingum, um veiðieftirlit á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar (NEAFC) og taka þær tilkynningar einnig til veiða innan íslensku lögsögunnar. Um tilkynningar varðandi veiðar innan lögsögu Noregs fer sam­kvæmt reglum norskra stjórnvalda.

5. gr.

Síldarafla skal landað og hann veginn í íslenskri höfn. Heimilt er þó með leyfi Fiskistofu að landa síldarafla og síldarafurðum í höfnum erlendis enda sé tryggt að eftirlit með vigtun aflans sé fullnægjandi að mati Fiskistofu. Jafnframt er heimilt að fengnu leyfi Fiskistofu að landa óvigtaðri síld um borð í vinnsluskip og flutningaskip, enda sé tryggt að skráning og vigtun afla sé fullnægjandi að mati Fiskistofu. Sækja skal um leyfi til löndunar síldar utan íslenskra hafna til Fiskistofu og skal skipstjóri í umsókn tilgreina nákvæmlega hvar hann hyggst landa aflanum og áætlað magn síldar. Þegar að löndun lokinni skal skipstjóri veiðiskips senda Fiskistofu endanlegar tölur um landaðan afla og aflaverðmæti, staðfestar af móttakanda síldarinnar eða staðfest afrit af vigtarnótu, liggi það fyrir.

Heimilt er að miðla afla úr nót til skips, sem leyfi hefur til síldveiða í því skyni að koma í veg fyrir að síld sé sleppt dauðri úr nótum.

Um vigtun á síld gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar um vigtun sjávarafla þó þannig að draga skal frá 2% af afla hvers skips vegna vatnsinnihalds í síld miðað við afla upp úr sjó og reiknast það magn ekki til aflaheimilda þess.

Landi skip frystum afurðum utan Íslands skal tilkynna um það í samræmi við ákvæði 5. kafla reglna Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar (NEAFC) um fiskveiðieftirlit og framkvæmd þess.

Þegar norsk-íslensk síld er reiknuð til þorskígilda skal miðað við verðmætastuðulinn 0,33.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út með stoð í henni varða viður­lögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breyt­ingum, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breyt­ingum, laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breyt­ingum og laga nr. 151/1996, um veiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum.

Vegna afla umfram leyfilegt hámark skal beita ákvæðum laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla. Jafnframt er Fiskistofu heimilt að svipta skip leyfi til síldveiða vegna brota á reglugerð þessari.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum, laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum, laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 2014. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1232/2012, um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2013.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. desember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Kristján Freyr Helgason.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica