Samgönguráðuneyti

377/1985

Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn - Brottfallin

I. KAFLI

Höfnin og stjórn hennar.

1. gr.

Takmörk hafnarinnar.

1.1       Höfnin skiptist í:

            A: Ytri höfn.

            B: Innri höfn.

            C: Önnur hafnarsvæði.

Takmörk á sjó.

1.2       Innri höfn er hinn svokallaði Botn, og takmarkast of skjólgörðum á Hringsskeri og Hörgaeyri og landinu í kring.

1.3       Ytri höfn takmarkast of Heimakletti, Ystakletti að Klettsnefi og línu þaðan í hraunkantinn gegnt Klettsnefi (Skeglutanga).

1.4       Hafnarsvæðið er austan við Heimaey, en hafnarlegan er norðan við Heimaey.

1.5       Hafnarsvæðið (án akkerislegu) er austan Heimaeyjar og nær yfir svæðið sem myndast innan við línur sem dregnar eru frá norðurkanti hraunsins gegn Klettsnefi (Skeglu­tanga) á miðja Bjarnarey að vestanverðu, þaðan í Elliðaey að norðvestan, þaðan í Faxasker, þaðan í Ystaklett og meðfram honum í Klettsnef, og úr því í hraunkantinn móti Klettsnefi (Skeglutanga).

1.6       Norðurlegan nær yfir svæðið sem myndast innan við línur, sem dregnar eru úr Faxaskeri í Ystaklett, með honum og Heimakletti, Eiði, Klifi og Dalfjalli.

1.7       Norðurlegan (án akkerislegu) nær yfir svæði sem myndast innan við línur sem dregnar eru úr Faxaskeri í Ystaklett, með honum og Heimakletti og hluta of eiði, að línu sem dregin er í miðinu, vestasti Eiðisdrangurinn í turninn á Landakirkju (vestasti Eiðis­drangurinn miðast í rv. 183 gráður í þessu miði).

 

Takmörk á landi.

1.8       Skansinn, Þaðan í Strandveg. Norðan Strandvegar að Kirkjuvegi. Vestan Kirkjuvegar að Miðstræti. Norðan Miðstrætis að Bárugötu. Austan Bárugötu að Strandvegi. Norðan Strandvegar að Heiðarvegi. Vestan Heiðarvegar að Faxastíg. Norðan Faxastígs að Hlíðarbrekkum.

 

2. gr.

Stjórn hafnarinnar.

2.1       Vestmannaeyjabær er eigandi hafnarinnar. Bæjarstjórn fer með stjórn hafnarmála undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins, en framkvæmdastjórn skal falin hafnar­stjórn og hafnarstjóra.

2.2       Hafnarstjórn er kjörin of bæjarstjórn, skv. þeim reglum er gilda um kjör fastra nefnda bæjarins.

            Hafnarstjórn skipa 5 fulltrúar og 5 til vara, og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjarstjórnar.

2.3       Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga bæjarstjóri, bæjartæknifræðingur og hafnarstjóri sæti í hafnarstjórn með málfrelsi og tillögurétt.

2.4       Hafnarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna. Kjósa má bæjar­stjóra eða hafnarstjóra sem formann hafnarstjórnar. Hafnarstjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

 

3. gr.

Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar.

3.1       Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnar­innar.

            Leita skal staðfestingar bæjarstjórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs, gjaldskrá fyrir þjónustu, sbr. 13. gr. hafnarlaga, svo og lántökum hafnarsjóðs eða öðrum fjárhags­skuldbindingum, er binda hafnarsjóð lengur en yfirstandandi fjárhagsár. Tillögur hafnarstjórnar í þessum málum skulu lagðar fram í bæjarráði til kynningar, áður en þær eru bornar upp í bæjarstjórn.

            Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar um ráðningu hafnarstjóra, en ræður sjálf aðra fasta starfsmenn hafnarinnar.

3.2       Hafnarstjórn hefur ákvörðunarvald um rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu, þ. m. t. leiga á húsnæði í eigu hafnarinnar og landi hennar.

            Hafnarstjórn veitir leyfi til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða takmarka afnot hafnarsvæða, fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarf­semi.

3.3       Hafnarstjórn fer með í samráði við bæjartæknifræðing og skipulagsnefnd, skipulagsmál á hafnarsvæðinu og sér um innkaup og verksamninga fyrir höfnina. Byggingamál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar, áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn. Hafnarstjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu með byggingu mannvirkja sem undanþegin eru ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978.

 

4. gr.

Hlutverk hafnarstjóra.

4.1       Hafnarstjóri er skipaður of bæjarstjórn að fenginni tillögu hafnarstjórnar og fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar.

            Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn, veitir viðtöku erindum til hennar og sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar.

            Hann veitir hafnarstjórn og bæjaryfirvöldum upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt.

            Hann er yfirmaður aura starfsmanna hafnarinnar.

4.2       Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnarreglugerðar, og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar.

4.3       Hafnarstjóri gerir tillögur til hafnarstjórnar um ráðningar fastra starfsmanna, en sér um ráðningu annarra starfsmanna.

4.4       Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf.

 

5. gr.

Aðrir starfsmenn hafnarinnar.

5.1       Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eigum hafnarinnar, gæta reglu og sinna skipaþjónustu, skulu berg skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnar.

5.2       Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi. Telji einhver sig órétti beittan of starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjóra en skipun hafnarstarfsmannsins ber að hlýða þegar í stað.

 

II. KAFLI

Umferð skipa.

6. gr.

Skilgreining á skipi.

6.1       Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningstæki, dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað.

 

7. gr.

Almennar reglur við komu og brottför.

7.1       Við komu og brottför að degi til skulu skip hafa þjóðfána við hún.

7.2       Þjónusta við skip er unnin of hafnarverði og/eða undir stjórn hans í umboði hafnarstjóra. Skip skulu við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju hafnarinnar (rás 12 VHF).

7.3       Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarinnar með fjarskiptasam­bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara og allar breytingar á fyrri tilkynningum strax og ákveðnar eru. Skip sem lætur úr höfn án hafnsögumanns, skal tilkynna brottför til hafnarvarðar.

7.4.      Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarstarfsmönnum eftirfarandi upplýsingar eftir því sem við á:

             Skipsnafn, skipaskrárnúmer, þjóðerni, stærð samkvæmt bréfi, djúprista og síðasti viðkomustaður.

            - Nafn skipstjóra.

            - Stærð áhafnar og fjöldi farþega.

            - Tegund og magn farms.

            - Um hættulegan flutning, tegund og magn.

            - Um hugsanlega sjúkdóma um borð.

            - Nafn umboðsmanns og útgerðar.

7.5       Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest svo og sérreglna Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipstjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.

 

8. gr.

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.

8.1       Sérhvert skip, sem ætlar til Vestmannaeyjahafnar og not vill hafnsögumann, skal gera honum boð um það með minnst 3 klst. fyrirvara. Vísar þá hafnsögumaður skipinu til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði.

            Um réttarstöðu hafnsögumanna vísast til laga um leiðsögu skipa nr. 48/1933.

8.2       Ekkert erlent skip má fara í innri höfnina eða út úr henni, án hafnsögumanns. Íslensk skip, sem flytja mikið magn of hættulegum varningi, skulu taka hafnsögumann við siglingu inn í, út úr, eða um innri höfnina svo og önnur íslensk flutningaskip og fiskiskip stærri en 500 brl., nema skipstjórar slíkra skipa hafi hafnsöguréttindi.

            Skilyrði fyrir veitingu þeirra, er að skipstjóri hafi siglt viðkomandi eða sambærilegu skipi reglulega til hafnarinnar s. 1. 5 ár, og komið næst liðið ár a. m. k. 12 sinnum til hafnarinnar og ekkert verið athugavert við þá siglingu.

            Réttindin gilda einungis til siglingar á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á.

            Veiting hafnsöguréttinda, skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa náið talstöðv­arsamband við höfnina og hlíta í einu og öllu fyrirmælum vakthafandi hafnsögumanns, ella má svipta þá réttindum fyrirvaralaust.

            Heimilt er að veita þeim sem áður hafa gegnt hafnsögustörfum hjá Vestmannaeyja­höfn hafnsöguréttindi.

            Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá hafnsöguskyldu, ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.

8.3       Höfnin veitir dráttarbátaaðstoð, sér um bindingu skipa, vatnsafgreiðslu og tengingu rafmagns. Hafnsögumaður ákveður notkun báta og mannafla hverju sinni. Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, frá því þeir taka við fyrirmælum stjórnanda skipsins er aðstoðar nýtur, og þar til fyrirmæli eru gefin um að aðstoð sé lokið.

 

9. gr.

Umferð um höfnina.

9.1       Skip sem ekki hefur hafnsögumann um borð, skal með talstöðvarsambandi við hafnarvörð (á rás 12) fá upplýsingar um hvar hann getur bundið skip sitt, áður en hann heldur inn á innri höfn. Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til.

9.2       Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en svarar 4 sjómílum á klst., en þó aldrei hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfir. Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um svæði þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess háttar enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki

9.3       Óheimilt er að láta vél skips með skrúfu í sambandi, ganga of svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta of því.

9.4       Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni.

9.5       Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki.

9.6       Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal sýna sérstaka aðgæslu er skip njóta aðstoðar dráttarbáta eða eru að leggja að og frá viðlegu.

9.7       Ekkert skip má liggja fyrir akkerum á innri höfninni, nema með leyfi hafnarstjóra. 9.8 Þegar skip er bundið við bryggju eða hafnarbakka, er stranglega bannað að hafa uppi siglingarljós.

 

10. gr.

Skip í viðlegu.

10.1     Skip telst í viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju, þ. m. t. utan á öðru skipi, eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu.

10.2     Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip, sem hafa fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skemmtiferðaskip.

10.3     Ekki má festa skip við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarstjóra þessa ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust.

10.4     Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innanhafnar án leyfis hafnarvarðar eða hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörð­ur eða hafnarstjóri skipar svo fyrir.

            Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarinnar um flutning þeirra. Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess yfir þann tíma, er hafnarvörður eða hafnarstjóri hefur fyrirskipað, er þeim heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.

10.5     Hafnarvörður og hafnarstjóri ákveða legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki, eftir því sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það hafnarverði. Skip þessi eru á ábyrgð eiganda, sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeiganda umsýslu á ákveðnum svæðum, undir eftirliti hafnarvarðar samkvæmt nánari reglum.

 

III. KAFLI.

Afnot hafnarmannvirkja og landsvæða.

11. gr.

Lestun og losun almennt.

11.1     Afnot hafnarmannvirkja og lands, er öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og gegn greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá.

11.2     Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á hafnarsvæðinu.

11.3     Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni, til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta varningi of bílum án eðlilegs hlífðarlags.

11.4     Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda.

11.5     Þeir munir eða vörur sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar eða á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar eða hafnarstjóra. Þeir geta flutt vörur og muni sem geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans.

11.6     Við lestun og losun á vikri, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa ekki gætt, getur hafnarstjóri stöðvað verkið, uns bætt hefur verið úr því sem áfátt er.

11.7     Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem of því leiðir.

 

12. gr.

Meðferð eldfims og hættulegs varnings.

12.1     Skip sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða efni sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki koma á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið vent til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni, ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan kom­utíma.

            Tilkynningarskyldan nær til efna, sem samkvæmt IMDG (International Martime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1, 2, 3. 4 og 5. Í tilkynningu skal greina frá tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan earning má nefna: Púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toluol, kosangas, kalciumkarbít, ammoníumnítrat, natrimklorat.

12.2     Losun á vörum sem um ræðir í þessari grein, skal að jafnaði framkvæma strax og skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur lestast síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni.

            Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað of lestun eldfimrar vöru, getur hann stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar.

            Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum brunamálasamþykktar fyrir Vestmannaeyjar.

12.3     Skylt er að hafa öryggisvörð við skip sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru, fari fram við sérstaka hafnarbakka þar sem tryggast er talið.

            Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarstjóri eða viðkomandi eftirlitsstofnun samþykkir.

            Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar sbr. ráðleggingar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO), um öryggi við flutning, meðferð og geymslu á hættulegum efnum á hafnarsvæðinu.

            Skip sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker.

            Í skipum sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings.

 

IV. KAFLI

Um hafnargjöld í Vestmannaeyjahöfn.

13. gr.

Um hafnargjöld.

13.1     Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt:

            a) Gjaldskrá er samgönguráðuneytið setur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. hafnarlaga.

            b) Þjónustugjaldskrá er hafnarstjórn setur og staðfest er of bæjarstjórn.

 

V. KAFLI

Ýmis ákvæði.

14. gr.

Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira.

14.1     Lögreglan í Vestmannaeyjum hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.

14.2     Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir með því tálma lestun eða losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.

            Hafnarstjórn getur sett hraða og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin áhættu og ábyrgð.

14.3     Bannað er að skjóta of byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.

14.4     Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.

14.5     Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur lögreglunni skýrslu um það.

 

15. gr.

Skip, bátar og hlutir í hirðuleysi.

15.1     Ef skip, bátar, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og veldur óþrifnaði og hættu, þá skal hafnarstjóri fyrirskipa úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hluti án nokkurrar skaðabótaskyldu.

 

16. gr.

Varnir gegn mengun og óþrifnaði.

16.1     Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað sem hafnarvörur vísar til.

16.2     Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, umferðatruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til.

16.3     Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða annað sem mengun veldur.

            Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti, skulu áður hafa gert ráðstafanir svo olía renni ekki í sjóinn of þilfari, verði óhapp, m. a. með því að loka afrennslisleiðum frá þilfari.

            Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa, sem ekki hafa að mati hafnarstarfsmanna gengið forsvaranlega frá þessum atriðum.

            Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma

 

17. gr.

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.

17.1     Allir þeir sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni þar að lútandi.

            Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.

 

18. gr.

Hverjum gefa skal fyrirmæli.

18.1     Hverja þá skipun sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt gr. 10.5. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum of skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.

 

19. gr.

Um skaðabótaskyldu.

19.1     Um skaðabótaskyldur vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, fer eftir almennum reglum.

            Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær of tveim óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt of 3 óvilhöllum dómkvöddum mönnum.

            Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.  

19.2     Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni áður en málið er          útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi hafnarstjóra.

            Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir lögtaksréttur sbr. 38. gr. hafnarlaga.

 

20. gr.

Brot, sektarákvæði og meðferð mála.

20.1     Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í Hafnarsjóð Vestmannaeyja. Til tryggingar sektum og vangoldnum gjöldum, má leita kyrrsetningar sbr. 39. gr. hafnarlaga.

20.2     Með mál út of brotum á reglugerð þessari, skal fara að hætti opinberra mála, og skulu þau rekin fyrir bæjarþingi Vestmannaeyja.

            Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt hafnarlögum nr. 69, 29. maí 1984, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn frá 4. mars 1975.

 

Samgönguráðuneytið, 29. September 1985.

 

Matthías Bjarnason.

Ólafur S. Valdimarsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica