Umhverfisráðuneyti

744/2003

Reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna efna við meðhöndlun á textíl- og leðurvörum. - Brottfallin

744/2003

REGLUGERÐ
um notkun og bann við notkun tiltekinna efna
við meðhöndlun á textíl- og leðurvörum.

1. gr.

Markmið reglugerðar þessarar er að takmarka notkun tiltekinna efnasambanda sem geta verið hættuleg heilsu manna eða haft eituráhrif á lífríki í vatni.


2. gr.

Óheimilt er að meðhöndla textílvörur, svo sem föt, undirföt og lín, með eldtefjandi efnum sem talin eru upp í 1. viðauka, ef ætla má að vörurnar geti komist í snertingu við hörund.

Óheimilt er að selja eða flytja inn textílvörur, sbr. 1. mgr., sem meðhöndlaðar hafa verið með eldtefjandi efnum, sbr. 1. viðauka.


3. gr.

Óheimilt er að flytja inn, selja eða nota asólitarefni, sem talin eru upp í 2. viðauka, sem litarefni í textíl- og leðurvörur hvort sem er á hreinu formi eða í efnavöru þar sem styrkur asólitarefnisins er hærri en 0,1% Hlutfall miðað við þyngd..


4. gr.

Óheimilt er að nota asólitarefni í textíl- og leðurvörur, sbr. 3. viðauka, sem ætla má að geti komist í beina og langvarandi snertingu við hörund eða munn ef efnin geta brotnað niður í eitthvert þeirra arómatísku amína sem talin eru upp í 4. viðauka. Þetta á við þegar styrkur niðurbrotsefna er yfir 30 ppm Hluti af milljón (miðað við þyngd).. Mæling skal gerð með viðurkenndri prófunaraðferð, sbr. 5. viðauka.

Óheimilt er að selja eða flytja inn textíl- og leðurvörur sem litaðar hafa verið með asólitarefnum ef þær uppfylla ekki þau skilyrði sem sett eru fram í 1. mgr.


5. gr.

Óheimilt er að nota kvikasilfurssambönd í slitþolnar textílvörur og garn ætlað í framleiðslu þeirra.

Óheimilt er að flytja inn eða selja garn og textílvörur sem meðhöndlaðar hafa verið með kvikasilfurssamböndum.


6. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða nota efni og efnavörur, sem í er meira en 0,1% af pentaklórfenóli (PCP), til gegndreypingar trefja og slitþolinna textílvara.

Óheimilt er að nota trefjar og slitþolnar textílvörur, svo sem fatnað, áklæði eða teppi, sem gegndreyptar hafa verið með PCP sbr. 1. mgr.


7. gr.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar, hefur eftirlit með fram-kvæmd þessarar reglugerðar.


8. gr.

Með brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið samkvæmt 26. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.


9. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni.

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 4. tl. XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun 76/769/EBE, um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna ásamt breytingum í tilskipunum 79/663/EBE, 83/264/EBE, 89/677/EBE, 91/173/EBE, 1999/51/EB, 2002/61/EB og 2003/3/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 419/2000, um notkun og bann við notkun tiltekinna efna við meðhöndlun á textílvörum.


Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Ákvæði 3. gr. taka ekki gildi fyrr en 30. júní 2004.

II.

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 4. gr. er heimilt að nota og markaðssetja textílvörur úr endurunnum trefjum ef styrkur þeirra niðurbrotsefna sem talin eru upp í 4. viðauka er lægri en 70 ppm og ef þau má rekja til fyrri litunar á sömu trefjum. Þessi undanþága gildir til 1. janúar 2005.


Umhverfisráðuneytinu, 6. október 2003.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.1. VIÐAUKI
Eldtefjandi efni.

CAS númer EB númer
tris(2,3-díbrómprópýl)fosfat (TRIS) 126-72-7 204-799-9
tris(1-asiridínýl)fosfínoxíð (TEPA) 545-55-1 208-892-5
pólýbrómbífenýl (PBB) 59536-65-1 -2. VIÐAUKI
Asólitarefni.

CAS númer EB númer Raðnúmer
Blanda:
dínatríum(6-(4-anisidínó)-3-súlfónató-2-(3,5-dínítró-2-oxídófenýlasó)-1-naftólató)(1-(5-klór-2-oxídófenýlasó)-2-naftólató)krómat(1-)
og
trínatríumbis(6-(4-anisidínó)-3-súlfónató-2-(3,5-dínítró-2-oxídófenýlasó)-1-naftólató)krómat(1-)
Ekki úthlutað

1. þáttur:
C39H23ClCrN7O12S·2Na
118685-33-9

2. þáttur: C46H30CrN10O20S2·3Na
405-665-4-

-
611-070-00-2-

-3. VIÐAUKI
Leiðbeinandi listi yfir textíl- og leðurvörur.

Fatnaður, lín, handklæði, hártoppar, hárkollur, hattar, taubleiur og aðrar hreinlætisvörur, svefnpokar.
Skór, hanskar, úlnliðsólar, handtöskur, buddur/veski, skjalatöskur, stólaáklæði, axlartöskur.
Tau- eða leðurleikföng og leikföng sem eru að hluta til gerð úr leðri eða textílvörum.
Garn og álnavara, ætlað fyrir almenning.4. VIÐAUKI
Arómatísk amín - niðurbrotsefni asólitarefna.

CAS númer EB númer Raðnúmer
4-amínóasóbensen 60-09-3 200-453-6 611-008-00-4
bensidín 92-87-5 202-199-1 612-042-00-2
bífenýl-4-ýlamín
4-amínóbífenýlxenýlamín
92-67-1 202-177-1 612-072-00-6
2,2'-díklór-4,4'-metýlendíanilín
4,4'-metýlenbis(2-klóranilín)
101-14-4 202-918-9 612-078-00-9
3,3'-díklórbensidín
3,3'-díklórbífenýl-4,4'-ýlendíamín
91-94-1 202-109-0 612-068-00-4
3,3'-dímetoxýbensidín
o-díanisidín
119-90-4 204-355-4 612-036-00-X
3,3'-dímetýlbensidín
o-tólidín
119-93-7 204-358-0 612-041-00-7
4-klóranilín 106-47-8 203-401-0 612-137-00-9
4-klór-o-tólúidín 95-69-2 202-441-6
4,4'-metýlendí-o-tolúidín 838-88-0 212-658-8 612-085-00-7
2-metoxýanilín
o-anisidín
90-04-0 201-963-1 612-035-00-4
4-metoxý-m-fenýlendíamín 615-05-4 210-406-1
6-metoxý-m-tólúidín 120-71-8 204-419-1
4,4'-metýlendíanilín
4,4'-díamínódífenýlmetan
101-77-9 202-974-4 612-051-00-1
4-metýl-m-fenýlendíamín 95-80-7 202-453-1 612-099-00-3
2-naftýlamín 91-59-8 202-080-4 612-022-00-3
5-nítró-o-tólúidín 99-55-8 202-765-8
4,4'-oxýdíanilín 101-80-4 202-977-0
o-tólúidín 95-53-4 202-429-0 612-091-00-X
4-o-tólýlasó-o-tólúidín
o-amínóasótólúen
4-amínó-2',3-dímetýlasóbensen
97-56-3 202-591-2 611-006-00-3
2,4,5-trímetýlanilín 137-17-7 205-282-0
4,4'-þíódíanilín 139-65-1 205-370-9
 

5. VIÐAUKI
Arómatísk amín - niðurbrotsefni asólitarefna.


Þar til samþykkt hefur verð stöðluð greiningaraðferð skal nota þýska greiningaraðferð eða aðra sambærilega. Þýska aðferðin er birt í: Amtliche Sammlung von Analysenmethoden nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Methode B-82.02, Blatt 2 und 4. ISBN 3-410-11220-0.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica