Viðskiptaráðuneyti

937/2001

Reglugerð um jöfnun flutningskostnaðar á sementi.

1. gr.

Jafna skal flutningskostnað sements þannig að kostnaðarverð í vöruskemmu á hverri sementstegund frá hverjum innlendum framleiðanda eða innflutningsaðila verði hið sama á þeim verslunarstöðum sem jöfnun þessi nær til.


2. gr.

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi nær til eftirtalinna verslunarstaða sem jafnframt eru aðaltollhafnir:

1.
Reykjavík
2.
Akranes
3.
Ísafjörður
4.
Sauðárkrókur
5.
Siglufjörður
6.
Akureyri
7.
Húsavík
8.
Seyðisfjörður
9.
Neskaupstaður
10.
Eskifjörður
11.
Vestmannaeyjar
12.
Keflavík
13.
Keflavíkurflugvöllur
14.
Hafnarfjörður
15.
Egilsstaðir
16.
Höfn í Hornafirði
17.
Þorlákshöfn

Auk þess nær jöfnun flutningskostnaðar á sementi til eftirtalinna verslunarstaða:

1.
Borgarnes
2.
Snæfellsbær
3.
Grundarfjörður
4.
Stykkishólmur
5.
Búðardalur
6.
Skriðuland
7.
Króksfjarðarnes
8.
Patreksfjörður
9.
Tálknafjörður
10.
Bíldudalur
11.
Þingeyri
12.
Flateyri
13.
Suðureyri
14.
Bolungarvík
15.
Súðavík
16.
Norðurfjörður
17.
Hólmavík
18.
Óspakseyri
19.
Borðeyri
20.
Hvammstangi
21.
Blönduós
22.
Skagaströnd
23.
Hofsós
24.
Ólafsfjörður
25.
Dalvík
26.
Hrísey
27.
Svalbarðseyri
28.
Grenivík
29.
Grímsey
30.
Kópasker
31.
Raufarhöfn
32.
Þórshöfn
33.
Bakkafjörður
34.
Vopnafjörður
35.
Borgarfjörður eystri
36.
Reyðarfjörður
37.
Fáskrúðsfjörður
38.
Stöðvarfjörður
39.
Breiðdalsvík
40.
Djúpivogur
41.
Kirkjubæjarklaustur
42.
Vík í Mýrdal
43.
Hvolsvöllur
44.
Hella
45.
Laugarvatn
46.
Selfoss
47.
Stokkseyri
48.
Eyrarbakki
49.
Hveragerði
50.
Grindavík
51.
Sandgerði
52.
Gerðar


3. gr.

Leggja skal flutningsjöfnunargjald á allt sement, sem framleitt er í landinu eða flutt er til landsins.

Flutningsjöfnunargjaldið skal reikna og greiða á hvert selt tonn af sementi. Skulu innlendir framleiðendur og innflytjendur, sem stunda endursölu á sementi á minnst tveimur verslunarstöðum sem jafnframt eru aðaltollhafnir, greiða gjaldið til flutningsjöfnunarsjóðs sements af sölu í hverjum mánuði eigi síðar en á síðasta virka degi að tveimur mánuðum liðnum frá lokum sölumánaðar. Flutningsjöfnunargjald af öðru innfluttu sementi skal innheimt með aðflutningsgjöldum. Annast tollstjórar innheimtuna og skulu þeir skila gjaldinu til flutningsjöfnunarsjóðs sements.

Þrátt fyrir 1. mgr. skal ekki leggja flutningsjöfnunargjald á sement sem notað er til framleiðslu á viðgerðarefnum eða tilbúnum múrblöndum. Flutningsjöfnunarsjóður greiðir ekki flutningskostnað á sementi til þeirra nota.


4. gr.

Viðskiptaráðuneytið ákveður flutningsjöfnunargjaldið fyrir allt að eitt ár í senn og skal upphæð þess við það miðuð að tekjur af því nægi til að greiða eftirtalinn kostnað við flutning frá framleiðslustað eða innflutningshöfn til þeirra verslunarstaða sem jöfnun flutningskostnaðarins nær til:
1. Flutningur með skipum:

a. Útskipun.
b. Flutningsgjald.
c. Sjótrygging.
d. Uppskipun.
e. Flutningur frá skipshlið í vöruskemmu.
f. Vörugjald.

2. Flutningur með bifreiðum:

a. Flutningskostnaður, sem nægi til að greiða rekstrarkostnað bifreiða í þessum flutningum.
b. Jarðgangnagjöld.
c. Flutningsgjöld bifreiða með ferjum.

5. gr.

Tekjur af flutningsjöfnunargjaldi skal leggja í sérstakan sjóð, flutningsjöfnunarsjóð sements. Þeir aðilar, sem gera kröfur á hendur sjóðnum, skulu haga bókhaldi sínu þannig að fullnægjandi sé með tilliti til jöfnunar flutningskostnaðar.


6. gr.

Nú verður tekjuafgangur á flutningsjöfnunarsjóði í árslok og skal hann þá yfirfærast til næsta árs. Ef tekjur sjóðsins eitthvert ár hrökkva ekki fyrir gjöldum skv. 4. gr. skal greiða það, sem á vantar, af fyrstu tekjum sjóðsins næsta ár.


7. gr.

Viðskiptaráðherra skipar til fjögurra ára í senn flutningsjöfnunarsjóði þriggja manna stjórn án tilnefningar og skipar viðskiptaráðherra formann sjóðstjórnar. Stjórnin skal annast framkvæmd jöfnunar flutningskostnaðar á sementi undir yfirstjórn viðskiptaráðherra, sem jafnframt sker úr ágreiningsatriðum, sem upp kunna að koma.


8. gr.

Stjórn sjóðsins skal ávaxta fé það, sem á hverjum tíma er í sjóðnum, á sérstökum bankareikningi og er hún ábyrg fyrir sjóðnum gagnvart viðskiptaráðherra. Ennfremur skal hún skila ráðuneytinu árlega endurskoðuðu uppgjöri yfir sjóðinn.


9. gr.

Stjórn flutningsjöfnunarsjóðs úrskurðar, hvað teljast skuli flutningskostnaður, sbr. 4. gr. Er stjórninni meðal annars heimilt að ákveða að jöfnun flutningskostnaðar milli tiltekinna verslunarstaða, þar á meðal framleiðslustaðar eða aðaltollhafnar og annarra verslunarstaða, skuli takmörkuð við kostnað af þeim flutningsháttum sem ódýrastir eru á hverjum tíma og skemmstu flutningsleið. Sömuleiðis skal stjórninni heimilt að synja um greiðslu tiltekins kostnaðar úr sjóðnum að hluta eða að fullu, ef sýnist um að ræða misnotkun á jöfnunarkerfinu í tilteknum viðskiptum.


10. gr.

Kostnaður við stjórn sjóðsins, skrifstofuhald og endurskoðun, greiðist af fé sjóðsins og skal þá tekið tillit til þess við ákvörðun flutningsjöfnunargjaldsins.


11. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 62, 30. apríl 1973, um jöfnun flutningskostnaðar á sementi, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 272, 25. apríl 1982, um jöfnun flutningskostnaðar á sementi.


Viðskiptaráðuneytinu, 13. desember 2001.

Valgerður Sverrisdóttir.
Þorgeir Örlygsson.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica