Samgönguráðuneyti

929/2006

Reglugerð um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota.

I. KAFLI

Um ökuferilsskrá.

1. gr.

Landsskrá um ökuferil.

Ríkislögreglustjóri skal halda landsskrá um ökuferil ökumanna og punkta sem þeir hafa hlotið vegna umferðarlagabrota samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Færsla ökuferilsskrár.

Lögreglustjórar, hver í sínu umdæmi, skulu færa upplýsingar í ökuferilsskrá og er hún hluti af tölvutækri málaskrá lögreglu.

3. gr.

Brot sem færa skal í ökuferilsskrá.

Í ökuferilsskrá skal færa upplýsingar um umferðarlagabrot sem varða ökumenn og byggðar eru á kærum lögreglumanna. Einnig skal færa í skrána upplýsingar um öll umferðarslys sem lögregluskýrslur hafa verið ritaðar um.

Færa skal í skrána upplýsingar sem berast frá lögregluyfirvöldum erlendis um umferðar­laga­brot manna búsettra hér á landi.

4. gr.

Upplýsingar í ökuferilsskrá.

Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar í ökuferilsskrá ef þær liggja fyrir:

 1. Nafn, kennitala og heimili ökumanns.
 2. Upprunanúmer máls í málaskrá.
 3. Um ökuskírteini ökumanns og ökuréttindi.
 4. Númer og dagsetning kæru.
 5. Skráningarmerki og fastanúmer ökutækis.
 6. Tímasetning atburðar og brotavettvangur.
 7. Lýsing brots eða umferðaróhapps.
 8. Heimfærsla til refsiákvæða.
 9. Upphafs- og lokadagur sviptingar ökuréttar.
 10. Nafn skrásetjara.
 11. Punktafjöldi vegna brots.
 12. Heildarpunktafjöldi ökumanns á síðustu þremur árum.
 13. Annað það er máli kann að skipta.

5. gr.

Grundvöllur skráningar.

Ökuferilsskrá skal geyma upplýsingar sem byggðar eru á fyrirliggjandi lögregluskýrslum og öðrum rannsóknargögnum.

6. gr.

Eftirlit með upplýsingum.

Lögreglustjórar, hver í sínu umdæmi, skulu sjá til þess að upplýsingar séu rétt færðar í ökuferilsskrá og að skráin verði nýtt til eftirlits með ökuferli manna sem búsettir eru í umdæmi þeirra til aðhalds og í forvarnarskyni.

II. KAFLI

Um punktakerfi vegna umferðarlagabrota.

7. gr.

Ákvörðun punkta.

Punkta vegna einstakra brota á ákvæðum umferðarlaga og reglna settra samkvæmt þeim skal ákvarða í samræmi við fyrirmæli og leiðbeiningar sem birtast í viðauka við reglugerð þessa. Hvert brot samsvarar einum til fjórum punktum eftir alvarleika brots.

Þegar ákvörðun er tekin um punkta vegna brota á tveimur eða fleiri ákvæðum skal punktafjöldinn vera samtala punkta vegna hvers brots um sig.

Brot ökumanna sem ekki hafa ökurétt varða einnig punktum.

8. gr.

Svipting ökuréttar.

Ökumaður skal sviptur ökurétti í 3 mánuði þegar hann hefur hlotið samtals 12 punkta enda hafi hann, á allt að þriggja ára tímabili, gerst sekur um þrjú eða fleiri brot.

Ökumaður með bráðabirgðaskírteini skal sviptur ökurétti þegar hann hefur hlotið samtals 7 punkta að sömu skilyrðum uppfylltum.

Svipting ökuréttar skv. 1. og 2. mgr. kemur til viðbótar þeim viðurlögum sem liggja við síðasta broti ökumanns.

9. gr.

Málsmeðferð lögreglustjóra.

Lögreglustjóri skal ætíð haga málsmeðferð umferðarlagabrota í samræmi við punkta­fjölda viðkomandi ökumanns.

10. gr.

Punktakerfi og önnur viðurlög.

Ákvörðun um sviptingu ökuréttar vegna uppsafnaðra punkta skal tekin samhliða ákvörðun annarra viðurlaga vegna þess brots sem varð þess valdandi að ökumaður hlaut tilskilinn fjölda punkta til sviptingar ökuréttar. Varði viðkomandi brot eitt og sér sviptingu ökuréttar bætist þriggja mánaða svipting vegna uppsafnaðra punkta við þann svipt­ingar­tíma sem ella hefði verið ákveðinn.

11. gr.

Færsla punkta í ökuferilsskrá.

Punktar vegna umferðarlagabrota skulu færðir í ökuferilsskrá þegar brot ökumanns hefur verið staðreynt með einhverjum eftirfarandi hætti:

 1. Greiðslu sektar.
 2. Undirritun lögreglustjórasáttar.
 3. Áritun dómara, viðurlagaákvörðun eða dómi samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála.

12. gr.

Brottfall punkta.

Réttaráhrif punkta falla niður:

 1. Að liðnum þremur árum frá þeim degi er brot var framið.
 2. Þegar ákvörðun um sviptingu ökuréttar á grundvelli uppsafnaðra punkta hefur verið tekin. Falla þá niður allir þeir punktar sem ökumaður hefur hlotið.
 3. Þegar ákvörðun um viðurlög vegna brots, sem varðað hefur færslu punkta, er felld úr gildi.

13. gr.

Frestun brottfalls punkta vegna meðferðar máls.

Gerist ökumaður sekur um umferðarlagabrot á þriggja ára tímabili, sem jafngilda 12 punktum (7 ef ökumaður er með bráðabirgðaökuskírteini) eða meira, falla punktar hans þó ekki niður fyrr en málsmeðferð er endanlega lokið vegna síðasta brotsins.

Nú hefur ökumaður framið brot og málsmeðferð er ekki lokið þegar hann nær síðar 12 punktum (7 ef ökumaður er með bráðabirgðaökuskírteini) á þriggja ára tímabili vegna annarra brota og skal þá þegar svipta hann ökurétti án tillits til óafgreiddra mála. Punktar sem hann síðar fær vegna brots, sem hann gerðist sekur um áður en ákvörðun um sviptingu ökuréttar vegna punktasöfnunar var tekin, falla ekki niður fyrr en að liðnum þremur árum frá því að það brot var framið.

14. gr.

Viðvörun til ökumanns.

Ríkislögreglustjóri skal gefa út viðvörun til ökumanns þegar 8 punktar hafa verið færðir í ökuferilsskrá hans á þriggja ára tímabili. Slíka viðvörun skal þó gefa út til ökumanns með bráðabirgðaökuskírteini þegar 3 punktar hafa verið færðir í ökuferilsskrá hans.

Það kemur ekki í veg fyrir sviptingu ökuréttar þótt viðvörun berist ekki ökumanni áður en tilskildum punktafjölda er náð.

III. KAFLI

Gildistaka.

15. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 52. gr. og 2. mgr. 101. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 með síðari breytingum, öðlast gildi þann 1. desember 2006.

Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðar­laga­brota nr. 431/1998 með síðari breytingu.

Samgönguráðuneytinu, 31. október 2006.

Sturla Böðvarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica