Umhverfisráðuneyti

426/2004

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 857/1999, um bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna. - Brottfallin

1. gr.

2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um lyf, sbr. lög nr. 93/1994, eða eldsneyti sem fellur undir reglugerð um fljótandi eldsneyti.


2. gr.

3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um lyf, sbr. lög nr. 93/1994. Jafnframt er vísað til reglugerðar um efni sem eyða ósonlaginu, varðandi bann við framleiðslu, innflutningi, sölu og notkun koltetraklóríðs (tetraklórmetans) og 1,1,1-tríklóretans.


3. gr.

Við 6. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Bann skv. 1. mgr. tekur einnig til vara ef þær eða hlutar þeirra innihalda meira en 0,1% dífenýleter, pentabróm- eða oktabrómafleiðu.


4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglugerðarinnar:
Í stað orðanna "Hollustuverndar ríkisins" kemur: Umhverfisstofnunar.


5. gr.

9. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Um viðurlög við brotum gegn reglugerð þessari fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.


6. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á I. viðauka, Krabbameinsvaldandi efni:

a) Við A-hluta, flokk 1, bætast efni sem birt eru í fylgiskjali I við reglugerð þessa.
b) Við B-hluta, flokk 2, bætast efni sem birt eru í fylgiskjali II við reglugerð þessa.
c) Efni sem birt eru í fylgiskjali III við reglugerð þessa falla út úr B-hluta, flokki 2.


7. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á II. viðauka, Efni sem geta valdið stökkbreytingum:
Við B-hluta, flokk 2, bætast efni sem birt eru í fylgiskjali IV við reglugerð þessa.


8. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á III. viðauka, Efni sem geta haft skaðleg áhrif á æxlun:

a) Við A-hluta, flokk 1, bætast efni sem birt eru í fylgiskjali V við reglugerð þessa.
b) Við B-hluta, flokk 2, bætast efni sem birt eru í fylgiskjali VI við reglugerð þessa.


9. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á VI. viðauka, Önnur hættuleg efni:
Efni sem birt eru í fylgiskjali VII við reglugerð þessa, bætast við.


10. gr.

Í stað Skýringa við I. viðauka og Skýringa við II. til VI. viðauka koma Skýringar við I. til VI. viðauka sem birtar eru í fylgiskjali VIII við reglugerð þessa.


11. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. og 29. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum. Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipunum 2003/11/EB, 2003/34/EB og 2003/36/EB, um breytingar á tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, sem vísað er til í 4. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðunum sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 147/2003 og 173/2003.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði 3. gr. og 9. gr. taka gildi 15. ágúst 2004.

Ákvæði 6., 7., 8. og 10. gr. taka gildi 25. desember 2004.


Umhverfisráðuneytinu, 5. maí 2004.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.Fylgiskjal I.

Efni sem vitað er að valda krabbameini í mönnum.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
1,3-bútadíen
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
bútan [1], ísóbútan [2] (sem inniheldur ³ 0,1% 1,3-bútadíen)
601-004-01-8
[1] 203-448-7
[2] 200-857-2
[1] 106-97-8
[2] 75-28-5
C, S
Fylgiskjal II.

Efni sem talið er að geti valdið krabbameini í mönnum.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
azóbenzen
611-001-00-6
203-102-5
103-33-3
E
azólitarefni byggð á 4,4'-bí-o-tólúídín, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista
611-030-00-4
-
-
A, H
azólitarefni byggð á o-díanisídín, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista
611-029-00-9
-
-
A, H
benzó[e]pýren
601-049-00-6
205-892-7
192-97-2
benzýlklóríð
602-037-00-3
202-853-6
100-44-7
E
beryllíumoxíð
004-003-00-8
215-133-1
1304-56-9
E
2,2'-bíoxíran
603-060-00-1
215-979-1
1464-53-5
E
2,3-díbróm-1-própanól
602-088-00-1
202-480-9
96-13-9
E
1,2:3,4-díepoxýbútan
603-060-00-1
215-979-1
1464-53-5
E
2,3-dínítrótólúen
609-050-00-3
210-013-5
602-01-7
E
2,5-dínítrótólúen
609-055-00-0
210-581-4
619-15-8
E
2,6-dínítrótólúen
609-049-00-8
210-106-0
606-20-2
E
3,4-dínítrótólúen
609-051-00-9
210-222-1
610-39-9
E
3,5-dínítrótólúen
609-052-00-4
210-566-2
618-85-9
E
2,4-dínítrótólúen [1];
dínítrótólúen [2]
609-007-00-9
[1] 204-450-0
[2] 246-836-1
[1] 121-14-2
[2] 25321-14-6
E
1,2-epoxý-3-fenoxýprópan
603-067-00-X
204-557-2
122-60-1
E
1,2-epoxýprópan
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
(R)-2,3-epoxý-1-própanól
603-143-00-2
404-660-4
57044-25-4
E
2,3-epoxý-1-própanól
603-063-00-8
209-128-3
556-52-5
E
2,3-epoxý-própýlfenýleter
603-067-00-X
204-557-2
122-60-1
E
fenýlglýsidýleter
603-067-00-X
204-557-2
122-60-1
E
fenýlhýdrazín [1]
fenýlhýdrazínklóríð [2]
fenýlhýdrazínhýpóklóríð [3]
fenýlhýdrazínsúlfat (2:1) [4]
612-023-00-9
[1] 202-873-5
[2] 200-444-7
[3] 248-259-0
[4] 257-622-2
[1] 100-63-0
[2] 59-88-1
[3] 27140-08-5
[4] 52033-74-6
E
fúran
603-105-00-5
203-727-3
110-00-9
E
glýsidól
603-063-00-8
209-128-3
556-52-5
E
hýdrazín(trínítrómetan)
609-053-00-X
414-850-9
-
E
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridín-karbónítríl
611-057-00-1
400-340-3
85136-74-9
(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlamínó)-1,3,5-tríazín-2,4-díýl)-bis[(amínó-1-metýletýl)-ammóníum] format
611-058-00-7
402-060-7
108225-03-2
N-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý) própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíð [1],
N-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý) própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíð [2],
metakrýlamíð [3], 2-metýl-N-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4],
N-(2,3-díhýdroxýprópoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíð [5],
blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]
616-057-00-5
412-790-8
-
kadmíumflúoríð
048-006-00-2
232-222-0
7790-79-6
E
(R)-1-klór-2,3-epoxýprópan
603-166-00-8
424-280-2
51594-55-9
a-klórtólúen
602-037-00-3
202-853-6
100-44-7
E
kóbaltdíklóríð
027-004-00-5
231-589-4
7646-79-9
E, 1
kóbaltsúlfat
027-005-00-0
233-334-2
10124-43-3
E, 1
krýsen
601-048-00-0
205-923-4
218-01-9
metýloxíran
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
natríumkrómat
024-018-00-3
231-889-5
7775-11-3
E, 3
própýlenoxíð
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
1,4,5,8-tetraamínóantrakínon
611-032-00-5
219-603-7
2475-45-8
tríklóreten
602-027-00-9
201-167-4
79-01-6
tríklóretýlen
602-027-00-9
201-167-4
79-01-6
trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónató-2-naftýlazó)-4''-(6-benzóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlazó)-bífenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató-O,O',O'',O''']kopar(II)
611-063-00-4
413-590-3
-


 
Fylgiskjal III.

Eftirtalin efni falla út úr B-hluta, flokki 2:
1,3-bútadíen
bútan [1], ísóbútan [2] (sem inniheldur 0,1% 1,3-bútadíen)Fylgiskjal IV.

Efni sem talið er að geti valdið stökkbreytingum í mönnum.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
2,2'-bíoxíran
603-060-00-1
215-979-1
1464-53-5
E
1,3-bútadíen
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
bútan [1], ísóbútan [2] (sem inniheldur ³ 0,1% 1,3-bútadíen)
601-004-01-8
[1] 203-448-7
[2] 200-857-2
[1] 106-97-8
[2] 75-28-5
C, S
1,2:3,4-díepoxýbútan
603-060-00-1
215-979-1
1464-53-5
E
1,2-epoxýprópan
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
kadmíumflúoríð
048-006-00-2
232-222-0
7790-79-6
E
kadmíumklóríð
048-008-00-3
233-296-7
10108-64-2
E
metýloxíran
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
natríumkrómat
024-018-00-3
231-889-5
7775-11-3
E, 3
própýlenoxíð
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
1,3,5-tris-[(2S og 2R)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-(1H,3H,5H)-tríon
616-091-00-0
423-400-0
59653-74-6
E
Fylgiskjal V.

Efni sem vitað er að geta haft skaðleg áhrif á æxlun.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
2-brómprópan
602-085-00-5
200-855-1
75-26-3
E
1,3-bútadíen
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
bútan [1], ísóbútan [2] (sem inniheldur ³ 0,1% 1,3-bútadíen)
601-004-01-8
[1] 203-448-7
[2] 200-857-2
[1] 106-97-8
[2] 75-28-5
C, S
Fylgiskjal VI.

Efni sem talið er að geti haft skaðleg áhrif á æxlun.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
bis(2-etýlhexýl)þalat
607-317-00-9
204-211-0
117-81-7
4-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]-metýl]-4H-1,2,4-tríazól [1],
1-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]-metýl]-1H-1,2,4-tríazól [2],
blanda af [1] og [2]
014-019-00-7
403-250-2
-
E
bis(4-flúorfenýl)-(metýl)-(1H-1,2,4-tríazól-1-ýlmetýl)-sílan
014-017-00-6
-
85509-19-9
E
bis(2-metoxýetýl)eter
603-139-00-0
203-924-4
111-96-6
bútýl(RS)-2-[4-(5-tríflúormetýl-2-pýridýloxý)fenoxý]própíonat
607-304-00-8
274-125-6
69806-50-4
DBP
607-318-00-4
201-557-4
84-74-2
DEHP
607-317-00-9
204-211-0
117-81-7
díbútýlþalat
607-318-00-4
201-557-4
84-74-2
dí-(2-etýlhexýl)þalat
607-317-00-9
204-211-0
117-81-7
N-3,5-díklórfenýl-5-metýl-5-vínýl-1,3-oxazólidín-2,4-díon
607-307-00-4
256-599-6
50471-44-8
N,N-dímetýlasetamíð
616-011-00-4
204-826-4
127-19-5
E
2,6-dímetýl-4-trídekýlmorfólín
613-020-00-5
246-347-3
24602-86-6
E
(R)-2,3-epoxý-1-própanól
603-143-00-2
404-660-4
57044-25-4
E
2,3-epoxý-1-própanól
603-063-00-8
209-128-3
556-52-5
E
flúazífop-bútýl
607-304-00-8
274-125-6
69806-50-4
flúmíoxazín
613-166-00-X
-
103361-09-7
N-(7-flúor-3,4-díhýdró-3-oxó-4-próp-2-ýnýl-2H-1,4-benzoxazín-6-ýl)sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxamíð
613-166-00-X
-
103361-09-7
flúsílazól
014-017-00-6
-
85509-19-9
E
formamíð
616-052-00-8
200-842-0
75-12-7
glýsidól
603-063-00-8
209-128-3
556-52-5
E
4,4'-ísóbútýletýlídendífenól
604-024-00-8
401-720-1
6807-17-6
kadmíumflúoríð
048-006-00-2
232-222-0
7790-79-6
kadmíumklóríð
048-008-00-3
233-296-7
10108-64-2
E
(2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[(1H-1,2,4-tríazól-1-ýl)metýl]oxíran
613-175-00-9
406-850-2
106325-08-0
metoxýedikssýra
607-312-00-1
210-894-6
625-45-6
E
2-metoxýprópanól
603-106-00-0
216-455-5
1589-47-5
2-metoxýprópýlasetat
607-251-00-0
274-724-2
70657-70-4
N-metýlasetamíð
616-053-00-3
201-182-6
79-16-3
N-metýlformamíð
616-056-00-X
204-624-6
123-39-7
E
sýklóheximíð
613-140-00-8
200-636-0
66-81-9
E
(+/-)-tetrahýdrófúrfúrýl(R)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]-própíonat
607-373-00-4
414-200-4
119738-06-6
E
trídemorf
613-020-00-5
246-347-3
24602-86-6
E
vinklózólín
607-307-00-4
256-599-6
50471-44-8


Fylgiskjal VII.

Önnur hættuleg efni.

Heiti efna
Raðnúmer
EB-nr.
CAS-nr.
Athuga-semd
dífenýleter, oktabrómafleiða
-
251-087-9
32536-52-0
dífenýleter, pentabrómafleiða
602-083-00-4
251-084-2
32534-81-9


Fylgiskjal VIII.

Skýringar við I. til VI. viðauka:


1. dálkur Heiti efna.
2. dálkur Raðnúmer: Númer sem efninu er gefið þegar það er tekið inn í Evrópulista yfir hættuleg efni (Viðauki I við tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna).
Númerið er talnaröð af gerðinni ABC-RST-VW-Y, þar sem:
ABC er annað hvort sætistala þess frumefnis sem er mest einkennandi fyrir eiginleika efnisins (með einu eða tveimur núllum fyrir framan til uppfyllingar) eða flokksnúmer lífrænna efna,
RST er raðtala efnisins í röðinni ABC,
VW gefur til kynna á hvaða formi efnið er framleitt eða markaðssett,
Y er vartala í samræmi við ISBN (International Standard Book Number).
3. dálkur EB-nr.: Númer sem gefin eru öllum efnum sem skráð eru á Evrópska efnahagssvæðinu. Númerin eru sjö stafa talnaraðir, xxx-xxx-x og eru þau birt í einhverri af eftirtöldum skrám:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Evrópuskrá yfir markaðssett efni (byrja á 200-001-8).
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances - Evrópuskrá yfir tilkynnt efni (byrja á 400-010-9).
4. dálkur CAS-nr.: Chemical Abstracts Service Registry Number - Alþjóðleg númer efna og efnasambanda. 1), 2)
5. dálkur Athugasemdir:
A: Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ber að tilgreina heiti efnis á merkimiða eins og það er birt í fylgiskjali 1 við áðurnefnda reglugerð. Í fylgiskjali 1 við áðurnefnda reglugerð eru stundum skráð safnheiti á borð við ,,-sambönd" eða ,,-sölt". Þá ber að tilgreina EINECS/ELINCS-heiti eða annað viðurkennt alþjóðlegt efnaheiti (s.s. IUPAC eða ISO) á merkimiða, t.d. beryllíumklóríð fyrir BeCl2.
Jafnframt skal nota hættumerki og H- og V- setningar eins og tilgreint er í fylgiskjali 1 fyrir viðkomandi efni.
Ef efni kemur fyrir í fleiri en einum efnahópi í fylgiskjali 1 og efnahóparnir hafa fengið mismunandi flokkun, skal nota strangari flokkunina fyrir viðkomandi efni.
Dæmi um efni sem kemur fyrir í fleiri en einum efnahópi:
Flokkun í efnahópi I: Rep1;H61 H33 Rep3; H62 Xn;H 20/22
N;H50-53
Flokkun í efnahópi II: Carc1;H45 T;H23/25 N;H51-53
Flokkun efnisins: Carc1;H45 T;H23/25 Rep1;H61 H33
Rep3;H62 N;H50-53
C: Tiltekin lífræn efni eru ýmist á markaði sem ákveðnir ísómerar eða sem blöndur ísómera. Fyrir slík efni er í fylgiskjali 1 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, stundum notað almennt heiti, t.d.: ,,xýlenól". Hér ber að tilgreina á merkimiðanum hvort efnið er (a) tilteknir ísómerar eða (b) blanda ísómera, dæmi:
a) 2,4-dímetýlfenól eða b) xýlenól (blanda ísómera).
D: Sum efni hafa tilhneigingu til sjálfkrafa fjölliðunar eða niðurbrots en eru þó venjulega seld í stöðugu formi. Efni þessi eru tilgreind í stöðugu formi. Séu efnin hins vegar á óstöðugu formi skal þess getið á merkimiðanum, t.d. metakrýlat (óstöðugt).
E: Athugasemdin á við um efni sem flokkast sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytivaldandi eða hafa skaðleg áhrif á æxlun, flokkur 1 eða flokkur 2, og sem einnig eru flokkuð sem mjög eitruð (Tx), eitruð (T) eða hættuleg heilsu (Xn). Fyrir efni sem fá athugasemd E bætist orðið ,,einnig" við setningar H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H39, H48, H65 og H68, og samtengingar þeirra, t.d. H45-23 ,,Getur valdið krabbameini. Einnig eitrað við innöndun", H46-27/28 ,,Getur valdið arfgengum skaða. Einnig mjög eitrað í snertingu við húð og við inntöku".
H: Athugasemdin á við um efni sem ekki hafa verið flokkuð með tilliti til allra áhættuþátta. Hættuflokkun og varnaðarsetningar sem tilgreindar eru í fylgiskjali 1 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, eiga eingöngu við um þá áhættuþætti sem þar eru tilteknir. Eftir sem áður ber framleiðanda, innflytjanda eða umboðsaðila að flokka efnið með tilliti til annarra áhættuþátta og merkja efnið í samræmi við það. Á eingöngu við um tilteknar olíu- og kolaafurðir og tiltekna skráða efnahópa.
J: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,1%3) af benzeni (CAS-nr. 71-43-2).
K: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,1% af 1,3-bútadíeni (CAS-nr. 106-99-0).
L: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 3% DMSO úrdrátt, mælt með IP 346.
M: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,005% af benzó[a]pýreni (CAS-nr. 50-32-8).
N: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef framleiðsluferli þess er þekkt og hægt er að sýna fram á að hráefnið sé ekki krabbameinsvaldandi.
P: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,1% af benzeni (CAS-nr. 71-43-2).
R: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls trefjanna, að frádreginni tvöfaldri staðalskekkju, er meira en 6 mm.
S: Ekki er víst að merkja þurfi þetta efni. Sjá fylgiskjal 6 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, tl. 2.4.-2.7.
1: Miðað er við styrk málmsins (frumefnisins) sem er reiknaður á grundvelli heildarþyngdar efnablöndunnar. Styrkurinn er tilgreindur sem hundraðshluti miðað við þyngd.
3: Styrkur sem er tiltekinn, er hundraðshlutfall þyngdar krómatjóna leystra í vatni miðað við heildarþyngd blöndunnar.
6: Efnablöndur, sem innihalda þetta efni, ber að flokka með H67, ef þau uppfylla viðmiðanir í tl. 1.8.a í fylgiskjali 5 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni.

1) CAS-nr. eru yfirleitt mismunandi fyrir vatnsfríar og vatnaðar myndir efnisins. CAS-nr. sem hér er tilgreint á þó eingöngu við um vatnsfríar myndir en EB- nr. á hins vegar við um báðar myndir.
2 ) EB- eða CAS-nr. eru yfirleitt ekki tekin með í færslum sem ná til fleiri en þriggja einstakra efna.
3) %: Hlutfall miðað við þyngd.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica