Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1279/2018

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. - Brottfallin

1. gr.

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

  1) Innflutningur: Innflutningur í skilningi 8. gr. a, 8. gr. b og 8. gr. d er innflutningur til Íslands frá öðru ríki hvort sem útflutningsríkið er innan Evrópska efnahagssvæðisins eða utan þess.
  2) Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir: Vetnisflúorkolefni, perflúorkolefni, brennisteins­hexa­flúoríð og aðrar gróðurhúsalofttegundir sem innihalda flúor og eru skráðar í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014 eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna.
  3) Vetnisflúorkolefni: Efnin, sem eru skráð í 1. þætti I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014, eða blöndur sem innihalda einhver þessara efna.
  4) Hnatthlýnunarmáttur: Geta gróðurhúsalofttegundar til að valda loftslagshlýnun saman­borið við mátt koldíoxíðs, reiknað sem hlýnunarmáttur tiltekins massa af gróður­húsa­lofttegund í 100 ár sem hlutfall af hlýnunarmætti sama massa af koldíoxíði, eins og fram kemur í I., II. og IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014 eða, ef um blöndur er að ræða, reiknað í sam­ræmi við IV. viðauka sömu reglugerðar.
  5) Koldíoxíðjafngildi: Magn gróðurhúsalofttegunda, gefið upp sem margfeldið af massa gróður­húsalofttegundanna og hnatthlýnunarmáttar þeirra. Mælieining koldíoxíðjafngildis er háð mæli­einingu massa gróðurhúsalofttegundanna sem notuð er við útreikninginn.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglugerðarinnar:

  a) 6. mgr. orðist svo:
    Vottun samkvæmt þessari grein er veitt af vottunarstofu, sem hefur verið faggilt af fag­gild­ingarsviði Einkaleyfastofu í samræmi við lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl., eða sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem slík. Umhverfisstofnun er tilnefnd vottunarstofa.
  b) Á eftir 6. mgr. koma þrjár nýjar málsgreinar, sem verða 7., 8., og 9. mgr., og orðast svo:
    Til að hljóta vottun samkvæmt þessari grein þarf starfsmaður að hafa staðist þekkingar- og færnimat í samræmi við viðeigandi kröfur, sbr. ofangreindar vísanir í fylgiskjöl. Matið er fram­kvæmt af matsaðila sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem matsaðili einstaklinga eða verið faggiltur af faggildingarsviði Einkaleyfastofu. Matsaðili skilar niðurstöðum mats til vottunarstofu. Starfsmaður skal sækja um vottun hjá vottunarstofu innan tveggja ára frá því að hafa staðist mat. Hafi starfsmaður ekki sótt um vottun innan tveggja ára skal hann gangast undir mat að nýju til að hljóta vottun.
    Vottunarstofa gefur út skírteini um vottun til handa þeim sem um það sækja og staðist hafa viðeigandi mat. Vottunin skal gilda í fimm ár. Óski starfsmaður þess að fá vottun sína endur­nýjaða skal hann gangast undir endurmat hjá matsaðila. Sé gildistími fyrri vottunar ekki liðinn, eða ekki lengra liðið en eitt ár frá því að vottun starfsmanns féll úr gildi þegar hann sækir um endurvottun þarf hann einungis að undirgangast bóklegan hluta matsins. Standist hann það mat má framlengja gildistímann um fimm ár án þess að meta verklega þætti. Sé lengra liðið en ár frá því að vottun starfsmanns féll úr gildi skal hann undir­gangast fullt mat.
    Skírteini sem staðfestir vottun starfsmanns skal gefið út á íslensku og ensku. Í skírteini skal koma fram með skýrum hætti að starfsmaður fullnægi kröfum viðeigandi reglugerðar Evrópu-sambandsins, sbr. 11. gr. Vottunarstofa skal halda skrá yfir vottaða einstaklinga. Komi til þess að aðili, annar en Umhverfisstofnun, gegni hlutverki vottunarstofu skal við­komandi senda upplýsingar um útgefin skírteini til Umhverfisstofnunar fyrir undangengið almanaksár eigi síðar en 1. mars ár hvert. Umhverfisstofnun heldur skrá yfir alla starfs­menn sem hlotið hafa vottun. Skrár skulu varðveittar í a.m.k. fimm ár.
  c) 7. mgr. verður 10. mgr.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglugerðarinnar:

  a) Við 1. mgr. bætist við nýr málsliður sem orðast svo:
    Kröfur þessar eru útfærðar nánar af matsaðila í samvinnu við Umhverfisstofnun.
  b) Við 2. mgr. bætist við nýr málsliður sem orðast svo:
    Kröfur þessar eru útfærðar nánar af matsaðila í samvinnu við Umhverfisstofnun.
  c) 3. mgr. orðast svo:
    Vottun samkvæmt þessari grein er veitt af vottunarstofu sem hefur verið faggilt af fag­gildingarsviði Einkaleyfastofu í samræmi við lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl., eða sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem slík. Umhverfisstofnun er tilnefnd vottunarstofa.
  d) Á eftir 3. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, sem verða 4. og 5. mgr., og orðast svo:
    Til að hljóta vottun samkvæmt þessari grein þarf fyrirtæki að hafa staðist mat varðandi aðstöðu og tækjabúnað, sbr. viðeigandi kröfur reglugerða Evrópusambandsins, sbr. 11. gr., auk þess sem fjöldi vottaðra starfsmanna fyrirtækisins þarf að vera í samræmi við ætlað umfang verkefna sem krefjast vottaðra starfsmanna. Mat á fyrirtækjum er fram­kvæmt af mats­aðila sem hlotið hefur tilnefningu yfirvalda sem matsaðili fyrirtækja eða verið faggiltur af faggildingarsviði Einkaleyfastofu.
    Vottunarstofa gefur út skírteini um vottun til handa þeim fyrirtækjum sem um það sækja og staðist hafa viðeigandi mat. Vottunin skal gilda í fimm ár. Sækist fyrirtækið eftir endur­nýjun vottunar að þeim tíma liðnum skal það gangast undir mat að nýju. Skírteini skal gefið út á íslensku og ensku. Í skírteini skal koma fram með skýrum hætti að fyrirtæki fullnægi kröfum viðeigandi reglugerðar Evrópusambandsins, sbr. 11. gr. Vottunarstofa skal halda skrá yfir fyrirtæki sem hlotið hafa vottun. Komi til þess að aðili, annar en Umhverfis­stofnun, gegni hlutverki vottunarstofu skal viðkomandi senda upplýsingar um útgefin skírteini til Umhverfis­stofnunar fyrir undangengið almanaksár eigi síðar en 1. mars ár hvert. Umhverfis­stofnun heldur skrá yfir öll fyrirtæki sem hlotið hafa vottun. Skrár skulu varð­veittar í a.m.k. fimm ár.
  e) 4. mgr. verður 6. mgr.

4. gr.

Á eftir 8. gr. reglugerðarinnar koma fjórar nýjar greinar, 8. gr. a-d, ásamt fyrirsögnum, svo­hljóð­andi:

a. (8. gr. a)

Skerðing á magni vetnisflúorkolefna sem sett er á markað.

Innflutningur vetnisflúorkolefna ár hvert skal ekki vera meiri en hámarksmagnið fyrir umrætt ár, í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

Innflytjendur skulu sjá til þess að innflutningur þeirra á vetnisflúorkolefnum ár hvert falli innan þeirra innflutningsheimilda sem þeim hefur verið úthlutað skv. 8. gr. b og/eða framseldar hafa verið til þeirra skv. 8. gr. c. Hafi innflytjandi flutt inn vetnisflúorkolefni umfram heimildir má einungis úthluta honum minnkuðum innflutningsheimildum fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast.

Minnkunin skal reiknuð sem 200% af því magni sem hann flutti inn umfram úthlutaðar heimildir. Ef minnkaða magnið er meira en þær heimildir sem úthluta á viðkomandi skv. 8. gr. b fyrir úthlutunartímabilið eftir að umframmagnið uppgötvast, skal ekki úthluta honum neinum heimildum fyrir það úthlutunartímabil og einnig skal minnka úthlutaðar heimildir fyrir næstu úthlutunartímabil þar til búið er að draga frá allt magnið.

b. (8. gr. b)

Úthlutun innflutningsheimilda vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað.

Umhverfisstofnun skal fyrir 1. september ár hvert ákvarða viðmiðunargildi fyrir hvern innflytjanda sem tilkynnt hefur um, í samræmi við 4. gr., og fært sönnur á löglegan innflutning vetnis­flúor­kolefna. Viðmiðunargildin skulu reiknuð samkvæmt reglum þar um í II. viðauka og lögð til grundvallar við úthlutun innflutningsheimilda árið eftir, sbr. 4. mgr.

Innflytjendur sem ekki hafa verið reiknuð viðmiðunargildi fyrir skv. 1. mgr. geta sótt um heimild til innflutnings vetnisflúorkolefna árið eftir. Umsóknin skal vera skrifleg og skilað til Umhverfis­stofnunar fyrir 1. september árið áður en innflutningurinn á að eiga sér stað. Í umsókn­inni skal tiltaka tegundir vetnisflúorkolefna og magn hverrar þeirra sem vilji er til að flytja inn.

Innflytjendur sem reiknuð hafa verið viðmiðunargildi fyrir skv. 1. mgr. geta, í samræmi við 2. mgr., sótt um heimild til innflutnings vetnisflúorkolefna umfram þær innflutningsheimildir sem þeim eru úthlutaðar á forsendum viðmiðunargildanna.

Frá og með 2019 skal Umhverfisstofnun ár hvert úthluta til hvers innflytjanda, sem getið er um í 1. og 2. mgr., innflutningsheimildum vegna setningar vetnisflúorkolefna á markað og beita við það úthlutunarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í III. viðauka.

Útreikningur viðmiðunargilda og úthlutun innflutningsheimilda samkvæmt þessari grein eru bundin við kennitölu þess einstaklings eða lögaðila sem við á.

c. (8. gr. c)

Framsal innflutningsheimilda.

Innflytjendur, sem úthlutað hefur verið innflutningsheimildum skv. 4. mgr. 8. gr. b, geta framselt heimildir fyrir allt magnið eða hluta þess til annars innflytjanda. Framsalið skal gert með skriflegri tilkynningu til Umhverfisstofnunar. Tilkynningin skal vera dagsett og vottuð og greina með skýrum hætti frá því hvaða magn heimilda er framselt. Innflutningur á forsendum framseldra heimilda mun teljast til reiknings viðmiðunargildis skv. 1. mgr. 8. gr. b fyrir það fyrirtæki sem heimildirnar voru framseldar til.

d. (8. gr. d)

Framleiðendur vetnisflúorkolefna.

Í ljósi þess að vetnisflúorkolefni eru ekki framleidd hér á landi lýsa ákvæði 8. gr. a, 8. gr. b og 8. gr. c einungis réttindum og skyldum innflytjenda. Ákvæði greinanna skulu þó einnig gilda um framleiðendur komi til þess að vetnisflúorkolefni verði framleidd hér á landi. Í slíku tilfelli skal lesa heimild til innflutnings sem heimild til framleiðslu.

Framleiðsla vetnisflúorkolefna er þannig aðeins heimil hér á landi að því skilyrði uppfylltu að fram­leiðandanum hafi verið úthlutað heimildum skv. 8. gr. b. Þær heimildir sem nýttar eru til fram­leiðslu er ekki hægt að nýta aftur til innflutnings.

5. gr.

9. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Um eftirlit með reglugerð þessari fer samkvæmt 48. gr. efnalaga nr. 61/2013.

6. gr.

10. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt XIV. kafla efnalaga nr. 61/2013.

7. gr.

Við 11. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, svohljóðandi:

  1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006. Reglugerðin er birt í fylgiskjali I við þessa reglugerð. Þrátt fyrir 1. málsl. öðlast framangreind reglugerð gildi hér á landi með eftirfarandi breytingum:
    1) Í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) kemur textinn: "ári eftir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn" í stað textans: "1. janúar 2017".
    2) Í staflið c í 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) kemur textinn: "ári eftir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn" í stað textans: "1. janúar 2017".
    3) 14. gr. til 19. gr. og 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) gilda ekki hér á landi.

8. gr.

Við reglugerðina bætast þrír nýir viðaukar, I-III, sem birtir eru í fylgiskjali II með reglugerð þessari.

9. gr.

Við reglugerðina bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 8. gr. b skal Umhverfisstofnun ákvarða viðmiðunargildi í samræmi við texta sömu málsgreinar, sem notuð verða við úthlutun innflutningsheimilda fyrir 2019, fyrir 1. febrúar 2019.

Þrátt fyrir skilafrest umsókna sem getið er í 2. mgr. 8. gr. b geta fyrirtæki sótt um heimild til inn­flutnings vetnisflúorkolefna árið 2019 í samræmi við texta sömu málsgreinar til 1. mars 2019.

10. gr.

Reglugerð þessi er sett með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 842/2006.

11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 10 tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 21. desember 2018.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Hugi Ólafsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica