Umhverfisráðuneyti

684/2005

Reglugerð um breytingu á reglugerð um fæðubótarefni, nr. 624/2004.

Stofnreglugerð:

1. gr.

Orðin: „á sama sjónsviði og heiti vörunnar“ í 1. tl. 5. gr. reglugerðarinnar falli brott.


2. gr.

Í stað orðanna: „fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti“ í 7. gr. reglugerðarinnar komi: fer samkvæmt reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla, nr. 522/1994.


3. gr.

9. gr. orðist svo:

Þegar vara, sem fellur undir ákvæði þessarar reglugerðar, er markaðssett í fyrsta sinn skulu innlendir framleiðendur eða innflutningsaðilar tilkynna það til Umhverfisstofnunar á þar til gerðum eyðublöðum og afhenda eintak af merkimiðanum sem fylgir vörunni.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum um matvæli nr. 93/1995 sbr. og lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og með hliðsjón af tilskipun 2002/46/EB sem vísað er til í 54zzi. tl., XII. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 1. júlí 2005.


F. h. r.

Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.Þetta vefsvæði byggir á Eplica