Leita
Hreinsa Um leit

Umhverfisráðuneyti

425/2004

Reglugerð um gildistöku tiltekinnar gerðar Evrópusambandsins um fyrirkomulag vöktunar á hámarksgildum varnarefnaleifa í tilteknum matvælum.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinnar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi og er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 645/2000, frá 28. mars 2000 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur sem eru nauðsynlegar fyrir rétta framkvæmd tiltekinna ákvæða í 7. gr. tilskipunar ráðsins 86/362/EBE og 4. gr. tilskipunar ráðsins 90/642/EBE um fyrirkomulag við vöktun á hámarksgildum leifa, í sömu röð, í og á kornvörum og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, m.a. aldinum og grænmeti. Reglugerðin var felld inn í EES samningin með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinar nr. 72/2003 frá 20. júní 2003 og birt í EES viðbæti nr. 51/10 frá 9. október 2003.


2. gr.

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar, hver á sínum stað, fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt nema annað sé ákvarðað samkvæmt lögum eða sérreglum.


3. gr.

Um viðurlög fer samkvæmt 31. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 3. maí 2004.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica