Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

885/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni. - Brottfallin

1. gr.

Fylgiskjal 1 fellur niður.

2. gr.

Í stað orðsins "fylgiskjal 1" kemur hvarvetna í reglugerðinni og fylgiskjölum í viðeigandi beygingarfalli: 3. hluti VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 866/2012 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru á 2. gr.:

a) 1. mgr. 2. gr. orðast svo:

Með eiturefnum og hættulegum efnum er átt við blöndur þeirra efna, sem skráð eru á lista yfir eiturefni og hættuleg efni, sbr. 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 866/2012 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna og gilda ákvæði reglugerðarinnar jafnt um innflutning, framleiðslu, dreifingu og aðra meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni. Í II. kafla er með eiturefnum og hættulegum efnum einnig átt við efni.

b) 3. mgr. 2. gr. orðast svo:

Með efnablöndu og efnavöru er í reglugerð þessari átt við blöndur, lausnir eða vörur sem samsettar eru úr tveimur eða fleiri efnum í þeim styrk að efnablanda eða efnavara flokkist sem eiturefni eða hættulegt efni.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar eru á 3. gr.:

a) 2. mgr. orðast svo:

Framleiðandi, innflytjandi og umboðsaðili efna sem skráð eru í Evrópuskrá yfir markaðs­sett efni (EINECS) en eru ekki talin upp í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 866/2012 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, skal leita sér upplýsinga og kanna fyrirliggjandi gögn um viðkomandi efni. Á grundvelli þeirra upplýsinga skulu þeir flokka efnið til bráðabirgða samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar, sbr. II. kafla ásamt fylgiskjölum 5 og 6.

b) 3. mgr. orðast svo:

Framleiðandi, innflytjandi og umboðsaðili efnablöndu, sem innihalda efni, sbr. 1. mgr. í þeim styrk að hún flokkist sem eiturefni eða hættulegt efni, skal flokka efnablönduna samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar, sbr. II. kafla í fylgiskjali 5, b-hluta I. og III. kafla í fylgiskjali 5 og fylgiskjali 6.

5. gr.

1. mgr. 4. gr. orðast svo:

Framleiðandi, innflytjandi og umboðsaðili efna skulu koma upplýsingum um flokkun þeirra til viðtakenda hvort sem það eru aðrir framleiðendur, dreifendur eða notendur efn­anna. Slíkum upplýsingum skal miðla með merkingum, sbr. IV. kafla og öryggis­blöðum, sbr. reglugerð nr. 750/2008 ("REACH"). Skulu flokkun, merki og varnaðar­orð vera í samræmi við forsendur hættuflokkunar eins og kostur er, sbr. 5. gr. þessarar reglu­gerðar og fylgiskjal 5.

6. gr.

1. mgr. 6. gr. orðast svo:

Eiturefni og hættuleg efni sem flokkuð hafa verið samkvæmt ákvæðum 4. og 5. gr. eru birt í lista yfir eiturefni og hættuleg efni, sbr. 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 866/2012 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.

7. gr.

8. gr. fellur niður.

8. gr.

Við 37. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

37.3. Reglugerðin fellur úr gildi 1. júní 2015.

9. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum, og lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Höfð er hliðsjón af ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, sem breytir og fellir úr gildi tilskipanir 67/548/EBE og 1999/45/EB og breytir reglugerð (EB) nr. 1907/2006, sem vísað er til í tölulið 12zze í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2012, 15. júní 2012.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 15. október 2012.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica