Leita
Hreinsa Um leit

Samgönguráðuneyti

439/1988

Reglugerð fyrir Hvammstangahöfn. - Brottfallin

I. KAFLI

Höfnin og stjórn hennar.

1. gr.

Takmörk hafnarinnar.

1.1       Takmörk hafnarinnar á sjó eru: Að norðan of línu er hugsast dregin beint í vestur á mörkum Hvammstangahrepps og Kirkjuhvammshrepps við Lindarberg, vestur á miðjan Miðfjörð. Að vestan takmarkast höfnin of línu er hugsast dregin í norður suður takmarkalínur hafnarinnar á miðjum Miðfirði. Að austan of strandlengjunni fyrir landi Hvammstangahrepps.

1.2       Takmörk hafnarinnar á landi eru: Að norðan 1óð Kaupfélags Vestur-Húnvetninga að Strandgötu 1. Að austan, Brekkugata og Höfðabraut og brekkan vestan Höfðabrautar. Að sunnan, þar sem Hafnarbraut sveigir til austurs, 250 m. sunnan Kúskeljakletts. Að vestan stórstraumsfjöruborð.

1.3       Hafnarsvæði er telst innri höfn í reglugerð þessari er:

            Allt sjávarsvæði innan beinnar línu er hugsast dregin úr enda Norðurgarðs í Kúskelja­klett.

1.4       Landsvæði hafnarinnar skipstist í: - Hafnarbakka og bryggjur.

            - Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði. - Götur.

            - Lóðir, iðnaðar- og baksvæði.

 

2. gr.

Stjórn hafnarinnar.

2.1       Hvammstangahreppur er eigandi hafnarinnar. Sveitarstjórn fer með stjórn hafnarmála undir yfirumsjón samgönguráðuneytis.

2.2       Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði sveitarstjórnar. Hafnastjórn skal skipuð 3 fulltrúum, er sveitarstjórn kýs og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og sveitarstjórnar.

2.3       Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga sveitarstjóri og hafnarstjóri sæti í hafnarnefnd með málfrelsi og tillögurétt.

2.4       Hafnarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna. Stýrir hann fundum hennar og boðar til þeirra í samráði við hafnarstjóra.

 

3. gr.

Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar.

3.1       Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýframkvæmdum hafnarinnar. Leita skal staðfestingar sveitarstjórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs, svo og lántökum og öðrum fjárskuldbindingum.

3.2            Hafnarstjórn gerir tillögu um:

            - Ráðningu fastra starfsmanna sbr. 4. og 5. gr.

- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu. þ. m. t. leiga á húsnæði og landi hennar sem leigt er til skamms tíma.

- Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða takmarka afnot hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi.

3.3       Hafnarstjórn gerir tillögur til sveitarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu. Byggingarmál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar og bygginganefnd­ar áður en þau eru lögð fyrir sveitarstjórn.

Innan hafnar má heldur ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta þeim mannvirkjum sem nú eru og ekki heldur fylla upp, né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnarstjórnar og/ eða sveitarstjórnar komi til.

Hafnarstjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu með byggingum mannvirkja sem undan þegin eru ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978.

 

4. gr.

Hlutverk hafnarstjóra.

4.1       Hafnarstjóri er skipaður of sveitarstjórn að fenginni tillögu hafnarstjórnar. Sveitarstjóri gegnir störfum hafnarstjóra sé ekki til þess ráðinn sérstakur starfsmaður. Hafnarstjóri fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn og veitir viðtöku erindum til hennar.

Hann sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar og veitir hafnarstjórn og sveitarstjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og her ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs.

4.2       Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnarlaga og hafnarreglugerðar og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og sveitarstjórnar.

4.3       Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf.

 

5. gr.

Aðrir starfsmenn hafnarinnar.

5.1       Hafnarstjórn gerir tillögu um ráðningu hafnarvarðar og annarra fastra starfsmanna hafnarinnar (sbr. 4. gr.) svo margra sem þurfa þykir. Vikukaupsmenn og fólk til afleysinga ræður hafnarstjóri.

5.2       Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna            skipaþjónustu, skulu berg skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt

ákvörðun hafnarstjórnar. 9 5.3 Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi. Þyki einhverjum sér óréttur

gerður of starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært það fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmanns berg að hlýða þegar í stað.

 

II. KAFLI

 

Umferð skipa.

 

6. gr.

 

Skilgreining á skipi.

6.l        Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningatæki, dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað.

7. gr.

 

Almennar reglur við komu og brottför.

7.1       Við komu og brottför að degi skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við hún.

            7.2 Þjónusta við skip er unnin af hafnarverði í umboði hafnarstjóra.

7.3       Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarðar með fjarskiptasambandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip í síðasta lagi með 1 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara.

7.4       Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarverði eftirfarandi upplýsingar:

- Skipsnafn, heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og síðasta viðkomustað.

            - Nafn skipstjóra.

            - Stærð áhafnar og fjölda farþega. - Tegund og magn farms.

            - Um hættulegan flutning, tegund og magn. - Um hugsanlega sjúkdóma um borð.

            - Nafn umboðsmanns.

7.5       Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest. reglur samgönguráðuneytis og sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins. Skip­stjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.

 

8. gr.

 

 Umferð um höfnina.

8.1       Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun.og þess háttar enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki.

8.2       Skip sem kemur til hafnar skal leita upplýsinga hjá hafnarverði eða umboðsmanni um hvar binda megi skipið við bryggju.

Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 8.3 Skip mega ekki láta vélar ganga of svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af straumi frá aðal- eða þverskrúfum.

8.4       Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni.

8.5       Sérhvert skip sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa fyrirskipuð ljós og dagmerki.

8.6       Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal sýna sérstaka aðgæslu, er skip njóta aðstoðar dráttarbáta eða eru að leggja að og frá viðlegu.

8.7       Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni nema með leyfi hafnarvarðar.

9. gr.

 

 Skip í viðlegu.

9.1       Skip er í viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju, þ. m. t. utan á öðru skipi, eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu og þjónustu.

9.2       Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undanskilin eru skip, sem hafa fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skemmtiferðaskip.

9.3       Ekki má festa skip við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarhringa eða festar­stólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að .hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju ef hafnarvörður krefst þess.

9.4       Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innan hafnarinnar án leyfis hafnarvarðar, en skyldur er skipsstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo fyrir. Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða ekki eru í rekstri, mega aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarvarðar um flutninga þeirra. Liggi skip á innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið við það getur hafnarvörður krafist þess að það sé tekið burtu.

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess fram yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur fyrirskipað, er hafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.

9.5       Í sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið gæti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að óviðkom­andi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi ábyrgð á öllu því tjóni, er leiða kann of vanrækslu í þessu efni. Heimilt er hafnarverði að fallast á gæslu sérstakra öryggisvarða, enda séu hjá hafnarverði nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út vegna veðurs eða annarra orsaka.

9.6       Hafnarvörður ákveður legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða sigli í höfn, skal eigandi tilkynna það hafnarverði. Skip þessi eru á ábyrgð eiganda, sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar.

Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti hafnarvarðar samkvæmt nánari reglum.

 

10. gr.

 

Skip í lægi.

10.1     Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 10.2             Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarvörður leyfir. Skipum skal lagt undir umsjón hafnarvarðar og legufæri ákveðin í samráði við hann. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar í mánuði farið út í það til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. Áður en skipstjóri fer of skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarverði siglingafróðan mann, búsettan á Hvammstanga sem hafa skal umsjón skipsins á hendi. Beinir hafnarvörður til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér hann um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta fullnægja þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem of því leiðir.


 

III. KAFLI

 

Afnot hafnarmannvirkja og landsvæða.

11. gr.

 

Lestun og losun, almennt.

11.1     Afnot hafnarmannvirkja og lands eru öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og

gegn greiðslu samkvæmt gjaldskrá. 1 11.2 Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á

hafnarsvæðinu. 11.3 Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma i veg fyrir óeðlilegt slit mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta varningi of bílum án eðlilegs hlífðarlags.

11.4     Hafnarvörður getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum tilfellum er hafnarverði þó heimilt að veita undanþágu frá slíku.

11.5     Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án sérstaks leyfis hafnaryfirvalda.

11.6     Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu á slíkum varningi. Hafnarvörður getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í

óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans.

11.7     Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun láta ræsta bryggju

þar eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað, sem of því leiðir.

 

12. gr.

 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings.

12.1     Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu. mega ekki leggjast að bryggju, fyrr en leyfi hefur verið vent til þess.

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. Tilkynningaskylda nær til efna, sem sam­kvæmt alþjóðareglum (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1, 2, 3, 4 og 5. Í tilkynningu skal greina tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. IMDG-reglum, magn. pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan earning má nefna: púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, natriumklorat.

12.2     Losun á vörum, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti hafnarvörður að hætta geti stafað of lestun eða losun eldfimrar vöru getur hann stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar.

12.3     Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarvörður getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarvörður samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar (sbr. IMO Recommendation on safe transport handling storage of dangerous substances in-port areas).

Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings.

 

IV. KAFLI.

 

Um hafnargjöld til Hvammstangahafnar.

13.1     Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt:

a) samkvæmt gjaldskrá er samgönguráðuneytið setur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. hafnalaga.

b) samkvæmt þjónustugjaldskrá sem hafnarstjórn setur og bæjarstjórn samþykkir. 13.2 Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti á skuldina.

 

V. KAFLI.

 

Ýmis ákvæði.

 

14. gr.

Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira.

14.1     Lögreglan í Húnavatnssýslu hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.

14.2     Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir með því tálma lestun og losun og önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði. Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð.

14.3     Bannað er að skjóta of byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.

14.4     Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.

Bannað er að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík veiðarfæri bótalaust.

14.5     Hafnarverði skal þegar tilkynnt um álit það, sem bjargað er úr höfninni, en hann gefur lögreglunni skýrslu um það.

 

15. gr.

 

Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi.

15.1     Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarvarðar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burtu á kostnað eigandans og er honum þá heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis.

15.2     Ef skip, bátar, bryggjur, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og/eða veldur óþrifnaði eða hættu þá skal hafnarvörður fyrirskipa úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hluti á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu.

 

16. gr.

            Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 16.1 Engum úrgangi eða sorpi má kasta í höfnina.

16.2     Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt í höfnina hvali, skipsflök, eða neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni, nema leyfi hafnarvarðar komi til.

16.3     Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað, sem mengun veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt

            gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma. _

17. gr.

 

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.

17.1.    Allir þeir, sem sækja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til hafnarvarðar með beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarverði að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.

 

18. gr.

 

Hverjum skal gefa fyrirmæli.

18.1     Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skal gefa skipsstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkv. gr. 9.5. Ef stýrimaður er fjarverandi má gefa einhverjum öðrum of skipshöfninni skipunina og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.

 

19. gr.

 

Um skaðabótaskyldu.

19.1     Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum fer eftir almennum reglum.

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur má ákveða þær of tveim dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila. fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt of þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.

19.2     Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði reglugerðar þessarar og er þá heimilt að banna för skipsins úr höfninni nema fullnægj­andi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarstjóra. Hvers konar bótakröfum fylgir lögtaksréttur. Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir lögtaksréttur skv. 38. gr. hafnalaga.

 

20. gr.

 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála.

20.1     Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Hvammstangahafnar. Til tryggingar sektum og vangoldnum gjöldum má leita kyrrsetningar sbr. 39. gr. hafnalaga.

20.2     Með má1 út of brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 311, 11. október 1973.

Samgönguráðuneytið, 5. September 1988.

Matthías Á. Mathiesen.

Ólafur S. Valdimarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica