Félagsmálaráðuneyti

582/1981

Reglugerð um gatnagerðargjöld á Blönduósi. - Brottfallin

Felld brott með samþykkt nr. 484/2009

1. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í Blöndu­óshreppi, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að undirbyggja götur ásamt tilheyrandi lögum, og B-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja bundið slitlag á götu og ganga frá gangstéttum. 3. gr.

            A-gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús skal miðað við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands á hverjum tíma, svo sem hér segir:

            Einbýlishús .........................................................................................      1,6%

            Tvíbýlishús,raðhús ..............................................................................      1,3%

            Fjölbýlishús .........................................................................................    1,0%

            Verslunar- og skrifstofuhúsnæði og opinberar byggingar ...................         1,6%

            Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði ................................................................     1,0%

            Gripahús ...............................................................................................   1,0%

            Önnur hús eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar ..........................       1,0 - 1,6%

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnu­rekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald.

Gjald skal einnig greiða af óbyggðum byggingarlóðum við götur þar sem innheimt eru A- og B-gjöld.

Gjald skal miðað við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miðað við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miðað við eftirtaldar lágmarksstærðir:

            Einbýlishús með tilheyrandi bílageymslu .......................................           500 m3

            Raðhús, tvíbýlishús, sambyggt einbýlishús ....................................            400 m3 hver íbúð

            Fjölbýlishús .....................................................................................       300 m3 hver íbúð

            Verslunar- og skrifstofuhúsnæði ...................................................        1000 m3

            Annað húsnæði ..............................................................................     1500 m3

            Framangreindar reglur gilda, er hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

Gjalddagar A-gjalds skulu vera sem hér segir:

a) Innan eins mánaðar frá lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi.

b) Eftirstöðvar skulu greiðast áður en byggingarleyfi er veitt.

Sé greiðsla skv. a-1ið ekki greidd innan tilskilins tuna er sveitarstjórn heimilt að veita öðrum lóðina.

Byggingarfrestur er 12 mánuðir þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi fram­kvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest.

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðar­gjaldi án vaxta eða verðbóta svo sem hér segir: 50% greiðslunnar þegar lóð er skilað og eftirstöðvar 6 mánuðum síðar.

            Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið endurgreitt þegar greiðsla skv. þeirri úthlutun fer fram.

 

5. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla A-gjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari.

Þegar veitt byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurnýjun húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald.

Gjaldið af hinu breytta húsnæði skal nema mismun á gatnagerðargjaldi reiknuðu fyrir og eftir breytinguna.

Sömu reglur gilda er notkun byggingarrýmis er breytt, sem felur í sér að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á byggingu eða endurbyggingar við.

 

6. gr.

Lóð er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á hendur sveitarfélagsins síðar vegna ástands hennar.

            Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum, sem til greina kunna að koma.

 

7. gr.

            B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að gera bundið slitlag og gangstéttir, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúm­metra, eins og hann er talinn af Hagsstofu Íslands á hverjum tíma, svo sem hér segir:

            Einbýlishús ...................................................................................       3,4%    

            Tvíbýlishús, raðhús ......................................................................        2,6%

            Fjölbýlishús ..................................................................................       1,9%    

            Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar ...............            3,4%    

            Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði .........................................................        1,9%

            Bifreiðageymslur ..........................................................................       1,9%    

            Önnur hús eftir ákvörðun hreppsnefndar ................................        1,9-3,4%    

           

8. gr.

Gjöld skv. 3. og 7. gr. breytast samkv, vísitölu byggingarkostnaðar. Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í 3. og 7. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

            Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjaldstuðla, sbr. 3. og 7. gr., svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstök ástæða er til.

 

9. gr.

B-gjald skv. 7. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verkið fer fram, og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

 

10. gr.

B-gjald skv. 7. gr. greiðist þannig: 20% á framkvæmdaári með gjalddaga skv. nánari ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd. Eftirstöðvar má greiða með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum afborgunum næstu fjögur árin. Gjalddagar afborgana eru 1. jú1í ár hvert. Lánakjör eru hin sömu og á lánum Byggðasjóðs eins og þau eru á hverjum tíma á lánum sjóðsins til sveitarfélaga vegna gatnagerðaframkvæmda.

            Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign. Sveitarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin.

Heimilt er gjaldanda að halda eftir 20% gjaldsins uns gangstétt hefir verið lögð við hús hans. Ef gangstétt er lögð að hluta, má halda eftir greiðslu á 10% gjaldsins.

            Heimilt er að veita 10% staðgreiðsluafslátt, eftir ákvörðun sveitarstjórnar á hverjum tíma. Heimilt er að veita sömu greiðslukjör á B-gjöld skv. 12. gr.

 

11. gr.

Heimilt er sveitarstjórn að fresta innheimtu B-gjalds ef um er að ræða íbúðarhúsnæði elli- eða örorkulífeyrisþega, sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætur, ef húsnæðið er af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun álagningar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í samræmi við þágildandi gjaldskrá, ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan þann hátt að forsendur frestunar bresti.

 

12. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi skal innheimta óæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

Gjöld skv. reglugerð þessari af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt bundið slitlag og/eða gangstétt skulu miðuð við vísitölu eins og hún var þegar byggingarleyfi var gefið út.

 

13. gr.

Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðar- eða atvinnuhúsnæði og byggir nýtt á sömu lóð, skal gjald skv. 2. gr. reiknað af rúmmetrum nýja hússins að frádregnum rúmmetr­um þess húss, sem fjarlægt er. Skal miða við rúmmetragjald nýja hússins. Sama gildir ef hús brennur og byggt er að nýju á sömu lóð. Lækkun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en nemur greiðslum samkv. 2. gr. og 12. gr.

 

14. gr.

Þegar um gjaldfrest er að ræða skv. 10. og 11. gr. hækkar gjaldið til samræmis við hækkun byggingarvísitölu, sem í gildi er þegar innheimta fer fram.

 

15. gr.

Séu gjöld skv. reglugerð þessari ekki greidd innan mánaðar frá gjalddaga er sveitar­stjórn heimilt að reikna á þau hæstu lögleyfða dráttarvexti nú 4.5% á mánuði.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

            Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885.

           

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Blönduóshrepps staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

            Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 131 21. apríl 1976.

 

Félagsmálaráðuneytið, 18. September 1981.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica