Umhverfisráðuneyti

921/2000

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar, bætast eftirfarandi athugasemdir við 9.dálk:

Q: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að efnið fullnægi einu eftirtalinna skilyrða:
Við innöndun: Skammtíma prófun á lífniðurbroti hefur leitt í ljós að veginn helmingunartími trefja,sem eru lengri en 20 µm,er skemmri en 10 dagar
Við ídreypingu í barka: Skammvinn prófun á lífniðurbroti hefur leitt í ljós að veginn helmingunartími trefja,sem eru lengri en 20 µm,er skemmri en 40 dagar
viðeigandi prófun í kviðarholi hefur ekki gefið til kynna að efnið sé krabbameinsvaldandi
langtíma innöndunarprófun hefur ekki leitt í ljós markverða meinvirkni eða óeðlilega nýmyndun vefja.
R: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls trefjanna, að frádreginni tvöfaldri staðalskekkju, er meira en 6 µm.


2. gr.

Eftirtaldar breytingar eru gerðar á fylgiskjali 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni:

a) Flokkun tiltekinna efna breytist til samræmis við flokkun í I. viðauka við reglugerð þessa.
b) Við efnalistann bætast efni sem birt eru í II. viðauka við reglugerð þessa.
c) Efni sem birt eru í III. viðauka við reglugerð þessa falla út af efnalistanum.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum. Höfð er hliðsjón af ákvæðum 1. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna, eins og henni var breytt með tilskipunum 96/54/EB og 97/069/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 11.desember 2000.

Siv Friðleifsdóttir.
Ingimar Sigurðsson.

Fylgiskjal er birt í Stjórnartíðindum B 133 2000


Þetta vefsvæði byggir á Eplica