Umhverfisráðuneyti

459/1998

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni. - Brottfallin

1. gr.

Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, Skýringar, bætast eftirfarandi athugasemdir við 5. dálk:

A:            Samkvæmt 1. mgr. 12. gr í reglugerð nr. 236/1990 ber að tilgreina heiti efnis á merkimiða eins og það er birt í fylgiskjali 1. Í fylgiskjali 1 eru skráð safnheiti á borð við _-sambönd" eða _-sölt". Hér ber að tilgreina EINECS1) /ELINCS2) -heiti eða annað viðurkennt alþjóðlegt efnaheiti (s.s. IUPAC3) eða ISO4)) á merkimiða, t.d. beryllíumklóríð fyrir BeCl2.

H:            Athugasemdin á við um efni sem ekki hafa verið flokkuð með tilliti til allra áhættuþátta. Hættuflokkun og varnaðarsetningar sem tilgreindar eru í efnalistanum eiga eingöngu við um þá áhættuþætti sem þar eru tilteknir. Eftir sem áður ber framleiðanda, innflytjanda eða umboðsaðila að flokka efnið með tilliti til annarra áhættuþátta og merkja efnið í samræmi við það, sbr. reglugerð nr. 236/1990.*

J:             Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,1%5) af benzeni (CAS-nr.6) 71-43-2).*

M:           Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,005% af benzo[a]pýreni (CAS-nr. 50-32-8).*

1:             Miðað er við styrk málmsins (frumefnisins) sem er reiknaður á grundvelli heildarþyngdar efnablöndunnar. Styrkurinn er tilgreindur sem hundraðshluti miðað við þyngd.

*Athugasemdir H, J og M eiga eingöngu við um tilteknar olíu- og kolaafurðir í fylgiskjali 1.

2. gr.

Athugasemd E í 5. dálki í fylgiskjali 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, Skýringar, orðast svo:

E:             Athugasemdin á við um efni sem flokkast sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytivaldandi eða hafa skaðleg áhrif á æxlun, flokkur 1 eða flokkur 2, og sem einnig eru flokkuð sem mjög eitruð (Tx), eitruð (T) eða varúð - hættulegt (Xn). Fyrir efni sem fá athugasemd E bætist orðið ,,einnig" við setningar H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H39, H40, H48 og samtengingar þeirra, t.d. H45-23 _Getur valdið krabbameini. Einnig eitrað við innöndun", H46-27/28 _Getur valdið arfgengum skaða. Einnig mjög eitrað í snertingu við húð og við inntöku".

1) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Evrópuskrá yfir markaðssett efni.

2) ELINCS: European List of Notified Chemical Substances - Evrópuskrá yfir tilkynnt efni.

3) IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

4) ISO: International Standardization Organization - Alþjóðlegu staðlasamtökin.

5) Hlutfall miðað við þyngd.

6) CAS-nr.: Chemical Abstract Service - Alþjóðleg númer efna og efnasambanda.

3. gr.

Í fylgiskjali 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, breytist flokkun efna til samræmis við flokkun í I. viðauka við reglugerð þessa.

4. gr.

Við fylgiskjal 1, Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, bætast efni sem birt eru í II. viðauka við reglugerð þessa.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir. Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 1. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði (tilskipun 67/548/EBE með áorðnum breytingum, sbr. tilskipanir 93/72/EBE, 96/54/EBE og 97/69/EBE).

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 14. júlí 1998.

Guðmundur Bjarnason.

Ingimar Sigurðsson.

 

 

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica