Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

748/2015

Reglugerð um (13.) breytingu á reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni („REACH“). - Brottfallin

1. gr.

Við 8. gr. bætist einn nýr töluliður, 28. liður, sem orðast svo:

  28) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 474/2014 frá 8. maí 2014 sem breytir XVII. viðauka við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), er varðar 1,4-díklórbenseni, sem vísað er til í tölulið 12zc, XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 219/2014 frá 24. október 2014. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 73 frá 4. desember 2014, 2014/EES/73, bls. 501-504.

2. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á reglugerð (ESB) nr. 474/2014 frá 8. maí 2014 sem breytir XVII. viðauka við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), er varðar 1,4-díklórbenseni.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í staflið d. 1. tölul. 1. mgr. 11. gr., sbr. 1. mgr. 27. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 10. ágúst 2015.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica