Samgönguráðuneyti

650/1997

Auglýsing um gildistöku reglna um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugáhafna. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

 

            Samgönguráðuneytið hefur ákveðið, samkvæmt heimild í 188. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, að Q-kafli í sameiginlegum flugrekstrarreglum ríkja í Flugöryggissamtökum Evrópu JAR-OPS 1 sem gefnar voru út 22. maí 1995 og fjallar um flug- og vinnútímamörk og hvíldartíma flugáhafna, skuli gilda í flugrekstri íslenskra aðila frá gildistöku auglýsingar þessarar.

            Ákvæði reglna þessara í íslenskri þýðingu eru birtar sem fylgiskjal með auglýsingu þessari og skulu teljast viðauki við reglugerð um flutningaflug nr. 641/1991 með síðari breytingum til fyllingar ákvæðum 4.2.10.3. og 11.1.3.

            Með brot á umræddum reglum skal farið að hætti opinberra mála og varða þau refsingu samkvæmt XIII. kafla laga um loftferðir nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

            Auglýsing þessi tekur gildi 1. janúar 1998.

 

Samgönguráðuneytinu, 11. nóvember 1997.

           

Halldór Blöndal.

Halldór S. Kristjánsson.


 

Fylgiskjal:

 

1. ÞÁTTUR JAR-OPS 1

Q-KAFLI

Flug- og vinnutímamörk og reglur um hvíldartíma.

 

JAR-0PS 1.1075

Almenn ákvæði

            (Sjá IEM OPS 1.1075)

a)         Flugrekandi skal setja flog- og vinnutímamörk og leggja fram áætlanir um hvíldartíma fyrir flugverja.

b)         Flugrekandi skal sjá til þess:

1)     að flug- og vinnutímamörk og áætlanir um hvíld­artíma séu í samræmi við ákvæði þessa kafla;

2)     að flug sé skipulagt þannig að því ljúki innan leyfilegrar flugvaktar og sé þá reiknað með þeim tíma sem þarf til undirbúnings undir flugið, fartíma og við­dvalartíma og eðli flugrekstrarins. (Sjá 2. tölul. b-liðar IEM OPS 1.1075); og

3)     að vaktaskrár séu samdar og birtar (sjá 3. tölul. b-liðar IEM OPS 1.1075).

c)    Hér á að vera eyða

d)    Flugverji skal ekki starfa um borð í flugvél ef hann veil eða grunar að hann sé haldinn þreytu eða telur líklegt að hann verði það eða finnst hann vera þannig á sig kominn að hann geti stofnað fluginu í hættu.

e)    Flugrekandi skal tilnefna heimahöfn fyrir hvern flug­verja.

 

JAR-0PS 1.1080

Orðskýringar

 

a)    Flugstarfið sjálft: Flugstarfið sjálft hefst þegar áhöfnin kemur á flugvakt og lýkur þegar hún fer af vakt.

b)    Viðunandi aðstaða: Rólegur og þægilegur staður sem almenningur hefur ekki aðgang að.

c)    Aukin flugáhöfn: Flugáhöfn þar sem flugliðar eru fleiri en sá lágmarksfjöldi sem þarf til að starækja flugvél­ina og hver flugliði getur yfirgefið starfsstöð sína og annar flugliði með viðeigandi menntun og hæfni tekið við af honum.

d)    Fartími: Tíminn frá því að flugvél hreyfist af flugvéla­stæði sínu til að hefja flog og þar til hún stöðvast að því loknu á flugvélastæði sem henni hefur verið úthlutaá eða þar til allir hreyflar hafa verið stöðvaðir.

e)    Vinnuhlé: Tímabil án vinnuskyldu, sem telst þó til vinnu þar eð það er styttra en hvíldartími.

f)     Dagur: 24 stands tímabil (sólarhringur) sem hefst klukkan 0000 að máltíma (UTC).

g)    Vinna: Öll störf sem flugverja ber að inna af hendi í tengslum við starfsemi handhafa flugrekandaskírteinis (AOC).

h)    Vakt: Tímabil sem hefst þegar flugverja ber að mæta til vinnu samkvæmt fyrirmælum flugrekanda og lýkur þegar flugverjinn er laus við ella vinnuskyldu.

i)     Flugvakt (FDP): Tímabil sem hefst þegar starfandi flugverja ber að mæta til vinnu sem felur í sér flog og endar í lok fartíma í lokafluginu þar sem flugverjinn er starfandi flugverji.

j)     Heimahöfn: Staður sem flugrekandi tilnefnir fyrir flugliða og þar sem flugliði alla jafna hefur og lýk­ur vakt eða röð vakta, en við venjulegar aðstæður er flugrekanda ekki skylt að sjá viðkomandi flugliða fyrir gistiaðstöðu þar.

k)    Staðardagur: 24 stands tímabil (sólarhringur) sem hefst klukkan 0000 að staðartíma.

1)    Boðunartími: Tímabil frá því að flugliði á bakvakt fær boð flugrekanda um að mæta til vinnu og þar til hann á að vera mættur í vinnuna.

m)   Starfandi flugverji: Flugverji sem starfar um borð í flugvél á flugi eða einhverjum hluta flugsins.

n)    Val flugmálayfirvalda: Réttur flugmálayfirvalda til að velja annan kost sem mælt er fyrir um í kröfunum, á almennum grundvelli sem nær til landsins alls eða á jafnræðisgrundvelli fyrir einstaka flugrekendur.

o)    Flutningur á flugverjum: Flutningur á flugverjum frá einum stað til annars samkvæmt fyrirtækjum flugrek­anda, að undanskildum "ferðatíma til/frá hvíldarstað" samkvæmt skilgreiningu í v-1ið hér á eftir.

p)    Mætingartími: Sá tími þegar flugverja er skylt að mæta til vinnu samkvæmt fyrirmælum flugrekanda.

q)    Hvíldartími: Órofið og afmarkað tímabil þar sem flug­verji er laus við alla vinnuskyldu og/eða bakvaktir.

r)    Skipt vakt: Flugvakt sem skiptist í tvær vaktir með vinnuhléi á milli.

s)    Bakvakt: Afmarkað tímabil þar sem flugverji er ekki að störfum en verður að vera til taks fái hann fyrirmæli frá flugrekanda um að mæta til vinnu án undanfarandi hvíldartíma.

t)     Viðeigandi gistiaðstaða: Svefnherbergi búið viðeig­andi húsgögnum, ætlað einum manni ef flugverji æskir þess, þar sem hávaði er í lágmarki, loftræsting er góð og búnaður til að stjórna lýsingu og hitastigi.

u)    Tímamunur: Munurinn á staðartíma tveggja staða (án tillits til "sumartíma").

v)    Ferðatími til/frá hvíldarstað: Allur tími sem telja má eðlilegt að áætla í ferðir flugverja milli hvíldarstaðar sem flugrekandi sér honum fyrir og vinnustaðar og öfugt.

 

JAR-0PS 1.1085

Takmarkanir - flugáhöfn.

a)    Fartímar

1) Flugrekandi skal sjá til þess að samanlagðir far­tímar sem hverjum flugverja ern ætlaðir sem starfandi flugverja í flugi fari ekki yfir:

i)   900 klukkustundir á hverju samfelldu 12 mánaða tímabili; og

ii) 100 klukkustundir á hverju samfelldu 28 daga tímabili.

2) Flugrekandi skal sjá til þess að lengsti órofni far­tími sem tveggja manna flugáhöfn er ætlaður á sömu flugvakt fari ekki yfir eftirfarandi:

Mætingartími milli

Lengsti órofni fartími

0700-1359

11 klukkustundir

1400-1759

10 klukkustundir

1800-0459

9 klukkustundir

0500-0659

10 klukkustundir

                        Tafla 1 Lengsti órofni fartími - tveir menn í flugáhöfn

b)    Vaktir

1) Flugrekandi skal sjá til þess að samanlagðar vakt­ir sem flugliða etv ætlaðar fari ekki yfir:

i)   1800 klukkustundir á hverju samfelldu 12 mánaða tímabili;

ii) 190 klukkustundir á hverju samfelldu 28 daga tímabili; og

iii) 55 klukkustundir á hverju samfelldu 7 daga tíma­bili. Þessa tölu má þó hækka í 58 klukkustundir ef ófyrirséð seinkun verður á vakt sem hafin er samkvæmt vaktaskrá og felst í röð vakta.

2) Flugverjar sem starfa ekki fyrst og fremst á flug­vöktum eru undanþegnir þeim takmörkunum sem mælt er fyrir um í 1. tölul. b-liðar hér að framan nema 7 daga takmörkunum fyrir og á meðan á flugvakt eða röð flugvakta stendur.

c)    Flugvaktir

1) Leyfilegar flugvaktir, sem fara eftir mætingar­tíma og fjölda lendinga, eru gefnar upp í töflunum hér á eftir. Mætingartími er gefinn upp sem staðartími á mætingarstað.

Mætingar-tími

Fjöldi lendinga sem starfandi flugliði

1-2                            3                             4                           5

 

(a)

(b)

(c)

(d)

0700 - 1159

1400

1315

1230

1145

1200 - 1359

1330

1245

1200

1115

1400 - 1559

1300

1215

1130

1045

1600 - 1759

1230

1145

1100

1015

1800 - 0359

1200

1115

1030

0945

0400 - 0459

1230

1145

1100

1015

0500 - 0559

1300

1215

1130

1045

0600 - 0659

1330

1245

1200

1115

Mætingar-tími

Fjöldi lendinga sem starfandi flugliði

6                            7                             8                           9

 

(e)

(f)

(g)

(h)

0700 - 1159

1100

1015

0930

0900

1200 - 1359

1030

0945

0900

0900

1400 - 1559

1000

0915

0900

0900

1600 - 1759

0930

0900

0900

0900

1800 - 0359

0900

0900

0900

0900

0400 - 0459

0930

0900

0900

0900

0500 - 0559

1000

0915

0900

0900

0600 - 0659

1030

0945

0900

0900

Tafla 2 - Leyfilegar flugvaktir - fleiri en einn flugmaður í áhöfn

 

Mætingar-tími

Fjöldi lendinga sem starfandi flugliði

         1-4                           5                             6                  >=7

 

(a)

(b)

(c)

(d)

0700 - 1159

1000

0915

0830

0800

1200 - 1359

0930

0845

0800

0800

1400 - 1559

0930

0815

0800

0800

1600 - 1759

0830

0800

0800

0800

1800 - 0359

0800

0800

0800

0800

0400 - 0459

0830

0800

0800

0800

0500 - 0559

0900

0815

0800

0800

0600 - 0659

0930

0845

0800

0800

          Tafla 3 - Leyfilegar flugvaktir - einn flugmaður í áhöfn

 

2) Mætingartímana í töflu 2 og 3 má færa í heild fram eða aftur um eina klukkustund að vali flugmála­yfirvalda.

3) Að vali flugmálayfirvalda er heimilt að leyfa þriðju lendingu á flugvakt sem reiknuð er út í sam­ræmi við a-dálk í töflu 2, með fyrirvara um að slíkt gerist ekki oftar en tvisvar á 7 daga samfelldu tímabili. 4) Hækka má tölumar sem fast úr töflu 2 annaðhvort með því að:

i)   skipta vakt eins og mælt er fyrir um í 1AR-0PS 1.1105; eða

ii) fjölga í flugáhöfn eins og mælt er fyrir um í e-1ið hér á eftir.

5) Hækka má tölurnar sem fást úr töflu 3 með því að skipta vakt.

6) Þegar um er að ræða flug sem einn flugmaður stjórnar og fer að öllu leyti fram samkvæmt sjónflugs­reglum skal miða leyfilega flugvakt við a-dálk í töflu 3 enda þótt lendingafjöldi sé ekki takmarkaður í þessu til­viki. Ef lendingafjöldi fer hins vegar yfir meðaltöluna 4 á klukkustund skal taka að minnsta kosti 30 mínútna vinnuhlé á hverjum samfelldum 3 tímum.


d)    Blandað flug/tegund flugrekstrar

1) Flugvélar og þyrlur - Ef flugliði starfar bæði í flugvélum og þyrlum skal flugrekandi fá samþykki flugmálayfirvalda fyrir flug- og vinnutímamörkum og áætlunum um hvíldartíma sem byggjast á Q-kafla í l.og 3. hluta JAR-OPS.

2) Flughermis- og æfingaflug vegna flugvélaskiptal reglubundinnar flugþjálfunar - Flugrekandi skal sjá til þess að fari flugliði annaðhvort í flughermis­eða æfingaflug áður en hann fer í flutningaflug á sömu flugvakt sé sá tími tvöfaldaður þegar tímamörk flugvaktar í samræmi við c-lið hér að framan eru reikn­uð út. Ekki þarf að taka tillit til fjölda lendinga í flughermis- og æfingaflugi.

3) Einn/fleiri en einn flugmaður í áhöfn - Ef einn flugmaður flýgur ýmist sem eini flugmaðurinn í áhöfn eða í áhöfn með óðrum flugmanni eða fleiri á einni og sömu flugvakt gilds þrengri mörkin í töflu 2 og 3 hér að framan.

e)    Aukin flugáhöfn - Flugrekandi skal sjá til þess:

1) án tillits til mætingartíma:

i)   ef fjölgað er í flugáhöfn þar sem fyrir eru að minnsta kosti tveir flugmenn til að lengja flugvakt, sem er í samræmi við töflu 2 hér að framan, þannig að hver flugliði geti farið af starfsstöð sinni í að minnsta kosti 50% af samanlögðum fartíma í öllu flugi á flugvaktinni, að flugvaktin fari ekki yfir 18 klukkustundir (Sjá 1. tölul. e-liðar IEM OPS 1.1085); eða

ii) ef fjölgun í flugáhöfn er minni en í 1. tölul. hér að framan, að flugvaktin fari ekki yfir 16 klukku­stundir;

2) að á áætlun aukinnar flugáhafnar séu ekki fleiri en 2 lendingar á sömu flugvakt, eða 3 lendingar að vali flugmálayfirvalda, að því tilskildu að a. m. k. eftirfar­andi skilyrði séu uppfyllt:

i)   fartíminn fyrir einn legg skal vera 2 klukkustundir eða skemmri; og

ii) hvíldartíminn strax á eflir þeirri flugvakt sem var upprunalega reiknuð út í samræmi við JAR-0PS 1.1110 skal lengdur um 6 klukkustundir; og

3) að um borð sé hvíldaraðstaða fyrir flugliða í hvíld. (Sjá 3. tölul. e-liðar AMC & IEM OPS 1.10851 i-1ið 1. tölul. c-liðar AMC & IEM OPS 1.1090.)

 

1R-0PS 1.1090

Takmarkanir - þjónustuáhöfn

a) Vaktir

1) Flugrekandi skal sjá til þess að samanlagðar vakt­ir sem þjónustuáhöfn eru ætlaðar fari ekki yfir:

i)   1800 klukkustundir á hverju samfelldu 12 mánaða tímabili;

ii) 190 klukkustundir á hverju samfelldu 28 daga tímabili; og

iii) 60 klukkustundir á hverju samfelldu 7 daga tíma­bili. Þessa tölu má þó hækka í 63 klukkustundir ef ófyrirséð seinkun verður á vakt sem hafin er samkvæmt skrá og felst í röð vakta.

2) Flugverjar sem starfa ekki fyrst og fremst á flug­vöktum eru undanþegnir þeim takmörkunum sem mælt er fyrir um í 1. tölul. hér að framan nema 7 daga takmörkunum áður en og meðan á flugvakt eða röð flugvakta stendur.

i)     Flugvaktir

1) Leyfilegar flugvaktir, sem fara eftir mætingar­tíma og fjölda lendinga, eru gefnar upp í töflunum hér á eftir. Mætingartími er gefinn upp sem staðartími á mætingarstað.


Mætingar-tími

Fjöldi lendinga sem starfandi flugliði

1-2                            3                             4                           5

 

(a)

(b)

(c)

(d)

0700 - 1159

1400

1315

1230

1145

1200 - 1359

1330

1245

1200

1115

1400 - 1559

1300

1215

1130

1045

1600 - 1759

1230

1145

1100

1015

1800 - 0359

1200

1115

1030

0945

0400 - 0459

1230

1145

1100

1015

0500 - 0559

1300

1215

1130

1045

0600 - 0659

1330

1245

1200

1115

Mætingar-tími

Fjöldi lendinga sem starfandi flugliði

6                            7                             8                           9

 

(e)

(f)

(g)

(h)

0700 - 1159

1100

1015

0930

0900

1200 - 1359

1030

0945

0900

0900

1400 - 1559

1000

0915

0900

0900

1600 - 1759

0930

0900

0900

0900

1800 - 0359

0900

0900

0900

0900

0400 - 0459

0930

0900

0900

0900

0500 - 0559

1000

0915

0900

0900

0600 - 0659

1030

0945

0900

0900

Tafla 4 - Leyfilegar flugvaktir - þjónustuáhöfn

                     

2) Mætingartímana í töflu 4 má færa í heild fram eða aftur um eina klukkustund að vali flug­málayfirvalda.

3) Að vali flugmálayfirvalda er heimilt að leyfa þriðju lendingu á flugvakt sem reiknuð er út í sam­ræmi við a-dálk í töflu 4, með fyrirvara um að slíkt gerist ekki oftar en tvisvar á samfelldu 7 daga tímabili.

4) Hækka má tölumar sem fast úr töflu 4 ann­aðhvort með því að:

i)   skipta vakt eins og mælt er fyrir um í JAR ­OPS 1.1105; eða

ii) lengja leyfilegar flugvaktir eins og mælt er fyr­ir um í c-1iá hér á eftir.

5) Ef mætingartími þjónustuáhafnar er allt að einni klukkustund á undan mætingartíma flugliða í sama flugi eða röð fluga á sömu flugvakt er flugrekanda heimilt að miða leyfilega flugvakt og eftirfylgjandi hvíldartíma við mætingartíma flugáhafnarinnat

6) Ef munurinn á mætingartíma þjónustuliða og flugliða sem en að byrja flugvakt í sama flugi er meiri en ein klukkustund skal miða flugvaktina við mætingartíma þjónustuliðanna og reikna hana út í samræmi við töflu 4 hér að framan.

c)    Lenging leyfilegra flugvakta - Ef flugrekandi lengir leyfilega flugvakt þjónustuliða skal hann sjá til þess:

1) að flugvaktin fari ekki yfir 18 klukkustundir, án tillits til mætingartíma, að því tilskildu:

i)   að um borð sé hvíldaraðstaða fyrir þjónustu­liða í hvíld (Sjá 3. tölul. e-liðar IEM OPS 1.1085/ i-1iá 1. tölul. c-liðar IEM OPS 1.1090); og

ii) að hver þjónustuliði sé leystur undan öllum störfum á hluta af fluginu (Sjá ii-1ið 1. tölul. c-liðar AMC OPS 1.1090); og

2) að ekki séu nema 2 lendingar á sömu flugvakt, eða 3 að vali flugmálayfirvalda.

 

JAR-0PS 1.1095

Flutningur á flugverjum

Flugrekandi skal sjá til þess að allur tími sem fer í flutning á flugverjum teljist til vinnu.

 

JAR-0PS 1.1100

Mætingartími

 

Flugrekandi skal tilgreina mætingartíma sem eru raunhæfir miðað við þann tíma sem þarf til undirbúnings fyrir flugið, þó eigi síðar en 60 mínútum fyrir upphaf áætlaðs fartíma nema flugmálayfirvöld haft samþykkt annað.

 

JAR-0PS 1.1105

Skipt vakt

          (Sjá IEM OPS 1.1105)

 

a)    Ef flugvakt er skips í tvær vaktir og á milli er afmarkaá vinnuhlé sem flugverjum hefur fyrirfram verið tilkynnt um er flugrekanda heimilt að lengja áætlaða leyfilega flugvakt, sem mælt er fyrir um í töflum 2 og 3 í JAR­-OPS 1.1085 eða töflu 4 í JAR-0PS 1.1090 eftir því sem við á, í samræmi við töflu 5 hér á eftir, að því tilskildu að skilyrðin sem mælt er fyrir um í b-, c- og d-1iá hér á eftir séu uppfyllt.


 

Samfellt vinnuhlé í klukkustundum (a)

Lenging (b)

0-2 klst. 59 mín.

Engin

3 klst. - 6 klst. 59 mín.

l/2 lengd vinnuhlés

7 klst. - 10 klst. 59 mín.

2/3 lengdar vinnuhlés eða 1 1/2 lengd vinnuhlés ef að minnsta kosti sjö klukkustundir vinnuhlésins falla milli 2000-0800 að staðartíma þar sem vinnuhléið er tekið.

                                    Tafla 5 - Lenging vaktar vegna skiptrar vaktar

b)    Flugrekandi skal sjá til þess að hvor hluti flugvaktar fyrir og eftir vinnuhlé fari ekki yfir 10 klukkustund­ir og að samanlagður tími flugvaktar, sem er lengd í samræmi við töflu 5 hér að framan, fari ekki yfir 20 klukkustundir.

c)    Flugrekandi skal sjá til þess að skips vakt sé ekki tengd aukinni flugáhöfn eða, þegar um þjónustuáhöfn er að ræða, lengingu leyfilegrar flugvaktar.

d)    Flugrekandi skal sjá til þess:

1) ef vinnuhlé er 6 klukkustundir eða lengra, eða 3 klukkustundir eða lengra á tímabilinu milli 2200 ­0600 að staðartíma þar sem vinnuhléið er tekið, að viðeigandi gistiaðstaða sé fyrir hendi. Í öllum öðrum tilvikum skal séð fyrir viðunandi aðstöðu;

2) ef vinnuhlé er styttra en 8 klukkustundir, að allt hléið sé talið með að því er varðar uppsafnaða vakta­tíma eins og mælt er fyrir um í b-1ið JAR-0PS 1.1085 og a-1ió JAR-0PS 1.1090. Ef hléið er 8 stundir eða lengra eru 509'o hlésins talin með;

3) að ekki sé nema eitt vinnuhlé á flugvakt;

4) ef samanlagður ferðatími báðar leiðir milli vinnu­staðar og viðunandi aðstöðu eða viðeigandi gistiað­stöðu er lengri en ein klukkustund, að allur ferðatími til/frá hvíldarstað sem er umfram þá klukkustund sé dreginn frá vinnuhléinu til að reikna út lengda flugvakt; og

5) að tímamunurinn milli staðarins þar sem vinnan hefst og staðarins þar sem vinnuhlé er tekið sé ekki meiri en 2 klukkustundir.

 

JAR-0PS 1.1110

Ákvæði um hvíld

 

a)    Flugrekandi skal sjá til þess:

1) að áður en flugvakt hefst haft flugverji fengið að minnsta kosti jafnlangan hvíldartíma og undanfarandi vakt hans stóð eða 11 klukkustundir eftir því hvort er lengra (Sjá a-1ið IEM OPS 1.1110); og

2) að lágmarkshvíldartími eftir flugvakt þar sem notuð var áunnin lenging vaktar vegna skiptrar vakt­ar sé að minnsta kosti jafnlangur og samanlagður tími flugvaktar, að vinnuhléi meðtöldu, en þó þannig að við útreikning á hvíldartíma þurfi ekki að taka tillit til lengdar vinnuhlés ef séð var fyrir viðeigandi gistiað­stöðu.

b) Flugrekanda er heimilt að stytta hvíldartíma, sem er reiknaður út í samræmi víð 1. tölul. a-liðar hér að fram­an, um 3 klukkustundir hið mesta en þó má hann ekki verða skemmri en 11 klukkustundir nema í tilvikum sem kveðið er á um í f-1ið hér á eftir, með þeim fyrir­vara:

1) að undanfatandi hvíldartíma samkvæmt 1. tölul. a-liðar hér að framan sé lokið;

2) að tímanum sem hvíldartíminn er styttur um sé bætt við næsta hvíldartíma sem ekki má stytta;

3) að tíminn sem hvíldartíminn er styttur um sé dreginn frá næstu leyfilegu flugvakt; og


4) ekki má stytta hvíldartímann næst á undan eða eftir skiptri vakt.

c)    Flugrekandi skal sjá til þess að lámarkshvíldartímunum sem mælt er fyrir um í a- og b-1ió hér að framan sé fjölgað í að minnsta kosti:

1) 36 stundir á 7 daga samfelldu tímabili; eða

2) 60 stundir á 10 daga samfelldu tímabili (S já c-1ið IEM OPS 1.1110).

d)    Flugrekandi skal sjá til þess að flugverjar fái frídaga þar sem þeir eru lausir við alla vinnuskyldu og bakvaktir og að tilkynnt sé fyrirfram um frídagana, sem hér segir (S já d-1ió IEM OPS 1.1110):

1) 7 staðardaga í hverjum almanaksmánuði, sem geta innifalið tilskilin hvíldartímabil; og

2) að minnsta kosti 24 staðardaga á hverjum almanaks ársfjórðungi, sem geta innifalið tilskilin hvíldartímabil.

e)    Flugrekandi skal sjá áhöfn fyrir viðeigandi gistiaðstöðu þegar taka þarf hvíldartíma fjarri heimahöfn.

f)     Flugrekandi skal sjá til þess:

1) ef sámanlagður ferðartími báðar leiðir milli vinnustaðar og viðeigandi gistiaðstöðu sem flugrek­andi sér fyrir er lengri en 2 klukkustundir, að öllum ferðatíma til/frá hvíldarstað umfram það sé bætt við lágmarkshvíldartímann; eða

2) ef samanlagður ferðatími báðar leiðir milli vinnu­staðar og viðeigandi gistiaðstöðu sem flugrekandi sér fyrir er skemmri en 1 1/2 klukkustund, að drags megi mismuninn frá lágmarkshvíldartímanum en tím­inn í gistiaðstöðunni skal þó ekki vera skemmri en 10 klukkustundir.

g)    Flugrekandi skal sjá til þess að ef, einhvern títna á samfelldu 7 daga tímabili:

1) einhver hluti þriggja eða fleiri vakta á áætlun fell­ur innan tímabilsins 0100 - 0659 að staðartíma á mæt­ingarstað, en þær má að vali flugmálayfirvalda færa fram um eina heila klukkustund; og

2) tímamunurinn milli hverra tveggja staða þar sem áhöfnin tók sér hvíld er minni en 4 klukkustundir,

þá sé 36 stunda samfelldur hvíldartími sem gefinn er kostur á og mælt er fyrir um í 1. tölul. c-liðar hér að framan lengdur í 48 stundir, en viðbótarstundirnar 12 sem lengja hvíldartímann í 48 stundir þurfa ekki að falls innan 7 daga tímabilsins.

h)    Ef g-liður hér að framan gildir skal flugrekandi ekki velja þann kostinn að nota 60 stands hvíldartíma sem mælt er fyrir um í 2. tölul. c-liðar hér að framan.

 

JAR-0PS 1.1115 Hér á að vera eyða

 

JAR-0PS 1.1120

Tímamunur

          (Sjá AMC OPS 1.1120)

 

Ef tímamunur milli tveggja staða þar sem vakt hefst og endar er 4 klukkustundir eða meiri skal flugrekandi taka tillit til áhrifanna sem þetta getur haft á flugverja með því að tiltaka lengri hvíld.

JAR-0PS 1.1125

Bakvakt

a)    Kjósi flugrekandi að hafa áhafnir á bakvakt skal hann:     

1) setja eftirfarandi tímamörk á bakvaktir flugverja;

Boðunartími (a)

Lengsta bakvakt (b)

0-5 klst. 59 mín.

12 klst.

6 klst eða meira

18 klst.

     Tafla 6 - Tímamörk fyrir bakvakt

2) sjá til þess að viðeigandi gistiaðstaða sé fyrir hendi ef:

i)   flugverji er settar á bakvakt fjarri heimahöfn; eða


ii) bakvakt er tekin á flugvelli;

3) tilkynna flugverja hvenær bakvakt hefst, hvenær henni lýkur og hver lágmarksboðunartími er;

4) sjá til þess að eftirfarandi sé talið með í heildar­tíma vaktanna sem mælt er fyrir um í b-1ið JAR-0PS 1.1085 eða a-1ið JAR-0PS 1.1090, eftir því sem við á:

i)   50% af bakvaktartíma hvers flugverja (að frátöld­um fyrstu 4 klukkustundum bakvaktar sem er tekin heima); og

ii) ef flugverji er boðaður til vinnu, 5O% alls boðun­artíma sem er undir 10 klukkustundum;

5) sjá til þess, ef flugverji er settur á bakvakt í beinu framhaldi af vakt og án hvíldar þar á milli, að vaktar­-og bakvaktartímarnir séu lagðir saman og bætt við:

i)   flugvakt sem kemur í beinu framhaldi þar á eflir; eða

ii) vakt sem kemur í beinu framhaldi þar á eflir,

6) sjá til þess að flugverji sem lýkur bakvakt án þess að vera kallaður á vakt fái að minnsta kosti 10 klukku­stunda hvíldartíma áður en næsta vakt eða bakvakt hans hefst.

b)    Flugrekandi skal sjá til þess, ef seinkun verður á flugi áður en flugverji fer af hvíldarstað þann dag sem flog er áætlað, að flugverjinn tel klst vera á bakvakt sem hefst á upphaflega áætluðum mætingartíma. Þegar svo er skal flugrekandi tilgreina boðunartíma.

 

JAR-0PS 1.1130

Ófyrirséðar aðstæður í flugstartinu sjálfu

 

a)    Í flugstarfinu sjálfu, sem hefst á mætingartíma, er heim­ilt að breyta takmörkunum um flugvaktir, vinnu- og hvíldartíma, sem mælt er fyrir um í þessum kafla, ef ófyrirséðar aðstæður koma upp. Flugstjórinn þarf að geta fallist á breytingamar, að höfðu samráði við ella hins flugverjana, og þær verða jafnan að vera í sam­ræmi við eftirfarandi:

1) ekki er heimilt að lengja leyfilega flugvakt um meira en 2 klukkustundir nema:

i)   fjölgað haft verið í flugáhöfn og er þá heimilt að lengja leyfilega flugvakt um 3 klukkustundir hið mesta; eða

ii) þegar um þjónustuáhöfn er að ræða, leyfileg flugvakt haft verið lengd í samræmi við c-1ið JAR-­OPS 1.1090 og er þá heimilt að lengja leyfilega flugvakt um 3 klukkustundir hið mesta;

2)    skapist ófyrirséðar aðstæður eftir flugtak í loka­flugi flugvaktar, sem leiða til þess að farið er fram yfir leyfilega lengingu, er heimilt að halda fluginu áfram til ákvörðunarflugvélar eða varaflugvallar á áætlun; og 3) heimilt er að stytta hvíldartímann um 2 klukku­stundir hið mesta en þó má hann ekki verða skemmri en 10 1/2 klukkustund, að því tilskildu að fyrri hvíldar­tími sama flugverja haft ekki verið styttur. Bæta verður tímanum sem hvíldartíminn er styttur um við næsta hvíldartíma sem ekki er leyfilegt að stytta.

b)    Komi upp ófyrirséð staða, eftir að flugvakt hefst, sem leiðir til þess að flugrekandi lætur flugverja taka sér vinnuhlé skal viðkomandi flugverja/flugverjum til­kynnt um það áður en vinnuhléið hefst og gilds þá ákvæðin um skipta vakt sem mælt er fyrir um í JAR­-OPS 1.1105.

c)    Ef ófyrirséðar aðstæður valda því að vakt sem sam­kvæmt áætlun lá utan tímabilsins 0100 - 0659 að stað­artíma á mætingarstað fellur meira en eina klukkustund innan þess tímabils skal flugrekandi sjá til þess að farið sé að ákvæðum g- og h-libar JAR-0PS l .l 110.

d)    Flugrekandi skal sjá til þess að:

1) flugstjórinn gefi flugrekanda jafnan skýrslu ef flugvakt er lengd eða hvíldartími styttur í flugstarfinu sjálfu; og


2) ef flugvakt er lengd eða hvíldartími styttur um meira en eina klukkustund, þá sé afrit af skýrslunni ásamt tilskilinni umsögn flugrekandaum skýrsluna sent flugmálayfirvöldum eigi síóar en 28 dögum eftir at­burðinn.

 

JAR-0PS 1.1135

Flugvaktaskrár, vinnu. og hvíldar­tímaskrár

                      (sjá AMC OPS 1.1135)

a) Flugrekandi skal sjá til þess að haldnar séu nógu ná­kvæmar skrár fyrir hvern flugverja um:

1) fartímahans;

2) flugvaktir;

3) vaktir; og

4) hvíldartíma og staðardaga þar sem hann er laus við alla vinnuskyldu, til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessa kafla.

b)    Flugverji sem starfar sjálfstætt og/eða er í lausa­mennsku eða á eigin vegum skal halda sérstaka skrá, eftir því sem við á, um:

1) fartíma sína;

2) flugvaktir;

3) vaktir; og

4)         hvíldartíma og staðardaga þar sem hann er laus við alla vinnuskyldu, sem hann skal framvísa, áður en hann byrjar á flugvakt, hjá öllum flugrekendum sem nýta sér þjónustu hans (sjá b-1ið AMC OPS 1.1135).


Þetta vefsvæði byggir á Eplica