Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1061/2013

Reglugerð um dragnótaveiðar. - Brottfallin

1. gr.

Heimilt er öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, að stunda veiðar með dragnót á þeim svæðum þar sem þeim er heimilt að stunda veiðar með botn- og flotvörpu, samkvæmt 5. gr. laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

2. gr.

Veiðar með dragnót nær landi en um ræðir í 5. gr. laga nr. 79/1997 eru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu. Leyfi til veiða með dragnót eru þrenns konar: Almenn dragnótaleyfi, sbr. 3. gr., dragnótaleyfi til kolaveiða, sbr. 4. gr. og dragnótaleyfi í Faxaflóa, sbr. gildandi reglugerð um dragnótaveiðar í Faxaflóa.

3. gr.

Almenn dragnótaleyfi skulu bundin við fiskveiðiárið og ákveðið svæði. Skiptast miðin umhverfis landið í fjögur leyfissvæði þannig:

  1. Suður- og Vesturland: Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur og vestur um Papey (64°35,5´N - 14°10,5´V) og að vestan af línu réttvísandi 270° frá Öndverðarnesi (64°53,1´N - 24°02,7´V). Veiðar eru bannaðar í Faxaflóa innan línu sem dregin er milli Garðskagavita (64°04,9´N - 22°41,4´V) og Hellnaness (64°44,59´N - 23°38,65´V).
  2. Breiðafjörður og Vestfirðir: Að sunnan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi (64°44,59´N - 23°38,65´V) og að norðan af línu réttvísandi norður frá Geirólfsgnúpi (66°16,66´N - 21°57,92´V).
  3. Norðurland: Að vestan markast svæðið af línu réttvísandi norður frá Horni (66°24,6´N - 22°22,7´V) og að austan af línu réttvísandi norður frá Rifstanga (66°32,3´N - 16°11,8´V)
  4. Norðausturland og Austfirðir: Á svæði milli lína réttvísandi norður frá Rifstanga (66°32,3´N - 16°11,8´V) og réttvísandi suðaustur frá Stokksnesi (64°14,1´N - 14°58,4´V).

Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita skipi leyfi til dragnótaveiða á því svæði sem skipið á heimahöfn enda skal skipið skráð innan þess svæðis og gert þaðan út. Aðeins er heimilt að veita bátum dragnótaleyfi á einu svæði innan hvers fiskveiðiárs sbr. 1. mgr. þessarar greinar. Þó er heimilt við endurnýjun dragnótabáts að veita nýjum báti í eigu sama eiganda leyfi til dragnótaveiða. Sama gildir hafi aðili eignast bát við nauðungarsölu.

Ekki er heimilt að veita skipum lengri en 42 metrar að mestu lengd leyfi samkvæmt þessari grein eða skipum með aflvísi hærri en 2,500, sbr. 3.-5. mgr. 5. gr. laga nr. 79/1997. Heimilt er í leyfum að binda heimildir til dragnótaveiða innan viðmiðunarlínu, sbr. 5. gr. laga nr. 79/1997, við ákveðnar bátastærðir.

4. gr.

Dragnótaleyfi til kolaveiða skulu bundin við tímabilið frá og með 1. september til og með 15. maí á ákveðnum svæðum fyrir Suðurlandi eða Vesturlandi og markast þau þannig:

  1. Suðurland: Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur frá Eystrahorni (64°24,1´N - 14°32,4´V) og að vestan af línu réttvísandi vestur frá Garðskaga (64°04,9´N - 22°41,4´V).
  2. Vesturland: Að norðan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi (64°44,59´N - 23°38,65´V) og að sunnan af línu réttvísandi suður frá Hópsnesi (63°49,6´N - 22°24,4´V).

Fiskistofu er aðeins heimilt að veita þeim skipum dragnótaleyfi til kolaveiða, sem slík leyfi fengu á árinu 1997 og skipum sem komið hafa í þeirra stað, sbr. 3. mgr., enda hafi þau aflahlutdeild í langlúru. Dragnótaleyfi til kolaveiða skal bundið við svæði þar sem skipið á heimahöfn, enda sé skipið skráð innan þess svæðis og gert þaðan út.

Heimilt er Fiskistofu að samþykkja flutning veiðileyfis frá skipi, sem rétt hefur til slíks leyfis samkvæmt þessari grein, til nýs skips, enda fullnægi það skip að öðru leyti skilyrðum þessarar greinar og sé ekki lengra eða með hærri aflvísi en skip það er dragnótaleyfið er flutt af.

5. gr.

Lágmarksstærð möskva í dragnót skal vera 135 mm. Við mælingar á möskvum drag­nótar gilda ákvæði gildandi reglugerðar um möskvamæla og framkvæmd möskva­mæl­inga.

Legggluggi er netstykki sem skorið er á legg. Sé legggluggi áskilinn við dragnótaveiðar á tilteknu svæði skal honum komið fyrir á efra byrði pokans (belgsins) þannig:

  1. Lengd gluggans skal minnst vera fjórir metrar.
  2. Aftari jaðar gluggans skal vera mest fimm metra frá pokaenda.
  3. Þegar glugginn er festur við upptöku pokans (belgsins) skal taka tvær upptökur á móti einum legg. Lengdarhliðar gluggans skulu festast slétt við neðra byrði í leisi pokans (belgsins).
  4. Möskvastærð í glugganetinu skal ekki vera minni en möskvastærð riðilsins í pokanum.

6. gr.

Óheimilt er að nota nokkurn þann útbúnað sem þrengir eða herðir á nokkurn hátt möskva en þó skal eigi teljast ólögmætt að festa net eða annað efni undir poka dragnótar í því skyni að forða eða draga úr sliti. Slitvarar þessir skulu aðeins festir að framan og á hliðunum við pokann.

Við veiðar í dragnót er óheimilt að nota hlera eða annað sem komið gæti í stað hlera til útþenslu vængjanna.

Þegar skip stundar dragnótaveiðar eru því bannaðar veiðar með öðrum veiðarfærum. Jafnframt er þá bannað að hafa um borð í skipinu önnur veiðarfæri en dragnót.

7. gr.

Heimilt er Fiskistofu að svipta skip leyfi til dragnótaveiða, sem gefið er út með stoð í reglugerð þessari vegna brota á reglugerð þessari eða ákvæðum leyfisbréfa til drag­nóta­veiða. Missi skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fellur jafnframt úr gildi leyfi til drag­nóta­veiða.

8. gr.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út samkvæmt henni varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti sakamála.

9. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fisk­veiði­landhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglu­gerð nr. 788/2006 um dragnótaveiðar með síðari breytingum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 15. nóvember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Baldur P. Erlingsson.

Hrefna Karlsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica