Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti

1049/2020

Reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 11.1. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað heitisins "ÍST 200:2006" í 2. mgr. kemur: ÍST HD 60364 staðlaraðarinnar.
 2. 3. mgr. orðast svo: Götulýsing, sem er hluti af rafdreifikerfi, og uppfyllir neðangreind ákvæði ásamt ákvæðum ÍST HD 60364 staðlaraðarinnar, er álitin uppfylla grunnkröfur sem tilgreindar eru í 10. gr. Þetta gildir þrátt fyrir að í ÍST HD 60364 staðlaröðinni sé tilgreint að hún gildi ekki hvað slíka götulýsingu varðar.
 3. Í stað heitisins "ÍST 200:2006" í 4. mgr. kemur: ÍST HD 60364 staðlaraðarinnar.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 11.2. gr. reglugerðarinnar:

 1. 4. mgr. fellur brott.
 2. Við 7. mgr., sem verður 6. mgr., bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Bilunarstraums­rofar skulu hæfa þeim bilunarstraumi sem vænta má á viðkomandi stað. Bilunarstraumsrofa af gerð AC skal ekki nota fyrir almennar ljósa- og tenglagreinar.
 3. Við 8. mgr., sem verður 7. mgr., bætist einn nýr málsliður, svohljóðandi: Tenglar til heim­ilis­nota og ámóta notkunar skulu uppfylla kröfur sem settar eru fram í verklagsreglu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
 4. Við bætast fjórar nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
    Rafbúnaður utanhúss skal a.m.k. vera af þéttleika IPX4 ef ekkert skýlir honum.
    Raflagnir í olíukyndiklefum skulu vera fastalagnir og hæfa aðstæðum, þær skulu vera í hæfilegri fjarlægð frá hitaflötum og aldrei nær þeim en 10 sm. Í raflögn að kynditæki skal vera alpólarofi sem staðsettur er utan við olíukyndiklefann, hann skal vera greinilega merktur og ekki nær gólfi en 1,6 m. Snertanlegir leiðnir hlutar raflagna og rafbúnaðar í olíu­kyndi­klefum skulu tengdir saman með spennujöfnunarleiðara við varnarleiðara raf­lagnar­innar. Rafbúnaður í olíukyndiklefum skal hæfa aðstæðum og hafa a.m.k. verndar­stig IP44. Raf­magns­töflur, aðrar en stýritöflur fyrir stjórn kynditækja, mega ekki vera í olíu­kyndiklefum. Beita skal vörn með bilunarstraumsrofa með málgildi útleysistraums ekki hærra en 0,3A fyrir olíukyndivirki.
    Hönnun og frágangur raflagna og rafbúnaðar á sprengihættustöðum skal vera í samræmi við ÍST EN 60079-14. Rafföng og rafbúnaður á sprengihættustöðum skal vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 313/2018 um búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar í mögulega sprengifimu lofti. Skilgreining og flokkun svæða þar sem hætta er á sprengifimu andrúmslofti skal vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 349/2004 um sprengifimt and­rúms­loft á vinnustöðum.
    Hönnun og frágangur á rafmagnstöflum skal vera í samræmi við ÍST EN 61439 staðla­röðina. Rafmagnstöflum skal koma þannig fyrir að aðgengi að þeim sé auðvelt. Ef breidd eða hæð töflunnar er meiri en 1 m skal autt rými framan við hana vera a.m.k. 0,7 m alla breidd töflunnar og frá gólfi að efri brún hennar, þó aldrei minna en 2 m frá gólfi. Óski eigandi eða umráðamaður þess, t.d. til að koma í veg fyrir óæskilega umgengni, má staðsetja raf­magns­töflur í læstu rými eða skáp. Eins má af sömu ástæðum koma búnaði fyrir á bak við lok eða hlífar sem aðeins er hægt að fjarlægja með lykli eða verkfærum. Rafmagnstöflur sem leikmenn hafa aðgang að skulu a.m.k. hafa verndarstig IP2XC. Loka skal ónotuðum inn­tökum á rafmagnstöflum til að verndarstig þeirra skerðist ekki. Auk krafna um merkingar sem kveðið er á um í viðkomandi hluta ÍST EN 61439 staðlaraðarinnar skal merkja raf­magns­­­töflur á eftirfarandi hátt; Varanleg merking spennukerfis skal vera hluti af merk­ingum rafmagns­taflna. Við hvert yfirstraumsvarnartæki skal vera varanleg merking um leyfi­legan hámarks­málstraum þess. Ef raf­magns­tafla fær straumfæðingu frá tveimur eða fleiri heim­taugum/kvíslum skal vera varanleg og greinileg merking um það á áberandi stað í eða við töfluna. Eins ef tafla, eða hluti hennar, inniheldur búnað sem getur verið spennuhafa eftir rof straumfæðingar, nema viðkomandi búnaður sé gerður fyrir varnarsmáspennu og/eða sé með þéttum þar sem spennan fer ekki yfir 120VDC 5 sekúndum eftir straumrof.

 

3. gr.

Í stað heitisins "ÍST 200:2006" í 2. lið 1. mgr. 11.3. gr. reglugerðarinnar kemur: ÍST HD 60364 staðlaröðina.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 11.4. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað heitisins "ÍST EN 50423-1:2005" og "ÍST EN 50423-3:2005" í 1. mgr. kemur: ÍST EN 50341-1 og ÍST EN 50341-2-12.
 2. Í stað "töflu 52A í ÍST 200:2006" í 3. mgr. kemur: viðauka A, kafla 52 í ÍST HD 60364 staðlaröðinni.
 3. Í stað heitisins "ÍST 200:2006" í 5. mgr. kemur: ÍST HD 60364 staðlaraðarinnar.

 

5. gr.

Í stað heitisins "ÍST EN 50341-1:2001, ÍST EN 50341-3-12:2001, ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005" í 13.1. gr. reglugerðarinnar kemur: ÍST EN 50341-1 og ÍST EN 50341-2-12.

 

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. gr. laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 13. október 2020.

 

Ásmundur Einar Daðason.

Gunnhildur Gunnarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica