Viðskiptaráðuneyti

811/2008

Reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með tilliti til aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. - Brottfallin

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi kveður á um hverjir teljast einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmála­legra tengsla, skv. 12. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju­verka.

2. gr.

Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.

Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla í skilningi 12. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka eru einstaklingar búsettir utan Íslands, sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu, ásamt nánustu fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.

Til háttsettra einstaklinga í opinberri þjónustu teljast:

a)

þjóðhöfðingjar, ráðherrar og staðgenglar ráðherra eða aðstoðarráðherrar;

b)

þingmenn;

c)

hæstaréttardómarar, dómarar við stjórnlagadómstóla eða aðrir háttsettir dómarar við dómstóla þaðan sem niðurstöðu er ekki hægt að áfrýja nema í undantekningar­tilvikum;

d)

dómarar við endurskoðunarrétt eða stjórnarmenn seðlabanka;

e)

sendiherrar, staðgenglar sendiherra og háttsettir yfirmenn herja;

f)

fulltrúar í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækja í eigu ríkis.


Þeir sem taldir eru upp í a-e liðum 1. mgr. teljast einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórn­mála­legra tengsla, jafnvel þótt þeir gegni viðkomandi stöðum hjá Evrópu­sambandinu eða á alþjóðavettvangi.

Til nánustu fjölskyldu skv. 1. mgr. teljast:

a)

maki;

b)

sérhver sambúðarmaki, sem samkvæmt landslögum hefur sömu stöðu og maki;

c)

börn og makar þeirra eða sambúðarmakar;

d)

foreldrar.

Til náinna samstarfsmanna skv. 1. mgr. teljast:

a)

einstaklingar sem vitað er að hafi verið raunverulegir eigendur lögaðila með einstaklingi, sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu;

b)

einstaklingar er átt hafa náin viðskiptatengsl við einstakling, sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu;

c)

einstaklingur sem er einn raunverulegur eigandi lögaðila sem vitað er að í reynd var stofnað til til hagsbóta fyrir einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu


Nú hefur einstaklingur ekki verið háttsettur í opinberri þjónustu í eitt ár og telst hann þá ekki vera einstaklingur í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.

3. gr.

Lögleiðing.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 28. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2006 frá 1. ágúst 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdaráðstafanir vegna tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB að því er varðar skilgreininguna á "einstaklingur í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla" og tæknilegar kröfur varðandi einfaldaða skoðun með tilhlýðilegri kostgæfni á áreiðanleika viðskiptamanns og varðandi undan­þágur á grundvelli fjármálastarfsemi sem stunduð er stöku sinnum eða að mjög tak­mörkuðu leyti, sem vísað er til í IX. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 152/2006, dags. 8. desember 2006.

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Við gildistöku hennar fellur úr gildi reglugerð um tilkynningarskyldu og könnun á áreiðan­leika viðskiptamanns í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 550/2006.

Viðskiptaráðuneytinu, 11. ágúst 2008.

Björgvin G. Sigurðsson.

Jónína S. Lárusdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica