Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegsráðuneyti

440/2007

Reglugerð um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga. - Brottfallin

1. gr.

Heildaraflaheimildir.

Á fiskveiðiárinu 2006/2007 skal sjávarútvegsráðherra úthluta aflaheimildum sem nema allt að 4.385 þorskígildislestum af botnfiski og ráðstafa til stuðnings byggðarlögum, þannig:

  1. Til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum og/eða vinnslu á botnfiski.
  2. Til byggðarlaga sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnuástand í byggðarlögunum. Heimilt er að ráðstafa aflaheimildum samkvæmt þessum lið til allt að þriggja ára í senn.
  3. Til byggðarlaga skv. ákvæði til bráðabirgða, sbr. 2. gr. laga nr. 21/2007.
  4. Til sveitarfélaga með færri íbúa en 250 sbr. 4. gr. D reglugerðar þessarar.

Byggðarlög samkvæmt 1. mgr. eru byggðakjarnar sem liggja að sjó og eru háðir veiðum og/eða vinnslu á sjávarafla. Minni byggðarlög teljast byggðarlög með færri íbúum en 1.500, miðað við 1. desember 2006.

2. gr.

Skipting aflaheimilda eftir botnfisktegundum.

Aflaheimildir samkvæmt 1. gr. skiptast á eftirgreindar botnfisktegundir, miðað við slægðan fisk, þannig: Þorskur 2.632 lestir, ýsa 1.432 lestir, ufsi 1.091 lest og steinbítur 190 lestir. Skulu þær dregnar frá leyfðum heildarafla þessara tegunda áður en honum er skipt á grundvelli aflahlutdeildar.

3. gr.

Úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga.

Við úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga skal miðað við að allt að 2.000 þorskígildis­lestum sé ráðstafað til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum og/eða vinnslu á botnfiski.

Þá skal miðað við að allt að 2.030 þorskígildislestum sé ráðstafað til byggðarlaga sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa, sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnuástand í þeim.

Þá skal 750 tonnum úthlutað til byggðarlaga sem úthlutað var sérstökum aflaheimildum frá byggðastofnun, sbr. 4. gr. C.

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. skal við útreikning á hlut hvers byggðarlags sá kostur ávallt valinn fyrir hvert byggðarlag sem gefur því mestar aflaheimildir samkvæmt útreikningi 4. gr. A eða 4. gr. B.

4. gr.

Útreikningur á aflaheimildum til byggðarlaga.

Við útreikning á hve miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags skal leggja til grundvallar eftirfarandi forsendur:

A. Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir samkvæmt 1. mgr. 3. gr. koma í hlut hvers byggðarlags þar sem íbúar eru færri en 1.500. Við þann útreikning skal gefa hverju byggðarlagi punkta sem fundnir eru þannig:

  1. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskafli fiskiskipa hefur mest dregist saman, sem hlutfall af heildarbotnfiskafla allra byggðarlaga með færri en 1.500 íbúa þann 1. desember 2006, frá fiskveiðiárinu 1992/1993 að telja til fiskveiðiársins 2005/2006, skal gefa tvo punkta.
  2. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskaflaheimildir fiskiskipa frá byggðarlagi hafa mest dregist saman, sem hlutfall af heildarbotnfiskaflaheimildum allra byggðarlaga með færri en 1.500 íbúa þann 1. desember 2006, frá fiskveiðiárinu 1992/1993 að telja til fiskveiðiársins 2006/2007, skal gefa tvo punkta.
  3. Fyrir hvert 0,1% sem vinnsla botnfiskafla í byggðarlagi hefur dregist saman, sem hlutfall af heildarbotnfiskafla sem unninn hefur verið í öllum byggðarlögum með færri en 1.500 íbúa þann 1. desember 2006, frá árinu 1992/1993 að telja til ársins 2005/2006, skal gefa fjóra punkta.

Ráðuneytið metur hvaða viðmiðunarár er hagstæðast hverju byggðarlagi til útreiknings aflaheimilda samkvæmt þessari reglugerð og leggur þar til grundvallar tölulegar upp­lýsingar frá Fiskistofu. Sama fiskveiðiárið skal ávallt lagt til grundvallar við mat á öllum þáttum fyrir hvert byggðarlag, sbr. 1.-3. tl. 1. mgr., og hafi aukning orðið í einum þætti milli viðmiðunarára kemur hún til frádráttar. Samanlagðir punktar einstakra byggðar­laga ráða því hversu mikið af aflaheimildum kemur í þeirra hlut samkvæmt þessari grein en skulu þó að lágmarki vera 15 þorskígildislestir og að hámarki 150 þorsk­ígildis­lestir.

Komi í ljós veruleg lækkun á reiknuðum aflaheimildum samkvæmt þessari grein skal ráðuneytið kanna, hvort raunverulegar breytingar hafi orðið á útgerð eða botnfiskvinnslu í viðkomandi byggðarlagi. Hafi svo ekki orðið er heimilt að halda úthlutuðum afla­heimildum samkvæmt þessari grein óbreyttum frá úthlutun fiskveiðiárið 2005/2006.

Hafi íbúum byggðarlags sem naut úthlutunar á síðasta fiskveiðiári fjölgað svo mikið að það eigi ekki lengur rétt á úthlutun samkvæmt þessari grein, skal ráðuneytið, næstu tvö ár þar á eftir, reikna út bætur og úthluta til byggðarlagsins. Þó skulu bætur aldrei vera hærri en sem nemur 2/3 af úthlutun fiskveiðiársins 2005/2006 á fyrra ári og 1/3 af úthlutun fiskveiðiársins 2005/2006 á síðara ári.

B. Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags sam­kvæmt 2. mgr. 3. gr. Við þann útreikning skal leggja eftirfarandi forsendur til grund­vallar:

Hafi samdráttur í byggðarlagi í vinnslu á skel og rækju, sem veidd er hér við land, verið 400 þorskígildislestir eða minni frá fiskveiðiárinu 2001/2002, 2002/2003 eða 2003/2004 að telja til fiskveiðiársins 2005/2006 koma aflaheimildir, sem nema 70 þorskígildislestum í þess hlut. Hafi samdrátturinn í vinnslu verið meiri en 400 þorskígildislestir en minni en 1.500 þorskígildislestir í byggðarlagi koma 140 þorskígildislestir í þess hlut. Hafi samdráttur í vinnslu verið 1.500 þorskígildislestir eða meiri í byggðarlagi koma 210 lestir í þess hlut. Nú sýna útreikningar að aflaheimildir koma einnig í hlut tiltekins byggðarlags samkvæmt A-lið þessarar greinar og skal þá einungis úthluta aflaheimildum til byggðarlags á grundvelli þess ákvæðis sem meira gefur.

C. Á fiskveiðiárinu 2006/2007 skal þeim byggðarlögum eða sveitarfélögum, sem úthlutað var sérstökum aflaheimildum frá Byggðastofnun, sbr. ákvæði til bráðabirgða XXVI við lög nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, á fiskveiðiárinu 2005/2006, úthlutað aflaheimildum sem nema 750 þorskígildislestum. Skulu þær skiptast milli byggðarlaga í sömu hlutföllum og úthlutun samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu skiptist á fiskveiðiárinu 2005/2006. Um framkvæmd þessa ákvæðis gilda að öðru leyti önnur ákvæði þessarar reglugerðar.

D. Þegar reiknaður hefur verið út hlutur einstakra byggðarlaga samkvæmt A, B og C hér að ofan, skal hlutur sveitarfélaga með færri íbúa en 250 og sem úthlutað var afla­heimildum frá Byggðastofnun á fiskveiðiárinu 2005/2006, leiðréttur þannig að ekkert þeirra lækki um meira en 25 þorskígildistonn milli fiskveiðiáranna 2005/2006 og 2006/2007.

5. gr.

Tilkynningar um aflaheimildir.

Ráðuneytið tilkynnir sveitarstjórnum hversu miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags sem undir þær falla.

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 10. gr. og ákvæði til bráða­birgða í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda fyrir fiskveiðiárið 2006/2007.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 16. maí 2007.

F. h. r.

Jón B. Jónasson.

Hinrik Greipsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica