Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

975/2013

Reglugerð um manneldiskröfur varðandi aldinsafa og sambærilegar vörur.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um ávaxtasafa og sambærilegar vörur sem skilgreindar eru í 2. gr. Reglugerðin gildir ekki um vörur sem ætlaðar eru til útflutnings til ríkja utan Evrópska efnahagssvæðisins.

2. gr.

Skilgreiningar.

Aldinsafi (áður ávaxtasafi) er ógerjuð vara, sem er gerjanleg, unnin úr ætum hluta aldins sem er óskemmt og þroskað, ferskt eða rotvarið með kælingu eða frystingu, af einni eða fleiri tegundum, sem blandað er saman, með lit, ilm og bragð sem einkennir safa aldinsins sem hann kemur úr. Í þykktan aldinsafa er hægt, með viðeigandi eðlisfræðilegum aðferðum, að endurheimta ilm, aldinkjöt og safabelgi, allt úr sömu aldintegund. Þegar um er að ræða sítrusávexti skal ávaxtasafinn vera úr afhýdda ávextinum. Súraldinsafa er þó hægt að vinna úr öllum ávextinum. Ef safar eru unnir úr aldinum með steinum, fræjum eða hýði mega hlutar eða brot úr steinum, fræjum eða hýði ekki fara með í safann. Þetta ákvæði gildir ekki í tilvikum þegar ekki er unnt að fjarlægja hluta eða brot úr steinum, fræjum eða hýði með góðum framleiðsluháttum. Við framleiðslu á aldinsafa er heimilt að blanda aldinsafa með aldinmauki.

Aldinsafi úr þykkni er vara sem er unnin með því að endurgera þykktan aldinsafa með drykkjarhæfu vatni sem uppfyllir viðmiðanirnar sem settar eru fram í reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, með síðari breytingum. Innihald leysanlegra þurrefna í fullunnu vörunni skal uppfylla lægsta Brix-gildið fyrir safa, sem hefur verið endurgerður með því að bæta í hann vatni, eins og tilgreint er í viðauka 4, sem birtur er með reglugerð þessari. Ef safi úr þykkni er unninn úr aldini, sem ekki er getið um í viðauka 4, skal lægsta Brix-gildi safans, sem hefur verið endurgerður með því að bæta í hann vatni, vera það Brix-gildi sem safinn hefur þegar hann er unninn úr aldininu sem notað er til að framleiða þykknið. Í aldinsafa úr þykkni er hægt, með viðeigandi eðlisfræðilegum aðferðum, að endurheimta ilm, aldinkjöt og safabelgi, allt úr sömu aldintegund. Aldinsafi úr þykkni er tilreiddur með viðeigandi ferlum sem viðhalda nauðsynlegum eðlis­rænum, efnafræðilegum og skynrænum eiginleikum og næringareiginleikum í venju­legum safa úr aldininu sem hann er unninn úr. Við framleiðslu á aldinsafa úr þykkni er heimilt að blanda aldinsafa og/eða þykktan aldinsafa með aldinmauki og/eða þykktu aldin­mauki.

Þykktur aldinsafi er vara sem er unnin úr safa úr einni eða fleiri tegundum af aldinum með því að fjarlægja með eðlisrænum aðferðum ákveðið hlutfall af innihaldsefninu vatni. Ef varan er ætluð til beinnar neyslu skal fjarlægja a.m.k. 50% af innihaldsefninu vatni. Í safann sem skilst frá við vinnslu, er hægt, með viðeigandi eðlisfræðilegum aðferðum, að endurheimta ilm, aldinkjöt og safabelgi, allt úr sömu aldintegund.

Vatnsútdreginn aldinsafi er vara sem fæst með útdrætti vatns úr kjötkenndum, heilum aldinum sem ekki er unnt að draga safann úr með neinum eðlisrænum aðferðum eða með útdrætti vatns úr heilum, þurrkuðum aldinum.

Þurrkaður aldinsafi/aldinsafi í duftformi er vara sem er unnin úr safa úr einni eða fleiri tegundum af aldinum með því að fjarlægja með eðlisrænum aðferðum nánast allt vatnsinnihaldið.

Aldinnektar er ógerjuð vara, sem er gerjanleg, sem er unnin með því að vatni, með eða án viðbætts sykurs og/eða hunangs, er bætt í vörurnar sem eru skilgreindar í 1.-6. mgr., í aldinmauk og/eða í þykkt aldinmauk og/eða í blöndu af þessum vörum. Hún uppfyllir einnig kröfurnar í viðauka 3, sem birtur er með reglugerð þessari. Ef aldinnektar er fram­leitt án viðbætts sykurs eða með skertu orkugildi má setja sætuefni í stað sykursins, að öllu leyti eða að hluta til, í samræmi við annars vegar reglugerð nr. 978/2011 um gildis­töku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í mat­vælum, með síðari breytingum, og hins vegar reglugerð nr. 327/2010 sem innleiddi reglu­gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og stein­efna. Í þykktan aldinsafa er hægt að endurheimta ilm, aldinkjöt og safabelgi allt úr sömu aldintegund, enda fengin með viðeigandi eðlisfræðilegum aðferðum.

3. gr.

Skilyrði fyrir framleiðslu og dreifingu.

Vörum, sem bera heiti, sem skilgreind eru í 2. gr., má einungis dreifa ef þær eru í sam­ræmi við skilgreiningarnar og uppfylla önnur ákvæði reglugerðarinnar. Við fram­leiðslu þeirra má einungis nota þær aðferðir og auk vatns þau efni sem koma fram í 3. tölu­lið viðauka 1 og hráefni sem uppfylla skilyrði í viðauka 2 að teknu tilliti til reglu­gerðar nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum, með síðari breytingum. Aldinnektar skal ennfremur upp­fylla ákvæði í viðauka 3.

4. gr.

Vöruheiti og merkingar.

Auk þess að uppfylla skilyrði reglugerðar nr. 406/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópu­sambandsins nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli, með síðari breytingum, skal eftirfarandi koma fram á umbúðum:

a)

Heiti vörunnar í samræmi við skilgreiningu í 2. gr. Fyrir vörur unnar úr einni tegund aldina kemur heiti þeirrar tegundar í staðinn fyrir orðið "aldin";

b)

Þegar um er að ræða vörur sem eru framleiddar úr tveimur eða fleiri aldinum, nema þegar sítrónusafi og/eða súraldinsafi er notaður samkvæmt þeim skil­yrðum sem mælt er fyrir um í 2. tölulið viðauka 1, skal heiti vörunnar sett saman úr skrá yfir þau aldin sem eru notuð, í lækkandi röð eftir minnkandi rúm­máli aldinsafans eða mauksins sem bætt er út í, eins og tilgreint er í skránni yfir innihaldsefni. Þegar um er að ræða vörur sem eru framleiddar úr þremur eða fleiri tegundum aldina geta orðin "nokkur aldin" eða svipað orðalag eða fjöldi aldintegundanna, sem eru notaðar, þó komið í stað aldinheitanna;

 

c)

ekki skal tilgreina í innihaldslýsingu efni sem skiljast frá við framleiðslu og bætt er aftur í þær vörur sem skilgreindar eru í 2. gr. nema notað sé meira af aldin­kjöti eða safabelgjum, sbr. skilgreiningu í viðauka 2, en nauðsynlegt er til að koma vörunni í upprunalegt ástand;

 

d)

fyrir blöndur af aldinsafa og þykktum aldinsafa og fyrir nektar, sem fenginn er að öllu leyti eða að hluta úr einni eða fleiri þykktum vörum, skal merkingin "fram­leitt úr þykkni" eða "framleitt að hluta til úr þykkni" koma fram með skýru letri í sama sjónsviði og vöruheitið;

 

e)

þegar um nektarsafa er að ræða skal tilgreina lágmarksmagn aldinsafa, aldin­mauks eða blöndu þeirra, sbr. "aldinmagn: minnst: .... %". Upplýsingarnar skulu vera í sama sjónsviði og vöruheitið.5. gr.

Viðbættur sykur.

Í merkingu á þykktum aldinsafa (áður ávaxtaþykkni), sem um getur í 3. mgr. 2. gr., sem er ekki ætlaður til afhendingar til lokaneytenda skal vera tilvísun þar sem fram kemur hvort og í hvaða magni viðbættur sítrónusafi, súraldinsafi eða sýrustillar, sem eru heimil­aðir samkvæmt reglugerð nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðs­ins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum, með síðari breytingum, eru fyrir hendi. Þessi tilvísun skal koma fram á einu af eftirfarandi:

 

-

á umbúðunum,

 

-

á merkimiða, sem er festur á umbúðirnar, eða

 

-

á fylgiskjali.

6. gr.

Ábyrgð framleiðenda.

Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að þær vörur sem um getur í 2. gr. séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

7. gr.

Eftirlit.

Heilbrigðisnefndir hafa undir yfirumsjón Matvælastofnunar, hver á sínum stað, eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt.

8. gr.

Þvingunarúrræði.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

9. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. og 31. gr. a laga um matvæli nr. 93/1995, með síðari breytingum. Hún er sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/12/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 2001/112/EB varðandi aldinsafa og til­teknar álíka vörur til manneldis, sem var tekin inn í XII. kafla II. viðauka við EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2013 frá 4. maí 2013. Reglu­gerðin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 577/2003 um ávaxta­safa og sambærilegar vörur, með síðari breytingum, sbr. þó ákvæði til bráða­birgða.

Ákvæði til bráðabirgða.

I.

Setja má vörur áfram á markað til 28. apríl 2015, sem voru settar á markað eða merktar fyrir 28. október 2013 í samræmi við reglugerð nr. 577/2003 með síðari breytingum.

II.

Yfirlýsingin: "frá og með 28. október 2015 innihalda aldinsafar ekki viðbættan sykur," má fram til 28. október 2016 koma fram á merkimiða á því sjónsviði vörunnar, sem um getur í 1.-5. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 28. október 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Halldór Runólfsson.

Baldur P. Erlingsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica