Félagsmálaráðuneyti

352/1972

Reglugerð um holræsi í Grýtubakkahreppi - Brottfallin

REGLUGERÐ

um holræsi í Grýtubakkahreppi.

1. gr.

Þegar Grýtubakkahreppur hefur látið leggja holræsi í Grenivíkurþorpi i veg, götu eða annað opið svæði eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga húseignir að eða í námunda við og til holræsa geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið.

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið.

Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem hreppsnefnd ákveður, getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda.

2. gr.

Grýtubakkahreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem gerðar eru eftir 1. sept. 1972. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóðamörkum húsa. Leggi hreppurinn hluta holræsaheimlagnar inn fyrir lóðarmörk húseiganda skal það verk unnið skv. reikningi og á kostnað húseiganda.

Við raðhús eða fjölbýlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum, er settir verða.

3. gr.

Hreppsnefnd fer með stjórn framkvæmdamála, er varða holræsakerfi þorpsins svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla.

Heimilt er hreppsnefnd að fela sérstökum umsjónarmanni yfirumsjón með holræsakerfinu.

Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt skal hann skýra oddvita eða umsjónarmanni frá því og fá samþykki þar til. Skal hann leggja fram teikningu af frárennsliskerfi sínu, ef krafizt verður. Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar eða umsjónarmanns í öllu því, er að tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi oddviti eða umsjónarmaður ávallt eftirlit með því, að vel og örugglega sé frá öllu gengið.

4. gr.

Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast þær kröfur, sem til slíks eru gerðar i byggingasamþykkt, en auk þess getur bygginganefnd sett reglur um holræsaefni t.d. ef um nýjungar á því sviði er að ræða. Oddviti getur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi húseigenda, þar sem ástæða þykir til.

5. gr.

Heimilt er hreppsnefnd að yfirtaka núverandi holræsakerfi einstakra manna samkvæmt samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágreiningur verður.

Bannað er að láta renna f holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvikasilfur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun.

6. gr.

Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði Grýtubakkahrepps, en til að standast þann kostnað ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, veg eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða stofngjald, sem nemur kr. 30.00 á hvern rúmmetra húseignarinnar. Stofngjaldið skal greiðast áður en tenging við aðalræsi er leyfð.

Auk stofngjalds á hverri húseign, sem tengd er holræsakerfi hreppsins eða holræsi, sem hreppurinn hefur yfirtekið, skal húseiganda skylt að greiða árlegt holræsagjald, sem nemur 0.1% - einu pro mille - af hinu opinbera fasteignamati húss eins og það er reiknað á hverjum tíma. Þó ekki lægra en kr. 700.00.

Undanþága frá greiðslu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undanþágu frá greiðslu holræsaárgjalds.

Heimilt skal hreppsnefnd að lækka stofngjald skv. þessari grein í sérstökum tilvikum svo sem við byggingu fjölbýlishúsa.

7. gr.

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess gagnvart sveitarsjóði.

Kröfur, sem sveitarsjóður kann að öðlast skv. reglugerð þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu 4 ár eftir gjalddaga með fasteignaveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

Gjalddagi holræsaárgjalds er 30. nóv. ár hvert, fyrir yfirstandandi ár.

8. gr.

Ákvæði þessarar reglugerðar ná til allra holræsa, sem hreppurinn hefur látið gera enda annist hann viðhald og endurnýjun þeirra. Húseigendum er og skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sínum að aðalræsi, sbr. ákvæði 3. gr. um fyrirmæli oddvita eða umsjónarmanns.

9. gr.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 200 000.00 nema þyngri refsing liggi við að lögum. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með sem opinbert mál.

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Grýtubakkahrepps hefur samið og samþykkt samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar i stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Félagsmálaráðuneytið, 27. desember 1972.

Hannibal Valdimarsson.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica