Umhverfisráðuneyti

664/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni nr. 236/1990. - Brottfallin

1. gr.
Við gr. 5.1 bætist eftirfarandi, undir skilgreiningu á hættulegum efnum:
Flokkun Varnaðarmerki
Hættulegt umhverfinu (N) Dautt tré og dauður fiskur
Flokkunin N á aðeins við um hrein efni ekki efnablöndur.

2. gr.
Við 14. gr. bætist nýr töluliður 1.4, er hljóðar svo:
Efni sem flokkast hættuleg umhverfinu skal merkja með varnaðarmerki fyrir flokk N „Hættulegt umhverfinu" til viðbótar við varnaðarmerki sem tiltekin eru í tölulið 1.1 og/eða tölulið 1.2.

3. gr.
Við 14. gr. bætist nýr töluliður 2.2, er hljóðar svo:
Innihaldi samsettar efnavörur efni sem flokkast hættuleg umhverfinu ber að tiltaka viðkomandi hættusetningar ef þörf er á að vekja athygli á þeim skaða sem efnið getur valdið í umhverfinu.

4. gr.
Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, bætist flokkunin N „Hættulegt umhverfinu" og viðeigandi hættu- og varnaðarsetningar, þar sem við á, sbr. 2. viðauka við reglugerð þessa.

5. gr.
Við fylgiskjal 2, Varnaðarmerki, bætist varnaðarmerkið N „Hættulegt umhverfinu" eins og það er birt í 1. viðauka við þessa reglugerð.

6. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/ 1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, ásamt síðari breytingum. Einnig er höfð hliðsjón of ákvæðum samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, sem vísað er til í II. viðauka, XV kafla, tl. 1, tilskipun 67/548/EBE eins og henni var breytt með tilskipun 92/32/EBE, gr.l .1(d), gr. 2.1(o), gr. 4 og 1. viðauka, svo og tilskipun 92/37/EBE viðauki II.
Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 1. desember 1997.
 
Guðmundur Bjarnason.
Ingimar Sigurðsson.
 
 

1. VIÐAUKI

Varnaðarmerkið N "Hættulegt umhverfinu" bætist við fylgiskjal 2.

Fylgiskjal 2

Varnaðarmerki N

 

2. VIÐAUKI

Eftirtalin efni, sem flokkuð hafa verið samkvæmt ákvæðum 4. og 5. gr., eru birt í lista yfir eiturefni og hættuleg efni, sbr. fylgiskjal 1. Þar sem þessi efni flokkast sem hættuleg umhverfinu bætist við á listann varnaðarmerkið N og nýjar hættu- og varnaðarsetningar. Einnig bætast við athugasemdir þar sem við á í samræmi við 4. gr. reglugerðar nr. 449/1996, um bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna.

Fylgiskjal 1

Listi yfir eiturefni og hættuleg efni

 

Heiti efna                                  

Varnaðarmerki

Hættusetningar

Varnaðarsetningar

Athugasemdir

aldrin                           

T + N

24/25-40-48/24/25-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61       

Ú

allýlalkóhól                              

T + N

10-23/24/25-36/37/38-50

(1/2)-36/37/39-38-45-61

Ú

allýlklóríð                                 

F + Tx + N

11-26-50

(1/2)-16-29-33-45-61

D,Ú

amitrol             

Xn + N

40-48/22-51/53

(2)-36-37-61

 

anilín                

T + N

20/21/22-40-48/23/24/25-50

(1/2)-28-36/37-45-61

Ú

ortó-anisidín                            

Tx +N

45-26/27/28-33-51/53

53-45-61

E,Ú

asetonsýanhýdrín                     

Tx + N

26/27/28-50    

(1/2)-7/9-27-45-61

Ú

aziridin             

F + Tx + N           

45-46-11-26/27/28-34-51/53

53-45-61

D,E,Ú

1,3-benzendíól 

Xn + N

22-36/38-50   

(2)-26-61

 

bis(2,4,6-trínítrófenýl)- 

E + Tx + N           

2-26/27/28-33-51/53

(1/2)-35-36-45-61  

Ú

amín brómmetan(metýlbrómíð) 

T + N

23-36/37/38-50/53-59         

(1/2)-15-27-36/37/39-38-45-59-61

Ú

brómófos-ethýl                        

T + N

21-25-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

DDT (klófenótan)                    

T + N

25-40-48/25-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

demeton-O                              

Tx + N

27/28-50

(1/2)-28-36/37-45-61   

Ú

demeton-S-metýl                     

T + N

24/25-51/53    

(1/2)-28-36/37-45-61   

Ú

díalifos                         

Tx + N

24-28-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

4,4'-díamínódífenýl-metan        

T + N  

45-20/21/22-48/20/21-43-51/53

53-45-61

E,Ú

díazinon           

Xn + N

22-50/53

(2)-24/25-60-61

 

díeldrin                                    

Tx + N

25-27-40-48/25-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

N,N-díetýlanilín

T + N

23/24/25-33-51/53

(1/2)-28-37-45-61  

Ú

díklófentíon      

Xn + N

22-50/53

(2)-60-61

 

díklóflúaníð      

Xi + N

36-43-50/53

(2)-22-24-60-61

 

1,2-díklórbenzen                     

Xn + N

22-36/37/38-50/53

(2)-23-60-61

Ú

ortó-díklórbenzen                    

Xn + N

22-36/37/38-50/53

(2)-23-60-61  

Ú

3,3'-díklórbenzidín                   

T + N

45-21-43-50/53

53-45-60-61   

E,Ú

díkrótofos                                

Tx + N

24-28-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

dínítróbenzen allir ísómerar       

Tx + N

26/27/28-33-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

dínoseb                                               

T + N

61-62-24/25-36-44-50/53

53-45-60-61

E,Ú

dísulfoton                                 

Tx + N

27/28-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

endosulfan                               

T + N

24/25-36-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

endrin              

Tx + N

24-28-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

EPN                                        

Tx + N

27/28-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

etýlenímín                                            

F + Tx + N

45-46-11-26/27/28-34-51/53

53-45-61

D,E,Ú

etýlklórasetat                           

T + N

23/24/25-50

(1/2)-7/9-45-61

Ú

fenitrotíon        

Xn + N

22-50/53

(2)-60-61

 

fenkapton                                

T + N

23/24/25-50/53           

(1/2)-13-45-60-61

Ú

fensúlfotíon                              

Tx + N

27/28-50/53

(1/2)-23-28-36/37-45-60-61

Ú

fentinasetat                              

Tx + N

24/25-26-36/38-43-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

fentinhýdroxíð  

Tx + N

24/25-26-36/38-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

fentíon                                     

T + N

21-25-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

fenýlhýdrazín    

T + N  

23/24/25-36-50

(1/2)-28-45-61

Ú

fonofos            

Tx + N

27/28-50/53    

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

fosalon            

T + N

21-25-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

fosasetim                     

Tx + N

27/28-50/53    

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

fosfamidon       

Tx + N

24-28-40-50/53

(1/2)-23-36/37-45-60-61

Ú

heptaklor                                 

T + N

24/25-33-40-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

heptaklórepoxíð                       

T + N

25-33-40-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

1,4,5,6,7,8,8-heptaklór-2,3-epoxí-3a,4,7,7a- tetrahýdró-4,7-metano- indan

T + N

25-33-40-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

1,4,5,6,7,8,8-heptaklór-3a,4,7,7a-tetrahýdró 4,7-metanóinden    

T + N  

24/25-33-40-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

gamma-1,2,3,4,5,6-hexa- klórsýklóhexan, sjá lindan        

T +N

23/24/25-36/38-50/53

(1/2)-13-45-60-61

Ú

1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxí-1,4,4a,5,6,7,8,
8a-oktahýdró-exo-1,4-endo-5,8-dímetanónaftalín

Tx + N

24-28-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

hexaklórófen    

T + N  

24/25-50/53

(1/2)-20-37-45-60-61

Ú

hexisíð                                     

T + N

23/24/25-36/38-50/53

(1/2)-13-45-60-61

Ú

hexyl sjá bis(2,4,6-trínítró- fenýl)amín        

E + Tx + N           

2-26/27/28-33-51/53

(1/2)-35-36-45-61  

Ú

ísóbenzan        

Tx + N

27/28-50

(1/2)-28-36/37-45-61

Ú

karbófenótíon                          

T + N  

24/25-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

klófenótan (sjá DDT)

 

 

 

 

klórdan            

Xn + N

21/22-40-50/53

(2)-36/37-60-61

 

klórediksýra    

T + N

25-34-50

(1/2)-23-37-45-61

Ú

klórfenvinfos                            

Tx + N

24-28-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

para-klór-meta-kresól             

Xn + N

21/22-38-50

(2)-26-28-61

 

4-klór-3-metýlfenól     

Xn + N

21/22-38-50

(2)-26-28-61

 

3-klór-2-metýlprópen              

F + Xn + N

11-20-51/53   

(2)-9-16-29-33-61

 

3-klórprópen                           

F + Tx + N

11-26-50

(1/2)-16-29-33-45-61

D,Ú

klórpyrifos                               

T + N

24/25-50/53    

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

koltetraklorid,   sjá tetraklórkolefni                       

T + N

23/24/25-40-48/23-59

(1/2)-23-36/37-45-59-61

Ú

krúfomat          

Xn + N

21/22-50/53

(2)-36/37-60/61

 

kúmafos          

Tx + N

21-28-50/53

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

leptofos           

T + N  

21-25-39/25-50/53

(1/2)-25-36/37/39-45-60-61

Ú

lindan,  sjá hexisíð                    

T + N

23/24/25-36/38-50/53

(1/2)-13-45-60-61  

Ú

mefosfolan       

Tx + N

27/28-51/53

(1/2)-36/37/39-45-61

Ú

mekarbam                               

T + N

24/25-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

metamidofos                            

Tx + N

24-28-36-50   

(1/2)-22-28-36/37-45-61

Ú

metidatíon                                

Tx + N

21-28-50/53

(1/2)-22-28-36/37-45-60-61

Ú

2- metoxíanilín                         

Tx + N

45-26/27/28-33-51/53

53-45-61

 

2-metýlallýlklóríð

F + Xn + N           

11-20-51/53   

(2)-9-16-29-33-61

 

metýlbrómíð                            

T + N

23-36/37/38-50/53-59         

(1/2)-15-27-36/37/39-38-45-59-61

Ú

4,4'-metýlenbis-(2-klóranilín)

T + N

45-22-50/53

53-45-60-61   

E,Ú     

2,2'-metýlen-bis-(3,4,6-tríklórfenól           

T + N

24/25-50/53

(1/2)-20-37-45-60-61

Ú

metýlklóroform

Xn + N

20-59

(2)-24/25-59-61       

 

1-metýl-3-nítró-1- nítrósógúanidín                                               

T + N

45-20-36/38-51/53

53-45-61

E,Ú

mónókrótofos  

Tx + N

24-28-50/53   

(1/2)-23-36/37-45-60-61

Ú

morfotíon         

T + N

23/24/25-50/53

(1/2)-13-45-60-61

Ú

2-nítrótólúen    

T + N

23/24/25-33-51/53

(1/2)-28-37-45-61  

Ú

4-nítrótólúen

T + N  

23/24/25-33-51/53

(1/2)-28-37-45-61  

Ú

nítrótólúídín allir ísómerar                                 

T + N  

23/24/25-33-51/53

(1/2)-28-36/37-45-61

Ú

1,2,4,5,6,7,8,8-okta- klór-3a,4,7,7a-tetra- hýdró-4,7-metanóindan(klórdan)  

Xn + N

21/22-40-50/53           

(2)-36/37-60/61

 

ometóat           

T + N

21-25-50

(1/2)-23-36/37-45-61

Ú

oxídemeton-metýl                    

T + N

24/25-50

(1/2)-23-36/37-45-61

Ú

paratíon                                   

Tx + N

27/28-50/53    

(1/2)-28-36/37-45-60-61

Ú

PCB (pólýklórbífenýl)

Xn + N

33-50/53

(2)-35-60-61  

 

pentaetýlenhexamín, sjá 3,6,9,12-tetraaza- tetradekan-1,14-díamín                       

C + N

34-43-50/53

(1/2)-26-36/37/39-45-60-61

 

pentaklóretan   

T + N  

40-48/23-51/53           

(1/2)-23-36/37-45-61   

Ú

pentaklórfenól  

Tx + N

24/25-26-36/37/38-40-50/53

(1/2)-22-36/37-45-52-            60-61

Ú

pentaklórfenól, alkalísölt

Tx + N

24/25-26-36/37/38-40-50/53

(1/2)-22-36/37-45-52-            60-61

Ú

pentaklórnaftalen

Xn + N

21/22-36/38-50/53  

(2)-35-60-61

 

pírimifos-etýl    

T + N  

21-25-50/53               

(1/2)-23-36/37-45-60-61

Ú

pólýklórbífenýl (PCB),

Xn + N

33-50/53

(2)-35-60-61  

 

resorsínól                     

Xn + N

22-36/38-50   

(2)-26-61

 

sýanófos                      

Xn + N

21/22-50/53    

(2)-36/37-60-61

 

2-sýanó-2-própanól    

Tx + N

26/27/28-50    

(1/2)-7/9-27-45-61  

Ú

TEPP (tetraetýlpýrófosfat)       

Tx + N

27/28-50

(1/2)-36/37/39-38-45-61        

Ú

3,6,9,12-tetraazatetra- dekan-1,14 díamín     

C + N 

34-43-50/53   

(1/2)-26-36/37/39-45-60-61

 

tetraetýlenpentamín      

C + N 

21/22-34-43-51/53  

(1/2)-26-36/37/39-45-61

 

tetraetýlpýrófosfat(TEPP)

Tx + N

27/28-50

(1/2)-36/37/39-38-45-61        

Ú

1,1,2,2-tetraklóretan    

Tx + N

26/27-51/53    

(1/2)-38-45-61           

Ú

tetraklórmetan 

T + N              

23/24/25-40-48/23-59         

(1/2)-23-36/37-45-59-61

Ú

O,O,O',O'-tetraprópýl-dítíópýrófosfat 

Xn + N

21/22-50/53    

(2)-36/37-60-61

 

tíókarbamíð     

Xn + N

22-40-51/53               

(2)-22-24-36/37-61         

Ú

tíóþvagefni                   

Xn + N

22-40-51/53   

(2)-22-24-36/37-61

Ú

meta-tólúídín,   

T + N  

23/24/25-33-50           

(1/2)-28-36/37-45-61   

Ú

para-tólúídín,   

T + N              

23/24/25-33-50           

(1/2)-28-36/37-45-61

Ú

3,6,9-tríazaúndekan-1,11-díamín

C + N             

21/22-34-43-51/53  

(1/2)-26-36/37/39-45-61

 

1,2,4-tríazól-3-ýlamín              

Xn + N

40-48/22-51/53           

(2)-36-37-61  

Ú

trífenýltinasetat             

Tx + N            

24/25-26-36/38-43-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

trífenýltinhýdroxíð                    

Tx + N

24/25-26-36/38-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

Ú

tríflúormetýlbenzen

F + N

11-51/53

(2)-16-23-61

 

alfa, alfa, alfa-tríflúortólúen

F + N              

11-51/53

(2)-16-23-61

 

1,1,1-tríklór-2,2-bis- (4-klórfenýl)-etan, sjá lófenótan (DDT)

T + N  

25-40-48/25-50/53

(1/2)-22-36/37-45-60-61

Ú

1,1,1-tríklóretan

Xn + N

20-59

(2)-24/25-59-61

 

2,4,5-tríklórfenól                     

Xn + N

22-36/38-50/53           

(2)-26-28-60-61

 

tríklóronat        

Tx + N

24-28-50/53   

(1/2)-23-28-36/37-45-60-61       

Ú

tríkresýlfosföt (o,o,o-o,o,m-o,o,p-o,m,m-o,m,p-o,p,p)

T + N              

39/23/24/25-51/53  

(1/2)-20/21-28-45-61

Ú

tríkresýlfosföt (m,m,m-m,m,p- m,p,p-p,p,p)

Xn + N

21/22-51/53    

(2)-28-61

 

vamidotíon       

T + N              

21-25-50

(1/2)-36/37-45-61  

Ú

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica