Samgönguráðuneyti

310/2003

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um hönnun olíuflutningaskipa. - Brottfallin

1. gr.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002 frá 18. febrúar 2002

um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutningaskip með einföldum byrðingi og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 2978/94, sem vísað er til í 56m í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2002 frá 27. september 2002um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans.


2. gr.
Reglugerðin

og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2002, sbr. 1. gr., sem birt hefur verið í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB nr. 61, dags. 12. desember 2002 (bls. 26), eru birtar sem fylgiskjal með reglugerð þessari.


3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Samgönguráðuneytinu, 4. apríl 2003.

Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica