Umhverfisráðuneyti

766/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni. - Brottfallin

1. gr.

                Í stað fylgiskjals 3, H-setningar, hættusetningar, kemur 1. viðauki við reglugerð þessa.

2. gr.

                Í stað fylgiskjals 4, V-setningar, varnaðarsetningar, kemur 2. viðauki við reglugerð þessa.

3. gr.

                Hættu- og varnaðarsetningar efna í fylgiskjali 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, breytast til samræmis við 3. viðauka við reglugerð þessa.

4. gr.

                Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, ásamt síðari breytingum.

                Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, sem vísað er til í II. viðauka, XV. kafla, tl. 1, tilskipunar 67/548/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 93/21/EBE, 2. og 3. viðauka, og tilskipun 96/054/EB.

               

                Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

                Heimilt er að halda óbreyttu orðalagi á hættu- og varnaðarsetningum, sbr. reglugerð nr. 236/1990, á umbúðum sem þegar eru í notkun þar til 1. janúar 2000.

Umhverfisráðuneytinu, 29. desember 1997.

Guðmundur Bjarnason.

Ingimar Sigurðsson.

 

1. VIÐAUKI

Fylgiskjal 3

H-setningar, hættusetningar.

H 1          Sprengifimt sem þurrefni

H 2          Sprengifimt við högg, núning, eld eða aðra hita- og neistagjafa

H 3          Mjög sprengifimt við högg, núning, eld eða aðra hita- og neistagjafa

H 4          Myndar mjög sprengifim málmsambönd

H 5          Sprengifimt við upphitun

H 6          Sprengifimt með og án andrúmslofts

H 7          Getur valdið íkveikju

H 8          Eldfimt í snertingu við brennanleg efni

H 9          Sprengifimt í blöndu með brennanlegum efnum

H 10        Eldfimt

H 11        Mjög eldfimt

H 12        Afar eldfimt

H 14        Hvarfast kröftuglega við vatn

H 15        Hvarfast við vatn og myndar afar eldfimar lofttegundir

H 16        Sprengifimt í blöndu með eldnærandi efnum

H 17        Getur valdið sjálfsíkveikju í andrúmslofti

H 18        Getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun

H 19        Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð)

H 20        Hættulegt við innöndun

H 21        Hættulegt í snertingu við húð

H 22        Hættulegt við inntöku

H 23        Eitrað við innöndun

H 24        Eitrað í snertingu við húð

H 25        Eitrað við inntöku

H 26        Mjög eitrað við innöndun

H 27        Mjög eitrað í snertingu við húð

H 28        Mjög eitrað við inntöku

H 29        Myndar eitraðar lofttegundir í snertingu við vatn

H 30        Getur orðið mjög eldfimt við notkun

H 31        Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru

H 32        Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru

H 33        Hætta á heilsutjóni eykst við reglubundna notkun

H 34        Ætandi

H 35        Mjög ætandi

H 36        Ertir augu

H 37        Ertir öndunarfæri

H 38        Ertir húð

H 39        Hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni

H 40        Getur valdið varanlegu heilsutjóni

H 41        Hætta á alvarlegum augnskaða

H 42        Getur valdið ofnæmi við innöndun

H 43        Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð

H 44        Sprengifimt við upphitun í lokuðu rými

H 45        Getur valdið krabbameini

H 46        Getur valdið arfgengum skaða

H 48        Hætta á alvarlegu heilsutjóni við langvarandi notkun

H 49        Getur valdið krabbameini við innöndun

H 50        Mjög eitrað vatnalífverum

H 51        Eitrað vatnalífverum

H 52        Skaðlegt vatnalífverum

H 53        Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 54        Eitrað plöntum

H 55        Eitrað dýrum

H 56        Eitrað lífverum í jarðvegi

H 57        Eitrað býflugum

H 58        Getur valdið skaðlegum langtímaáhrifum í umhverfinu

H 59        Hættulegt ósonlaginu

H 60        Getur dregið úr frjósemi

H 61        Getur skaðað barn í móðurkviði

H 62        Getur hugsanlega dregið úr frjósemi

H 63        Getur hugsanlega skaðað barn í móðurkviði

H 64        Getur skaðað brjóstmylkinga

H 65        Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

Samtengdar H-setningar.

H 14/15   Hvarfast kröftuglega við vatn og myndar afar eldfimar lofttegundir

H 15/29   Hvarfast við vatn og myndar eitraðar og afar eldfimar lofttegundir

H 20/21   Hættulegt við innöndun og í snertingu við húð

H 20/22   Hættulegt við innöndun og inntöku

H 20/21/22             Hættulegt við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 21/22   Hættulegt í snertingu við húð og við inntöku

H 23/24   Eitrað við innöndun og í snertingu við húð

H 23/25   Eitrað við innöndun og inntöku

H 23/24/25             Eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 24/25   Eitrað í snertingu við húð og við inntöku

H 26/27   Mjög eitrað við innöndun og í snertingu við húð

H 26/28   Mjög eitrað við innöndun og inntöku

H 26/27/28             Mjög eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 27/28   Mjög eitrað í snertingu við húð og við inntöku

H 36/37   Ertir augu og öndunarfæri

H 36/38   Ertir augu og húð

H 36/37/38             Ertir augu, öndunarfæri og húð

H 37/38   Ertir öndunarfæri og húð

H 39/23   Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun

H 39/24   Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð

H 39/25   Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við inntöku

H 39/23/24             Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð

H 39/23/25             Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku

H 39/24/25             Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð og við inntöku

H 39/23/24/25        Eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 39/26   Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun

H 39/27   Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð

H 39/28   Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við inntöku

H 39/26/27             Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð

H 39/26/28             Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku

H 39/27/28             Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð og við inntöku

H 39/26/27/28        Mjög eitrað: hætta á alvarlegu varanlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 40/20   Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni

H 40/21   Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð

H 40/22   Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni við inntöku

H 40/20/21             Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð

H 40/20/22             Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku

H 40/21/22             Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni í snertingu við húð og við inntöku

H 40/20/21/22        Hættulegt: getur valdið varanlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku

H 42/43   Getur valdið ofnæmi við innöndun og í snertingu við húð

H 48/20   Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun við langvarandi notkun

H 48/21   Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni í snertingu við húð við langvarandi notkun

H 48/22   Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni við inntöku við langvarandi notkun

H 48/20/21             Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð við langvarandi notkun

H 48/20/22             Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku við langvarandi notkun

H 48/21/22             Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni í snertingu við húð og við inntöku við langvarandi notkun

H 48/20/21/22        Hættulegt: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku við langvarandi notkun

H 48/23   Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun við langvarandi notkun

H 48/24   Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni í snertingu við húð við langvarandi notkun

H 48/25   Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við inntöku við langvarandi notkun

H 48/23/24             Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun og í snertingu við húð við langvarandi notkun

H 48/23/25             Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku við langvarandi notkun

H 48/24/25             Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni í snertingu við húð og við inntöku við langvarandi notkun

H 48/23/24/25        Eitrað: hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku við langvarandi notkun

H 50/53   Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 51/53   Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 52/53   Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

 

2. VIÐAUKI

Fylgiskjal 4

V-setningar, varnaðarsetningar.

V 1          Geymist á læstum stað

V 2          Geymist þar sem börn ná ekki til

V 3          Geymist á köldum stað

V 4          Geymist fjarri mannabústöðum

V 5          Geymist í .... (vökvi tilgreindur af framleiðanda)

V 6          Geymist í .... (óhvarfgjörn lofttegund tilgreind af framleiðanda)

V 7          Umbúðir skulu vera vel luktar

V 8          Geymist á þurrum stað

V 9          Geymist á vel loftræstum stað

V 12        Umbúðir skulu ekki vera þéttlokaðar

V 13        Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri

V 14        Má ekki geyma hjá ... (efni tilgreind af framleiðanda)

V 15        Má ekki hitna

V 16        Haldið frá hita- og neistagjöfum - Reykingar bannaðar

V 17        Haldið fjarri brennanlegum efnum

V 18        Meðhöndlið og opnið umbúðir með varúð

V 20        Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur

V 21        Reykingar eru bannaðar meðan á notkun stendur

V 22        Varist innöndun ryks

V 23        Varist innöndun lofttegundar/reyks/gufu/úða (framleiðandi gefur upp hvað á við hverju sinni)

V 24        Varist snertingu við húð

V 25        Varist snertingu við augu

V 26        Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis

V 27        Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu

V 28        Berist efnið á húð, skal strax þvo með miklu .... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 29        Má ekki losa í niðurfall

V 30        Hellið ekki vatni á eða í vöruna

V 33        Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

V 35        Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt

V 36        Notið viðeigandi hlífðarfatnað

V 37        Notið viðeigandi hlífðarhanska

V 38        Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi

V 39        Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu

V 40        Gólf og fleti, sem óhreinkast af efninu, skal hreinsa með .... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 41        Varist innöndun reyks við bruna eða sprengingu

V 42        Notið viðeigandi öndunargrímu við reyk/úða (framleiðandi gefur upp hvað á við hverju sinni)

V 43        Notið .... við slökkvistarf (framleiðandi skal gefa upp nákvæma tegund slökkvitækis. Ef vatn eykur á hættuna skal bæta við: "Notið ekki vatn")

V 45        Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er

V 46        Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar

V 47        Geymist við hitastig sem ekki er hærra en ...°C (tilgreint af framleiðanda)

V 48        Halda skal vörunni rakri með ... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 49        Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum

V 50        Má ekki blanda með ... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 51        Má aðeins nota á vel loftræstum stað

V 52        Notist ekki á stóra fleti í íbúðarhúsnæði eða öðrum vistarverum

V 53        Varist snertingu - aflið sérstakra notkunarleiðbeininga

V 56        Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni

V 57        Notið viðeigandi umbúðir til að forðast mengun umhverfisins

V 59        Leitið til framleiðanda/birgis um upplýsingar varðandi endurnýtingu/ endurvinnslu

V 60        Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum

V 61        Forðist losun út í umhverfið. Athugið sérstakar ráðleggingar/öryggisleiðbeiningar

V 62        Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar

Samtengdar V-setningar.

V 1/2       Geymist á læstum stað þar sem börn ná ekki til

V 3/7       Geymist á köldum stað, umbúðir skulu vera vel luktar

V 3/9/14  Geymist á köldum og vel loftræstum stað en ekki hjá ... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 3/9/14/49            Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum á köldum og vel loftræstum stað og ekki hjá _____ (efni tilgreint af framleiðanda)

V 3/9/49  Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum á köldum og vel loftræstum stað

V 3/14     Geymist á köldum stað og ekki hjá .... (efni tilgreint af framleiðanda)

V 7/8       Geymist á þurrum stað, umbúðir skulu vera vel luktar

V 7/9       Geymist á vel loftræstum stað, umbúðir skulu vera vel luktar

V 7/47     Geymist í vel luktum umbúðum við hitastig sem er ekki hærra en ...°C (tilgreint af framleiðanda)

V 20/21   Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar

V 24/25   Varist snertingu við húð og augu

V 29/56   Má ekki losa í niðurfall: Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni

V 36/37   Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðarhanska

V 36/37/39              Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og hlífðargleraugu/andlitsgrímu

V 36/39   Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðargleraugu/andlitsgrímu

V 37/39   Notið viðeigandi hlífðarhanska og hlífðargleraugu/andlitsgrímu

V 47/49   Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum og við hitastig, sem ekki er hærra en _____°C (tilgreint af framleiðanda)

 

3. VIÐAUKI

Fylgiskjal 1

Listi yfir eiturefni og hættuleg efni.

Heiti efna

Varnaðarmerki

Hættusetningar

Varnaðarsetningar

Athugasemdir

akrólein

F + Tx

11-25-26-34

(1/2)-3/9/14-26-36/37/39-38-45

Ú

akrýlamíð

T

45-46-24/25-48/23/24/25

53-45

D,E,Ú

akrýlonítríl

F + T

45-11-23/24/25-38

53-45

D,E,Ú

alkalíhexaflúorsíliköt

T

23/24/25

(1/2)-26-45

Ú

alkalípíkröt

E + T

3-23/24/25

(1/2)-28-35-37-45

Ú

allýlamín

F + T

11-23/24/25

(1/2)-9-16-24/25-45

Ú

4-amínóbífenýl

T

45-22       

53-45

E,Ú

4-amínóbífenýlsölt

T             

45-22

53-45       

E,Ú

4-amínó-N,N-díetýl- anilín

T             

25-34

(1/2)-26-36-45

Ú

amínókarb

T

24/25       

(1/2)-28-36/37-45

Ú

ammoníumflúoríð       

T

23/24/25

(1/2)-26-45

Ú

ammoníumhexaflúor- sílikat               

T

23/24/25   

(1/2)-26-45

Ú

anilínsölt

T

20/21/22-40-48/23/24/25

(1/2)-28-36/37-45

Ú

antímontríflúoríð        

T             

23/24/25

(1/2)-7-26-45

Ú

arsen        

T             

23/25       

(1/2)-20/21-28-45

Ú

arsensambönd, önnur en arsentríoxíð

T

23/25

(1/2)-20/21-28-45

Ú

asetónítríl

F + T

11-23/24/25

(1/2)-16-27-45

Ú

atrazin

Xn           

20/22-36-40-43

(2)-36/37-46

 

benkínox

T

21-25

(1/2)-36/37-45

Ú

benomýl

Xn

40

(2)-36/37

 

1,2-benzantrasen

T

45

53-45

Ú

benz(a)antrasen

T

45

53-45

Ú

benzen      

F + T

45-11-48/23/24/25

53-45       

E,Ú

2,3-benzflúoranten

T             

45

53-45       

Ú

8,9-benzflúoranten

T

45

53-45       

Ú

10,11-benzflúoranten

T

45

53-45

Ú

benzidín

T

45-22

53-45

E,Ú

benzidínsölt

T

45-22

53-45

E,Ú

benzó(b)flúoranten

T

45            

53-45

Ú

benzó(j)flúoranten

T             

45

53-45       

Ú

benzó(k)flúoranten

T

45

53-45

Ú

para-benzókínon

T

23/25-36/37/38          

(1/2)-26-28-45

Ú

1,2-benzópýren

T

45-46-60-61

53-45       

Ú

benzó(a)pýren

T             

45-46-60-61

53-45

Ú

benzóýlperoxíð           

E + Xi

2-7-36-43

(2)-3/7-14-36/37/39

 

1,3-bis(2,3-epoxýpróp- oxý)benzen

T

23/24/25-40-43

(1/2)-23-24-45

Ú

bis(1-hýdroxýsýkló- hexýl)peroxíð

E + C

2-7-22-34

(1/2)-3/7-14-36/37/39-45

 

bínapakrýl

T

61-21/22

53-45

E,Ú

bínýlsýklóhexandí- epoxíð, sjá 1-epoxýetýl-3,4-epoxýsýklóhexan

T

23/24/25-40

(1/2)-23-24-45

 

blýarsenat

T

23/25

(1/2)-20/21-28-45       

Ú

blý(II)asetat

T

61-62-33-48/22

53-45

E,Ú

blý(II)fosfat

T

61-62-33-48/22

53-45       

E,Ú

blýsambönd, önnur en þau, sem talin eru sérstaklega á listanum

T

61-62-20/22-33

53-45

E,Ú

blý-2,4,6-trínítró- resorsínólat

E + T       

61-62-3-20/22-33        

53-45

E,Ú

brennisteinsdíoxíð

T

23-36/37

(1/2)-7/9-45

Ú

brennisteinsvetni

Fx + Tx   

12-26       

(1/2)-7/9-16-45

Ú

brómediksýra

T + C      

23/24/25-35

(1/2)-36/37/39-45

Ú

brómeten

Fx

12

(2)-9-16-33

 

brómoxýnil

T             

25-63       

(1/2)-36/37-45

Ú

brómóform

T

23-36/38

(1/2)-28-45

Ú

1,2-bútadíen

Fx + T

45-12

53-45

D,Ú

bútan (= 0,1% 1,3- bútadíen)

Fx + T

45-12

53-45

Ú

bútan (< 0,1% 1,3-      bútadíen)

Fx           

12            

(2)-9-16    

 

bútan-1,2:3,4-díepoxíð

T

23/24/25-36/37/38-40-42/43

(1/2)-23-24-45

Ú

búten

Fx

12

(2)-9-16-33

 

2-bútenal

F + T       

11-23-36/37/38

(1/2)-29-33-45

Ú

bútýlen

Fx           

12

(2)-9-16-33

 

bútýlklórformíat

T

10-23-34

(1/2)-26-36-45

Ú

2-bútýn-1,4-díól         

T

25-34       

(1/2)-22-36-45

Ú

bútýrónítríl

T

10-23/24/25

(1/2)-45

Ú

dekaklórpentasýkló-(5,2,1-02,6,03,9,05,8)- dekan-4-on

T

24/25-40   

(1/2)-22-36/37-45

Ú

dekarbófúran

T

23/24/25

(1/2)-13-36/37-45

Ú

demeton-O-metýl        

T

25            

(1/2)-24-36/37-45

Ú

demeton-S-metýlsúlfon

T             

21-25

(1/2)-22-28-36/37-45

Ú

díamínóbenzen

T

23/24/25-43

(1/2)-28-45

Ú

4,4'-díamínóbífenýl

T

45-22

53-45

E,Ú

orto-díanisidín

T             

45-22       

53-45

E,Ú

orto-díanisidínsölt

T

45-22

53-45       

E,Ú

díbenzóýlperoxíð

E + Xi

2-7-36-43

(2)-3/7-14-36/37/39

 

1,2-díbrómetan

T             

45-23/24/25-36/37/38

53-45       

E,Ú

1,2-díbróm-3-klórprópan

T             

45-46-25-48/20/21

53-45       

E,Ú

díepoxý-1,2:3,4-bútan

T

23/24/25-36/37/38-40-42/43

(1/2)-23-24-45

Ú

N,N-díetýl-4- amínó- anilín

T             

25-34

(1/2)-26-36-45

Ú

díetýlenglýkóldíakrýlat

T             

24-36/38-43

(1/2)-28-39-45

D,Ú

díetýlsúlfat

T             

45-46-20/21/22-34

53-45

E,Ú

dífenýlamín

T

23/24/25-33

(1/2)-28-36/37-45

Ú

dígitoxín   

T             

23/25-33

(1/2)-45

Ú

díklóbeníl

Xn           

21            

(2)-36/37

 

3,3'-díklórbenzidín sölt

T

45-21-43   

53-45       

E,Ú

1,2-díklóretan

F + T       

45-11-22-36/37/38

53-45

E,Ú

3,3'-díklór-1-nítróetan

T

23/24/25   

(1/2)-26-45

Ú

1,1-díklórprópen

F + T

11-25

(1/2)-16-29-33-45

Ú

1,2-díklórprópen

F + T

11-25

(1/2)-16-29-33-45

Ú

1,3-díklórprópen

T

10-20/21-25-36/37/38-43

(1/2)-36/37-45

Ú

O-(2,2-díklórvínýl)-O- metýl-O-(2-etýlsúlfinýl etýl)fosfat

T             

23/24/25

(1/2)-13-45

Ú

díklórvos

T

24/25

(1/2)-23-36/37-45

Ú

díkúmarín

T

22-48/25

(1/2)-37-45

Ú

dímetilan

T

21-25

(1/2)-36/37-45

 

3,3'-dímetoxýbenzidín

T

45-22

                53-45

E,Ú

3,3'-dímetoxýbenzidínsölt

T

45-22

53-45

E,Ú

N,N-dímetýlanilín

T

23/24/25-33               

(1/2)-28-37-45            

Ú

3,3'-dímetýlbenzidín

T

45-22

53-45

E,Ú

3,3'-dímetýlbenzidínsölt

T

45-22

53-45       

E,Ú

dímetýleter

Fx

12

(2)-9-16-33

 

N,N-dímetýlfenýldíamín

T

23/24/25

(1/2)-28-45

Ú

N,N-dímetýlhýdrazín

F + T       

45-11-23/25-34

53-45

E,Ú

dímetýlkarbamóýlklóríð

T

45-22-23-36/37/38

53-45

E,Ú

2,2-dímetýlprópandíól-1,3-díakrýlat

T

24-36/38-43

(1/2)-28-39-45

D,Ú

N,N-dímetýltólúidín, allir ísomerar

T             

23/24/25-33-52/53      

(1/2)-28-36/37-45-61

Ú

dínex        

T

23/24/25

(1/2)-13-45

Ú

dínex, sölt og esterar

T             

23/24/25

(1/2)-13-45

Ú

dínítrófenól

T

23/24/25-33

(1/2)-28-37-45

Ú

dínítrófenól, sölt og esterar

T

23/24/25-33

(1/2)-28-37-45

Ú

dínítrótólúen, allir ísómerar

T             

23/24/25-33               

(1/2)-28-37-45

Ú

dínobúton

T

25

(1/2)-37-45

Ú

dínosam

T

23/24/25

(1/2)-13-45

Ú

dínosam, sölt og esterar

T

23/24/25

(1/2)-13-45

Ú

dínoseb, sölt og esterar

T

61-62-24/25-36-44

53-45       

E,Ú

dínoterb

T

61-24/25-36-44

53-45

E,Ú

dínoterb, sölt og esterar

T

61-23/24/25

53-45

E,Ú

díoxakarb

T

25

(1/2)-37-45

Ú

1,4-díoxan

F + Xn     

11-19-36/37-40

(2)-16-36/37

 

díoxasýklóhexan

F + Xn

11-19-36/37-40

(2)-16-36/37

 

dísýan      

F + T

11-23

(1/2)-23-45

Ú

DNOC, natríum og kalíumsölt

T

23/24/25-33

(1/2)-13-45

Ú

endotal-Na

T

21-25-36/37/38

(1/2)-36/37/39-45       

Ú

endotíon

T

24/25

(1/2)-36/37-45

Ú

epíklórhýdrín             

T

45-10-23/24/25-34-43

53-45

E,Ú

epoxýetýlbenzen

T

45-21-36   

53-45

E,Ú

1-epoxýetýl-3,4- epoxýsýklóhexan

T

23/24/25-40

(1/2)-23-24-45

Ú

1,2-epoxýprópan

Fx + T

45-12-20/21/22-36/37/38

53-45

E,Ú

2,3-epoxýprópanól

T

23-21/22-36/37/38-42/43

(1/2)-45    

Ú

2,3-epoxýprópýlakrýlat

T

23/24/25-34-43

(1/2)-26-36/37/39-45

D,Ú

1,2-epoxýsýklóhexan-4-oxíran

T

23/24/25-40

(1/2)-23-24-45

Ú

eten

Fx

12

(2)-9-16-33

 

etíon

T

21-25

(1/2)-25-36/37-45

Ú

etýlamín

Fx + Xi

12-36/37

(2)-16-26-29

 

N-etýlanilín

T

23/24/25-33

(1/2)-28-37-45

Ú

etýlen

Fx

12

(2)-9-16-33

 

Sjá framhald í B-deild stjórnartíðinda.

B-106-108 bls. 1697.

 

 

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica