Umhverfisráðuneyti

77/1999

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Við 12. gr. 1. mgr. bætist nýr töluliður, 9. tl., sem orðast svo:

9. Sérstakar merkingar fyrir tilteknar vörur, sbr. fylgiskjal 6, Val á hættu- og varnaðarsetningum, Sérákvæði um merkingar.

2. gr.

14. gr., 1. mgr., tl. 1.1. orðist svo:

1.1. Ef um er að ræða varnaðarmerki fyrir flokkana Tx, T, C, Xn, og Xi, nægir að merkja umbúðir með einu varnaðarmerki, nema annað sé tekið fram í fylgiskjali 1. Nota skal merki þess flokks sem fyrst kemur fyrir í upptalningunni hér að ofan (T vegur meira en C, C vegur meira en Xn o.s.frv.).

3. gr

Við 14. gr. bætist ný málsgrein, 2. mgr., sem orðist svo:

14.2. Fyrir tiltekin efni og efnavörur gilda sérákvæði um merkingar, sbr. fylgiskjal 6, Val á hættu- og varnaðarsetningum, Sérákvæði um merkingar. Þessi ákvæði gilda, eftir því sem við á, um: hættulegar efnavörur, ný efni og efnavörur sem innihalda ný efni svo og aðrar efnavörur, m.a. vörur í úðabrúsum.

4. gr.

Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, Skýringar, bætast eftirfarandi athugasemdir við 5. dálk:

B: Tiltekin efni (sýrur, basar o.s.frv.) eru á markaði sem vatnslausnir í mismunandi styrk, sbr. ,,saltpéturssýra ...%". Hér ber að tilgreina styrk lausnarinnar í hundraðshlutum á merkimiða, dæmi: ,,Saltpéturssýra 45%". Miðað er við hlutfall af þyngd ef annað er ekki tekið fram. Heimilt er að bæta við upplýsingum (t.d. eðlisþyngd, Baumé-gráðum) eða lýsandi orðum s.s. rjúkandi eða ís- (t.d. ísediksýra).

C: Tiltekin lífræn efni eru ýmist á markaði sem ákveðnir ísómerar eða sem blöndur ísómera. Fyrir slík efni er í fylgiskjali 1 stundum notað almennt heiti, t.d.: _xýlenól". Hér ber að tilgreina á merkimiðanum hvort efnið er (a) tilteknir ísómerar eða (b) blanda ísómera.

Dæmi:

a) 2,4-dímetýlfenól

 

b) xýlenól (blanda ísómera)

5. gr.

Flokkun tiltekinna efna í fylgiskjali 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, breytist til samræmis við flokkun í I. viðauka við reglugerð þessa.

6. gr.

Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, bætast efni sem birt eru í II. viðauka við reglugerð þessa.

7. gr.

Efni sem birt eru í III. viðauka við reglugerð þessa falla út af Lista yfir eiturefni og hættuleg efni í fylgiskjali 1.

8. gr.

Við fylgiskjal 6, Val á hættu- og varnaðarsetningum, bætist nýr kafli, Sérákvæði um merkingar, sem birtur er í IV. viðauka við reglugerð þessa.

9. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir. Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 1. og 10. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði (tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna, eins og henni var breytt með tilskipunum 91/632/EBE og 96/54/EB, samanber einnig ákvörðun 90/420/EBE, svo og tilskipun 88/379/EBE um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum eins og henni var breytt með tilskipun 93/18/EBE).

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 29. janúar 1999.

Guðmundur Bjarnason.

____________________

Magnús Jóhannesson.

I. VIÐAUKI

Heiti efna

Varnaðar- merki

Hættusetningar

Varnaðarsetningar

Cas-nr.

EB-nr.

Raðnúmer

Athuga-

semdir

aldikarb

Tx

27/28

(1/2)-22-36/37-45

116-06-3

204-123-2

006-017-00-X

Ú

alkalíhexaflúorsíliköt (Na [1], K [2])

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur <10%

T

 

T

Xn

23/24/25

 

23/34/35

20/21/22

(1/2)-26-45

[1] 16893-85-9

[2] 16871-90-2

240-934-8

240-896-2

009-012-00-0

A, Ú

(+/-)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-(+/-)-cis/trans-krýsantemat

Xn

22

(2)-36

584-79-2

209-542-4

006-025-00-3

 

alletrín

Xn

22

(2)-36

584-79-2

209-542-4

006-025-00-3

 

5-amínó-3-fenýl-1,2,4-tríazól-1-ýl-N,N,N´,N´-tetrametýl-fosfóndíamíð

Tx

27/28

(1/2)-22-28-36/37-45

1031-47-6

 

015-024-00-7

Ú

ammoníak; vatnsfrítt

styrkur ³ 5%

0,5% £ styrkur < 5%

T; N

T

Xn

10-23-34-50

23-34

20-36/37/38

(1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61

7664-41-7

231-635-3

007-001-00-5

Ú, 5

ammoníak, vatnslausn ...%

styrkur ³ 25%

10% £ styrkur < 25%

5% £ styrkur < 10%

C; N

C; N

C

Xi

34-50

34-50

34

36/37/38

(1/2)-26-36/37/39-45-61

1336-21-6

215-647-6

007-001-01-2

B

ammoníumhexaflúorsílikat

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur <10%

T

T

Xn

23/24/25

23/34/35

20/21/22

(1/2)-26-45

16919-19-0

240-968-3

009-012-00-0

A, Ú

ammoníumvetnisflúoríð

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur < 10%

0,1% £ styrkur < 1%

T; C

T; C

Xn; C

Xi

25-34

25-34

22-34

36/38

(1/2)-22-26-37-45

1341-49-7

215-676-4

009-009-00-4

Ú

anilín

 

styrkur ³ 1%

0,2% £ styrkur < 1%

T; N

 

T

Xn

20/21/22-40-48/23/24/25-50

20/21/22-40-48/23/24/25

48/20/21/22

(1/2)-28-36/37-45-61

62-53-3

200-539-3

612-008-00-7

Ú

anilínsölt

 

styrkur ³ 1%

0,2% £ styrkur < 1%

T; N

 

T

Xn

20/21/22-40-48/23/24/25-50

20/21/22-40-48/23/24/25

48/20/21/22

(1/2)-28-36/37-45-61

 

 

612-009-00-2

A, Ú

antímonsambönd, önnur en antímontrísúlfíð, antímonpenatsúlfíð, antímontetraoxíð, antímonpentoxíð og þau sem tilgreind eru annars staðar á þessum lista

styrkur ³ 0,25%

Xn

 

 

 

 

 

Xn

20/22

 

 

 

 

 

20/22

(2)-22**

 

 

051-003-00-9

A, 1

azínfos-etýl

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2642-71-9

220-147-6

015-056-00-1

Ú

azínfos-metýl

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

86-50-0

201-676-1

015-039-00-9

Ú

álalkýlsambönd

F; C

14-17-34

(1/2)-16-43-45

 

 

013-004-00-2

A

álfosfíð

F; Tx

15/29-28-32

(1/2)-3/9/14-30-36/37-45

20859-73-8

244-088-0

015-004-00-8

Ú

álklóríð, vatnsfrítt

C

34

(1/2)-7/8-28-45

7446-70-0

231-208-1

013-003-00-7

 

barban

Xn

22-43

(2)-24-36/37

101-27-9

202-930-4

006-020-00-6

 

1-benzótíazól-2-ýl-3-metýl-þvagefni

Xn

22

(2)-24/25

1929-88-0

217-685-9

006-036-00-3

 

benztíazúron

Xn

22

(2)-24/25

1929-88-0

217-685-9

006-036-00-3

 

benzýlídendíklóríð

T

22-23-37/38-40-41

(1/2)-36/37-38-45

98-87-3

202-709-2

602-058-00-8

Ú

1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýl-O,O-dímetýldítíófosfat

Xn

22

(2)-24

121-75-5

204-497-7

015-041-00-X

 

bis(metoxý-tíókarbónýl)dísúlfíð

Xn

22

(2)

1468-37-7

215-993-8

016-024-00-X

 

blásýra

Fx; Tx

12-26

(1/2)-7/9-16-36/37-38-45

74-90-8

200-821-6

006-006-00-X

Ú

blásýra...%

styrkur ³ 7%

1% £ styrkur <</span> 7%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

Tx

Tx

T

Xn

26/27/28

26/27/28

23/24/25

20/21/22

(1/2)-7/9-16-36/37-38-45

74-90-8

200-821-6

006-006-01-7

B, Ú

bleikivatn, sjá natríum-hýpóklórítlausn

 

 

 

 

 

 

 

bórtríbrómíð

Tx; C

14-26/28-35

(1/2)-9-26-28-36/37/39-45

10294-33-4

233-657-9

005-003-00-0

Ú

bórtríflúoríð

Tx; C

14-26-35

(1/2)-9-26-28-36/37/39-45

7637-07-2

231-569-5

005-001-00-X

Ú

bórtríklóríð

Tx

14-26/28-34

(1/2)-9-26-28-36/37/39-45

10294-34-5

233-658-4

005-002-00-5

Ú

brennisteinskolefni

styrkur ³ 20%

1% £ styrkur <</span> 20%

0,2% £ styrkur <</span> 1%

F; T

T

T

Xn

11-36/38-48/23-62-63

36/38-48/23-62-63

48/23-62-63

48/20

16-33-36/37-45

75-15-0

200-843-6

006-003-00-3

Ú

3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(3-metoxý-2-metýl-3-oxópróp-1-enýl)-sýklóprópankarboxýlat

Xn

22

(2)

121-20-0

204-454-2

613-026-00-8

 

3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklóprópankarboxýlat

Xn

22

(2)

25402-06-6

246-948-0

613-025-00-2

 

4-CPA

Xn

22

(2)

122-88-3

204-581-3

607-073-00-3

 

demeton-S

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

126-75-0

204-801-8

015-029-00-4

Ú

S-[(4,6-díamínó-1,3,5-tríazín-2-ýl)-metýl]-O,O-dímetýl-dítíófosfat

Xn

22-52/53

(2)-61

78-57-9

201-123-4

015-053-00-5

 

díbróm, sjá naled

 

 

 

 

 

 

 

1,2-díbróm-2,2-díklóretýldímetýlfosfat

Xn

21/22-36/38

(2)-36/37

300-76-5

206-098-3

015-055-00-6

 

a-(díetoxýfosfínótíóýlimínó)-fenýlasetónítríl

Xn

22

(2)-36

14816-18-3

238-887-3

015-100-00-X

 

O,O-díetýl-S-2-etýlsúlfínýl-etýl-dítíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2497-07-6

219-679-1

015-096-00-X

Ú

díetýl-S-2-etýltíóetýltíófosfat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

126-75-0

204-801-8

015-029-00-4

Ú

O,O-díetýletýltíómetýldítíófosfat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

298-02-2

206-052-2

015-033-00-6

Ú

O,O-díetýlísóprópýlkarbamóýl-metýldítíófosfat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

2275-18-5

218-893-2

015-032-00-0

Ú

O,O-díetýl-4-oxóbenzótríazín-3-ýlmetýldítíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2642-71-9

220-147-6

015-056-00-1

Ú

2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-benzófúran-7-ýlmetýlkarbamat

Tx

26/28

(1/2)-36/37-45

1563-66-2

216-353-0

006-026-00-9

Ú

p-díklórbenzen

Xn

22-36/38

(2)-22-24/25-46

106-46-7

203-400-5

602-035-00-2

 

1,4-díklórbenzen

Xn

22-36/38

(2)-22-24/25-46

106-46-7

203-400-5

602-035-00-2

 

2-(2,4-díklórfenoxý)-etýlhýdrógensúlfat

Xn

22-38-41

(2)-26

149-26-8

205-259-5

016-025-00-5

 

3-(3,4-díklórfenýl)-1,1-dímetýlþvagefni

Xn

48/22

(2)-22-37

330-54-1

206-354-4

006-015-00-9

 

3-(3,4-díklórfenýl)-1-metoxý-1-metýlþvagefni

Xn

40

(2)-36/37

330-55-2

206-356-5

006-021-00-1

 

2,4-díklórfenýl-a-fenýl-pýrimidín-5-ýl-metanól

Xn

22

(2)

26766-27-8

 

603-043-00-9

 

1,2-díklórprópan

F; Xn

11-20/22

(2)-16-24

78-87-5

201-152-2

602-020-00-0

Ú

1,3-díklórprópen [1], (Z)-1,3-díklórprópen [2]

T; N

10-20/21-25-36/37/38-43-50/53

(1/2)-36/37-45-60-61

[1] 542-75-6

[2] 10061-01-5

208-826-5

233-195-8

602-030-00-5

C, D, Ú

3',4'-díklórprópíonanilíð

Xn

22

(2)-22

709-98-8

211-914-6

616-009-00-3

 

a ,a -díklórtólúen

T

22-23-37/38-40-41

(1/2)-36/37-38-45

98-87-3

202-709-2

602-058-00-8

Ú

díkofól

Xn

21/22-38-43

(2)-36/37

115-32-2

204-082-0

603-044-00-4

 

díkvikasilfurdíklóríð

Xn

22-36/37/38

(2)-13-24/25-46

10112-91-1

233-307-5

080-003-00-1

 

díköfnunarefnistetraoxíð, sjá köfnunarefnisdíoxíð

 

 

 

 

 

 

 

dímefox

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-38-45

115-26-4

204-076-8

015-061-00-9

Ú

dímetan

T

25

(1/2)-36/37-45

122-15-6

204-525-8

006-010-00-1

Ú

dímetóat

Xn

21/22

(2)-36/37

60-51-5

200-480-3

015-051-00-4

 

3-dímetýlamínómetýlen-amínófenýl-N-metýlkarbamat

Tx

28

(1/2)-22-36/37-45

22259-30-9

244-879-0

006-031-00-6

Ú

dímetýlbenzen, sjá xylen

 

 

 

 

 

 

 

dímetýlkarbónat

F

11

(2)-9-16

616-38-6

210-478-4

607-013-00-6

 

O,O-dímetýlmetýlkarbamóýl-metýldítíófosfat

Xn

21/22

(2)-36/37

60-51-5

200-480-3

015-051-00-4

 

O,O-dímetýl-O-4-nítró-fenýltíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

298-00-0

206-050-1

015-035-00-7

Ú

O,O-dímetýl-4-oxóbenzótríazín-3-ýlmetýldítíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

86-50-0

201-676-1

015-039-00-9

Ú

5,5-dímetýl-3-oxósýklóhex-1-enýldímetýlkarbamat-5,5-dímetýldíhýdróresorsínól-dímetýlkarbamat

T

25

(1/2)-36/37-45

122-15-6

204-525-8

006-010-00-1

Ú

O,O-dímetýltalimídó-metýldítíófosfat

Xn

21/22

(2)-22-36/37

732-11-6

211-987-4

015-101-00-5

 

2,6-dímetýl-4-trídekýlmorfólín

Xn

21/22

(2)-25-36/37

24602-86-6

246-347-3

613-020-00-5

 

O,O-dímetýl-O-2,4,5-tríklór-fenýltíófosfat

Xn

21/22

(2)-25-36/37

299-84-3

206-082-6

015-052-00-X

 

dímetýl-2,2,2-tríklór-1-hýdroxýetýlfosfónat

Xn

22-43

(2)-24-37

52-68-6

200-149-3

015-021-00-0

 

dímexano

Xn

22

(2)

1468-37-7

215-993-8

016-024-00-X

 

dínatríumetýlenbisdítíókarbamat

Xn

22-37-43

(2)-8-24/25-46

142-59-6

205-547-0

006-014-00-3

 

dínatríummetasílikat

C

34-37

(1/2)-13-24/25-36/37/39-45

6834-92-0

229-912-9

014-010-00-8

 

dínokton

Xn

22

(2)

63919-26-6

 

609-027-00-8

 

dísúl

Xn

22-38-41

(2)-26

149-26-8

205-259-5

016-025-00-5

 

dísýklóhexýlammoníumnítrít

styrkur ³ 10%

Xn

Xn

20/22

20/22

(2)-15-41

3129-91-7

221-515-9

007-009-00-9

 

díúron

Xn

48/22

(2)-22-37

330-54-1

206-354-4

006-015-00-9

 

DNOC

Tx

27/28-33-36-40-44

(1/2)-36/37-45

534-52-1

208-601-1

609-020-00-X

Ú

EPTC

Xn

22

(2)-23

759-94-4

212-073-8

006-030-00-0

 

6-etoxý-1,2-díhýdró-2,2,4-trímetýlkínólín

Xn

22

(2)-24

91-53-2

202-075-7

613-014-00-2

 

etoxýkín

Xn

22

(2)-24

91-53-2

202-075-7

613-014-00-2

 

etýl-2-(dímetoxýtíófosfínóýltíó)-2-fenýlasetat

Xn

21/22

(2)-22-36/37

2597-03-7

219-997-0

015-097-00-5

 

S-etýl-N,N-díprópýltíókarbamat

Xn

22

(2)-23

759-94-4

212-073-8

006-030-00-0

 

O-etýl-O-2-ísóprópoxý-karbónýlfenýl-N-ísóprópýltíófosfóramídat

T

24/25

(1/2)-36/37-45

25311-71-1

246-814-1

015-129-00-8

Ú

fenklórfos

Xn

21/22

(2)-25-36/37

299-84-3

206-082-6

015-052-00-X

 

fenson

Xn

22-36

(2)-24-26

80-38-6

201-274-6

650-003-00-1

 

fentóat

Xn

21/22

(2)-22-36/37

2597-03-7

219-997-0

015-097-00-5

 

fenýlkvikasilfurasetat

T

25-34-48/24/25

(1/2)-23-24/25-37-45

62-38-4

200-532-5

080-011-00-5

Ú

fenýlkvikasilfurhýdroxíð (1),

fenýlkvikasilfurnítrat (2),

blanda af (1) og (2)

T

25-34-37-44-48/24/25

(1/2)-23-24/25-37-45

8003-05-2

 

080-008-00-9

Ú

ferbam

Xi

36/37/38

(2)

14484-64-1

238-484-2

006-051-00-5

 

flúor

Tx; C

7-26-35

(1/2)-9-26-36/37/39-45

7782-41-4

231-954-8

009-001-00-0

Ú

flúskísilsýra...%

styrkur ³ 10%

5% £ styrkur <</span> 10%

C

C

Xi

34

34

36/38

(1/2)-26-27-45

16961-83-4

241-034-8

009-011-00-5

B

flússýra...%

styrkur ³ 7%

1% £ styrkur <</span> 7%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

Tx; C

Tx; C

T; C

Xn

26/27/28-35

26/27/28-35

23/24/25-34

20/21/22-36

(1/2)-7/9-26-36/37-45

7664-39-3

231-634-8

009-003-00-1

B, Ú

forat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

298-02-2

206-052-2

015-033-00-6

Ú

formetanat

Tx

28

(1/2)-22-36/37-45

22259-30-9

244-879-0

006-031-00-6

Ú

formótíon

Xn

21/22

(2)-36/37

2540-82-1

219-818-6

015-057-00-7

 

N-formýl-N-metýlkarbamóýl-metýl-O,O-dímetýdítíófosfat

Xn

21/22

(2)-36/37

2540-82-1

219-818-6

015-057-00-7

 

fosfór, hvítur og gulur

F; Tx; C

17-26/28-35

(1/2)-5-26-28-45

12185-10-3

 

015-001-00-1

Ú

fosfórpentaklóríð

C

34-37

(1/2)-7/8-26-45

10026-13-8

233-060-3

015-008-00-X

 

fosfórpentoxíð

C

35

(1/2)-22-26-45

1314-56-3

215-236-1

015-010-00-0

 

fosfórsýra...%

styrkur ³ 25%

10% £ styrkur <</span> 25%

C

C

Xi

34

34

36/38

(1/2)-26-45

7664-38-2

231-633-2

015-011-00-6

B

fosfórtríklóríð

C

34-37

(1/2)-7/8-26-45

7719-12-2

231-749-3

015-007-00-4

 

fosfórýlklóríð

C

34-37

(1/2)-7/8-26-45

10025-87-3

233-046-7

015-009-00-5

 

fosgen

styrkur ³ 5%

1% £ styrkur <</span> 5%

0,5% £ styrkur <</span> 1%

0,2% £ styrkur <</span> 0,5%

0,02% £ styrkur <</span> 0,2%

Tx

Tx

Tx

T

T

Xn

26-34

26-34

26-36/37/38

23-36/37/38

23

20

(1/2)-9-26-36/37/39-45

75-44-5

200-870-3

006-002-00-8

Ú, 5

fosmet

Xn

21/22

(2)-22-36/37

732-11-6

211-987-4

015-101-00-5

 

foxím

Xn

22

(2)-36

14816-18-3

238-887-3

015-100-00-X

 

fúberidazól

Xn

22

(2)-22

3878-19-1

223-404-0

613-016-00-3

 

2-(2-fúrýl)benzimídazól

Xn

22

(2)-22

3878-19-1

223-404-0

613-016-00-3

 

hexaflúorsíliköt, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar á þessum lista

styrkur ³ 10%

Xn

 

Xn

22

 

22

(2)-13-24/25

 

 

009-013-00-6

A

ísófenfos

T

24/25

(1/2)-36/37-45

25311-71-1

246-814-1

015-129-00-8

Ú

ísólan

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37/39-45

119-38-0

204-318-2

006-009-00-6

Ú

1-ísóprópýl-3-metýlpýrazól-5-ýl-dímetýlkarbamat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37/39-45

119-38-0

204-318-2

006-009-00-6

Ú

járntris(dímetýldítíókarbamat)

Xi

36/37/38

(2)

14484-64-1

238-484-2

006-051-00-5

 

kadmíumsambönd önnur en kadmíumsúlfóseleníð, blöndur kadmíumsúlfíðs og sinksúlfíðs,

blöndur kadmíumsúlfíðs og kvikasilfursúlfíðs

auk kadmíumsambanda sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista

styrkur ³ 0,1%

Xn

 

 

 

 

 

 

 

Xn

20/21/22

 

 

 

 

 

 

 

20/21/22

(2)- 22**

 

 

048-001-00-5

A, 1

kadmíumsúlfíð

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur <</span> 10%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

T

T

Xn

Xn

22-40-48/23/25

22-40-48/23/25

40-48/20/22

48/20/22

(1/2)-22-36/37-45

1306-23-6

215-147-8

048-010-00-4

Ú, 1

kalíum

F; C

14-15-34

(1/2)- 5*-8-45

7440-09-7

231-119-8

019-001-00-2

 

kalíumhexaflúorsílikat, sjá alkalíhexaflúorsíliköt

 

 

 

 

 

 

 

kalíumhýdroxíð

styrkur ³ 5%

2% £ styrkur <</span> 5%

0,5% £ styrkur <</span> 2%

C

C

C

Xi

35

35

34

36/38

(1/2)-26-37/39-45

1310-58-3

215-181-3

019-002-00-8

 

kalíumnítrít

styrkur ³ 5%

1% £ styrkur <</span> 5%

O; T

T

Xn

8-25

25

22

(1/2)-45

7758-09-0

231-832-4

007-011-00-X

Ú

kalíumvetnisflúoríð

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur <</span> 10%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

T; C

T; C

C

Xi

25-34

25-34

22-34

36/38

(1/2)-22-26-37-45

7789-29-9

232-156-2

009-008-00-9

Ú

kalómel

Xn

22-36/37/38

(2)-13-24/25-46

10112-91-1

233-307-5

080-003-00-1

 

karbarýl

Xn

22

(2)-22-24

63-25-2

200-555-0

006-011-00-7

 

karbondísúlfíð, sjá koldísúlfíð

 

 

 

 

 

 

 

koldísúlfíð

styrkur ³ 20%

1% £ styrkur <</span> 20%

0,2% £ styrkur <</span> 1%

F; T

T

T

Xn

11-36/38-48/23-62-63

36/38-48/23-62-63

48/23-62-63

48/20

16-33-36/37-45

75-15-0

200-843-6

006-003-00-3

Ú

karbófúran

Tx

26/28

(1/2)-36/37-45

1563-66-2

216-353-0

006-026-00-9

Ú

karbónýlklóríð

styrkur ³ 5%

1% £ styrkur <</span> 5%

0,5% £ styrkur <</span> 1%

0,2% £ styrkur <</span> 0,5%

0,02% £ styrkur <</span> 0,2%

Tx

Tx

Tx

T

T

Xn

26-34

26-34

26-36/37/38

23-36/37/38

23

20

(1/2)-9-26-36/37/39-45

75-44-5

200-870-3

006-002-00-8

Ú, 5

kísilflúoríð, sjá hexaflúorsíliköt

 

 

 

 

 

 

 

2-klór-1,3-bútadíen

F; Xn

11-20/22-36

(2)-16

126-99-8

204-818-0

602-036-00-8

D, Ú

4-klórbút-2-ýnýl-3-klórfenýl-karbamat

Xn

22-43

(2)-24-36/37

101-27-9

202-930-4

006-020-00-6

 

6-klór-N,N´-díetýl-1,3,5-tríazín-2,4-díamín

Xn

40

(2)-36/37

122-34-9

204-535-2

612-088-00-3

 

klórediksýra, natríumsalt

T

25-38

(1/2)-22-37-45

3926-62-3

223-498-3

607-158-00-5

Ú

2-klóretýltrímetýlammóníum-klóríð

Xn

21/22

2-36/37

999-81-5

213-666-4

007-003-00-6

 

4-klórfenoxýediksýra

Xn

22

(2)

122-88-3

204-581-3

607-073-00-3

 

klórfenson

Xn

22-38

(2)-37

80-33-1

201-270-4

607-156-00-4

 

4-klórfenýlbenzensúlfónat

Xn

22-36

(2)-24-26

80-38-6

201-274-6

650-003-00-1

 

4-klórfenýl-4-klórbenzensúlfónat

Xn

22-38

(2)-37

80-33-1

201-270-4

607-156-00-4

 

3-(4-klórfenýl)-1-metoxý-1-metýlþvagefni

Xn

22

(2)-22

1746-81-2

217-129-5

006-032-00-1

 

2-klór-N-ísóprópýlasetanilíð

Xn

22-36-43

(2)-24-37

1918-16-7

217-638-2

616-008-00-8

 

klórmekvatklóríð

Xn

21/22

(2)-36/37

999-81-5

213-666-4

007-003-00-6

 

klórópren

F; Xn

11-20/22-36

(2)-16

126-99-8

204-818-0

602-036-00-8

D, Ú

klórpikrín

Tx

22-26-36/37/38

(1/2)-36/37-38-45

76-06-2

200-930-9

610-001-00-3

Ú

4-klór-o-tólýloxýediksýra

Xn

22-38-41

(2)-26-37-39

94-74-6

202-360-6

607-051-00-3

 

2-(4-klór-o-tólýloxý)própíonsýra

Xn

22-38-41

(2)-26-37/39

93-65-2

202-264-4

607-049-00-2

 

4-(4-klór-o-tólýloxý)smjörsýra

Xn

22

(2)-24/25

94-81-5

202-365-3

607-053-00-4

 

kolmónoxíð

Fx; T

61-12-23-48/23

53-45

630-08-0

211-128-3

006-001-00-2

E, Ú

kóbalt

Xn

42/43

(2)-22-24-37

7440-48-4

231-158-0

027-001-00-9

 

kóbaltoxíð

Xn

22-43

(2)-24-37

1307-96-6

215-154-6

027-002-00-4

 

kóbaltsúlfíð

Xi

43

(2)-24-37

1317-42-6

215-273-3

027-003-00-X

 

kvikasilfur(I)klóríð

Xn

22-36/37/38

(2)-13-24/25-46

10112-91-1

233-307-5

080-003-00-1

 

köfnunarefnisdíoxíð [1], díköfnunarefnistetraoxíð [2]

styrkur ³ 10%

5% £ styrkur <</span> 10%

1% £ styrkur <</span> 5%

0,5% £ styrkur <</span> 1%

0,1% £ styrkur <</span> 0,5%

Tx

 

Tx

T

T

Xn

Xn

26-34

 

26-34

23-34

23-36/37/38

20-36/37/38

20

(1/2)-9-26-28-36/37/39-45

[1] 10102-44-0

[2] 10544-72-6

233-272-6

234-126-4

007-002-00-0

Ú, 5

linúron

Xn

40

(2)-36/37

330-55-2

206-356-5

006-021-00-1

 

litíum

F; C

14/15-34

(1/2)-8-43-45

7439-93-2

231-102-5

003-001-00-4

 

magnesíumalkýlsambönd

F; C

14-17-34

(1/2)-16-43-45

 

 

012-003-00-4

A

malatíon

Xn

22

(2)-24

121-75-5

204-497-7

015-041-00-X

 

MCPA

Xn

22-38-41

(2)-26-37-39

94-74-6

202-360-6

607-051-00-3

 

MCPB, sjá 4-(4-klór-o-tólýloxý)-smjörsýra

Xn

22

(2)-24/25

94-81-5

202-365-3

607-053-00-4

 

MCPB, sölt og esterar

Xn

22

(2)-24/25

 

 

607-054-00-X

A

meklórprop

Xn

22-38-41

(2)-26-37/39

93-65-2

202-264-4

607-049-00-2

 

mekóprop, sjá meklórprop

 

 

 

 

 

 

 

menazon

Xn

22-52/53

(2)-61

78-57-9

201-123-4

015-053-00-5

 

metaldehýð

Xn

10-22

(2)-13-25-46

108-62-3

203-600-2

605-005-00-7

 

metam-Na

Xn

21/22-31-41

(2)-26-36/37/39

137-42-8

205-293-0

006-013-00-8

 

2-metoxýetýlkvikasilfurklóríð

T

25-34-48/25

(1/2)-36/37/39-45

123-88-6

204-659-7

080-009-00-4

Ú

2-metoxýkarbónýl-1-metýlvínýldímetýlfosfat

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-45

7786-34-7

232-095-1

015-020-00-5

Ú

2-metýl-4,6-dínítrófenól

Tx

27/28-33-36-40-44

(1/2)-36/37-45

534-52-1

208-601-1

609-020-00-X

Ú

metýl-(2,6-dínítró-4-oktýlfenýl)-karbónat (1),

metýl-(2,4-dínítró-6-oktýlfenýl)-karbónat (2),

blanda af (1) og (2)

Xn

22

(2)

63919-26-6

 

609-027-00-8

 

2-metýl-2-(metýltíó)-própíon-aldehýð-O-(metýlkarbamóýl)-oxím

Tx

27/28

(1/2)-22-36/37-45

116-06-3

204-123-2

006-017-00-X

Ú

metýlísótíósýanat

T

23/25-34-43

(1/2)-36/37-38-45

556-61-6

209-132-5

615-002-00-2

Ú

metýltríklórsílan

 

styrkur ³ 1%

F; Xi

 

Xi

11-14-36/37/38

 

36/37/38

(2)-26-39

75-79-6

200-902-6

014-004-00-5

 

mevínfos

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-45

7786-34-7

232-095-1

015-020-00-5

Ú

morfamkvatsölt

Xn

22-36/37/38

(2)-22-36

 

 

613-091-00-2

A

mónólinúron

Xn

22

(2)-22

1746-81-2

217-129-5

006-032-00-1

 

nabam

Xn

22-37-43

(2)-8-24/25-46

142-59-6

205-547-0

006-014-00-3

 

1-naftýl-N-metýlkarbamat

Xn

22

(2)-22-24

63-25-2

200-555-0

006-011-00-7

 

naled

Xn

21/22-36/38

(2)-36/37

300-76-5

206-098-3

015-055-00-6

 

natríum

F; C

14/15-34

(1/2)- 5*-8-43-45

7440-23-5

231-132-9

011-001-00-0

 

natríumazíð

Tx

28-32

(1/2)-28-45

26628-22-8

247-852-1

011-004-00-7

Ú

natríumhexaflúorsílikat, sjá alkalíhexaflúorsíliköt

 

 

 

 

 

 

 

natríumhýdroxíð

styrkur ³ 5%

2% £ styrkur <</span> 5%

0,5% £ styrkur <</span> 2%

C

C

C

Xi

35

35

34

36/38

(1/2)-26-37/39-45

1310-73-2

215-185-5

011-002-00-6

 

natríumhýpóklórít, lausn...% af virkum klór

styrkur ³ 10%

5% £ styrkur <</span> 10%

C

 

C

Xi

31-34

 

31-34

31-36/38

(1/2)-28-45-50

7681-52-9

231-668-3

017-011-00-1

B

natríumísóprópýlxantógenat

Xn

22-38

(2)-13

140-93-2

205-443-5

006-024-00-8

 

natríumklórasetat

T

25-38

(1/2)-22-37-45

3926-62-3

223-498-3

607-158-00-5

Ú

natríumklórat

O; Xn

9-22

(2)-13-17-46

7775-09-9

231-887-4

017-005-00-9

 

natríummetasílikat, sjá dínatríummetasílikat

 

 

 

 

 

 

 

natríum-N-metýldítíókarbamat

Xn

21/22-31-41

(2)-26-36/37/39

137-42-8

205-293-0

006-013-00-8

 

natríumnítrít

styrkur ³ 5%

1% £ styrkur <</span> 5%

O; T

T

Xn

8-25

25

22

(1/2)-45

7632-00-0

231-555-9

007-010-00-4

Ú

natríumperoxíð

O; C

8-35

(1/2)-8-27-39-45

1313-60-6

215-209-4

011-003-00-1

 

natríumvetnisflúoríð

styrkur ³ 10%

1% £ styrkur <</span> 10%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

T; C

T; C

C

Xi

25-34

25-34

22-34

36/38

(1/2)-22-26-37-45

1333-83-1

215-608-3

009-007-00-3

Ú

nikkel

Xn

40-43

(2)-22-36

7440-02-0

231-111-4

028-002-00-7

 

oktametýlpýrófosfóramíð

Tx

27/28

(1/2)-36/37-38-45

152-16-9

205-801-0

015-026-00-8

Ú

oxýdísúlfóton

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2497-07-6

219-679-1

015-096-00-X

Ú

paratíon-metýl

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

298-00-0

206-050-1

015-035-00-7

Ú

pebúlat

Xn

22

(2)-23

1114-71-2

214-215-4

006-034-00-2

 

proxan-Na

Xn

22-38

(2)-13

140-93-2

205-443-5

006-024-00-8

 

própaklór

Xn

22-36-43

(2)-24-37

1918-16-7

217-638-2

616-008-00-8

 

própaníl

Xn

22

(2)-22

709-98-8

211-914-6

616-009-00-3

 

S-própýlbútýl(etýl)tíókarbamat

Xn

22

(2)-23

1114-71-2

214-215-4

006-034-00-2

 

própýlendíklóríð

F; Xn

11-20/22

(2)-16-24

78-87-5

201-152-2

602-020-00-0

Ú

prótóat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

2275-18-5

218-893-2

015-032-00-0

Ú

salmíakspíritus, sjá ammoníak vatnslausn

 

 

 

 

 

 

 

saltpéturssýra ...%

styrkur ³ 70%

20% £ styrkur <</span> 70%

5% £ styrkur <</span> 20%

O; C

O; C

C

C

8-35

8-35

35

34

(1/2)-23-26-36-45

7697-37-2

231-714-2

007-004-00-1

B

simazín

Xn

40

(2)-36/37

122-34-9

204-535-2

612-088-00-3

 

sinerín I

Xn

22

(2)

25402-06-6

246-948-0

613-025-00-2

 

sinerín II

Xn

22

(2)

121-20-0

204-454-2

613-026-00-8

 

sink-bis(N,N-dímetýldítíó-karbamat)

Xn

22-36/37/38-40

(2)-36/37

137-30-4

205-288-3

006-012-00-2

 

sinkfosfíð, sjá trísinkdífosfíð

 

 

 

 

 

 

 

siram

Xn

22-36/37/38-40

(2)-36/37

137-30-4

205-288-3

006-012-00-2

 

skradan

Tx

27/28

(1/2)-36/37-38-45

152-16-9

205-801-0

015-026-00-8

Ú

súlfótep

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-45

3689-24-5

222-995-2

015-027-00-3

Ú

súrefni, fljótandi

O

8

(2)-17

7782-44-7

231-956-9

008-001-00-8

 

tallíumsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista

Tx

26/28-33

(1/2)-13-28-45

 

 

081-002-00-9

A, Ú

O,O,O,O-tetraetýldítíópýrófosfat

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-45

3689-24-5

222-995-2

015-027-00-3

Ú

tetraflúorbórsýra ...%

styrkur ³ 25%

10% £ styrkur <</span> 25%

C

C

Xi

34

34

36/38

(1/2)-26-27-45

16872-11-0

240-898-3

009-010-00-X

B

tetrametýlfosfórdíamíðsýruflúoríð

Tx

27/28

(1/2)-23-28-36/37-38-45

115-26-4

204-076-8

015-061-00-9

Ú

2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7-tetraoxasýklóoktan

Xn

10-22

(2)-13-25-46

108-62-3

203-600-2

605-005-00-7

 

tetrametýltíúramdísúlfíð

Xn

20/22-36/37-40-43

(2)-36/37

137-26-8

205-286-2

006-005-00-4

 

tíram

Xn

20/22-36/37-40-43

(2)-36/37

137-26-8

205-286-2

006-005-00-4

 

o-tólúidín

T; N

45-23/25-36-50

53-45-61

95-53-4

202-429-0

612-091-00-X

E, Ú

tríalkýlbóran

F; C

17-34

(1/2)-7-23-26-36/37/39-43-45

 

 

005-004-00-6

A

tríallat

Xn

22

(2)

2303-17-5

218-962-7

006-039-00-X

 

tríamífos

Tx

27/28

(1/2)-22-28-36/37-45

1031-47-6

 

015-024-00-7

Ú

tríarimól

Xn

22

(2)

26766-27-8

 

603-043-00-9

 

tríbútýltinsambönd

styrkur ³ 1%

0,25% £ styrkur <</span> 1%

T

T

Xn

21-25-36/38-48/23/25

21-25-36/38-48/23/25

22-48/20/22

(1/2)-35-36/37/39-45

 

 

050-008-00-3

A, Ú, 1

trídemorf

Xn

21/22

(2)-25-36/37

24602-86-6

246-347-3

613-020-00-5

 

S-2,3,3-tríklórallýldíísóprópýl-tíókarbamat

Xn

22

(2)

2303-17-5

218-962-7

006-039-00-X

 

tríklórfon

Xn

22-43

(2)-24-37

52-68-6

200-149-3

015-021-00-0

 

2,2,2-tríklór-1,1-bis-(4-klór-fenýl)etanól

Xn

21/22-38-43

(2)-36/37

115-32-2

204-082-0

603-044-00-4

 

tríklórnítrómetan

Tx

22-26-36/37/38

(1/2)-36/37-38-45

76-06-2

200-930-9

610-001-00-3

Ú

tríkresýlfosföt (m,m,m; m,m,p; m,p,p; p,p,p)

styrkur ³ 5%

Xn; N

 

Xn

21/22-51/53

 

21/22

(2)-28-61

78-32-0

201-105-6

015-016-00-3

C

tríkresýlfosföt (o,o,o; o,o,m; o,o,p; o,m,m; o,m,p; o,p,p)

styrkur ³ 1%

0,2% £ styrkur <</span> 1%

T; N

 

T

Xn

39/23/24/25-51/53

 

39/23/24/25

40/20/21/22

(1/2)-20/21-28-45-61

78-30-8

201-103-5

015-015-00-8

C, Ú

trísinkdífosfíð

F; Tx

15/29-28-32

(1/2)-3/9/14-30-36/37-45

1314-84-7

215-244-5

015-006-00-9

Ú

vetni

Fx

12

(2)-9-16-33

1333-74-0

215-605-7

001-001-00-9

 

vetnisbórtetraflúoríð ...%

styrkur ³ 25%

10% £ styrkur <</span> 25%

C

C

Xi

34

34

36/38

(1/2)-26-27-45

16872-11-0

240-898-3

009-010-00-X

B

vetnisflúoríð

Tx; C

26/27/28-35

(1/2)-7/9-26-36/37/39-45

7664-39-3

231-634-8

009-002-00-6

Ú

vetnisflúoríð ...%

styrkur ³ 7%

1% £ styrkur <</span> 7%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

Tx; C

Tx; C

T; C

Xn

26/27/28-35

26/27/28-35

23/24/25-34

20/21/22-36

(1/2)-7/9-26-36/37-45

7664-39-3

231-634-8

009-003-00-1

B, Ú

vetnishexaflúorsílikat ...%

styrkur ³ 10%

5% £ styrkur <</span> 10%

C

C

Xi

34

34

36/38

(1/2)-26-27-45

16961-83-4

241-034-8

009-011-00-5

B

vetnisperoxíð ...%

styrkur ³ 60%

20% £ styrkur <</span> 60%

5% £ styrkur <</span> 20%

O; C

O; C

C

Xi

8-34

8-34

34

36/38

(1/2)-3-28-36/39-45

7722-84-1

231-765-0

008-003-00-9

B

vetnissýaníð

Fx; Tx

12-26

(1/2)-7/9-16-36/37-38-45

74-90-8

200-821-6

006-006-00-X

Ú

vetnissýaníð ...%

styrkur ³ 7%

1% £ styrkur <</span> 7%

0,1% £ styrkur <</span> 1%

Tx

Tx

T

Xn

26/27/28

26/27/28

23/24/25

20/21/22

(1/2)-7/9-16-36/37-38-45

74-90-8

200-821-6

006-006-01-7

B, Ú

vítissódi, sjá natríumhýdroxíð

 

 

 

 

 

 

 

xylen, o-[1], m-[2], p-[3], blanda ísómera [4]

styrkur ³ 20%

12,5% £ styrkur <</span> 20%

Xn

 

Xn

Xn

10-20/21-38

 

20/21-38

20/21

(2)-25

[1] 95-47-6

[2] 108-38-3

[3] 106-42-3

[4] 1330-20-7

202-422-2

203-576-3

203-396-5

215-535-7

601-022-00-9

C

* Ekki þarf að birta varnaðarsetningu V5 á merkimiða af aðrar öruggar umbúðir eru notaðar.

** Einungis skal birta varnaðarsetningu V22 á merkimiða ef talin er þörf á því.

II. VIÐAUKI

Heiti efna

Varnaðar- merki

Hættusetningar

Varnaðarsetningar

Cas-nr.

EB-nr.

Raðnúmer

Athuga-

semdir

(+/-)-3-allýl-2-metýl-4-oxó-sýklópent-2-enýl-(+)-trans-krýsantemat

Xn

22

(2)-24

584-79-2

209-542-4

006-075-00-6

 

(S)-3-allýl-2-metýl-4-oxó-sýklópent-2-enýl-(+)-trans-krýsantemat

Xn; N

21/22-50/53

(2)-60-61

28434-00-6

249-013-5

613-055-00-6

 

4-amínó-6-tert-bútýl-3-metýltíó-1,2,4-tríazín-5-on

Xn

22

(2)

21087-64-9

244-209-7

606-034-00-8

 

5-amínó-4-klór-2-fenýlpýridazín-3-on

Xi

43

(2)-24-37

1698-60-8

216-920-2

606-035-00-3

 

3-(3-amínó-5-(1-metýlgúanidínó)-1-oxópentýlamínó-6-(4-amínó-2-oxó-2,3-díhýdrópýrimidín-1-ýl)-2,3-díhýdró-(6H)-pýran-2-karboxýlsýra

Tx

28

(1/2)-24/25-36/37-45

2079-00-7

 

607-155-00-9

Ú

amítraz

Xn

22

(2)-22

33089-61-1

251-375-4

612-086-00-2

 

anílazín

Xi

36/38

(2)-22

101-05-3

202-910-5

613-053-00-5

 

antímontríoxíð

Xn

40

(2)-22-36/37

1309-64-4

215-175-0

051-005-00-X

 

asetamíð

Xn

40

(2)-36/37

60-35-5

200-473-5

616-022-00-4

 

6-b -asetoxý-3-b -(b -D-glúkó-pýranósýloxý)-8,14-díhýdroxýbúfa-4,20,22-tríenólíð

Tx

28

(1/2)-36/37-45

507-60-8

208-077-4

614-027-00-6

Ú

3-asetýl-6-metýl-2H-pýran-2,4-(3H)-díon

Xn

22

(2)

520-45-6

208-293-9

607-163-00-2

 

áltrínatríumhexaflúoríð

T

20/22-48/23/25

(1/2)-22-37-45

15096-52-3

239-148-8

009-016-00-2

Ú

benazólín

Xi

36/38

(2)-22

3813-05-6

223-297-0

607-153-00-8

 

bendíókarb

T

21-25

(1/2)-22-36/37-45

22781-23-3

245-216-8

006-046-00-8

Ú

benzóýlpróp-etýl

Xn

22

(2)-24

33878-50-1

 

607-154-00-3

 

S-benzýldíísóprópýltíófosfat

Xn

22

(2)

26087-47-8

247-449-0

015-127-00-7

 

5-benzýl-3-fúrýlmetýl-(+/-)-cis-trans-krýsantemat

Xn

22

(2)

10453-86-8

233-940-7

613-060-00-3

 

bioalletrín

Xn

22

(2)-24

584-79-2

209-542-4

006-075-00-6

 

S-bioalletrín

Xn; N

21/22-50/53

(2)-60-61

28434-00-6

249-013-5

613-055-00-6

 

1,1'-bis(3,5-dímetýlmorfólínó-karbónýlmetýl)-4,4'-dípýridýl

Xn

22-36/37/38

(2)-22-36

 

 

613-018-00-4

 

2,4-bis(etýlamínó)-6-metýltíó-1,3,5-tríazín

Xn

22

(2)

1014-70-6

213-801-7

613-065-00-0

 

N,N-bis(fosfónómetýl)glýsín

Xi

41

(2)-26

2439-99-8

219-468-4

015-125-00-6

 

bis(tris(2-metýl-2-fenýlprópýl)-tin)oxíð

Xn

21-36/38

(2)-36/37

13356-08-6

236-407-7

050-017-00-2

 

bis(1,2,3-trítíasýklóhexýldímetýl-ammóníum)oxalat

Xn

21/22

(2)-36/37-46

31895-22-4

250-859-2

607-170-00-0

 

N,N-bis(2,4-xýlýlimínómetýl)-metýlamín

Xn

22

(2)-22

33089-61-1

251-375-4

612-086-00-2

 

bífenýl

Xi; N

36/37/38-50/53

(2)-23-60-61

92-52-4

202-163-5

601-042-00-8

 

bífenýl-2-ól

Xi

36/38

(2)-22

90-43-7

201-993-5

604-020-00-6

 

3-(3-bífenýl-4-ýl-1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín

Tx

28-48/25

(1/2)-36/37-45

56073-07-5

259-978-4

607-157-00-X

Ú

blastisidín-s

Tx

28

(1/2)-24/25-36/37-45

2079-00-7

 

607-155-00-9

Ú

bródífakúm

Tx

27/28-48/24/25

(1/2)-36/37-45

56073-10-0

259-980-5

607-172-00-1

Ú

O-(4-bróm-2-klórfenýl)-O-etýl-S-própýltíófosfat

Xn

20/21/22

(2)-36/37

41198-08-7

255-255-2

015-135-00-0

 

2-bróm-2-nítróprópan-1,3-díól

Xn; N

21/22-37/38-41-50/53

(2)-26-37/39-60-61

52-51-7

200-143-0

603-085-00-8

 

brónopól

Xn; N

21/22-37/38-41-50/53

(2)-26-37/39-60-61

52-51-7

200-143-0

603-085-00-8

 

búfenkarb

T

24/25

(1/2)-28-36/37-45

8065-36-9

 

006-047-00-3

Ú

2-sek-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríazín

Xn

22-36

(2)

26259-45-0

247-554-1

613-063-00-X

 

2-tert-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríazín

Xn

22

(2)

33693-04-8

251-637-8

613-066-00-6

 

5-bútýl-2-etýlamínó-6-metýl-pýrimidín-4-ól

Xn

21

(2)-36/37

23947-60-6

245-949-3

603-086-00-3

 

2-(4-tert-bútýlfenoxý)sýklóhexýl-próp-2-ýnýlsúlfít

Xn

22-36

(2)-24

2312-35-8

219-006-1

607-151-00-7

 

6-tert-bútýl-3-metýl-2,4-dínítrófenýlasetat

T

21-25

(1/2)-36/37-45

2487-01-6

219-634-6

607-166-00-9

Ú

1-(5-tert-bútýl-1,3,4-tíadíazól-2-ýl)-1,3-dímetýlþvagefni

Xn

22

(2)-37

34014-18-1

251-793-7

616-020-00-3

 

S-tert-bútýltíómetýl-O,O-díetýldítíofosfat

Tx

27/28

(1/2)-36/37-45

13071-79-9

235-963-8

015-139-00-2

Ú

4-CPA, díetanólamínsalt

Xn

22

(2)

 

 

607-161-00-1

 

dalapon

Xn

22-38-41

(2)-26-39

75-99-0

200-923-0

607-162-00-7

 

damínózíð

Xn

40

(2)-36/37

1596-84-5

216-485-9

607-171-00-6

 

dehýdrasetsýra

Xn

22

(2)

520-45-6

208-293-9

607-163-00-2

 

demefíon-O

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

682-80-4

211-666-9

015-116-00-7

Ú

demefíon-S

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2587-90-8

219-971-9

015-117-00-2

Ú

demeton

Tx;N

27/28-50

(1/2)-28-36/37-45-61

8065-48-3

 

015-118-00-8

Ú

díantímóntríoxíð

Xn

40

(2)-22-36/37

1309-64-4

215-175-0

051-005-00-X

 

O-(2-díetýlamínó-6-metýlpýrimidín-4-ýl)-O,O-dímetýltíófosfat

Xn

22

(2)

29232-93-7

249-528-5

015-134-00-5

 

díetýl-(1,3-dítíetan-2-ýliden)fosfóramídat

Tx

27/28

(1/2)-36/37-45

21548-32-3

244-437-7

015-124-00-0

Ú

O,O-díetýldítíóbis(tíóformíat)

Xn

22

(2)-24

502-55-6

207-944-4

006-049-00-4

 

díetýl-1,3-dítíólan-2-ýlídenfosfóramídat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

947-02-4

213-423-2

015-111-00-X

Ú

O,O-díetýl-O-(6-etoxýkarbónýl-5-metýlpýrazóló(2,3-a)pýrimidín-2-ýl)tíófosfat

Xn

22

(2)

13457-18-6

236-656-1

015-137-00-1

 

O,O-díetýl-O-5-fenýlísoxazól-3-ýltíófosfat

T

24/25

(1/2)-28-36/37-45

18854-01-8

242-624-8

015-131-00-9

Ú

O,O-díetýl-O-1-fenýl-1,2,4-tríazól-3-ýltíófosfat

T

24/25

(1/2)-23-36/37-45

24017-47-8

245-986-5

015-140-00-8

Ú

O,O-díetýl-O-kínoxalín-2-ýltíófosfat

T

21-25

(1/2)-22-36/37-45

13593-03-8

237-031-6

015-138-00-7

Ú

O,O-díetýl-O-pýrazín-2-ýltíófosfat

Tx

27/28

(1/2)-36/37/39-38-45

297-97-2

206-049-6

015-112-00-5

Ú

O,O-díetýltalimídótíófosfónat

Xi

38-43

(2)-36/37

5131-24-8

225-875-8

015-120-00-9

 

N,N-díetýl-m-tólúamíð

Xn

22-36/38

(2)

134-62-3

205-149-7

616-018-00-2

 

dífasínon

Tx

28-48/23/24/25

(1/2)-36/37-45

82-66-6

201-434-5

606-038-00-X

Ú

dífenakúm

Tx

28-48/25

(1/2)-36/37-45

56073-07-5

259-978-4

607-157-00-X

Ú

dífenýl

Xi; N

36/37/38-50/53

(2)-23-60-61

92-52-4

202-163-5

601-042-00-8

 

2-dífenýlasetýlindan-1,3-díon

Tx

28-48/23/24/25

(1/2)-36/37-45

82-66-6

201-434-5

606-038-00-X

Ú

díklórasetýlen

E; Xn

2-40-48/20

(2)-36/37

7572-29-4

 

602-069-00-8

 

1,3-díklórbenzen

Xn; N

22-51/53

(2)-61

541-73-1

208-792-1

602-067-00-7

 

1-(3,4-díklórfenýlimínó)-tíósemíkarbazíð

Tx

28

(1/2)-22-36/37-45

5836-73-7

 

616-016-00-1

Ú

2-(3,4-díklórfenýl)-4-metýl-1,2,4-oxadíazólidíndíon

Xn

21/22-36/38

(2)-36/37

20354-26-1

243-761-6

606-033-00-2

 

4,4'-díklór-2,2'-metýlendífenól

Xn

22-36

(2)-26

97-23-4

202-567-1

604-019-00-0

 

díklórófen

Xn

22-36

(2)-26

97-23-4

202-567-1

604-019-00-0

 

2,2-díklórprópíonsýra

Xn

22-38-41

(2)-26-39

75-99-0

200-923-0

607-162-00-7

 

4-dímetýlamínó-3,5-xýlýlmetýlkarbamat

Tx

21-28

(1/2)-36/37-45

315-18-4

206-249-3

006-054-00-1

Ú

2,2-dímetýl-1,3-benzódíoxól-4-ýlmetýlkarbamat

T

21-25

(1/2)-22-36/37-45

22781-23-3

245-216-8

006-046-00-8

Ú

1,2-dímetýl-3,5-dífenýl-pýrazólíummetýlsúlfat

Xn

22

(2)

43222-48-6

256-152-5

613-056-00-1

 

1,1-dímetýlfenýlúroníum-tríklórasetat

Xi

38

(2)

4482-55-7

 

006-050-00-X

 

N',N'-dímetýlkarbamóýl-(metýltíó)metýlenamín-N-metýlkarbamat

Tx

21-26/28

(1/2)-36/37-45

23135-22-0

245-445-3

006-059-00-9

Ú

3,3-dímetýl-1-(metýltíó)bútanon-O-(N-metýlkarbamóýl)oxím

Tx

27/28

(1/2)-27-36/37-45

39196-18-4

254-346-4

006-064-00-6

Ú

O,O-dímetýl-O-2-metýl-tíóetýltíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

682-80-4

211-666-9

015-116-00-7

Ú

O,O-dímetýl-S-2-metýl-tíóetýltíófosfat

Tx

24-28

(1/2)-28-36/37-45

2587-90-8

219-971-9

015-117-00-2

Ú

dímetýl-4-(metýltíó)fenýlfosfat

Tx

27/28

(1/2)-28-36/37-45

3254-63-5

 

015-119-00-3

Ú

1,1-dímetýl-3-(perhýdró-4,7-metanóinden-5-ýl)þvagefni

Xn

22

(2)

2163-79-3

 

006-058-00-3

 

1,3-dímetýl-1-(5-tríflúormetýl-1,3,4-tíadíazól-2-ýl)þvagefni

Xn

22

(2)

25366-23-8

246-901-4

616-021-00-9

 

4,6-dínítró-2-(3-oktýl)-fenýlmetýlkarbónat (1),

4,6-dínítró-2-(4-oktýl)-fenýlmetýlkarbónat (2),

blanda af (1) og (2)

Xn

22

(2)

8069-76-9

 

609-045-00-6

 

dínokton-6

Xn

22

(2)

8069-76-9

 

609-045-00-6

 

díprópýl-6,7-metýlendíoxý-1,2,3,4-tetrahýdró-3-metýl-naftalen-1,2-díkarboxýlat

T

22-24

(1/2)-36/37-45

83-59-0

 

607-168-00-X

Ú

dítallíumsúlfat

Tx

28-38-48/25

(1/2)-13-36/37-45

7446-18-6