Menntamálaráðuneyti

415/2000

Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um samræmd próf í kjarnagreinum í 4. og 7. bekk. Með samræmdu prófi er í reglugerð þessari átt við sama próf sem heill árgangur þreytir á sama tíma og við sömu eða sambærilegar aðstæður. Sambærilegar aðstæður við próf gegna því hlutverki að gera niðurstöður prófanna sambærilegar. Allir nemendur í grunnskóla eru skyldir til að gangast undir samræmd próf í 4. og 7. bekk njóti þeir ekki undanþágu samkvæmt 5. mgr. 35. gr., 36. gr. og 48. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla eða eru sannanlega forfallaðir vegna veikinda á prófdegi.


2. gr.

Menntamálaráðherra leggur grunnskólum til samræmd próf í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk. Grunnskólum er skylt að halda samræmd próf og fylgja reglum um framkvæmd þeirra. Framkvæmdaaðili prófanna setur ítarlegar reglur um framkvæmd og fyrirlögn prófanna.Við fyrirlögn samræmdra prófa ber að fara nákvæmlega eftir þeim fyrirmælum sem fylgja prófi. Frávik frá reglum um fyrirlögn eru ekki heimil nema með samþykki þess aðila sem ber ábyrgð á framkvæmd prófanna. Menntamálaráðherra ákveður með auglýsingu með a.m.k. hálfs árs fyrirvara hvenær samræmd próf í 4. og 7. bekk skuli haldin.


3. gr.

Samræmd próf í íslensku og stærðfræði skulu lögð fyrir samtímis í öllum 4. og 7. bekkjum grunnskóla. Tilgangur samræmdra prófa í 4. og 7. bekk er að:
a. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð

b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur

c. veita nemendum, forsjáraðila og skólum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda

d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins.


4. gr.

Menntamálaráðherra felur Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála eða öðrum aðila framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla með sérstökum samningi og ber stofnunin/aðilinn ábyrgð á samningu og framkvæmd prófanna samkvæmt þessari reglugerð. Í samningi þessum skal m.a. kveðið á um samningu, fyrirlögn og úrvinnslu samræmdra prófa. Ekki er heimilt að ráða kennara til að semja samræmt próf ef hann kennir sömu námsgrein í viðkomandi árgangi. Kennarar skulu ekki meta úrlausnir nemenda úr þeim skóla þar sem þeir stunda kennslu. Trúnaðar- og þagnarskylda hvílir á þeim sem sjá um og taka þátt í að semja og meta úrlausnir á samræmdum prófum. Þeim er óheimilt að fjalla um eða birta að hluta eða í heild úrlausnir einstakra nemenda.


5. gr.

Samræmd próf skulu vera markmiðsbundin eftir því sem aðalnámskrá gerir kleift. Jafnframt skulu þau vera áreiðanleg og réttmæt. Mat úrlausna á samræmdum prófum skal vera hlutlægt.


6. gr.

Heimilt er að víkja frá almennum reglum um fyrirlögn samræmdra prófa í 4. og 7. bekk þegar um er að ræða líkamlega fötlun, langvarandi veikindi eða aðra erfiðleika af líffræðilegum orsökum, s.s. lesblindu, enda séu þessar aðstæður nemandans staðfestar af sérfræðingi á viðkomandi sviði. Slíkar umsóknir um frávik frá reglum um fyrirlögn skal skólastjóri senda þeim aðila sem ber ábyrgð á framkvæmd samræmdra prófa í síðasta lagi sjö vikum fyrir próf. Umsóknir skulu undirritaðar af skólastjóra og staðfestar af forsjáraðila nemanda.


7. gr.

Framkvæmdaraðila er óheimilt að veita öðrum en skólastjóra viðkomandi grunnskóla þar sem nemandi stundar nám, nemanda og forsjáraðilum hans upplýsingar um einkunnir einstakra nemenda á samræmdum prófum nema nauðsyn beri til vegna:
a. flutnings nemenda milli grunnskóla, enda liggi fyrir samþykki forsjáraðila;

b. athugana sem fræðsluyfirvöld standa fyrir enda sé krafist fullrar þagnarskyldu;

c. fræðilegra rannsókna enda sé krafist fullrar þagnarskyldu.

Vegna athugana eða rannsókna samkvæmt b. og c. lið ber að leita heimildar tölvunefndar eða Persónuverndar eftir gildistöku laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og gæta að öllu leyti ákvæða þeirra laga.

Innan þriggja mánaða frá því niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk hafa verið sendar skólum, samanber 8. gr., getur nemandi krafist þess að fá úrlausn sína afhenta. Öðrum úrlausnum skal eytt á tryggilegan hátt að þeim tíma liðnum og er sá aðili er umsjón hefur með prófinu ábyrgur fyrir þeirri framkvæmd. Um varðveislu upplýsinga sem unnar eru upp úr prófúrlausnum fer eftir ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn Íslands.


8. gr.

Eigi síðar en mánuði eftir að samræmd próf í 4. og 7. bekk eru haldin, sendir sá aðili sem annast framkvæmd prófanna niðurstöður til skólastjóra. Hverjum nemanda skal gefa heildareinkunn fyrir hvert próf auk einkunna fyrir skilgreinda prófþætti á þeim einkunnakvörðum sem kveðið er á um í 10. gr. Framkvæmdaaðili skal jafnframt senda hverjum skóla heildaryfirlit yfir niðurstöður nemenda skólans eftir prófþáttum í hvoru prófi, meðaleinkunn og meðaltöl á landsvísu eftir prófþáttum og prófgreinum.


9. gr.

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála eða annar aðili sem falið er að sjá um framkvæmd samræmdra prófa, skal eigi síðar en þremur mánuðum eftir að próf eru haldin, gefa út yfirlit um heildarniðurstöður prófanna og dreifa til grunnskóla, foreldraráða við grunnskóla og fræðsluyfirvalda. Þar skulu koma fram meðaltöl einstakra skóla og á landsvísu eftir prófum, hlutfall nemenda sem þreyta hvort próf og aðrar upplýsingar sem þarf til að skýra niðurstöðurnar og auðvelda túlkun á þeim. Láta skal öðrum aðilum í té upplýsingar um niðurstöður samræmdra prófa ef þeir óska þess en ætíð skal gæta trúnaðar gagnvart einstökum nemendum.


10. gr.

Nemendur skulu fá heildareinkunnir fyrir hvert próf og auk þess einkunnir er gefa yfirlit yfir árangur sinn í skilgreindum prófþáttum. Heildareinkunn beri heitið samræmd einkunn og einkunn á prófþáttum beri heitið námsþáttaeinkunn. Samræmdar einkunnir og námsþáttaeinkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum á einkunnakvarðanum 1-10. Til stuðnings við túlkun á frammistöðu nemenda getur framkvæmdaaðili birt og notað einkunnakvarða er veita gagnlegar og túlkanlegar upplýsingar um kunnáttu og stöðu nemenda til viðbótar við samræmdar einkunnir og námsþáttaeinkunnir. Einkunnum á samræmdum prófum skulu fylgja upplýsingar um áreiðanleika þeirra.


11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 516/1996 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í grunnskólum.


Menntamálaráðuneytinu, 6. júní 2000.

Björn Bjarnason.
Árni Gunnarsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica