Samgönguráðuneyti

1017/2003

Reglugerð um skoðanir á skipum og búnaði þeirra. - Brottfallin

I. KAFLI
Almenn ákvæði.
1. gr.
Gildissvið, markmið og tilgangur.

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda um öll íslensk skip sem skráð eru á íslenska skipaskrá samkvæmt lögum um skráningu skipa.

Markmið og tilgangur þessarar reglugerðar er að tryggja öryggi íslenskra skipa, áhafna og farþega og efla varnir gegn mengun sjávar.


2. gr.
Skilgreiningar.

Í reglugerð þessari hafa eftirfarandi orð og orðasambönd þá merkingu sem hér að neðan greinir:
Upphafsskoðun (U) er allsherjarskoðun á skipi áður en það er tekið í notkun. Skoðunin felur í sér skoðun á öllum atriðum sem tengjast skírteinum og þeirri notkun sem skipinu er ætlað. Upphafsskoðun skal framkvæmd af Siglingastofnun eða öðrum sem hún felur skoðunina.

Reglubundin aðalskoðun (R) er skoðun á atriðum sem tengist viðeigandi skírteini skipsins og þeirri notkun sem skipinu er ætlað.

Milliskoðun (M) er reglubundin einföld skoðun sem tengist viðeigandi skírteini skipsins og þeirri notkun sem skipinu er ætlað.

Aukaskoðun (A) er til viðbótar hinni reglubundnu aðalskoðun hvað varðar björgunar- og öryggisbúnað með eins árs millibili.

Skyndiskoðun er fyrirvaralaus skoðun Siglingastofnunar Íslands eða Landhelgisgæslu Íslands á ástandi og búnaði skips og skírteinum þess.

Útgerðarmaður er sá sem mannar skipið, ræður ferðum þess, ber kostnaðinn af þeim og nýtur arðsins af þeim.

Skipstjóri er sá sem fer með æðsta vald á skipi.

Skoðunaraðili er Siglingastofnun Íslands, auk skoðunarstofa eða flokkunarfélaga sem Siglingastofnun hefur veitt heimild til að skoða skip og búnað þeirra.

Öryggisskírteini er skírteini sem Siglingastofnun Íslands gefur út þar sem finna má skráðar upplýsingar um öryggisbúnað skipsins.

Nýtt skip er skip þar sem smíðasamningur eða samningur um meiri háttar breytingar hefur verið gerður eftir þann dag sem reglugerð þessi tekur gildi.

Gamalt skip er skip sem ekki er nýtt skip.

SOLAS er alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafinu frá árinu 1974 með síðari breytingum.

Önnur skip eru skip sem hvorki teljast fiskiskip, farþegaskip, flutningaskip eða skemmtibátur.


II. KAFLI
Framkvæmd skoðunar.
3. gr.
Skoðun.

Með skoðun á skipum og búnaði þeirra skal skoðunaraðili ganga úr skugga um hvort skipið og búnaður þess uppfyllir gildandi ákvæði laga og reglna þar um. Einnig skal með skoðun skipa og búnaðar staðfesta að samræmi sé á milli skipsins og skráningarupplýsinga.

Skoðun skipa og búnaðar skal framkvæma í samræmi við Skoðunarhandbók skipa og báta sem samgönguráðuneytið gefur út.

Skoðun og dæming skips og búnaðar skal byggjast á ástandi þess þegar skoðun er gerð.

Þegar skoðunaraðili metur að ástand skips eða búnaðar þess sé efnislega ekki í samræmi við einstök atriði skírteinis þess, eða að skipið sé ekki haffært skal skoðunaraðili þegar í stað gera viðeigandi ráðstafanir, t.d. að fjarlægja viðeigandi skírteini, tilkynna eiganda, útgerðarmanni eða skipstjóra um niðurstöðu sína, skrá niðurstöður skoðunar í eftirlitsbók eða skipsdagbók, skrá niðurstöðu sína í skoðunarhluta skipaskrár og tilkynna málið til Siglingastofnunar.


4. gr.
Skoðunaraðili.

Til að framfylgja ákvæðum þessarar reglugerðar skulu skoðanir skipa og búnaðar þeirra vera á hendi Siglingastofnunar Íslands, skoðunaraðila skv. reglugerð um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og reglugerð um viðurkenningu flokkunarfélaga og um reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og –skoðun.


5. gr.
Dæming skoðunaratriða.

Dæming skoðunaratriða skal vera í samræmi við Skoðunarhandbók skipa og miðast við hve alvarlegt ástand er á viðkomandi skoðunaratriði að teknu tilliti til öryggis og mengunar.

Fjórir möguleikar eru gefnir á dæmingu skoðunaratriða, dæming 0, 1, 2 eða 3:

a. "0" felur í sér að viðkomandi skoðunaratriði er greinilega óskemmt, óslitið og hefur fulla virkni.
b. "1" er þess eðlis að viðkomandi skoðunaratriði er greinilega skemmt, greinilega slitið eða hefur takmarkaða virkni.
c. "2" er þess eðlis að viðkomandi skoðunaratriði er mikið skemmt, mikið slitið eða hefur ófullnægjandi virkni.
d. "3" felur í sér að viðkomandi skoðunaratriði er alvarlega skemmt, alvarlega slitið eða hefur alvarlega skerta virkni.

Hvert einstakt skoðunaratriði skal dæmt út af fyrir sig og án tillits til annarra dæminga.


6. gr.
Niðurstaða skoðunar.

Niðurstaða skoðunar skal færð í skoðunarskýrslu í samræmi við hæstu tölu dæmingar hvers einstaks skoðunaratriðis. Niðurstaða skoðunar getur verið ferns konar, þ.e. án athugasemdar, lagfæring, endurskoðun eða sjósókn óheimil:

a. Engin athugasemd leiðir af sér niðurstöðuna "án athugasemdar".
b. "1" sem hæsta tala dæmingar felur í sér kröfu um að skoðunaratriðið verði lagfært, án þess að krafa sé gerð um endurskoðun. Niðurstaða skoðunarinnar er "lagfæring". Innan eins mánaðar skal eigandi/útgerðarmaður hafa bætt úr þeim frávikum sem komið hafa í ljós við skoðun.
c. "2" sem hæsta tala dæmingar felur í sér kröfu um að skoðunaratriðið verði lagfært innan tilskilins frests og skipið eða búnaður þess skoðað endurskoðun. Niðurstaða skoðunarinnar er "endurskoðun". Til endurskoðunar má veita allt að 3ja mánaða frest, sbr. 7. gr.
d. "3" sem hæsta tala dæmingar hefur í för með sér að skipi má ekki sigla með eigin vélarafli. Niðurstaða skoðunarinnar er "sjósókn óheimil".

Ef aðeins hefur verið gerð athugasemd við eitt skoðunaratriði og það hlotið dæmingu 2 skal, ef við skoðunaratriðið er merkt X í Skoðunarhandbók skipa, breyta niðurstöðu skoðunarskýrslu á þann hátt að hún verði "lagfæring".

Niðurstaða reglubundinnar aðalskoðunar skal vera óháð niðurstöðum undangenginna skoðana.


7. gr.
Endurskoðun.

Þegar endurskoðun fer fram skv. c-lið 6. gr. beinist hún aðallega að þeim athugasemdum sem veittur hefur verið frestur á að lagfæra. Hafi öll atriði ekki verið lagfærð, en þó þau alvarlegustu má framlengja frest um allt að 3 mánuði, t.d. í þeim tilfellum þegar ekki er unnt að útvega nauðsynlega varahluti og efni eða fá verkstæðis- eða slippþjónustu.


8. gr.
Skráning og staðfesting á niðurstöðu skoðunar.

Skoðunaraðili skal skrá niðurstöður skoðana og aðrar tæknilegar upplýsingar í skoðunarskýrslu í samræmi við Skoðunarhandbók skipa, undirrita hana og afhenda eiganda eða útgerðarmanni afrit hennar.

Skoðunaraðili skal skrá niðurstöður skoðunar í skipaskrá og senda þær upplýsingar svo fljótt sem verða má til Siglingastofnunar sem gefur út haffærisskírteini eða öryggisskírteini eftir því sem við á.


9. gr.
Málskot.

Sá sem ekki vill una niðurstöðu skoðunarstofu getur, að undangenginni umfjöllun skoðunarstofunnar, skotið úrskurði hennar til Siglingastofnunar.


10. gr.
Ábyrgð útgerðarmanns gagnvart eftirliti, skoðun og viðhaldi skips.

Útgerðarmaður og skipstjóri eru ábyrgir fyrir því að fyrirmæli um eftirlit og skoðanir skips og búnaðar séu framkvæmdar á þann hátt sem reglugerð þessi mælir fyrir um.

Útgerðarmanni ber að óska eftir skoðun á skipi sínu í samræmi við lög um eftirlit með skipum og nota til þess þjónustu skoðunaraðila.

Útgerðarmaður er ábyrgur fyrir því að skip hans sé aðgengilegt og ber honum að sýna öll gögn er varða skipið og niðurstöður eldri skoðana óski skoðunaraðili eftir því. Útgerðarmaður er enn fremur ábyrgur fyrir því að skoðun geti farið fram á skilvirkan hátt.

Útgerðarmanni ber að halda skipi og búnaði þess í því ástandi sem ákvæði gildandi laga og reglugerða krefjast og að tryggja að skipið sé haffært.


11. gr.
Nýsmíði skipa.

Um eftirlit með nýsmíði skipa og skoðanir fer eftir 6. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003.

Áður en nýsmíði hefst skulu teikningar, verklýsingar og önnur nauðsynleg gögn sem Siglingastofnun ákveður berast stofnuninni í þríriti til umsagnar og samþykktar eftir því sem við á. Að lokinni yfirferð á þessum gögnum skal eitt eintak þeirra sent skipasmíðastöð eða hönnuði og eitt eintak sent skoðunarstofu eða flokkunarfélagi sem hefur eftirlit með smíðinni. Að smíði lokinni skal skipið skoðað upphafsskoðun af Siglingastofnun Íslands nema stofnunin ákveði annað.


12. gr.
Breytingar á skipi.

Um eftirlit og skoðanir vegna breytinga á skipi fer eftir 7. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003.

Áður en breytingar hefjast skulu teikningar, verklýsingar og önnur nauðsynleg gögn sem Siglingastofnun ákveður berast stofnuninni í þríriti til umsagnar og samþykktar eftir því sem við á. Að lokinni yfirferð á þessum gögnum skal eitt eintak þeirra sent skipasmíðastöð eða hönnuði og eitt eintak sent skoðunarstofu eða flokkunarfélagi sem hefur eftirlit með breytingunum. Að breytingum loknum skal skipið skoðað upphafsskoðun af Siglingastofnun Íslands nema stofnunin ákveði annað.


13. gr.
Viðgerðir á skipi.

Skoðunaraðilar sem hafa heimild til að annast skoðun skipa og búnaðar þeirra skulu í samræmi við skoðunarskýrslur og skoðunarhandbækur krefjast viðgerða á skipi og hafa eftirlit með viðgerðum samkvæmt beiðni útgerðar eða Siglingastofnunar.


III. KAFLI
Skoðanir og skírteini.
14. gr.
Fiskiskip og önnur skip sem eru minni en 15 metrar að mestu lengd.

Við skoðun fiskiskipa og annarra skipa sem eru minni en 15 metrar að mestu lengd skal þess gætt að þau uppfylli ákvæði laga um eftirlit með skipum og reglugerða settra samkvæmt þeim auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þau fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Skip samkvæmt þessari grein skulu skoðuð upphafsskoðun, reglubundinni aðalskoðun og milliskoðun í samræmi við viðauka I með reglugerð þessari. Á árinu 2004 skulu skipin skoðuð með tilliti til þess hvaða skoðanir eru að renna út samkvæmt núverandi skoðunarkerfi, sbr. viðauka I með reglugerð þessari. Öryggisbúnaður skipanna skal skoðaður árlega, en að öðru leyti fer um skoðanir, útgáfu eða áritun skírteina, gerð og varðveislu skírteina, tímalengd og gildi skírteina á skipum skv. þessari grein eftir ákvæðum reglugerðar um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd. Í framhaldi af skoðunum skoðunaraðila þessara skipa skal Siglingastofnun gefa út haffærisskírteini í samræmi við fyrirmynd sem hún ákveður, sbr. 21. gr.


15. gr.
Fiskiskip og önnur skip sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd.

Við skoðun fiskiskipa og annarra skipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd skal þess gætt að þau uppfylli ákvæði laga um eftirlit með skipum og reglugerða settra samkvæmt þeim auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þau fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Skip samkvæmt þessari grein skulu skoðuð upphafsskoðun, reglubundinni aðalskoðun og milliskoðun í samræmi við viðauka I með reglugerð þessari. Á árinu 2004 skulu þessi skip skoðuð með tilliti til þess hvaða skoðanir eru að renna út samkvæmt núverandi skoðunarkerfi, sbr. viðauka I með reglugerð þessari. Öryggisbúnaður skipanna skal skoðaður árlega, en að öðru leyti fer um skoðanir, útgáfu eða áritun skírteina, gerð og varðveislu skírteina, tímalengd og gildi skírteina á skipum skv. þessari grein eftir ákvæðum reglugerðar um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd. Í framhaldi af skoðunum skoðunaraðila þessara skipa skal Siglingastofnun gefa út öryggisskírteini og önnur skírteini í samræmi við fyrrgreinda reglugerð og haffærisskírteini skv. 21. gr.


16. gr.
Skemmtibátar.

Við skoðun skemmtibáta skal þess gætt að þeir uppfylli ákvæði laga um eftirlit með skipum og reglugerða settra samkvæmt þeim auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þá fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Skemmtibátar skulu skoðaðir upphafsskoðun, reglubundinni aðalskoðun og milliskoðun í samræmi við viðauka I með reglugerð þessari. Á árinu 2004 skulu skemmtibátar skoðaðir með tilliti til þess hvaða skoðanir eru að renna út samkvæmt núverandi skoðunarkerfi, sbr. viðauka I með reglugerð þessari. Öryggisbúnaður skemmtibáta skal skoðaður árlega, en að öðru leyti fer um skoðanir, útgáfu eða áritun skírteina, gerð og varðveislu skírteina, tímalengd og gildi skírteina á skemmtibátum eftir ákvæðum reglugerðar um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd. Í framhaldi af skoðunum skoðunaraðila skemmtibáta skal Siglingastofnun gefa út haffærisskírteini í samræmi við fyrirmynd sem hún ákveður, sbr. 21. gr.


17. gr.
Farþegaskip í innanlandssiglingum.

Við skoðun nýrra farþegaskipa (smíðaðra eftir 1. janúar 2001) og gamalla farþegaskipa (smíðaðra fyrir 1. janúar 2001) í innanlandssiglingum sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal þess gætt að þau uppfylla ákvæði laga um eftirlit með skipum og reglugerða settra samkvæmt þeim, þ.m.t. ákvæði reglugerðar um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum nr. 666/2001 með síðari breytingum, auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þau fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Við skoðun farþegaskipa í innanlandssiglingum sem ekki falla undir 1. mgr. skal þess gætt að þau uppfylli ákvæði laga um eftirlit með skipum og reglugerða settum samkvæmt þeim auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þau fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Skip samkvæmt þessari grein skulu skoðuð upphafsskoðun áður en þau er tekin í notkun sem farþegaskip, reglubundinni aðalskoðun á 12 mánaða fresti og viðbótarskoðunum eftir því sem ástæða er til að mati Siglingastofnunar Íslands. Um skoðanir, útgáfu eða áritun skírteina, gerð og varðveislu skírteina, tímalengd og gildi skírteina á skipum skv. þessari grein fer eftir ákvæðum reglugerðar um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, nr. 666/2001, með síðari breytingum. Í framhaldi af skoðunum skoðunaraðila þessara skipa skal Siglingastofnun gefa út öryggisskírteini farþegaskips og önnur skírteini í samræmi við fyrrgreinda reglugerð og haffærisskírteini skv. 21. gr.


18. gr.
Farþegaskip í millilandasiglingum og flutningaskip.

Við skoðun farþegaskipa í millilandasiglingum og flutningaskipa skal þess gætt að þau uppfylli ákvæði alþjóðasamnings um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS) frá 1974, með síðari breytingum, laga um eftirlit með skipum og reglugerða settra samkvæmt þeim auk annarra ákvæða laga og reglna sem um þau fjalla eftir því sem nánar er kveðið á um í skoðunarskýrslum og skoðunarhandbók skipa.

Skip samkvæmt þessari grein skulu skoðuð í samræmi við ákvæði fyrrnefnds alþjóðasamnings, sbr. viðauka II með reglugerð þessari. Um skoðanir, útgáfu eða áritun skírteina, gerð og varðveislu skírteina, tímalengd og gildi skírteina á skipum skv. þessari grein fer eftir ákvæðum fyrrnefnds alþjóðasamnings. Í framhaldi af skoðunum skoðunaraðila þessara skipa skal Siglingastofnun gefa út öryggisskírteini farþegaskips eða flutningaskips og önnur skírteini í samræmi við fyrrnefndan alþjóðasamning og haffærisskírteini skv. 21. gr.


19. gr.
Skoðun ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum.

Siglingastofnun annast skoðun ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum í samræmi við ákvæði reglugerðar um skoðanir ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum, nr. 743/2001.


IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.
20. gr.
Skyndiskoðun.

Um skyndiskoðun skipa fer eftir ákvæðum 15. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003.
Siglingastofnun ákveður að hvaða marki hún beitir skyndiskoðunum í tengslum við eftirlit með skoðunarstofum og flokkunarfélögum skv. 4. gr.


21. gr.
Útgáfa, gildistími og varðveisla skírteina.

Siglingastofnun Íslands skal gefa út haffærisskírteini fyrir öll skip skv. reglugerð þessari og öryggisskírteini fyrir skip skv. ákvæðum 15., 17. og 18. gr. Siglingastofnun gefur jafnframt út skírteini um tímabundið ómannað vélarúm og skal hún eða annar skoðunaraðili sem hún tilnefnir annast skoðun í tengslum við útgáfu slíks skírteinis eftir því sem nánar kemur fram í skoðunarhandbók skipa.

Siglingastofnun er heimilt að fela skoðunaraðila að árita öryggisskírteini.

Haffærisskírteini er gefið út í samræmi við gildistíma skoðana, en þó aldrei til lengri tíma en 18 mánaða.

Eftir hverja reglubundna aðalskoðun skipa skv. 15., 17. og 18. gr. skal Siglingastofnun Íslands gefa út nýtt eða árita öryggisskírteini fyrir skipið í samræmi við reglugerðir sem vísað er til í fyrrnefndum greinum.

Öll skjöl, skírteini um skipið og síðustu útfylltu skoðunareyðublöð skulu á hverjum tíma vera varðveitt um borð í skipinu og vera aðgengileg áhöfn skips og skoðunaraðila.


22. gr.
Gjöld.

Fyrir skoðun sem skoðunaraðili framkvæmir greiðir eigandi/útgerðarmaður gjald í samræmi við gjaldskrá hans.


23. gr.
Refsiákvæði.

Brot á reglugerð þessari varða sektum samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003.


24. gr.
Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003 og tekur gildi 2. janúar 2004.

Ákvæði 4. gr. um skoðunarstofur tekur gildi 1. mars 2004. Fram til þess tíma annast Siglingastofnun skoðun skipa, auk flokkunarfélaga.


Samgönguráðuneytinu, 30. desember 2003.

Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.VIÐAUKI I
Skoðunarferli og skírteinisútgáfa skipa skv. 14. – 16. gr.,
samkvæmt reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd.

Ár
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mánuðir
9 12 15
21 24 27
33 36 39
45 48
57 60 63
69 72 75
81 84 87
93 96
Smíði, vélbúnaður
II., III., IV., V. og VI. kafli
U
M
R
M
R
Smíði tréskipa (bolur)
U
M
M
M
R
M
M
M
R
Búnaður
II., III., IV., V., VI., VII. og X. kafli
U
A
R
A
R
A
R
A
R
Fjarskiptabúnaður
VII., IX. og X. kafli
U
R
R
R
R
R
R
R
R
U: Upphafsskoðun (initial survey)
R: Reglubundin aðalskoðun (periodical survey)
M: Milliskoðun (intermediate survey)
A: Aukaskoðun séríslenskt ákvæðiVIÐAUKI II
Skoðunarferli og skírteinisútgáfa skipa skv. 17. og 18. gr.,
samkvæmt ályktun IMO nr. A.746 (18).

Ár
0
1
2
3
4
5
Mánuðir
9
12
15
21
24
27
33
36
39
45
48
51
57
60
Upphafsskoðun allra skipa
U
 
Farþegaskip
R
R
R
R
R
 
endurn.sk.
endurn.sk.
endurn.sk.
endurn.sk.
end.sk.
Búnaður flutninga- og farþegaskipa
í millilandasiglingum
A
A eða P
P eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / aðalsk.
aðalsk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Fjarskiptabúnaður
P
P
P
P
R
 
aðalskoðun
aðalskoðun
aðalskoðun
aðalskoðun
end.sk.
Smíði skips
A
A eða I
I eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / millisk.
millisk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Gasflutningar
A
A eða I
I eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / millisk.
millisk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Hættuleg efni í lausu
A
A eða I
I eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / millisk.
millisk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Hleðslumerki (Load Line)
A
A
A
A
R
 
árleg skoðun
árleg skoðun
árleg skoðun
árleg skoðun
end.sk.
Varnir gegn olíumengun
MARPOL Annex I
A
A eða I
I eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / millisk.
millisk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Varnir gegn efnamengun
MARPOL Annex II
A
A eða I
I eða A
A
R
 
árleg skoðun
árleg / millisk.
millisk. / árleg
árleg skoðun
end.sk.
Skýringar fyrir tegundir skoðunar:
R - Endurnýjunarskoðun (Renewal survey).
P - Reglubundin aðalskoðun (Periodical survey)
I - Milliskoðun (Intermediate survey)
A - Árleg skoðun (Annual survey)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica