Umhverfisráðuneyti

708/2008

Reglugerð um þvotta- og hreinsiefni. - Brottfallin

1. gr.

Hlutverk Umhverfisstofnunar.

Umhverfisstofnun gegnir hlutverki lögbærs yfirvalds sbr. 5., 9. og 10. gr. og II. viðauka reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

2. gr.

Merkingar.

Merkingar þvotta- og hreinsiefna skulu vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku.

3. gr.

Eftirlit.

Um eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar fer samkvæmt 9. og 10. gr. laga nr. 45/2008, um efni og efnablöndur.

4. gr.

Viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 12. gr. laga nr. 45/2008, um efni og efnablöndur.

5. gr.

Gildistaka tiltekinna gerða Evrópubandalagsins.

Eftirfarandi reglugerðir sem vísað er til í XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

a) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni, sem vísað er til í tölulið 12u, XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2005, þann 2. desember 2005. Reglugerðin er birt í fylgiskjali með reglugerð þessari ásamt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 907/2006, sbr. b) lið.

b) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 907/2006 varðandi breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni, sem vísað er til í tölulið 12u, XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2007, þann 27. apríl 2007. Reglugerðin er birt í fylgiskjali með reglugerð þessari ásamt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 648/2004, sbr. a) lið.

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 4. gr. laga nr. 45/2008, um efni og efnablöndur.

Reglugerðin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 521/1994, um þvotta- og hreingerningaefni.

Umhverfisráðuneytinu, 30. júní 2008.

Þórunn Sveinbjarnardóttir.

Magnús Jóhannesson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica