Umhverfisráðuneyti

316/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 158/1997, um álagningu spilliefnagjalds, sbr. breytingu nr. 203/1997. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 158/1997, um álagningu spilliefnagjalds,

sbr. breytingu nr. 203/1997.

1. gr.

Við reglugerðina bætist við nýr 4. kafli sem er svohljóðandi:

IV. KAFLI

Málning.

11. gr.

Gjaldskyld málning og upphæð gjaldsins.

Spilliefnagjald skal lagt á málningu.

Spilliefnagjald á innflutta málningu skal innheimt í tolli. Af málningu sem framleidd er hér á landi skal greiða spilliefnagjald til spilliefnanefndar samkvæmt reglum sem hún setur.

Spilliefnagjaldi á málningu verður varið til að greiða niður kostnað við förgun spilliefna sem verða til við notkun þessara efna.

Nánar um gjaldtöku og sundurgreiningu málningar eftir tollskrárnúmerum er að finna í viðauka III með reglugerð þessari.

2. gr.

Við reglugerðina bætist við nýr 5. kafli sem er svohljóðandi:

V. KAFLI

Lífræn leysiefni.

12. gr.

Gjaldskyld lífræn leysiefni.

Spilliefnagjald skal lagt á lífræn leysiefni.

Spilliefnagjald á lífræn leysiefni skal innheimt í tolli.

Spilliefnagjaldi á lífræn leysiefni verður varið til að greiða niður kostnað við förgun spilliefna sem verða til við notkun þessara efna.

Nánar um gjaldtöku og sundurgreiningu lífrænna leysiefna eftir tollskrárnúmerum er að finna í viðauka IV með reglugerð þessari.

3. gr.

IV. KAFLI verður VI. KAFLI.

4. gr.

11. gr. verður 13. gr. og 12. gr. verður 14. gr.

5. gr.

Við reglugerðina bætist viðauki III sem er svohljóðandi:

VIÐAUKI III

MÁLNING SEM GETUR ORÐIÐ AÐ SPILLIEFNI.

Á vöru flutta inn til landsins skal leggja kr. 2,00 á hvert kíló.

Á vöru framleidda hér á landi skal leggja kr. 1,75 á hvert kíló og hefur þá verið tekið tillit til spilliefnagjalds á innlendum aðföngum.

ÚR 32. KAFLA TOLLSKRÁRINNAR

 

3205       

3205.0000               Litlögur (colour lakes); framleiðsla, sem tilgreind er í 3. athugasemd við þennan kafla, að meginstofni úr litlegi.

 

3208                        Málning og lökk (þar með talin smeltlökk og lakkmálning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum (polymers) eða kemískt umbreyttum náttúrlegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatnssnauðum miðli; lausnir skýrgreindar í 4. athugasemd við þennan kafla:

                                - Að meginstofni úr pólyesterum:

                3208.1001               - -            Með litunarefnum

                3208.1002               - -            Án litunarefna

                3208.1003               - -            Viðarvörn

                3208.1004               - -            Alkyð- og olíumálning, með eða án litunarefna

                3208.1009               - -            Annað

                                - Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum:

                3208.2001               - -            Með litunarefnum

                3208.2002               - -            Án litunarefna

                3208.2009               - -            Annað

                                - Annað:

                3208.9001               - -            Með litunarefnum (t.d. epoxíð, pólyúretan, klórgúm, sellulósi o.fl.)

                3208.9002               - -            Án litunarefna

                3208.9003               - -            Upplausnir sem skýrgreindar eru í 4. athugasemd við þennan kafla

                3208.9009               - -            Annars

 

3210                        Önnur málning og lökk (þar með talin smeltlökk, lakkmálning og límmálning, (distemper)); unnir vatnsdreifulitir notaðir við lokavinnslu á leðri:

                                - Málning og lökk:

                3210.0011               - -            Blakkfernis, asfalt- og tjörumálning

                3210.0012               - -            Önnur málning og lökk, (t.d. epoxy- eða pólyúretanlökk o.fl.), með eða án leysiefna, einnig í samstæðum með herði

                3210.0019               - -            Annað

                                - Annað:

                3210.0021               - -            Bæs

                3210.0029               - -            Annars

 

3211        3211.0000               Unnin þurrkefni

 

3212                        Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á málningu (þar með talið smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu:

                3212.1000               - Prentþynnur

                                - Annað:

                3212.9001               - -            Áldeig

                3212.9009               - -            Annars

 

3213                        Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar og þess háttar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum, skálum eða í áþekkri mynd eða umbúðum:

                3213.1000               - Litir í samstæðum

                3213.9000               - Aðrir                   

 

3214                        Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti; spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar á byggingar eða innanhúss á veggi, gólf, loft eða þess háttar:

                                - Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað

                                 kítti; spartl:

                3214.1001               - -            Innsiglislakk

                3214.1002               - -            Kítti

                3214.1003               - -            Önnur þéttiefni

 

3215                        Prentlitir, rit- eða teikniblek og annað blek, einnig kjarnað eða í föstu formi:

                                - Prentlitir:

                3215.1100               - - Svartir

                3215.1900               - - Aðrir

                3215.9000               - Annað

6. gr.

Við reglugerðina bætist viðauki IV sem er svohljóðandi:

VIÐAUKI IV

LÍFRÆN LEYSIEFNI SEM GETA ORÐIÐ AÐ SPILLIEFNUM.

Á lífræn leysiefni skal leggja kr. 0,50 á hvert kíló.

ÚR 27., 29. og 38. KAFLA TOLLSKRÁRINNAR.

2707                        Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhita koltjöru; áþekkar vörur þar sem þungi arómatískra efnisþátta er meiri en óarómatískra efnisþátta:

                2707.1000               - Bensól

                2707.2000               - Tólúól

                2707.3000               - Xýlól

                2707.4000               - Naftalín

                2707.5000               -               Aðrar arómatískar kolvatnsblöndur sem 65% eða meira

                                                miðað við rúmmál (að meðtöldu tapi) eimast við 250 °C

                                                með ASTM D-86-aðferðinni

                2707.6000               - Fenól

                 - Annað:

                2707.9100               - -            Kreósótolíur

                2707.9900               - -            Annars

2710                        Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki óunnar; framleiðsla sem í er miðað við þyngd 70% eða meira af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum, ót.a. enda séu þessar olíur grunnþáttur framleiðslunnar:

                                - Aðrar þunnar olíur og blöndur:

                2710.0031               - -            Lakkbensín (white spirit)

 

2901                        Raðtengd kolvatnsefni:

                2901.1000               - Mettuð

                                - Ómettuð:

                2901.2100               - -            Etylen

                2901.2200               - -            Própen (própylen)

                                - -            Önnur:

                2901.2909               - -            - Annars

 

2902                        Hringlaga kolvatnsefni:

                                - Cyclan, cyclen og cyclóterpen:

                2902.1100               - -            Cyclóhexan

                2902.1900               - -            Önnur

                2902.2000               - Bensen (bensól)

                2902.3000               - Tólúen

                                - Xylen:

                2902.4400               - -            Blönduð myndbrigði xylen

                2902.5000               - Styren

                2902.9000               - Önnur

 

2912                        Aldehyð, einnig með annarri súrefnisvirkni; hringliða fjölliður aldehyða; paraformaldehyð:

                                - Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni:

                2912.1100               - -            Metanal (formaldehyð)

                2912.1200               - -            Etanal (asetaldehyð)

                2912.1900               - -            Önnur

                                - Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni:

                2912.2100               - -            Bensaldehyð                                        

                2912.2900               - -            Önnur                                    

                                - Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyð með annarri súrefnisvirkni:

                2912.4100               - -            Vanillín (4-hydroxy-3-metoxybensaldehyð)

                2912.4200               - -            Etylvanillín (3-etoxy-4-hydroxybensaldehyð)

                2912.4900               - -            Annað

                2912.6000               - Paraformaldehyð

 

3814                        Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unnir málningar- eða lakkeyðar:

                3814.0001               - Þynnar

                3814.0002               - Málningar- eða lakkeyðar

                3814.0009               - Annað

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 56/1996 um spilliefnagjald og öðlast gildi 15. júní 1997.

Umhverfisráðuneytinu, 27. maí 1997.

Guðmundur Bjarnason.

Magnús Jóhannesson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica