Félagsmálaráðuneyti

973/2000

Reglugerð um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til vatnsveitna á lögbýlum - Brottfallin

1. gr.

Þar sem svo háttar til að hagkvæmara er að mati sveitarstjórnar að leggja vatnsveitu að einstökum bæjum í dreifbýli, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga, með síðari breytingum, er heimilt að greiða framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna stofnkostnaðar við vatnsveitu á vegum eigenda einstakra lögbýla.

Ákvæði reglugerðar þessarar ná til allra jarðeigna í landinu þar sem landbúnaður er stundaður í þeim mæli að talist getur búrekstur eða þáttur í búrekstri, að undanskildum þeim jörðum og jarðarhlutum sem liggja innan skipulagðra þéttbýlissvæða sveitarfélaga. Framlög eru ekki veitt til framkvæmda á lögbýlum sem eigi hafa verið setin tvö ár eða lengur næst á undan framkvæmdaári eða eru nytjuð frá öðrum lögbýlum nema byggingar á jörðinni séu nytjaðar til búrekstrar sem krefst aðgangs að vatni eða fyrir liggi heimild til bústofnunar þar samkvæmt jarðalögum, nr. 65/1976, með síðari breytingum.

Heimilt er að veita framlög, þar sem svo háttar til að vatnsveita þjónar bæði lögbýli og fasteignum sem ekki falla undir reglugerð þessa, í réttu hlutfalli við eignarhald.

 

2. gr.

Stjórn Bændasamtaka Íslands gerir í lok hvers árs tillögur til félagsmálaráðuneytisins um úthlutun framlaga vegna einstakra framkvæmda á því ári og annast greiðslur til framkvæmdaaðila. Framlög vegna framkvæmda á næstliðnu ári skulu greidd eigi síðar en 15. febrúar ár hvert.

Hámarksframlag vegna einstakra framkvæmda má nema allt að 44% stofnkostnaðar við vatnsveitu til heimilis- og búsþarfa, þ.e. kostnaðar við vatnsupptöku, þar með talin borun eftir vatni og dælur, vatnsgeyma og leiðslu frá vatnsbóli að bæjarvegg. Enn fremur telst til stofnkostnaðar þóknun fyrir úttekt, sbr. 5. gr.

Heildarfjárhæð framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga samkvæmt reglugerð þessari á hverju ári skal ekki fara yfir 25 millj. kr.

 

3. gr.

Umsóknir um framlög til vatnsveituframkvæmda skulu vera skriflegar og hafa borist Bændasamtökum Íslands fyrir 15. nóvember árið áður en ráðist er í viðkomandi framkvæmd. Umsókn skal fylgja mat leiðbeiningarmiðstöðvar/héraðsráðunautar á þörf býlisins fyrir viðkomandi framkvæmd og staðfest kostnaðar- og framkvæmdaáætlun. Sé um byggingar að ræða skulu fylgja teikningar.

Umsókn skal fylgja umsögn viðkomandi sveitarstjórnar um að skilyrði 1. mgr. 1. gr. sé uppfyllt.

Ef ráðast þarf tafarlaust í vatnsveituframkvæmd, s.s. vegna þess að vatnsból þornar í náttúruhamförum eða af öðrum ástæðum, skal meta umsókn sem gilda ef hún berst fyrir 15. nóvember á framkvæmdaári, enda fylgi staðfesting leiðbeiningarstöðvar/héraðsráðunautar á að framkvæmd hafi verið nauðsynleg og kostnaður er ekki umfram það sem eðlilegt getur talist.

 

4. gr.

Mati á umsóknum skal lokið fyrir 1. febrúar á framkvæmdaári og tilkynna Bændasamtök Íslands umsækjendum hvort umsóknir fullnægja skilyrðum reglugerðar þessarar um styrkhæfni. Jafnhliða skulu Bændasamtökin senda ráðuneytinu áætlun um heildarframlög vegna framkvæmda á árinu.

Í tilkynningu skv. 1. mgr. þessa ákvæðis er heimilt að setja nauðsynleg skilyrði um tæknilegan frágang vatnsveitu.

 

5. gr.

Úttektir á framkvæmdum, staðfestar af viðkomandi leiðbeiningarstöð/héraðsráðunauti, skulu berast Bændasamtökum Íslands fyrir 15. nóvember á framkvæmdaári. Framkvæmdum skal lokið áður en úttekt fer fram.

Vatnsveituframkvæmdum telst lokið er pípur hafa verið grafnar í jörðu og einangraðar eins og fyrir er mælt í verklýsingu og gengið hefur verið frá vatnsbóli þannig að yfirborðsvatn komist ekki í það eða viðeigandi hreinsibúnaði hefur verið komið fyrir, sé þörf á að nota yfirborðsvatn.

Úttektarmaður skal, með samanburði við lýsingu og/eða teikningar sem fylgdu umsókn, fullvissa sig um að verkið sé unnið í samræmi við það sem lýst var í umsókn og þau skilyrði sem sett eru í tilkynningu Bændasamtaka Íslands, sbr. 2. mgr. 4. gr.

Ef óskað er eftir framlagi vegna framkvæmda sem ekki hafa verið teknar út fyrir 15. nóvember skal sótt um það að nýju vegna framkvæmda næsta árs. Hafi framkvæmdum verið frestað milli ára verður að sækja um framlag á ný.

 

6. gr.

Ef Bændasamtök Íslands telja að framkvæmdakostnaður eða einstakir kostnaðarliðir hafi farið fram úr því sem eðlilegt getur talist er þeim heimilt að miða við lægri fjárhæð í tillögum sínum til félagsmálaráðherra, sbr. 2. gr. Tilkynna skal framkvæmdaaðila um allar slíkar breytingar og gefa honum hæfilegan frest til að veita skýringar.

 

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. mgr. 13. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, samanber lög nr. 144/2000, og öðlast þegar gildi.

 

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal stjórn Bændasamtaka Íslands skila tillögum um úthlutun framlaga vegna framkvæmda á árunum 1999 og 2000 eigi síðar en 15. mars 2001. Umsóknir um framlög vegna framkvæmda sem fram fóru á þeim árum skulu berast eigi síðar en 1. febrúar 2001 og skulu Bændasamtökin afla umsagna frá viðkomandi sveitarstjórnum, sbr. 2. mgr. 3. gr., ef þær fylgja ekki umsóknum.

Heimilt er Bændasamtökunum að miða við lægri kostnaðartölur í tillögum sínum samkvæmt 1. mgr. en fram koma í umsóknum vegna þessara ára ef bersýnilegt er að framkvæmd hefur reynst dýrari en eðlilegt getur talist. Framlög vegna framkvæmda skv. 1. mgr. skulu greidd eigi síðar en 1. apríl 2001.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 19. desember 2000.

 

Páll Pétursson.

Guðjón Bragason.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica