Velferðarráðuneyti

987/2013

Reglugerð um breytingu á reglugerð um ÍLS-veðbréf og íbúðabréf, nr. 522/2004, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

9. tl. 2. gr. fellur brott.

2. gr.

9. gr. fellur brott.

3. gr.

10. gr., ásamt fyrirsögn, orðast svo:

Greiðslumat.

Íbúðalánasjóður samþykkir ekki lánveitingu samkvæmt ÍLS-veðbréfi eða yfirtöku áhvílandi ÍLS-veðbréfs eða fasteignaveðbréfs nema umsækjandi hafi staðist mat á greiðslugetu, þar á meðal lánshæfi, í samræmi við reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat, nr. 920/2013, og við­mið­unarreglur sem stjórn sjóðsins setur, sbr. þó 17. gr.

Ef tveir eða fleiri einstaklingar gera sameiginlegt kauptilboð og óska eftir lánveitingu sam­kvæmt ÍLS-veðbréfi eða yfirtöku áhvílandi ÍLS-veðbréfs eða fasteignaveðbréfs skal ákvörðun um lánveitingu sjóðsins byggjast á sameiginlegu greiðslumati fyrir alla þá er kaup­tilboðið gera. Ef eignarhlutur einhvers aðila kauptilboðsins er minni en 25% eða ef fyrir liggur að sá aðili hyggist ekki gerast skuldari að ÍLS-veðbréfi hafa tekjur viðkomandi ein­göngu vægi til samræmis við eignarhlut hans við framkvæmd greiðslumats vegna kaup­anna. Ef einhver aðilanna hyggst ekki gerast skuldari að ÍLS-veðbréfi þurfa tekjur ann­arra aðila að lágmarki að duga til að standa undir greiðslubyrði lánsins og eigin fram­færslu.

4. gr.

11. gr. fellur brott.

5. gr.

13. gr., ásamt fyrirsögn, orðast svo:

Skilmálar ÍLS-veðbréfa.

ÍLS-veðbréf eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar út og birtir með heimild í 1. gr. laga um vísitölu neysluverðs, nr. 12/1995. Stjórn Íbúðalánasjóðs ákvarðar vexti ÍLS-veðbréfa með hliðsjón af fjármögnunarkostnaði í reglulegum útboðum íbúðabréfa og fjármagnskostnaði vegna uppgreiddra lána að viðbættu vaxtaálagi, sbr. 3. gr.

Fyrsti vaxtadagur ÍLS-veðbréfs er fimm dögum eftir að bréfið er tilbúið til afhendingar hjá Íbúðalánasjóði. Frá og með þeim degi greiðir sjóðurinn út höfuðstól keypts ÍLS-veðbréfs án vaxta og verðbóta og að frádregnu lántökugjaldi.

ÍLS-veðbréf skal endurgreiðast að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana, þ.e. jafn­greiðslulán (annuitet), að viðbættum verðbótum samkvæmt vísitölu neysluverðs. Vextir skulu vera óbreytanlegir allan lánstímann.

Gjalddagar ÍLS-veðbréfa skulu að jafnaði vera tólf á ári hverju og bera upp á fyrsta dag við­komandi mánaðar. Vextir á hverjum gjalddaga skulu reiknast þannig að deilt er með fjölda gjalddaga á hverju ári í ársvextina. Heimilt er að ósk skuldara að ákveða að gjald­dagar skuli vera fjórir á ári hverju.

Lánstími ÍLS-veðbréfs er sá sami og lánstími fjármögnunarflokks hverju sinni. Lánstími lánsins getur verið allt að 40 ár.

6. gr.

2. mgr. 28. gr. orðast svo:

Lánstími ÍLS-veðbréfs samkvæmt þessum kafla er sá sami og lánstími fjármögnunarflokks hverju sinni. Lánstími lánsins getur verið allt að 40 ár.

7. gr.

Í stað orðanna "kærunefndar húsnæðismála" í 38. gr. kemur: úrskurðarnefndar félags­þjón­ustu og húsnæðismála.

8. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 21. gr. og 29. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir ákvæði reglugerðar þessarar skulu skilmálar ÍLS-veðbréfa sem gefin voru út fyrir 1. nóvember 2013 halda gildi sínu.

Velferðarráðuneytinu, 5. nóvember 2013.

Eygló Harðardóttir
félags- og húsnæðismálaráðherra.

Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica