Leita
Hreinsa Um leit

Samgönguráðuneyti

438/1988

Reglugerð fyrir Akraneshöfn. - Brottfallin

I. KAFLI

Mörk hafnarsvæðis.1. gr.

1.1. Hafnarsvæði Akraneshafnar er fyrir strandlengju lögsagnarumdæmis Akraneskaupstaðar frá Sólmundarhöfða í suðaustri til Vestriflasartáar.

1.2. Takmörk hafnarinnar á sjó eru: Vestriflasartá í Suðurflasarenda og þaðan í Þjótarsker, en að sunnan og austan markast höfnin of beinni línu sem dregin er úr Þjótarskeri í vestanverðan Sólmundarhöfða.

1.3. Takmörk hafnarinnar á landi eru fyrir strandlengju Akraneskaupstaðar frá Sólmundarhöfða í suðaustri með ströndinni um Langasand og Faxabraut, um göngustíg upp að Ferjubryggju meðfram Halakotsbakka um Akursbraut yfir Steinsvör fyrir Syðriflös og um Lambhúsasund með Bakkatúni en þaðan um Krókatún að Krókalóni, vestur Grenjar og þaðan í Vestriflasartá.

1.4. Ytri og innri höfn: Höfninni er skipt í tvennt, annars vegar Lambhúsasund að vestan, en hins vegar Krossvík að austan. Mörk ytri og innri hafnar eru dregin með línu úr enda Norðurgarðs í Lambhúsasundi með stefnu hans og línu úr enda ytri hafnargarðs í Krossvík með stefnu hans í vestanverðan Sólmundarhöfða.

1.5. Landssvæði hafnarinnar skiptist í:

- bryggjur;

- götur;

- farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði;

- lóðir, iðnaðar- og baksvæði.

II. KAFLI

Stjórn hafnarinnar.

2. gr.


2.1. Akraneskaupstaður er eigandi hafnarinnar og bæjarstjórn fer með stjórn hafnarmála undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins.

2.2. Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði bæjarstjórnar. Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er bæjarstjórn kýs og jafnmörgum til vara. Bæjarstjórn kýs formann hafnarstjórnar.

2.3. Auk hinna kjörnu fulltrúa á hafnarstjóri og yfirhafnarvörður sæti í hafnarstjórn með málfrelsi og tillögurétt.

2.4. Skrifstofa Akraneskaupstaðar skal annast alla útsendingu reikninga, innheimtu og bókhald fyrir hafnarsjóð.


3. gr.

Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar.


3.1. Hafnarstjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð, þar sem fram kemur viðhald hinna ýmsu hafnarmannvirkja svo og nýbyggingar. Hafnarstjórn skal leggja fjárhagsáætlunina fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Hafnarstjórn skal leita staðfestingar bæjarstjórnar á lántökum og öðrum fjárhagsskuldbindingum.

3.2. Hafnarstjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um:

- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ. m. t. leiga á húsnæði í eigu hafnarinnar. Lóðaleigusamningar skulu þó staðfestir of bæjarstjórn;

- leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæði og vald til að banna eða takmarka afnot hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi.

3.3. Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, enda hafi tillögurnar fengið umfjöllun skipulagsnefndar. Byggingamál á Hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn. Hafnarstjórn fer með eftirlitshlutverk á hafnarsvæðinu með byggingu mannvirkja sem undanþegin eru ákvörðun byggingalaga nr. 54/1978.

3.4. Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar um ráðningu fastra starfsmanna hafnarinnar.


4. gr.

Hlutverk hafnarstjóra.


4.1. Bæjarstjórinn á Akranesi er jafnframt hafnarstjóri, nema bæjarstjórn ákveði annað.. 4.2 Hafnarstjóri fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr fundi hafnarstjórnar og veitir viðtöku erindum, sem leggja skal fyrir fundi stjórnarinnar. Hafnarstjóri sér um undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar og hefur eftirlit með því að fjárhagsáætlun hvers árs sé fylgt. Hann er yfirmaður starfsmanna Akraneshafnar.

4.3Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga, hafnarreglugerðar og

fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar.

4.4. Hafnarstjóri eða sá er harm felur slíkt, skal sjá um að gætt sé reglu á höfninni og á landi Aukhennar og er öllum skylt að hlíta fyrirmælum hans þar að lútandi.


5. gr.

Aðrir starfsmenn hafnarinnar.


5.1. Fastir starfsmenn hafnarinnar eru skv. samþykktu skipulagi fyrir Akraneshöfn: Yfirhafnarvörður, hafnarverðir og vigtarmenn. Þeir starfa samkvæmt samþykktum starfslýsingum sem eru hluti of ráðningarsamningi þeirra.

5.2. Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna hafnarvörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning, samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnar.

5.3. Fyrirmælum starfsmanna hafnarinnar skal hlýða þegar í stað. Verði ágreiningur um ákvörðun er heimilt, að óska eftir úrskurði hafnarstjórnar.


III. KAFLI

Umferð skipa.

6. gr.

Skilgreining á skipi.


6.1. Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningstæki, dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað þar með taldir kafbátar.


7. gr.


Almennar reglur við komu og brottför.

7.1. Við komu og brottför skulu skip önnur en fiskiskip hafa þjóðfána við hún.

7.2. Þjónusta við skip er unnin of hafnarvörðum og/eða undir stjórn þeirra í umboði hafnarstjórnar. Skip skulu við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæði hafa opna talstöð á viðskiptabylgju Akraneshafnar (RÁS 14. VHF).

7.3. Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarða með fjarskiptasambandi eða gegnum umboðsmenn með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip sem koma til hafnar oftar en vikulega í síðasta lagi með 1 klst. fyrirvara. Farskip skulu tilkynna brottför með minnst 3 klst. fyrirvara og allar breytingar á fyrri tilkynningum strax og ákveðnar eru. Skip, sem lætur úr höfn án hafnsögumanns, skal tilkynna brottför til hafnarvarða.

7.4. Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarvörðum eftirfarandi upplýsingar:

- skipsnafn, heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi, djúprista og síðasti viðkomustaður;

- nafn skipstjóra;

- stærð áhafnar og fjöldi farþega;

- tegund og magn farms;

- um hættulegan flutning, tegund og magn;

- um hugsanlega sjúkdóma um borð;

- nafn umboðsmanns og útgerðar.

Reglur þessar eiga ekki við um ferðir Akraborgar.

7.5. Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest, sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins, svo og reglur samgönguráðuneytisins. Skipstjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.

[sjá töflu stjórnartíðindi b 1998 bls 975-990]


8. gr.

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.


8.1. Sérhvert skip, sem ætlar til Akraness og nota vill hafnsögumann, skal gera boð um það til hafnarvarða með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið, allt að 1/2 sjómílu út fyrir ystu mörk hafnarinnar ef skipstjóri æskir þess og mögulegt er. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa þac5 án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni meðan harm hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber að sjá honum fyrir fæði.

Um réttarstöðu hafnsögumanna vísast til laga um leiðsögu skipa nr. 48/1933.

8.2. Hafnarverðir sjá um bindingu skipa, vatnsafgreiðslu og tengingu rafmagns. Hafnarstjóri eða yfirhafnarvörður getur í vissum tilfellum vent undanþágu frá slíku.

8.3. Ekkert erlent skip má fara í innri höfnina eða út úr henni, án hafnsögumanns. Íslensk skip, sem flytja mikið magn of hættulegum varningi, skulu taka hafnsögumann við siglingu inn í, út úr, eða um innri höfnina, svo og önnur íslensk flutningaskip og fiskiskip lengri en 60 metrar (mesta lengd). Heimilt er hafnsögumanni að veita undanþágu frá hafnsöguskyldu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.


9. gr.

Umferð um höfnina.


9.1. Skipstjóri, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, skal með talstöðvarsambandi við hafnarverði fá upplýsingar um hvar harm getur bundið skip sitt, áður en harm kemur að bryggju. Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til.

9.2. Skip mega ekki láta vélar ganga of svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta of því.

9.3. Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni.

9.4. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki.

9.5. Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal sýna sérstaka aðgæslu er skip eru að leggja að og frá viðlegu.

9.6. A innri-höfninni má ekki sigla skipum hraðar en svarar 4 sjómílum á klst., en þó aldrei hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstök aðgát skal sýnd þegar siglt er nálægt smábátum og farið er um svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess háttar, enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki.

9.7. Bannað er að blása í flautur eða lúðra á innri-höfninni nema umferð eða hafnarmannvirkjum stafi hætta of straumi frá aðal- eða þverskrúfum.

9.8. Ekkert skip má liggja við akkeri nema með leyfi yfirhafnarvarðar.


10. gr.

Skip í viðlegu.


10.1. Skip telst í viðlegu, er það liggur við bryggju, utan á öðru skipi eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu.

10.2. Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undanskilin eru skip, sem hafa fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot bryggja svo og skemmtiferðaskip.

10.3. Ekki má festa skip við bryggjur nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð um bryggjurnar og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki yfirhafnarverði þessa ekki nægilega gætt, getur harm krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífar milli skips og bryggju ef yfirhafnarvörður krefst þess.

10.4. Þegar búíð er að leggja skipi við bryggju, má ekki flytja það innan hafnar án leyfis yfirhafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef yfirhafnarvörður skipar svo fyrir.
10.5 Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í höfninni. að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um flutning þeirra.

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess fram yfir þann tíma, er yfirhafnarvörður hefur fyrirskipað er yfirhafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.

10.6. Hafnarverðir ákveða legur fyrir skip við viðeigandi mannvirki eftir því sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það hafnarvörðum. Skip þessi eru á ábyrgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti hafnarstjóra samkvæmt nánari reglum.


11. gr.

Skip í lægi.


l 1. l Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri.

11.2 Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er yfirhafnarvörður leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá yfirhafnarvarðar og legufæri ákveðin í samráði við harm. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseigenda. Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar í mánuði farið út í það til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er.

Áður en skipstjóri fer of skipinu, skal harm skriflega tilkynna hafnarstjóra um aðila, búsettan á Akranesi, sem hafa skal umsjón skipsins á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér harm um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarstjóri láta fullnægja þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir.

IV. KAFLI

Afnot hafnarmannvirkja og landssvæða.

12. gr.

Lestun og losun.


12.1. Afnot hafnarmannvirkja og lands er öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og gegn greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá.

12.2. Hafnarstjórn her enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á hafnarsvæðinu.
12.3. Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir bryggju, né sturta varningi of bílum án eðlilegs hlífðarlags.
12.4. Hafnarstjóri getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum tilfellum er þó hafnarstjóra heimilt að veita undanþágu frá slíku.

12.5. Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda.

12.6. Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggjum eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu,

nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í óleyfi, Burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans.

12.7. Við lestun og losun á sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli skips og bryggju, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarstjóri stöðvað verkið uns bætt hefur verið úr því, sem áfátt er.

12.8. Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem of því leiðir.


13. gr.

Meðferð eldfims og hættulegs varnings.


13.1. Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- og sprengihættu, mega ekki leggjast að bryggju fyrr en leyfi hefur verið vent til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma.

Tilkynningarskyldan nær til efna, sem samkvæmt IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1, 2, 3, 4 og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á varningi, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, dýnamít, geomit, hlaðnar patrónur, bensín steinolíu aceton, terpentínu, toluol, ýmsar gastegundir, kalciumkarbit, ammoníumnítrat, natriumklorat og geislavirk efni.

13.2. Losun á vörum, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað of lestun eða losun eldfimrar vöru, getur harm stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar.

13.3. Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur.

Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstakar bryggjur, sem tryggast er talið.

Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarstjóri eða viðkomandi eftirlitsstofnun samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar (sbr. IMO - Recommendation on safe transport handling storage of dangerous substances inport areas).

Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings.

V. KAFLI

Um mannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar.

14. gr.

Um gerð og breytingu mannvirkja.


14.1. Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru og ekki fylla upp né dýpka út frá landi nema bæjarstjórn hafi áður vent samþykki sitt til þess. Sá sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarstjórn beiðni um það og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa í tvíriti og heldur hafnarstjórn öðru eintakinu eftir. Hafnarstjórnin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður hvort leyfið skuli vent. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð samgönguráðuneytis.

14.2. Sá sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur til að halda því svo við, að enginn hætta stafi of því. Vegna brota á þessari grein, getur hafnarstjórn látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. Nú hefur bryggja eða mannvirki legið ónotað í 5 ár samfleytt, og er þá hafnarstjórn heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eigandans. Ákvæði þetta tekur til aura mannvirkja, sem ekki eru fullgerð, er reglugerð þessi öðlast gildi.


15. gr.


Umsjónarmenn mannvirkja í eigu einstaklinga og félaga.

15.1. Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætlað að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dagvörslu og næturvörslu mannvirkja þessara, sem hafnarstjórn telur nauðsyn á og skulu umsjónarmenn þessir samþykktir of stjórninni. Umsjónarmenn þessir skulu ákveða legustað og umbúnað landfesta aura þeirra skipa, sem að mannvirkjunum leggjast og ~er hlutaðeigendum að hlýða fyrirskipunum þeirra, eins og öðrum starfsmönnum hafnarinnar, enda her þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla kurteisi. Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi að dómi hafnarstjórnarinnar að of ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta í höfninni, getur hafnarstjórn svipt harm starfinu og heimtað nýjan umsjónarmann.


16. gr.

Lýsing og þrifnaður.


16.1. Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld svo sem stiga, landgöngubrýr, björgunartæki o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum hafnarstjórnar, er hún setur á hverjum tíma, og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur og mannvirki innan hafnarinnar.


VI. KAFLI

Um hafnargjöld á Akranesi.

17. gr.


Um hafnargjöld til Akraneshafnar. 17.1. Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt:

a) samkvæmt gjaldskrá er samgönguráðuneytið setur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. hafnalaga;

b) samkvæmt þjónustugjaldskrá sem hafnarstjórn setur og bæjarstjórn samþykkir.

VII. KAFLI

Ýmis ákvæði.

18. gr.

Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira.


18.1. Lögreglan á Akranesi hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.

18.2. Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir með því tálma lestun og losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.

Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er það á eigin áhættu og ábyrgð.

18.3. Bannað er að skjóta of byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis. Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.

18.5 Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.

18.6 Bannað er að stunda köfun, vera á seglbrettum, iðka sund eða þess háttar í innri höfninni á leyfis.

18.7. Bannað er að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slíkt veiðarfæri bótalaust.


19. gr.

Skipsflök og hlutir í hirðuleysi.


19.1. Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjóra, tálmar notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis.

19.2. Ef skip, bátar, flutningstæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og veldur óþrifnaði eða hættu, þá skal hafnarstjóri fyrirskipa úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, skal fjarlægja viðkomandi hluti á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu.


20. gr.

Varnir gegn mengun og óþrifnaði.


20.1. Ekki má kasta í höfnina hvers kyns sorpi, kjölfestu ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað sem hafnarvörður vísar til.

20.2. Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til.

20.3. Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað sem mengun veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma.


21. gr.

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.


21.1. Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.


22. gr.

Hverjum gefa skal fyrirmæli.


22.1. Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt gr. 10.5. ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum of skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.


23. gr.

Um skaðabótaskyldu.


23.1. Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, fer eftir almennum reglum.

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær of tveimur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt of þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.

23.2. Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni áður en málið er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi hafnarstjóra. Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir lögtaksréttur sbr. 38. gr. hafnalaga.

24.1. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Akraness. Til tryggingar sektum og vangoldnum gjöldum er kyrrsetning heimil sbr. 39. gr. hafnalaga.

24.2. Með mál út of brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69 frá 28. maí 1984, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Akraneshöfn nr. 24 frá 4. febrúar 1963, með síðari breytingum.


Samgönguráðuneytið, 5. september 1988.

Matthías Á. Mathiesen.

Ólafur S. Valdimarsson. Word útgáfa af reglugerð
Þetta vefsvæði byggir á Eplica