Umhverfisráðuneyti

728/2004

Reglugerð um fljótandi eldsneyti. - Brottfallin

1. gr.
Markmið.

Markmið reglugerðar þessarar er að draga úr hugsanlegum skaðlegum áhrifum eldsneytis á heilsu fólks og umhverfi.


2. gr.
Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um eldsneyti til notkunar í ökutækjum, vinnuvélum, skipum og öðrum tækjum sem búin eru rafkveikju- eða þrýstikveikjuhreyflum, auk eldsneytis til nota í iðnaði og til hitunar.

Reglugerð þessi gildir einnig um metanól sem eldsneyti fyrir flugför og flugmódel.

Reglugerð þessi gildir ekki um eldsneyti sem ætlað er til nota í siglingum milli landa, á flugvélar og í hernaði.


3. gr.
Skilgreiningar.
Bensín

: Allar rokgjarnar olíur sem ætlaðar eru til þess að knýja rafkveikjuhreyfla sem notaðir eru í hvers konar tæki og búnað annan en flugvélar.

Gasolía: Eldsneyti sem unnið er úr jarðolíu og tilheyrir millieimingarsviði þar sem a.m.k. 85% af rúmmáli eimast við 350oC skv. ASTM D86. Gasolía skiptist í:

a. Bílagasolíu (díselolíu): Gasolía sem einkum er ætluð fyrir vélknúin ökutæki, sbr. reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Til bílagasolíu telst einnig gasolía til nota á færanlegar vinnuvélar sem ætlaðar eru til nota utan vegar.
b. Skipagasolíu: Gasolía, sem ætluð er fyrir skip og báta.
c. Aðra gasolíu: Gasolía, sem ætluð er til annarra nota en skv. a. og b. lið, svo sem til hitunar eða í iðnaði.

Svartolía

: Eldsneyti sem ætlað er til nota í skipum og föstum brennslustöðvum á landi. Svartolía er unnin úr jarðolíu og flokkast sem þung olía á grundvelli eimingarsviðs þar sem minna en 65% af rúmmáli eimast við 250oC skv. ASTM D86 aðferðinni. Ef ekki er mögulegt að ákvarða eimingarhlutfall fellur eldsneytið einnig undir þennan flokk.


4. gr.
Kröfur til eldsneytis.

Einungis er heimilt að flytja inn og selja eldsneyti sem uppfyllir kröfur sem settar eru fram í I.-IV. viðauka. Um bensín gildir I. viðauki, um bílagasolíu II. viðauki, um svartolíu og skipagasolíu III. viðauki og um aðra gasolíu IV. viðauki. Þetta á þó ekki við um metanól, sbr. 8. gr.

Í föstum brennslustöðvum á landi má ekki nota svartolíu með meiri brennisteini en 1%, sbr. III. viðauka, á þeim á svæðum þar sem hætta er á að loftgæði með tilliti til brennisteinsfari yfir umhverfismörk fyrir brennisteinsdíoxíð, sbr. reglugerð um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og upplýsingar til almennings, nema annað sé sérstaklega tilgreint í starfsleyfi viðkomandi brennslustöðvar með viðeigandi mótvægisaðgerðum.

Ekki má nota gasolíu sem inniheldur meiri brennistein en 0,1%, sbr. IV. viðauka, á þeim á svæðum þar sem hætta er á að loftgæði með tilliti til brennisteins fari yfir umhverfismörk fyrir brennisteinsdíoxíð, sbr. reglugerð um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og upplýsingar til almennings.

Um skipagasolíu gilda ákvæði í III. viðauka.


5. gr.
Eftirlit.

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar.


6. gr.
Skýrslugjöf.

Innflytjendur eldsneytis skulu senda Umhverfisstofnun niðurstöður mælinga viðurkenndra rannsóknastofa á þeim prófunarþáttum sem tilgreindir eru í I. – IV. viðauka og skulu prófanir vera samkvæmt þeim aðferðum sem þar eru tilgreindar. Allir eldsneytisfarmar sem fluttir eru til landsins skulu prófaðir. Skila skal skýrslum fyrir 1. mars ár hvert fyrir næstliðið ár.


7. gr.
Íblöndunarefni.

Óheimilt er að selja eða setja íblöndunarefni í eldsneyti sem raskað getur efnasamsetningu eldsneytisins þannig að það uppfylli ekki ákvæði í I.-IV. viðauka. Önnur íblöndunarefni má aðeins selja eða setja í eldsneytið að fengnu leyfi Umhverfisstofnunar.


8. gr.
Metanól.

Olíuinnflytjendum er heimilt að selja vatnsblöndur metanóls til eldsneytis á flugför án þess að til kaupanna þurfi sérstök leyfi, sbr. ákvæði reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa. Heimildin er bundin því skilyrði að metanólblöndurnar séu tryggilega geymdar og afgreiddar beint á sérstaka geyma í flugförum.

Seljandi skal færa upplýsingar um selt magn metanóls í þar til gerða sölubók sem Umhverfisstofnun leggur til og skal sölubók skilað til stofnunarinnar fyrir lok hvers árs.

Verslunum er fengið hafa til þess leyfi ráðherra, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar, er heimilt að flytja inn og selja blöndur rísínusolíu (laxerolíu), tilbúinnar olíu og metanóls sem eldsneyti á módel-mótora. Magn rísínusolíu skal vera minnst 2% í þessum blöndum.

Sölu- og innflutningsleyfi skv. 3. mgr. skulu bundin nánari skilyrðum um ílát, merkingar, færslur í sölubækur, varðveislu o.fl. í samræmi við leyfi viðkomandi verslana.

Módeleldsneyti sem inniheldur yfir 10% metanól má aðeins selja eða afhenda þeim sem eru 18 ára eða eldri.


9. gr.
Undanþágur.

Þegar sérstaklega stendur á getur umhverfisráðherra, að fenginni skriflegri og rökstuddri umsókn hlutaðeigandi og að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar, veitt heimild til að nota aðra gasolíu en bílagasolíu á landbúnaðarvélar og vinnuvélar utan vega með þeim skilyrðum sem sett kunna að vera í hverju tilviki. Sé slík heimild veitt, ber að tilkynna hana innflutnings- og söluaðilum sem eru starfandi á hverjum tíma.


10. gr.
Valdsvið og þvingunarúrræði.

Um valdsvið og þvingunarúrræði gilda ákvæði VI. kafla laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum. Til að knýja á um ráðstafanir samkvæmt reglugerð þessari skal fylgja þeim þvingunarúrræðum sem mælt er fyrir um í IX. kafla reglugerðar um mengunarvarnaeftirlit þegar við á.


11. gr.
Viðurlög.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Sé brot stórfellt eða ítrekað getur það varðað fangelsi allt að tveimur árum.


12. gr.
Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. og 29. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988, með síðari breytingum, sbr. og 5. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun 2003/17 um breytingu á tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis. Reglugerðin byggir einnig á ákvæðum eftirfarandi áður innleiddra tilskipana sem vísað er til í tl. 6 og 6a í XVII. kafla II. viðauka og tl. 21ad í III. kafla XX. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og þeim var breytt með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94, 90/2001 og 91/2001:

a. tilskipun 93/12/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um brennisteinsmagn í tilteknu fljótandi eldsneyti,
b. tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 93/12/EBE,
c. tilskipun 99/32/EB um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis og breytingu á tilskipun 93/12/EB,
d. tilskipun 2000/71/EB um að laga mæliaðferðirnar, sem mælt er fyrir um í I., II., III. og IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB, að tækniframförum eins og kveðið er á um í 10. gr. þeirrar tilskipunar.

Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 2005. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 784/2001, um fljótandi eldsneyti.

Ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði 3. mgr. 4. gr. tekur gildi 1. janúar 2008.
Þrátt fyrir ákvæði I. viðauka er heimilt til 1. janúar 2009 að flytja inn og selja bensín sem inniheldur brennistein með markgildi allt að 50 mg/kg.
Þrátt fyrir ákvæði II. viðauka er heimilt til 1. janúar 2009 að flytja inn og selja bílagasolíu sem inniheldur brennistein með markgildi allt að 50 mg/kg.
Þrátt fyrir ákvæði IV. viðauka er heimilt til 1. janúar 2013 að flytja inn og selja aðra gasolíu sem inniheldur brennistein með markgildi allt að 0,2%, sbr. þó 3. mgr. 4. gr.


Umhverfisráðuneytinu, 30. ágúst 2004.

Siv Friðleifsdóttir.
Magnús Jóhannesson.


I. VIÐAUKI
Kröfur til eldsneytis sem notað er í tæki sem búin eru rafkveikjuhreyflum.

Gerð: Bensín

Færibreyta(1)
Mælieining
Markgildi (2)
Lágmark
Hámark
Prófunaroktantala
95
Hreyfilsoktantala
85
Gufuþrýstingur
sumar(3)
kPa
70,0
Eiming:
- uppgufun við 100 °C
% v/v
46,0
- uppgufun við 150 °C
% v/v
75,0
Vetniskolefnisgreining:
– alkenar (ólefín)
% v/v
18,0
– arómatísk efni
% v/v
35,0
– bensen
% v/v
1,0
Súrefnisinnihald
% m/m
2,7
Oxuð efni:
– metanól, bæta þarf við bindiefnum
% v/v
3
– etanól, bindiefni kunna að vera nauðsynleg
% v/v
5
– ísóprópanól
% v/v
10
– tert-bútýlalkóhól
% v/v
7
– ísóbútýlalkóhól
% v/v
10
– eterar með 5 eða fleiri kolefnisatóm í sameind
% v/v
15
Önnur oxuð efni(4)
% v/v
10
Brennisteinsinnihald
mg/kg
10
Blý
g/l
0,005
(1) Nota skal mæliaðferðir sem tilgreindar eru í ÍST EN 228:2004 eða aðrar sambærilegar aðferðir, enda sé sýnt fram á með óyggjandi hætti að viðkomandi mæliaðferð gefi niðurstöður með sömu nákvæmni.
(2) Gildin, sem vísað er til í forskriftinni, eru "raungildi". Við ákvörðun á markgildum þeirra hafa verið notuð heiti úr staðli Alþjóðlegu staðlastofnunarinnar (ISO) 4259 "Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test" og við ákvörðun lágmarksgildis hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli (R = samanburðarnákvæmni). Túlka skal niðurstöður úr einstökum mælingum á grundvelli viðmiðana sem lýst er í staðli Alþjóðlegu staðlastofnunarinnar (ISO) 4259 (gefinn út 1995).
(3) Sumartímabilið hefst 1. júní og lýkur 31. ágúst.
(4) Önnur eingild alkóhól með lokaeimingarmark ekki hærra en lokaeimingarmarkið sem mælt er fyrir um í innlendum forskriftum eða, þar sem þær eru ekki til, í iðnaðarforskriftum fyrir vélaeldsneyti.


II. VIÐAUKI
Kröfur til eldsneytis sem notað er í ökutæki sem búin eru þrýstikveikjuhreyflum.

Gerð: Bílagasolía (dísilolía)

Færibreyta(1)
Mæliein.
Markgildi (2)
Lágmark
Hámark
Setantala
51
Eðlismassi við 15 °C
kg/m
845
Eiming:
95% mark
°C
360
Fjölhringja arómatísk vetniskolefni (3)
% m/m
11
Brennisteinsinnihald
mg/kg
10
(1) Nota skal mæliaðferðir sem tilgreindar eru í ÍST EN 590:2004 eða aðrar sambærilegar aðferðir, enda sé sýnt fram á með óyggjandi hætti að viðkomandi mæliaðferð gefi niðurstöður með sömu nákvæmni.
(2) Sjá I. viðauka.
(3) Fjölhringja arómatísk vetniskolefni eru skilgreind sem heildar arómatísk vetniskolefni án einhringja arómatískra vetniskolefna.


III. VIÐAUKI
Kröfur varðandi brennistein í eldsneyti.

Gerð: Svartolía og skipagasolía

Færibreyta
Mæliein.
Markgildi(1)
Prófun
Markgildi vegna loftgæða
Lágmark
Hámark
Aðferð
Útgáfud.
Lágmark
Hámark
Brennisteinn í svartolíu
% m/m
2%
EN-ISO 14596
ISO 8754
1998
1992
1%(2)
Brennisteinn í skipagasolíu
% m/m
0,2%
EN-ISO 14596
ISO 8754
1998
1992
0,2%
(1) Sjá skýringu (2) í I. viðauka.
(2) Sbr. 2. mgr. 4. gr. í reglugerð þessari.


IV. VIÐAUKI
Kröfur varðandi brennistein í eldsneyti.

Gerð: Önnur gasolía

Færibreyta
Mæliein.
Markgildi(1)
Prófun
Markgildi vegna loftgæða
Lágmark
Hámark
Aðferð
Útgáfud.
Lágmark
Hámark
Brennisteinn
% m/m
0,2%
EN-ISO 14596
EN 24260
ISO 8754
1998
1987
1992
0,1%(2)
(1) Sjá skýringu (2) í I. viðauka.
(2) Sbr. 3. mgr. 4. gr. í reglugerð þessari.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica