Menntamálaráðuneyti

331/1997

Reglugerð um námsorlof framhaldsskólakennara. - Brottfallin

1. gr.

                Kennarar, skólameistarar og aðrir stjórnendur framhaldsskóla sem starfað hafa í a.m.k. fimm ár við kennslu- eða stjórnunarstörf í framhaldsskóla geta sótt um sérstakt námsorlof til þess að efla þekkingu sína og kennarahæfni.

                Námsorlof getur annars vegar falist í fullu leyfi frá störfum í allt að eitt ár eða lækkun á vinnuskyldu innan þeirra marka, og hins vegar í greiðslu fastra launa í allt að eitt ár eða greiðslu hlutfalls fastra launa sem svarar til lækkunar vinnuskyldu, ef um slíkt er að ræða.

                Ef aðilar skv. 1. mgr. sækja um heimild til þess að nýta námsorlof til þess að stunda fjarnám við viðurkennda menntastofnun án leyfis frá starfi eða lækkunar vinnuskyldu, er heimilt, ef fallist er á veitingu námsorlofsins, að veita þeim styrk til slíks náms til að mæta útlögðum kostnaði s.s. vegna skólagjalda og tiltekins ferðakostnaðar.

 

2. gr.

                Menntamálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um námsorlof eigi síðar en 1. september ár hvert og skulu umsóknir berast ráðuneytinu eigi síðar en 1. október.

                Umsókn um námsorlof skal vera á eyðublaði sem menntamálaráðuneytið lætur gera. Í umsókn skal m.a. taka fram eftirfarandi:

                -               Menntastofnun og námsgrein eða námsgreinar þegar um er að ræða reglulegt nám.

                                Sé ekki um reglulegt nám að ræða, heldur styttri námskeið eða annars konar námsdvöl, skal gera ítarlega grein fyrir tilhögun námsins.

                -               Hvort umsækjandi hefur sótt um eða fengið styrk til fararinnar frá öðrum en menntamálaráðuneytinu.

                -               Aðrar upplýsingar sem umsækjandi telur skipta máli.

                Umsækjendur skulu senda skólameistara eða skólanefnd afrit af umsókn sinni.

 

3. gr.

                Afgreiðsla námsorlofsumsókna vegna næsta skólaárs skal fara fram fyrir 15. desember ár hvert.

                Innan 6 mánaða frá því að námsorlofi lýkur skal orlofsþegi senda menntamálaráðuneytinu skýrslu um störf sín og nám á orlofstímanum. Skýrslan skal miðuð við að unnt sé að birta hana.

 

4. gr.

                Menntamálaráðuneytið getur veitt styrki þeim sem hafa fengið námsorlof af fé því er veitt er til námsorlofa á fjárlögum hverju sinni. Ráðuneytið kynnir orlofsþegum styrkmöguleika og skulu umsóknir hafa borist ráðuneytinu fyrir 1. september vegna haustannar og fyrir 1. janúar vegna vorannar. Þar skal greina ástæður fyrir umsókninni, t.d. kostnað vegna ferðalaga, skólagjöld, húsnæðiskostnað o.fl. Menntamálaráðuneytið lýkur afgreiðslu styrkumsókna fyrir 1. október og 1. febrúar ár hvert.

 

5. gr.

                Fimm manna nefnd sem menntamálaráðherra skipar veitir menntmálaráðherra umsögn um umsóknir og gerir rökstuddar tillögur um úthlutun námsorlofs og styrkja skv. 2. og 4. gr. Nefndin skal m.a. taka tillit til eftirfarandi:

                a.             Hvers konar nám umsækjandi hyggst stunda og hvernig það muni nýtast viðkomandi stofnun eða skólakerfinu í heild. Orlof skal fyrst og fremst veitt til náms sem tengist starfssviði umsækjanda.

                b.             Starfsaldurs umsækjanda.

                Við veitingu námsorlofs skal taka tillit til eðlilegrar dreifingar milli skólastofnana, námsgreina, skólasvæða og kynja.

                Nefndin skal þannig skipuð: Tveir skulu skipaðir af menntamálaráðherra án tilnefningar og skal annar vera formaður nefndarinnar, einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu Hins íslenska kennarafélags, einn samkvæmt tilnefningu Kennarasambands Íslands og einn samkvæmt tilnefningu Skólameistarafélags Íslands. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skipunartímabil nefndarinnar er fjögur ár.

 

6. gr.

                Að loknu hverju námsorlofsári skal námsorlofsnefnd taka saman skýrslu um veitingu námsorlofa. Í skýrslunni skulu m.a. koma fram upplýsingar um fjárveitingar til námsorlofa, styrkja og fjölda umsækjenda. Þá skal tilgreina nöfn þeirra er hlutu orlof, viðfangsefni þeirra á orlofstímanum, sérsvið þeirra eða kennslugrein, starfsreynslu og vinnustað.

 

7. gr.

                Reglugerð þessi er sett samkvæmt 12. gr. laga um framhaldsskóla nr. 80/1996 og öðlast þegar gildi.

 

Menntamálaráðuneytinu, 16. maí 1997.

 

Björn Bjarnason.

Guðríður Sigurðardóttir.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica