Umhverfisráðuneyti

1163/2006

Reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð nr. 441/1998. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Grein 4.16 orðast svo:

4.16

Eldvarnarveggur: Veggur úr óbrennanlegum efnum, sbr. a lið 147. gr., sem stendur á sjálfstæðri undirstöðu og hefur a.m.k. 120 mínútna brunamótstöðu.

2. gr.

Á eftir orðunum "einangrun slíkra lagna" í 40. gr. kemur: gaslögnum og tilheyrandi öryggisbúnaði.

3. gr.

2. málsl. gr. 62.1 orðast svo: Nýtingarhlutfall, sbr. gr. 4.27, skal vera í samræmi við gildandi aðal- og deiliskipulag.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 71. gr.:

a.

Við gr. 71.2 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Gámana skal staðsetja þannig að ekki sé hætta á að eldur geti borist frá þeim í aðliggjandi hús.

b.

Við bætist ný málsgrein svohljóðandi:

71.5

Byggingarfulltrúa er heimilt að leyfa að frístundahús sé smíðað á lóð í iðnaðar­hverfum enda sé þess gætt að staðsetning þess valdi ekki hættu á að eldur berist úr því í aðliggjandi hús. Ennfremur skal þess gætt að frístundahúsið torveldi ekki aðgengi slökkviliðs að aðliggjandi húsum.

5. gr.

75. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Bil milli húsa.

75.1

Bil milli húsa skal vera nægjanlega mikið til að ekki sé hætta á að eldur nái að breiðast út á milli þeirra.

75.2

Sé ekki sýnt fram á að annað sé nægjanlegt til að uppfylla 1. mgr. skulu fjarlægðir í eftirfarandi töflu notaðar fyrir hús með brunaálagi undir 500 MJ/m² gólfs og með utanhússklæðningu í flokki 1. Séu klæðningar í flokki 2 og enginn eldvarnarveggur á milli húsa skulu fjarlægðir auknar um 1 m fyrir hvort hús með klæðningu í flokki 2.

 

Lágmarksfjarlægðir á milli húsa:

Brunamótstaða

REI 30

REI 60

REI 120-M

REI 30

8 m

7 m

0 m

REI 60

7 m

6 m

0 m

REI 120-M

0 m

0 m

0 m


 

75.3

Minnka má lágmarksfjarlægð milli húsa skv. gr. 75.2 vegna þakskeggs eða annarra útkragandi byggingarhluta, þó aldrei meira en 0,5 m fyrir hvort hús.

75.4

Brunamálastofnun skal gefa út leiðbeiningar um útreikning á bili milli húsa samkvæmt þessari grein.

6. gr.

Grein 80.8 orðast svo:

80.8

Aðkoma að öðrum rýmum íbúðar en þvottaherbergi má ekki vera um baðherbergi eða salerni.

7. gr.

Grein 81.4 orðast svo:

81.4

Hverri íbúð í fjölbýlishúsi skal fylgja sameiginleg geymsla fyrir barnavagna, reiðhjól og þess háttar. Stærð geymslunnar skal vera a.m.k. 2 m² á hverja íbúð. Geymslan má vera í tvennu lagi og aðgengi um sameign eða utanfrá. Aðgengi um bílageymslu er þó óheimil.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 84. gr.:

a.

Tilvísunin "sbr. gr. 7.2.2." í 1. málsl. gr. 84.5 fellur niður.

b.

Í stað tilvísunarinnar "sbr. 8.5.2.1" í gr. 84.8 kemur: sbr. gr. 187.1 og 187.9.

9. gr.

Við 87. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

87.4

Loftræsiherbergi skal vera brunahólf EI 60 með EI2 30-Sm hurðum.

10. gr.

Við 101. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

101.4

Við breytingar á atvinnuhúsnæði, sem er allt að 4 hæðir, í íbúðarhúsnæði er heimilt að sleppa svölum. Á útvegg í hverri íbúð skal þá vera hurðarop með handriði í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. Slíkt hurðarop skal gert á herbergi sem er brunahólf EI 60 með klæðningum í flokki 1 og hurð í flokki EI2 30-Sm. Í húsinu skal vera sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð.

11. gr.

Í stað 1. og 2. málsl. gr. 102.6 kemur einn málsliður svohljóðandi: Opnanlegir gluggar skulu vera rennigluggar eða hliðarhengdir gluggar og skal vera hægt að opna þá um 90% af fletinum.

12. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 103. gr.:

a.

Grein 103.4 orðast svo:

103.4

Dyr á milli íbúðar og bílskúrs mega ekki opnast beint inn í meginrými eða inn í kyndiklefa, heldur í millirými, svo sem geymslu, þvottahús eða anddyri sem hefur hurð að íbúð. Hurð í bílskúrsveggnum skal vera a.m.k. EI2 30-CSm.


b.

3. málsliður gr. 103.10 orðast svo: Sé svefndeild ekki sérstakt brunahólf sbr. 153. gr. skal vera björgunarop í hverju svefnherbergi.

13. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 104. gr.:

a.

Við gr. 104.8 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Hæðarskil skulu vera a.m.k. REI90.

b.

Grein 104.15 orðast svo:

104.15

Í svalagangshúsum skal hámarksfjarlægð frá íbúðardyrum að stigahúsdyrum vera 15 metrar. Á húsum þar sem hæð upp í björgunarop frá jörðu er mest 10,8 m má auka þessa fjarlægð upp í 25 m enda sé hægt að reisa stiga slökkviliðs við enda svalagangsins fjærst stigahúsinu. Á svalagangshúsum skulu einnig vera svalir á öllum íbúðum á þeim hliðum hússins sem ekki hafa svalagang. Brunamálastofnun skal gefa út leiðbeiningar um frágang svalagangshúsa, m.a. um mögulega lokun á svalagangi og svölum.


c.

Grein 104.16 orðast svo:

104.16

Veggklæðningar innanhúss mega vera í flokki 2 í húsum sem eru tvær hæðir eða lægri. Í hærri húsum skulu þær vera í flokki 1.

14. gr.

Við gr. 109.6 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Sé sett upp sjálfvirkt bruna­viðvörunar­kerfi sbr. 161. gr. má tvöfalda hámarksstærðir rýma samkvæmt gr. 109.5 og 109.6.

15. gr.

Grein 115.7 orðast svo:

115.7

Varðandi eldstæði og reykháfa vísast til 192. og 193. gr.

16. gr.

Fyrirsögn 127. gr. breytist og verður: Formbreytingar og óvenjulegt álag.

17. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 130. gr.:

a.

Hvarvetna í gr. 130.2 breytist mælieiningin "mm" í: μm.

b.

Grein 130.3 orðast svo:

130.3

Ál sem nota á í byggingar utanhúss skal vera seltuþolið. Við hönnun skal taka tillit til þess að hætta er á tæringu áls þegar það er í snertingu við steypu eða eðlari málma og raki eða bleyta er til staðar.

18. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 131. gr.:

a.

Í stað orðanna "S 160 skv. ÍST 10" í b lið gr. 131.11 kemur: C16 skv. íslensku þolhönnunarstöðlunum, sbr. gr. 126.2.

b.

1. málsliður gr. 131.12 orðast svo: Ef steypu sem gerð er skv. gr. 131.11 er dælt á byggingarstað skal mæla loftinnihald eftir dælingu.

c.

Í stað orðsins "Leyfið" í 1. málslið gr. 131.13 kemur: Leyfi skv. gr. 131.11.

19. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 132. gr.:

Grein 132.4 orðast svo:

132.4

Hæðaskil yfir kjallara skulu vera a.m.k. REI 60 B-s1d0.

Á eftir orðunum "skulu vera" í gr. 132.8 kemur: a.m.k.

20. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 135. gr.:

a.

Á eftir orðinu "veggflatar" í gr. 135.9 kemur: utanhúss.

b.

Grein 135.11. orðast svo:

135.11

Brennanlega einangrun má ekki nota í léttbyggð þök eða óvarða ofan á loftplötu að þakrými. Nota má brennanlega einangrun ofan á steypta þakplötu utanhúss enda komi þakklæðning í flokki B(roof) (t2) ofan á einangrunina og óbrennanlegt farg þar ofan á. Brunamálastofnun skal gefa út leiðbeiningar um frágang ein­angrunar ofan á steypta plötu utanhúss.

21. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 136. gr.:

Í stað orðanna "pappaþak (minnst 3 lög)" í gr. 136.3 kemur: pappaþak (minnst 2 lög).

Við gr. 136.3 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Ef óskað er eftir að nota aðrar læstar málmklæðningar en að framan greinir skal sýna viðkomandi byggingarfulltrúa fram á þéttleika skeyta með prófunum eða á annan fullnægjandi hátt.

Í stað táknsins T í gr. 136.8 kemur eftirfarandi tákn: B(roof) (t2).

22. gr.

144. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Brunaprófanir.

144.1

Brunaflokkun vöru og byggingarhluta samkvæmt reglugerð þessari skal gerð í samræmi við ákvæði eftirfarandi staðla: ÍST EN 13501-1, ÍST EN 13501-2, ÍST EN 13501-3, ÍST EN 13501-4 og ÍST EN 13501-5. Þar sem í reglugerð þessari er vísað til brunaflokkunar og brunatákna skv. eldri stöðlum skal gerð krafa um sambærilega vöru eða byggingarhluta skv. flokkun gildandi staðla sbr. 145.-147. gr.

23. gr.

145. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Brunatákn sem ber að nota.

145.1

Taka skal upp viðurkennd evrópsk brunatákn jafnóðum og þau öðlast samþykki hér á landi.

145.2

Brunamótstaða byggingarhluta er skilgreind samkvæmt orðsendingu fram­kvæmda­stjórnar EBE nr. 94/C 62/01. Þar er brunamótstaða uppgefin í mínútum miðað við staðlaða brunaáraun í samræmi við staðalinn ISO 834 eða prófun við raunbrunaaðstæður. Í reglugerð þessari er merking brunatákna eftirfarandi:

 

a.

Prófuð og viðurkennd brunamótstaða byggingarhluta:

   

R er burðargeta í mínútum, t.d. R120.

   

E er heilleiki (þéttleiki) í mínútum, t.d. E60.

   

I er einangrun í mínútum, t.d. I30.

   

I2 er einangrun á eldvarnarhurðum í mínútum.

 

b.

Viðbótartákn með tiltekinni merkingu:

   

C táknar hurðir eða hlera með sjálfvirkum lokunarbúnaði, t.d. EI2 30-C.

   

Sa eða Sm táknar byggingarhluta með sérútbúnað til að hindra útbreiðslu reyks og hita, t.d. eldvarnarhurð með þröskuldi: EI2 30-CSm. Sa táknar að miðað er við 20°C en Sm við 200°C hita.

   

M táknar byggingarhluta sem skal þola nánar tilgreint aflfræðilegt auka­álag, t.d. högg.

   

W táknar einangrunargildi og er ákvarðað á grundvelli geislunar.

   

K táknar klæðningu sem nær að verja brennanlegt undirlag (19 mm spónaplötu) gegn skemmdum í 10 mín.

145.3

Í reglugerð þessari er grunnflokkun byggingarefna (annarra en gólf- og þakefna) eftir viðbragði við eldi eftirfarandi:

 

a.

A1 táknar byggingarvörur sem ekki taka þátt í bruna. Undirflokkar ná ekki til þeirra.

 

b.

A2 táknar byggingarvörur sem taka nær engan þátt í bruna. Skal tengjast undirflokkum fyrir reyk (s) og brennandi dropa (d).

 

c.

B táknar byggingarvörur sem taka óverulegan þátt í bruna. Skal tengjast undirflokkum fyrir reyk (s) og brennandi dropa (d).

 

d.

C táknar byggingarvörur sem taka í takmörkuðum mæli þátt í bruna. Skal tengjast undirflokkum fyrir reyk (s) og brennandi dropa (d).

 

e.

D táknar byggingarvörur sem taka þátt í bruna með ásættanlegum hætti. Skal tengjast undirflokkum fyrir reyk (s) og brennandi dropa (d).

 

f.

E táknar byggingarvörur sem taka hlutfallslega mikinn þátt í bruna. Skal tengjast undirflokkum fyrir reyk (s) og brennandi dropa (d).

 

g.

F táknar að ekki sé staðfest að byggingarvaran uppfylli neinar flokk­unar­kröfur og geti því ekki tengst neinum undirflokki.

 

h.

Undirflokkun fyrir reykmyndun og brennandi dropa, sbr. b-f liði, er eftirfarandi:

   

s1 hefur mjög takmarkaða reykmyndun.

   

s2 hefur takmarkaða reykmyndun.

   

s3 hefur enga takmörkun á reykmyndun.

   

d0 myndar enga brennandi dropa eða agnir.

   

d1 myndar óverulegt magn brennandi dropa eða agna.

   

d2 hefur enga takmörkun á magni brennandi dropa eða agna.

24. gr.

146. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Dæmi um algenga notkun brunatákna.

146.1

Berandi byggingarhluti:

 

a.

A-REI60, táknað B-s1,d0 skv. gildandi stöðlum, sbr. gr. 144.1: Kröfur um burðargetu, heilleika og einangrun skulu vera uppfylltar í a.m.k. 60 mínútur.

 

b.

RE60: Kröfur um burðargetu og heilleika skulu vera uppfylltar í a.m.k. 60 mínútur.

 

c.

R60: Kröfur um burðargetu skulu vera uppfylltar í a.m.k. 60 mínútur.

146.2

Ekki berandi byggingarhluti:

 

a.

EI30, táknað EI 30 B-s1,d0 skv. gildandi stöðlum, sbr. gr. 144.1: Kröfur um heilleika og einangrun skulu vera uppfylltar í a.m.k. 30 mínútur.

 

b.

E30: Kröfur um heilleika skulu vera uppfylltar í a.m.k. 30 mínútur.

 

c.

EI-CS30, táknað EI2 30-CSm skv. gildandi stöðlum sbr. gr. 144.1: Brunahólfandi hurð þar sem kröfur um heilleika og einangrun skulu vera uppfylltar í a.m.k. 30 mínútur. Ráðstafanir gerðar til reykþéttingar og sjálfvirkur lokunarbúnaður.

25. gr.

147. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Byggingarefni.

147.1

Brunamálastofnun eða annar viðurkenndur aðili úrskurðar um brunaflokkun byggingarefna sem skal byggja á viðurkenndum stöðlum.

 

a.

Óbrennanlegt byggingarefni skal a.m.k. uppfylla ákvæði ÍST EN 13501-1 um flokkunina A2-s1,d0.

 

b.

A-efni: Byggingarefni sem er illbrennanlegt og breiðir ekki út eld. Það skal a.m.k. uppfylla ákvæði ÍST EN 13501-1 um flokkunina B-s1,d0.

 

c.

B-efni: Byggingarefni sem erfiðlega kviknar í, breiðir hægt út eld og myndar takmarkaðan reyk við bruna. Það skal uppfylla ákvæði ÍST EN 13501-1 um flokkunina D-s1,d0.

 

d.

Eldnæmt byggingarefni: Byggingarefni sem ekki nær að uppfylla kröfur til flokks D-s1,d0 og má ekki nota óvarið í byggingar.

26. gr.

148. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Klæðning í flokki 1.

148.1

Klæðning í flokki 1 skal uppfylla skilyrði ÍST EN 13501-1 um flokkunina K10 B-s1,d0. Þau eru helst:

 

a.

Klæðningin í heild sinni eða ysta yfirborð hennar skal a.m.k. hafa sömu brunaeiginleika og byggingarefni í flokki B-s1,d0, sbr. b. lið gr. 147.1.

 

b.

Klæðningin skal vera nægilega þykk til að hindra íkviknun í brennanlegu efni á bak við klæðninguna í a.m.k. 10 mínútur.

148.2

Brunamálastofnun ríkisins setur nánari reglur eða skilyrði um lágmarksþykkt klæðningar í flokki 1 með hliðsjón af brunaeiginleikum undirlags og því hvort holrúm er á bak við klæðninguna.

27. gr.

149. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Klæðning í flokki 2.

149.1

Klæðning í flokki 2 skal uppfylla skilyrði ÍST EN 13501-1 um flokkunina K10 D-s1,d0. Þau eru helst:

 

a.

Klæðningin í heild sinni eða ysta yfirborð hennar skal hafa sömu brunaeiginleika og byggingarefni í flokki D-s1,d0, sbr. c. lið gr. 147.1.

 

b.

Klæðningin skal vera nægilega þykk til að hindra íkviknun í brennanlegu efni á bak við klæðninguna í a.m.k. 10 mínútur.

149.2

Brunamálastofnun setur nánari reglur eða skilyrði um lágmarksþykkt klæðn­ingar í flokki 2 með hliðsjón af brunaeiginleikum undirlags og því hvort holrúm er á bak við klæðninguna.

28. gr.

150. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Eldtreg gólfefni, G.

150.1

Gólfefni flokkast í eftirfarandi flokka samkvæmt ÍST EN 13501-1: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl. Flokkarnir A1fl, Efl, og Ffl tengjast ekki undirflokki en A2fl, Bfl, Cfl, og Dfl tengjast undirflokkum s1 og s2 fyrir reyk, sbr. h-lið gr. 145.3. Gólfefni skulu flokkast a.m.k. sem Dfl-s1. Brunamálastofnun setur nánari reglur eða skilyrði um fyrirkomulag og frágang gólfefna.

29. gr.

151. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Eldhindrandi þakklæðning.

151.1

Þakklæðning skal flokkast a.m.k. sem B(roof) (t2) samkvæmt ÍST EN 13501-5. Bruna­mála­stofnun setur nánari leiðbeiningar um fyrirkomulag og frágang þak­klæðninga.

30. gr.

160. gr. ásamt fyrirsögn orðast svo:

Neyðarlýsing og útljós.

160.1

Hönnun neyðarlýsingar og útljósa, þar sem slíks er krafist, skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 50171, ÍST EN 50172 og leiðbeiningar sem Bruna­mála­stofnun skal gefa út eða vísar til og eftirfarandi reglur:

 

a.

Útljós skal setja yfir eða við útgöngudyr til að leiðbeina fólki að þeim. Auk þess skal koma fyrir útljósum á öðrum stöðum þannig að þau séu sýnileg frá hvaða stað sem er í sölum eða flóttaleiðum og rata megi með hjálp þeirra einna út undir bert loft á jörð niður eða til öruggs staðar innanhúss, hvort sem um er að ræða aðal- eða neyðarútganga. Útljós skulu vera græn að lit með hvítu merki eða hvít með grænu merki, auk leiðbeininga eftir því sem við á, sbr. reglur um öryggis- og heilbrigðismerkingar á vinnustöðum. Þau skulu vera sílogandi.

 

b.

Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar eða rafhlöður sem taka sjálf­virkt við ef aðalstraumgjafi bilar.

31. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 164. gr.:

a.

Grein 164.1 orðast svo:

164.1

Slöngukefli skulu vera í samræmi við ÍST EN 671-1.


b.

Orðin "ríkisins og gerð búnaðarins skal öðlast viðurkenningu stofnunarinnar" í e. lið gr. 164.2 falla niður.

32. gr.

Grein 187.17 orðast svo:

187.17

Loftrásir, ætlaðar til að flytja eim frá steikingarstöðum og öðrum slíkum stöðum þar sem matseld fer fram á svipaðan hátt, skulu vera með heilsoðnum sam­setningum og ganga órofnar upp fyrir þak eða beint út um útvegg þar sem slíkt þykir henta. Þær skulu vera E 30 B-s1,d0 og þannig gerðar að auðvelt sé að hreinsa þær. Þær skulu hafa viðeigandi eldvarnarbúnað og fitugildrur í samræmi við leiðbeiningar Brunamálastofnunar.

33. gr.

Orðin "ríkisins og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins" í gr. 192.6 falla niður.

34. gr.

Orðin "ríkisins og Rb blaðs" í gr. 193.6 falla niður.

35. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 201. gr.:

Á eftir orðunum "eldsvoða" í gr. 201.14 kemur: sbr. þó gr. 201.15.

Við 201. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

201.15

Brunavarnarlyfta sem slökkvilið getur nýtt við björgun og ætluð er sem flóttaleið skal gerð samkvæmt ákvæðum ÍST EN 81-72 um brunavarnarlyftur. Slík lyfta skal ætíð hafa minnst tvo óháða straumgjafa.

36. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 202. gr.:

a.

Orðin "fyrir fjölmenni" í gr. 202.5 falla niður.

b.

Við gr. 202.10 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Samfelldur handlisti skal staðsettur í 0,8-0,9 m hæð.

37. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 207. gr.:

a.

Fyrirsögn breytist og verður: Gangur og stigi í flóttaleið.

b.

Tvær nýjar málsgreinar bætast við svohljóðandi:

207.4

Frí breidd stiga í flóttaleið skal vera a.m.k. 1,3 m eða jafnbreið gangi sem að stiganum liggur sbr. gr. 207.2. Þegar hús er búið lyftu samkvæmt gr. 201.15 má þó minnsta breidd hans vera 0,9 m mælt milli handriða.

207.5

Hringstiga má ekki nota í flóttaleið sem er ætluð fyrir fleiri en 50 manns né fyrir meira en 4 hæðir.

38. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 208. gr.:

a.

Við gr. 208.2 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Í stórum rýmum sem rúma yfir 150 manns skal slíkur búnaður vera í samræmi við ÍST EN 179 og ÍST EN 1125.

b.

Við gr. 208.3 bætist nýr málsliður svohljóðandi: Brunamálastofnun skal gefa út leiðbeiningar um rafdrifnar rennihurðir í flóttaleiðum.

39. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 37. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 21. desember 2006.

Jónína Bjartmarz.

Magnús Jóhannesson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica