Umhverfisráðuneyti

1154/2005

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 728/2004 um fljótandi eldsneyti. - Brottfallin

1. gr.

3. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Skilgreiningar.

Bensín: Allar rokgjarnar olíur sem ætlaðar eru til þess að knýja rafkveikjuhreyfla sem notaðir eru í hvers konar tæki og búnað annan en flugvélar.

Bílagasolía (dísilolía): Gasolía sem einkum er ætluð fyrir vélknúin ökutæki, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Til bílagasolíu telst einnig gasolía til nota á færanlegar vinnuvélar sem ætlaðar eru til nota utan vegar.

Gasolía: Eldsneyti, annað en skipaolía, sem unnið er úr jarðolíu og tilheyrir millieimingarsviði, þar sem minna en 65% af rúmmáli eimast við 250°C og þar sem a.m.k. 85% af rúmmáli eimast við 350oC skv. ASTM D86 aðferðinni.

Skipadísilolía: Skipaolía sem hefur seigju eða eðlismassa á því bili sem gefið er upp fyrir DMB og DMC flokka í töflu 1 í ISO staðli 8217:2005.

Skipagasolía: Skipaolía sem hefur seigju eða eðlismassa á því bili sem gefið er upp fyrir DMA og DMX flokka í töflu 1 í ISO staðli 8217:2005.

Skipaolía (marine fuel): Allt fljótandi eldsneyti sem ætlað er til nota í skipum og bátum, þ.m.t. eldsneyti sem skilgreint er í ISO 8217:2005.

Svartolía: Skipaolía sem ætluð er til nota í skipum og flokkuð er í töflu 2 í ISO staðli 8217:2005. Einnig eldsneyti til nota í föstum brennslustöðvum á landi. Svartolía er unnin úr jarðolíu og flokkast sem þung olía á grundvelli eimingarsviðs þar sem minna en 65% af rúmmáli eimast við 250oC skv. ASTM D86 aðferðinni. Ef ekki er mögulegt að ákvarða eimingarhlutfall fellur eldsneytið einnig undir þennan flokk.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr.:

a) 1. mgr. orðast svo:

Einungis er heimilt að flytja inn og selja eldsneyti sem uppfyllir kröfur sem settar eru fram í I.-IV. viðauka. Um bensín gildir I. viðauki, um bílagasolíu II. viðauki, um svartolíu, skipadísilolíu og skipagasolíu III. viðauki og um aðra gasolíu en bílagasolíu gildir IV. viðauki. Þetta á þó ekki við um metanól, sbr. 8. gr.

b) 4. mgr. fellur niður.

3. gr.

III. viðauki orðast svo:

III. VIÐAUKI

Kröfur varðandi brennistein í eldsneyti.

Gerð: Svartolía, skipadísilolía og skipagasolía.

Færibreyta

Mæli-eining

Markgildi (1)

Prófun

Markgildi vegna loftgæða

Lágmark

Hámark

Aðferð

Útgáfud.

Hámark

Lágmark

Brennisteinn í svartolíu

% m/m

-

2%

EN-ISO 14596

ISO8754

1998

1992

-

1% (2)

Brennisteinn í skipadísilolíu

% m/m

-

2%

EN-ISO 14596

ISO8754

1998

1992

-

1%

Brennisteinn í skipagasolíu

% m/m

-

0,2%

EN-ISO 14596

ISO8754

1998

1992

-

0,2%

(1) Sjá skýringu (2) í I. viðauka
(2) Sbr. 2. mgr. 4. gr.4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. og 29. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988, með síðari breytingum, sbr. og 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/33/EB um breytingu á tilskipun 99/32/EB um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 21. desember 2005.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica