Velferðarráðuneyti

99/2014

Reglugerð um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2014. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld fyrir hjúkrunarrými og sérhæfða dvöl.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án húsnæðisgjalds, sbr. 4. gr., og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2014:

A. Hjúkrunarrými.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

113 

Grenilundur, Grenivík

24.045

401

113 

Hvammur, Húsavík

23.295

401

113 

Blesastaðir, Skeiðum

22.535

401

113 

Sólvellir, Eyrabakka

23.743

401

113 

Roðasalir, Kópavogi

22.535

401

113 

Sæborg, Skagaströnd

23.290

401

113 

Silfurtún, Búðardal

23.139

401

113 

Hlévangur, Reykjanesbæ

23.428

401

113 

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

23.887

446

101 

Boðaþing, Kópavogi

24.736

445

101 

Mörk, Reykjavík

23.966

405

101 

Hrafnista, Reykjavík

23.966

405

101 

Hrafnista, Reykjavík, endurhæfing

30.076

406

101 

Hrafnista, Hafnarfirði

23.538

407

101 

Grund, Reykjavík

23.396

408

101 

Sunnuhlíð, Kópavogi

23.111

409

101 

Hjúkrunarheimilið Skjól

22.826

410

101 

Hjúkrunarheimilið Eir

23.111

410

101 

Hjúkrunarheimilið Eir, endurhæfing

31.076

411

101 

Garðvangur, Garði

24.036

412

101 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

23.396

413

101 

Droplaugarstaðir, Reykjavík

23.254

414

101 

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

23.295

415

101 

Hulduhlíð, Eskifirði

23.295

416

101 

Hornbrekka, Ólafsfirði

23.147

417

101 

Naust, Þórshöfn

22.233

418

101 

Seljahlíð, Reykjavík

24.045

423

101 

Höfði, Akranesi

23.254

424

101 

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi

23.137

425

101 

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

23.894

426

101 

Fellaskjól, Grundarfirði

21.629

427

101 

Jaðar, Ólafsvík

22.535

428

101 

Fellsendi, Búðardal

22.702

429

101 

Barmahlíð, Reykhólum

23.743

433

101 

Dalbær, Dalvík

23.283

434

101 

Öldrunarstofnun Akureyrar

23.538

436

101 

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

22.406

437

101 

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

23.147

438

101 

Klausturhólar

23.592

439

101 

Hjallatún, Vík

22.988

440

101 

Kumbaravogur, Stokkseyri

23.137

441

101 

Ás Ásbyrgi, Hveragerði

23.111

442

101 

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

22.850

448

101 

Ísafold, Garðabæ

22.847

449

101 

Hjúkrunarheimili, Mosfellsbæ

24.036

441

117 

Ás Ásbyrgi, Hveragerði, geðrými

17.604

Daggjald að fjárhæð 22.085 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikn­ingi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að heimilismaður hverfi af stofnun í stuttan tíma, svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar, enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni.

Fari heimilismaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 45 daga.

Við andlát heimilismanns eða þegar heimilismaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að sjö daga. Ef heimilismaður í hvíldarrými andast skal greiða fullt daggjald í allt að tvo daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna sjúklinga með langvinna nýrnasjúkdóma þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á sjúkrahús. Sjúkrahúsið greiðir kostnað vegna lyfja­gjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á það. Greiða skal 1.580 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern sjúkling með langvinnan nýrna­sjúkdóm sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á sjúkrahúsi.

B. Sérhæfð dvöl.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

477

110 

Árborg, dagdvöl aldraðra v/minnissjúkra

12.595

477

110 

Dagdvöl aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

12.595

477

110 

Dagdvöl Eyjafjarðarsveit

12.595

474

110 

Dagdvöl og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

11.490

477

110 

Drafnarhús, Hafnarfirði

12.595

470

110 

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausra

13.425

476

110 

Fríðuhús, Reykjavík

12.595

410

115 

Hjúkrunarheimilið Eir

12.595

412

171 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild

30.685

472

110 

Hlíðarbær, Reykjavík

12.595

477

110 

Hrafnista í Reykjavík, dagdvöl, endurhæfing

15.726

477

110 

Jaðar, Ólafsvík

12.595

477

110 

Lagarás, Egilsstöðum v/minnissjúkra

12.595

473

110 

Lindargata, Reykjavík

12.595

477

110 

Maríuhús, Reykjavík

12.595

475

110 

Múlabær, Reykjavík

  8.225

477

110 

Roðasalir, Kópavogi

12.595

434

110 

Öldrunarstofnun Akureyrar v/minnissjúkra

12.595

Nauðsynlegur flutningskostnaður heimilismanna er innifalinn í dagdvalargjaldi. Þeir sem njóta þjónustu dagdvalar skulu greiða 1.000 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

2. gr.

Daggjöld fyrir dvalarrými og dagdvalarrými.

Daggjöldum vegna dvalarrýma fyrir aldraða og vegna dagdvalar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2014:

  1. Dvalargjald á dvalarrými fyrir aldraða  11.135 kr.
  2. Gjald á dagdvöl fyrir aldraða                 5.800 kr.

Nauðsynlegur flutningskostnaður heimilismanna er innifalinn í dagdvalargjaldi. Þeir sem njóta þjónustu dagdvalar skulu greiða 1.000 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Dvalargjald til dvalarheimilis fyrir aldraða er greitt fyrir þann hluta mánaðar sem heimilismaður hefur búsetu á dvalarheimili og hefur ekki áhrif á bætur Trygginga­stofnunar til heimilis­mannsins. Um greiðslu Tryggingastofnunar á dvalar­framlagi til dvalarheimilisins og þátttöku heimilismanns í greiðslu dvalarkostnaðar fer skv. 21. og 22. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

3. gr.

Þjónusta í hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrýmum.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta sem heimilis­mönnum er látin í té á stofnunum, sbr. meðal annars reglugerð nr. 427/2013, um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu.

4. gr.

Húsnæðisgjald.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða húsnæðisgjald til að mæta kostnaði vegna fast­eigna­gjalda, trygginga, viðhalds, eftirlits og umsýslu húsnæðis sem nýtt er til reksturs hjúkrunar­rýma. Gjaldið árið 2014 er 9.986 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² fyrir hvert hjúkrunarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á dvalar- og dagdvalarrýmum. Gjaldið árið 2014 er 3.451 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² fyrir hvert dvalarrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki á 30 m² fyrir dagdvalarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Viðhaldshluta í húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Framkvæmd.

Sjúkratryggingar Íslands og Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd reglugerðar þessarar.

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 22. gr., 2. mgr. 24. gr., 55. gr. og IV. ákvæði til bráðabirgða laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum, 6. og 10. mgr. 48. gr., sbr. 70. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, sbr. 1. og 3. mgr. 21. gr., 1. mgr. 22. gr. og 29. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir frá 1. janúar 2014. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1217/2012, um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar og dagvistarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2013.

Velferðarráðuneytinu, 30. janúar 2014.

 

Kristján Þór Júlíusson

Eygló Harðardóttir

 

heilbrigðisráðherra.

félags- og húsnæðismálaráðherra.

Hrönn Ottósdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica