Sjávarútvegsráðuneyti

282/2007

Reglugerð um úthlutun aflaheimilda í þorski vegna tilrauna við föngun fisks til áframeldis og framkvæmd þess. - Brottfallin

1. gr.

Fiskveiðiárin 2006/2007 til og með 2009/2010 hefur sjávarútvegsráðherra til sérstakrar ráðstöfunar aflaheimildir sem nema árlega 500 lestum af óslægðum þorski sem skal ráðstafað til tilrauna með áframeldi á þorski í samráði við Hafrannsóknastofnunina sem fylgist með tilraununum og birtir niðurstöður um gang þeirra. Úthlutun fer fram einu sinni á ári og gildir til eins fiskveiðiárs í senn. Aflaheimildirnar eru ekki framseljanlegar, hvorki til annarra eldisfyrirtækja né til almennra veiða.

2. gr.

Hafrannsóknastofnunin leggur mat á fræðilegt framlag eldistilraunanna og tekur tillit til gildis þeirra sem þáttar í víðtækum rannsóknum á áframeldi á þorski sem miða m.a. að því að kanna möguleika á þorskeldi við mismunandi umhverfisaðstæður við landið. Einnig skal miðað við að tilraunirnar taki til þátta sem dragi úr afföllum við föngun fisks og flutning hans í eldiskvíar og við eldi, svo og að auka vöxt og holdgæði eldisfisks.

3. gr.

Sjávarútvegsráðherra úthlutar aflaheimildunum að fengnum tillögum frá AVS - rannsóknasjóði í sjávarútvegi og skal við ákvörðun um úthlutun taka tillit til aðstöðu umsækjenda til að stunda áframeldi, þ.e. stærð og gerð kvía, frágang þeirra og stað­setningu, ásamt fyrri eldisreynslu, vísindalegs framlags og framtíðaráætlana umsækj­enda. Ráðherra getur óskað upplýsinga um aðrar aflaheimildir sem umsækjandi hefur til ráðstöfunar vegna áframeldisins og tekið tillit til þess við úthlutunina þegar hann leggur mat á hæfni umsækjenda til að takast á við viðfangsefnið.

4. gr.

Handhöfum aflaheimilda sem úthlutað er samkvæmt reglugerðinni er heimilt að flytja þær einu sinni á milli fiskveiðiára en eldri heimildir skulu innkallaðar af ráðuneytinu og þeim endurúthlutað í samræmi við þá reglu að þau fyrirtæki sem lokið hafa að fullu að fanga upp í eldisaflaheimildir sínar fái, samkvæmt umsókn þar um, viðbótarheimildir sem nema að hámarki einum þriðja af upphaflegri úthlutun til fyrirtækisins fyrir það fisk­veiðiár. Heimilt skal að úthluta fyrirtækjum oftar en einu sinni slíkum viðbótar­heimildum innan hvers fiskveiðiárs. Jafnframt er heimilt að úthluta af téðum afla­heimildum til aðila sem áður hafa sótt um aflaheimildir við reglulega úthlutun en upp­fylltu þá ekki sett skilyrði en hafa nú bætt þar úr og uppfylla nú allar almennar kröfur, s.s. um starfs- og rekstrarleyfi til þorskeldis, samanber og ákvæði 3. gr. reglugerðar þessarar. Geta þessir aðilar hver um sig fengið að hámarki tíu tonna úthlutun og í fram­haldi af því einn þriðja af því magni. Allar úthlutanir á aflaheimildum til áframeldis skulu vera í heilum tonnum.

5. gr.

Fiskistofa sér um framkvæmd úthlutunar aflaheimilda til fiskeldisfyrirtækja sem við úthlutun skulu greiða veiðigjald í samræmi við ákvæði V. kafla laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Fiskistofa veitir jafnframt leyfi til áframeldisins og hefur eftirlit með framkvæmd þess, skv. ákvæðum laga nr. 33/2002, um eldi nytjastofna sjávar með síðari breytingum og reglugerð 238/2003, um eldi nytjastofna sjávar með síðari breytingum og setur nánari skilyrði um framkvæmd eldisins. Fiskiskip sem eldisfyrirtæki notar til að fanga fisk skal hafa almennt leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni og skal við það verk og aðra þætti starfseminnar hlíta ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum og öðlast þegar gildi og fellur þá um leið reglugerð nr. 464/2002 um sama efni úr gildi. Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varðar refsingum samkvæmt ákvæð­um téðra laga eða laga nr. 33/2002, um eldi nytjastofna sjávar með síðari breyt­ingum.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 30. mars 2007.

Einar K. Guðfinnsson.

Kristinn Helgason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica