Viðskiptaráðuneyti

131/1994

Reglugerð um tilgreint rúmmál tiltekins forpakkaðs vökva. - Brottfallin

1. gr.

Gildissvið.

Í samræmi við reglugerð um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit er nauðsynlegt að samhæfa kröfur um markaðssetningu tiltekins forpakkaðs vökva.

Til að neytendur fái réttar upplýsingar um málrúmmál vökva er nauðsynlegt að tilgreina heimiluð neikvæð frávik fyrir innihald tilbúinna pakkninga svo og að skilgreina viðmiðunaraðferð fyrir slíkt eftirlit þannig að til sé einföld aðferð til að ganga úr skugga um að tilbúnar pakkningar séu í samræmi við viðkomandi ákvæði.

Reglugerðin nær til tilbúinna pakkninga utan um vökva sem taldir eru upp í viðauka III og eru mældir eftir rúmmáli til sölu í tilteknu magni frá 5 ml til og með 10 1.2. gr.

Skilgreiningar.Í reglugerð þessari hafa eftirfarandi orð merkingu sem hér segir:

Ábyrgðaraðili: Sá aðili sem ber ábyrgð á markaðssetningu vöru hér á landi. Ábyrgðaraðili getur verið framleiðandi eða innflytjandi. Á ábyrgðaraðila hvíla ákveðnar skyldur umfram aðra seljendur.

Forpökkuð vara: Vara sem er sett í umbúðir án þess að kaupandinn sé viðstaddur og þegar magn vörunnar sem í umbúðunum er hefur fyrirfram ákvarðað gildi sem ekki er hægt að breyta án þess að opna umbúðirnar eða breyta þeim svo sjáanlegt sé.

Lota: Allar tilbúnar pakkningar sem skoða á af sömu gerð og úr sömu framleiðslueiningu.

Neikvætt frávik: Munur á magni er nemur því sem raunverulegt innihald er minna en málmagn.

Málrúmmál innihalda: Magn (rúmmál) þess vökva sem tilbúin pakkning telst innihalda og sýnt er á henni.

Mælifræðilegt eftirlit: Eftirlit í umsjá stjórnvalds með mælingum, mælibúnaði og því hvernig niðurstöður eru fengnar, settar fram og notaðar. Sérstaklega er hér átt við gerðarprófun, gerðarviðurkenningu, frumsannprófun og loks eftirlit með mælitækjum í notkun. Eftirlit með mælitækjum í notkun felst í löggildingum og markaðseftirliti svo og sérstöku eftirliti með forpökkun vara.

Raunverulegt innihald: Það magn (þyngd eða rúmmál) sem í raun er að finna í viðkomandi pakkningu, mælt við skilgreindar aðstæður, eins og við á.

Tilbúin pakkning: Vara ásamt umbúðunum sem hún er forpökkuð í.3. gr.

Markaðssetning.Óheimilt er að hindra, banna eða takmarka markaðssetningu á tilbúnum pakkningum sem standast kröfur og prófanir sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð af ástæðum er varða rúmmál innihalds, ákvörðun slíks rúmmáls eða vegna þess hvernig eftirliti með því er háttað.

Heimilt er að merkja tilbúnar pakkningar með sérstöku "e"-merki, 3 mm hátt hið minnsta, sem sést í sömu sjónhendingu og áletrun eða merking um nafrúmmál innihalds, uppfylli pakkningarnar ákvæði viðauka I. Bókstafurinn skal vera með því sniði sem sýnt er í reglugerð um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit. Allar tilbúnar pakkningar skulu háðar mælifræðilegu eftirliti, eins og nánar er kveðið á um í viðaukum I og II.4. gr.

Merkingar.Á öllum tilbúnum pakkningum sem um getur í 3. gr. skal, í samræmi við I. viðauka, tilgreina málmagn vökvans og skulu pakkningarnar innihaldi það magn.

Einungis málrúmmál innihalds sem gefið er upp í viðauka III er leyfilegt fyrir þessar tilteknu pakkningar.5. gr

Breytingar samfara tækniframförum,Nauðsynlegar breytingar á ákvæðum í I. og II. viðauka við þessa reglugerð vegna tæknilegra framfara skulu gerðar í samræmi við þá tilhögun sem mælt er fyrir um í 17. gr. reglugerðar um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit.8. gr.

Gildistaka.Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum um vog, mál og faggildingu nr. 100/1992 og með hliðsjón af ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem vísað er til í 12. tölulið, IX. kafla, II. viðauka, tilskipun 75/106/EBE, frá 19. desember 1974, ásamt síðari breytingum, um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tilgreint rúmmál tiltekins forpakkaðs vökva, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af viðauka II, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.Viðskiptaráðuneytið, 28. febrúar 1994.

F. h. r.

Þorkell Helgason.

Sveinn Þorgrímsson.


VIÐAUKI I.


1. MARKMIÐ

Tilbúnar pakkningar, sem þessi reglugerð nær til, skulu þannig gerðar að þegar þær eru frágengnar uppfylli þær eftirfarandi kröfur:

1.1 Raunverulegt innihald skal að meðaltali ekki vera minna en málmagn.

1.2 Hlutfall tilbúinna pakkninga sem hafa neikvæð frávik sem eru meiri en heimiluð neikvæð frávik sem mælt er fyrir um í lið 2.4 skal vera nægilega lítið til að lotur tilbúinna pakkninga standist kröfur prófananna sem tilgreindar eru í II. viðauka.

1.3 Óheimilt er að merkja með EBE-tákninu sem kveðið er á um í lið 3.3 tilbúna pakkningu með meira neikvætt frávik en tvöfalt heimilað neikvætt frávik sem gefið er í töflunni í lið 2.4.

2. SKILGREININGAR OG GRUNDVALLARÁKVÆÐI

2.1 Málrúmmál innihalds tilbúinnar pakkningar er rúmmál sem sýnt er á tilbúnu pakkningunni, þ.e. rúmmál þess vökva sem tilbúna pakkningin telst innihalda.

2.2. Raunverulegt rúmmál innihalds tilbúinnar pakkningar er það vökvarúmmál sem í raun er í pakkningunni. Við allt eftirlit skal gildið sem notað er fyrir raunverulegt rúmmál innihalda mælt, eða leiðrétt, við 20° C hita.

2.3. Neikvætt frávik er munur á magni sem nemur því sem raunverulegt rúmmál innihalds er minna en nafnrúmmál.

2.4. Heimilað neikvætt frávik er sett í samræmi við eftirfarandi töflu:

Málrúmmál Qn í ml


Heimilað neikvætt frávik
í % af Qí ml
frá

frá

frá

frá

frá

frá

frá

5 til

50 til

100 til

200 til

300 til

500 til

1 000 til50

100

200

300

500

1000

10 0009--

4,5

--

3

--

1,5--

4,5

--

9

--

15

--


3. ÁLETRANIR OG MERKINGAR

Á umbúðum allra tilbúinna pakkninga sem gerðar eru í samræmi við þessa reglugerð skulu vera eftirfarandi merkingar þannig festar að þær séu óafmáanlegar, greinilegar og læsilegar á pakkningunni við eðlilegar aðstæður:

3.1. Nafnmagn (nafnþyngd eða nafnrúmmál) í kílógrömmum, grömmum, lítrum, centilítrum eða millilítrum og merkt í tölustöfum sem eru 6 mm háir hið minnsta ef nafnmagn innihalds er meira en 1 000 g eða 100 cl, 4 mm háir ef það er frá og með 1 000 g eða 100 cl niður að 200 g eða 20 cl, 3 mm háir ef það er frá 200 g eða 20 cl niður að 50 g eða 5 cl, 2 mm háir ef það er ekki meira en 50 g eða 5 cl, en á eftir tölustöfunum komi tákn fyrir mælieininguna sem notuð er eða, eftir því sem við á, heiti einingarinnar í samræmi við reglugerð mælieiningar;

Meðan heimilt er að nota breskar mælieiningar sem um getur í 3. gr. í reglugerð um mælieiningar, er heimilt að nafnrúmmál innihalds sem sýnt er í einingum alþjóðlega metrakerfisins (SI), í samræmi við málsgreinina hér að framan, sé einnig sýnt með samsvarandi gildi í breskum mælieiningum reiknuðu á grunni eftirfarandi breytistuðla:

einn millilítri = 0,0352 "fluid ounce"

einn lítri = 1,760 "pints" eða 0,220 "gallon"

Merkingar í breskum mælieiningum (UK) skulu vera í bókstöfum og tölustöfum sem eru ekki stærri en samsvarandi tölur í alþjóðlega einingakerfinu (SI).

3.2. Merki eða áletrun sem gerir viðkomandi stjórnvöldum kleift að bera kennsl á pökkunaraðilann, einstaklinginn sem sá um pökkunina eða innflytjanda með staðfestu innan bandalagsins;

3.3. Lítið "e" 3 mm hátt hið minnsta, sem sést í sömu sjónhendingu og áletrun eða merking um málrúmmál innihalds og ber volt um að tilbúna pakkningin standist kröfur þessarar reglugerðar.

Bókstafurinn skal vera með því miði sem sýnt er á teikningu í 3. lið II. viðauka við reglugerð um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit.

Í téðri reglugerð gildir 12. gr. að breyttu breytanda.

Ef tilbúna pakkningin er mælikerald sem er í samræmi við viðkomandi reglugerð og ef áletrun eða merking nafnrúmtaks er sjáanleg samkvæmt skilyrðum um útlit og frágang á tilbúnum pakkningum er ekki nauðsynlegt, að því er lýtur þessari reglugerð, að sýna nafnrúmmál innihalds eins og krafist er í lið 3.1 hér á undan.

4. ÁBYRGÐ PÖKKUNARAÐILA EÐA INNFLYTJANDA

Pökkunaraðili eða innflytjandi skal sjá til þess að tilbúnar pakkningar standist kröfur þessarar reglugerðar.

Þyngd eða rúmmál magns í tilbúinni pakkningu (eða pakkningarmagns) sem nefnt er "raunverulegt innihald" skal mælt eða athugað á ábyrgð pökkunaraðila eða innflytjanda. Mælingin eða athugunin skal gerð með löggildu mælitæki sem hentar til þeirra aðgerða sem með þarf.

Athugunina má framkvæma með því að taka úrtak.

Nú er raunverulegt innihald ekki mælt og skal þá athugun pökkunaraðila þannig skipulögð að gengið sé úr skugga um magn innihaldsins.

Þessu skilyrði er fullnægt ef pökkunaraðili framkvæmir framleiðsluathuganir sem eru í samræmi við tilhögun sem þar til bær stofnun í aðildarríkinu viðurkennir og ef hann veitir téðum yfirvöldum aðgang að niðurstöðum slíkra athugana til að þau geti gengið úr skugga um að athuganirnar, ásamt leiðréttingum og stillingum sem reynst hafa nauðsynlegar, hafi verið gerðar á nákvæman og réttan hátt.

Ef vörur eru fluttar inn frá löndum utan bandalagsins er innflytjanda heimilt, í stað þess að setja þær í mælingar og eftirlit, að sanna að hann hafi allar nauðsynlegar tryggingar sem gera honum kleift að takast á hendur ábyrgð.

Ef um er að ræða vörur þar sem magn er sýnt í einingum rúmmáls er ein af aðferðunum við að uppfylla mæli- og eftirlitskröfur að nota mælikerald, þegar tilbúin pakkning er útbúin, af þeirri gerð sem skilgreind er í viðkomandi reglugerð og fyllt er á við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og reglugerð um mælikeröld.VIÐAUKI II.


Í þessum viðauka er mælt fyrir um tilhögun viðmiðunaraðferðar fyrir tölfræðilegt eftirlit á lotum af tilbúnum pakkningum til að uppfylla kröfur 3. gr. reglugerðarinnar og 5. liðar í I. viðauka við hana.

Eftirlitið er byggt á ISO-staðli 2859 um aðferðir við eigindaprófun með 2,5% samþykktu gæðastigi. Úrtaksstig svarar til II. stigs í staðlinum þegar um er að ræða prófanir án eyðileggingar en til stigsins S 3 ef um er að ræða eyðileggingarprófanir.

1. KRÖFUR UM MÆLINGU Á RAUNVERULEGU INNIHALDI TILBÚINNA PAKKNINGA

Hægt er að mæla raunverulegt innihald tilbúinna pakkninga beint með vogum eða rúmmálsmælum eða, ef um er að ræða vökva, óbeint með því að vigta og finna út eðlismassann.

Frávik við mælingu á raunverulegu innihaldi tilbúinnar pakkningar skal ekki vera meira en fimmti hluti heimilaðs neikvæðs fráviks fyrir málmagn tilbúnu pakkningarinnar, óháð því hvaða aðferð er beitt við mælinguna.

Leyfilegt er að farið sé eftir innlendum reglum hvers aðildarríkis um tilhögun við mælingu á raunverulegu innihaldi tilbúinnar pakkningar.

2. KRÖFUR UM EFTIRLIT MEÐ LOTUM TILBÚINNA PAKKNINGA

Eftirlit með tilbúnum pakkningum skal fara fram með því að taka úrtak og í tveimur þáttum:

- skoðun á raunverulegu innihaldi hverrar tilbúinnar pakkningar í úrtakinu.

- önnur skoðun sem nær til meðaltals raunverulegs innihalds tilbúinna pakkninga í úrtakinu.

Lota tilbúinna pakkninga telst samþykkt ef niðurstöður beggja skoðananna fullnægja samþykktarviðmiðunum.

Fyrir hvora skoðunina eru tvær úrtaksáætlanir:

- hin fyrri felst í prófun án eyðileggingar, þ.e. prófun sem felur ekki í sér að pakkningin er opnuð,

- hin síðari felst í eyðileggingarprófun, þ.e. prófun sem felur í sér að pakkningin er opnuð eða eyðilögð.

Af fjárhags- og hagkvæmnisástæðum skal síðari prófunin algerlega einskorðuð við nauðsynlegt lágmark, hún er óskilvirkari en sú fyrri.

Eyðileggingarprófun skal því einungis notuð ef ekki er hægt að koma við prófun án eyðileggingar. Viðmiðunarreglan skal vera sú að beita henni ekki á lotu sem er minni en 100 einingar.

2.1. Lotur tilbúinna pakkninga.

2.1.1. Lota er allar tilbúnar pakkningar sem skoða á af sömu gerð og úr sömu framleiðslueiningu.

2.1.2. Ef tilbúnar pakkningar eru skoðaðar við endann á pökkunarfæribandinu skal pakkningafjöldi í hverri lotu vera jafn hámarksafköstum færibandsins á klukkustund.

Í öðrum tilvikum skal lotustærð ekki vera meiri en 10 000.

2.1.3. Ef færri en 100 pakkningar eru í lotu skal prófun án eyðileggingar, ef hún er framkvæmd, ná til allra pakkninganna.

2.1.4. Áður en próf sem um getur í liðum 2.2 og 2.3 eru framkvæmd skal nægilegur fjöldi tilbúinna pakkninga tekinn af handahófi úr lotunni þannig að unnt sé að framkvæma prófunina sem þarf stærra úrtak fyrir.

Úrtak sem er nægilega stórt skal valið af handahófi fyrir hina prófunina úr fyrsta úrtaki og merkt.

Merkingunum skal lokið áður en mælingar hefjast.

2.2. Eftirlit með samþykktu lágmarksinnihaldi tilbúinnar pakkningar.

2.2.1. Samþykkt lágmarksinnihald skal reiknað með því að draga heimilað neikvætt frávik viðkomandi innihalds frá málmagni tilbúnu pakkningarinnar.

2.2.2. Tilbúnar pakkningar í lotunni sem hafa raunverulegt innihald undir samþykktu lágmarksinnihaldi skulu teljast gallaðar.

2.2.3. Við eftirlit með úrtaki skal að vali hvers aðildarríkis notuð önnur af tveimur eftirfarandi úrtaksáætlunum (einföld eða tvöföld).

2.2.3.1. Einföld úrtaksáætlun

Fjöldi tilbúinna pakkninga sem skoða á skal vera jafn fjöldanum í úrtakinu eins og fram kemur í áætluninni:

- ef fjöldi gallaðra eininga sem finnast í úrtakinu er minni en eða jafn og samþykktarviðmiðun telst lota tilbúinna pakkninga samþykkt að því er þessa prófun varðar,

- ef fjöldi gallaðra eininga sem finnast í úrtakinu er jafn og eða meiri en höfnunarviðmiðun skal hafna viðkomandi lotu tilbúinna pakkninga.

2.2.3.1.1. Áætlun um prófun án eyðileggingarFjöldi í lotu
Fjöldi í úrtaki
Fjöldi gallaðra eininga
Samþykktar-

viðmiðunHöfnunar-

viðmiðun

100

151

218

501

1.201

3.201

til

til

til

til

til

og yfir

150

280

500

1.200

3.2002032

50

80

125

2001

2

3

5

7

l02

4

6

8

11


2.2.3.1.2. Áætlun fyrir eyðileggingarprófun


Fjöldi í lotu
Fjöldi í úrtaki
Fjöldi gallaðra eininga
Samþykktar-

viðmiðunHöfnunar-

viðmiðun

Hver sem fjöldinn er

(³ 100)

20
12

2.2.3.2. Tvöföld úrtaksáætlun.

Fjöldi fyrstu tilbúnu pakkninganna sem skoða á skal vera jafn fjöldanum í fyrra úrtakinu eins og fram kemur í áætluninni:

- ef fjöldi gallaðra eininga sem finnast í fyrra úrtakinu er minni en eða jafn og fyrri samþykktarviðmiðun telst lota tilbúinna pakkninga samþykkt að því er þessa prófun varðar,

- ef fjöldi gallaðra eininga sem finnast í fyrra úrtakinu er jafn og eða meiri en fyrri

höfnunarviðmiðun skal viðkomandi lotu hafnað,

- ef fjöldi gallaðra eininga sem finnast í fyrra úrtakinu liggur á milli fyrri samþykktarviðmiðunar og fyrri höfnunarviðmiðunar skal skoða seinna úrtakið, en fjöldi eininga í því kemur fram í áætluninni.

Fjöldi gallaðra eininga í fyrra og síðara úrtaki skal lagður saman:

- ef samanlagður fjöldi gallaðra eininga er minni en eða jafn og síðari samþykktarviðmiðun telst lotan samþykkt að því er þessa prófun varðar,

- ef samanlagður fjöldi gallaðra eininga er meiri en eða jafn og síðari höfnunarviðmiðun er lotunni hafnað.

2.2.3.2.1. Áætlun um prófun án eyðileggingarFjöldi í lotu
Úrtök
Fjöldi gallaðra eininga
Röð
FjöldiSamanlagður

fjöldiSamþykktar-

viðmiðunHöfnunar-

viðmiðun

100 til 150


151 til 280


281 til 500


501 til l 200


1 20l til 3 200


3 201 og yfir

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

13

13

20

20

32

32

50

50

80

80

125

12513

26

20

40

32

64

50

100

80

160

125

2500

1

0

3

1

4

2

6

3

8

5

122

2

3

4

4

5

5

7

7

9

9

13


2.2.3.2.2. Áætlun um eyðileggingarprófun


Fjöldi í lotu
Úrtök
Fjöldi gallaðra eininga
Röð
FjöldiSamanlagður

fjöldiSamþykktar-

viðmiðunHöfnunar-

viðmiðun

Hver sem fjöldinn er

³ 100)

1

2

13

1313

260

12

2


2.3. Eftirlit með meðaltali raunverulegs innihalds hverrar tilbúinnar pakkningar sem er hluti af lotu.

2.3.1. Samþykkja má lotu af tilbúnum pakkningum að því er þetta eftirlit varðar

ef meðaltal er Jafna 1af raunverulegu innihaldi xi af n tilbúnum pakkningum í úr

taki sem er stærra en gildið:Jafna 2
Í þessari jöfnu er:

Qn = málmagn tilbúnu pakkningarinnar,

n = fjöldi tilbúinna pakkninga í úrtakinu fyrir þetta eftirlit,

s = áætlað staðalfrávik frá raunverulegu innihaldi lotunnar,

t(1 - a) = 0,995 öryggisstig í t-dreifingu með frítölunni v = n -1.

2.3.2. Ef xi er mælt gildi raunverulegs innihalds einingar númer i í úrtakinu:

2.3.2.1. er meðaltal mældra gilda fyrir úrtakið fundið með eftirfarandi útreikningi: Jafna 3
2.3.2.2. og áætlað gildi staðalfráviks s fundið með:

- summu ferningstölu eftirfarandi mældra gilda: Jafna 4
- ferningstölu summu mældra gilda: Jafna 5
og síðan Jafna 6
- leiðréttri summu: Jafna 7
- áætlaðri dreifni


Jafna 8
 
Áætlað gildi staðalfráviks er Jafna 9
2.3.3. Viðmiðanir fyrir samþykki eða höfnun lotna af tilbúnum pakkningum í þessari prófun:

2.3.3.1. Viðmiðanir fyrir prófun án eyðileggingar

Fjöldi í lotu
Fjöldi

í úrtaki

Viðmiðanir
SamþykktHöfnun
100 til og með 500
30
x ≥ Qn – 0,503 sx < Qn – 0,503 s
> 500
30
x ≥ Qn – 0,379 sx < Qn – 0,379 s2.3.3.2. Viðmiðanir fyrir eyðileggingarprófun
Fjöldi í lotu
Fjöldi

í úrtaki

Viðmiðanir
SamþykktHöfnun
Hver sem fjöldinn
20
x ≥ Qn – 0,379 sx < Qn – 0,379 s
er (≥ 100)

VIÐAUKI III

MÁLMAGN VÖKVA
Vökvar
Málrúmmál innihalds í

lítrum

I

Fullt samþykki

1. a) Vín úr nýjum þrúgum; nýtt þrúguþykkni sem

gerjun hefur verið stöðvuð í með íblöndum alkóhóls

að meðtöldu víni löguðu úr ógerjuðum þrúgusafa

blönduðum alkóhóli, að undanskildu víni sem er

skráð í sameiginlegu tollskránni undir númerum

22.05 A og B / ST númer 2204 10, 2204 21 og

2204 29 og líkkjörum (SAM-númer úr 22.05 C / ST

númer úr 2204); þrúguþykkni í gerjun eða sem

gerjun hefur verið stöðvuð í með öðrum hætti en

með íblöndun alkóhóls (SAM-númer 22.04 / ST

númer 2204 30)

0,10 - 0,187* - 0,25 -

0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 -

1,5 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 -

9 - 10

b) "Gul" vín þar sem leyfilegt er að nota eftirfarandi

upprunamerkingu: "Côtes du Jura", "Arbois"

"L'Etolie" og "Chateau-Chalon"

0,62
c) Aðrar ófreyðandi, gerjaðar drykkjarvörur, t.d.

eplavín, peruvín og mjöður (SAM-númer 22.07 BII

/ ST númer 2206 00)

0,10 - 0,25 - 0,375 -

0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2

- 5

d) Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum

bragðbætt með ilmefnum (SAM-númer 22.06 / ST

númer 2205), líkkjörar (SAM-númer 22.05 C / ST

númer 2204)

0,05 upp að 0,10 - 0,10 -

0,2 - 0,375 - 0,50 - 0,75

- 1 - 1,5 - 3 - 5

2. a) Freyðivín (SAM-númer 22.05 A / ST-númer

2204 10)

Önnur vín en þau sem tilgreind eru við ST númer

2204 10 í flöskum með "sveppalaga" töppum sem

strengdir eru fastir og vín með að minnsta kosti eins

til þriggja bara yfirþrýsting sem er mældur við 20° C

(SAM-númer 22.05 B/ST númer úr 2204 21 og

úr 2204 29)

0,125 - 0,20 - 0,375 -

0,75 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9

b) Aðrar, gerjaðar, freyðandi drykkjarvörur, t.d.

eplavín, peruvín og mjöður (SAM-númer 22.07

B 1 / ST númer 2206 00)

0,10 - 0,20 - 0,375 -

0,75-1-1,5-3

* Gildi sem einungis eiga við um neyslu um borð í loftförum, skipum og járnbrautar-lestum og sölu í fríhöfnum.


3. Öll gert úr malti (SAM-númer 2203 /ST númer

2203 00), að undanskildu sýrðu öli:

- sýrt öl, "gueuze"

0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

0,25 - 0,375 - 0,75

4. Áfengir vökvar (aðrir en þeir sem heyra undir SAM-

númerið 22.08 / ST númer 2207); líkjörar og aðrar

áfengar drykkjarvörur; áfengisblöndur (svokallaðar

samþjappað kirni) sem notað er til framleiðslu á

drykkjarvörum (SAM-númer 22.09 / ST númer

2208)

0,02 - 0,03 - 0,04 -

0,05 - 0,101 - 0,20 -

0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 -

1,1252 - 1,5 - 2 - 2,5 -

3 - 4,5 - 52 - 102

5. Edik og edikslíki (SAM-númer 22.10 / ST númer

2209 00)

0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 -

2 - 5

6. Ólívuolía (SAM-númer 15.07 A / ST númer 1509

10 og 1509 90) og aðrar matarolíur (SAM-númer

15.07 D II / ST númer 1507, 1508, og 1511-1517)

0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 -

2 - 3 - 5 - 10

7. Mjólk, ný, ekki kjörnuð eða með viðbættum sykri

(SAM-númer 04.01 / ST númer 0401 ) að

undanskilini jógúrt, kefír, hleyptri mjólk, mysu og

annarri gerjaðri eða sýrðri mjólk.

Drykkjarvörur unnar úr mjólk (SAM-númer 22.02

B / ST númer úr 0403 10 og úr 0403 90)

0,2 - 0,25 - 0,50 - 0,75

- 1 - 2

8. a) Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað

vatn (SAM-númer 22.01 / ST númer 2201 )

0,125 - 0,20 - 0,25 -

0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 -

1,5-2

b) Límonaði, bragðbætt ölkelduvatn og bragðbætt

loftblandað vatn og aðrar óáfengar drykkjarvörur

sem innihalda ekki mjólk eða mjólkurfitu (SAM-

númer 22.02 A / ST númer 2202), að undanskildum

ávaxta- og jurtasafa sem fellur undir SAM-númer

22.07 / ST númer 2209 og kirni

0,125 - 0,20 - 0,25 -

0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 -

1,5 - 2

c) Drykkjarvörur sem merktar eru sem óáfengir

fordrykkir

0,10
9. Ávaxtasafni (að þrúguþykkni meðtöldu) eða

jurtasafi, hvort sem hann er með viðbættum sykri

eða ekki, er ógerjaður og ekki með áfengi sem fellur

undir SAM-númer 22.07 B / ST númer 2009,

ávaxtanektar (reglugerð um ávaxtasafa og tilteknar

sambærilegar vörur)

0,125 - 0,125 - 0,20 -

0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70

- 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3

- 4,5

1 Um áfenga drykki, sem loftblönduðu vatni eða sódavatni hefur verið bætt í, gildir að allt rúmmál minna en 0,10 l hefur fullt samþykki.

2 Gildi sem einungis eru ætluð til notkunar í verslun.

Aths.: Vökva sem um getur í a- og b-lið 1. liðar, 4. lið, a- og b-lið 8. liðar og 9. lið er einungis heimilt að selja innan bandalagsins ef tilbúnar pakkningar hafa málrúmmál innihalds sem fram kemur í töflunni að framan og eru í samræmi við viðkomandi reglur eða eðlilegar viðskiptavenjur í aðildarríkinu sem vökvinn kemur frá, hvort sem pökkunin fer fram þar eða í öðru ríki.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica