Landbúnaðarráðuneyti

412/2007

Reglugerð um arðskrár veiðifélaga. - Brottfallin

I. KAFLI

Almennt um arðskrár.

1. gr.

Arðskrá.

Veiðifélagi er skylt að láta gera skrá, arðskrá, er sýni hluta þann af veiði eða arð af veiði sem koma skal í hlut hverrar fasteignar, lögaðila eða einstaklinga er veiðirétt eiga í vatni á félagssvæði. Við gerð arðskrár skal horft til þeirra sjónarmiða sem rakin eru í 4. og 5. gr. þessarar reglugerðar.

Arðskrá skal sýna heildarfjölda eininga sem til úthlutunar eru á félagssvæðinu svo og arðshlut hverrar fasteignar í einingum talið.

2. gr.

Samþykkt og staðfesting arðskrár.

Arðskrá skal leggja fram til samþykktar eða synjunar félagsmanna á löglega boðuðum félagsfundi. Um arðskrá skal greiða atkvæði, og þarf atkvæði 2/3 hluta allra atkvæðis­bærra félagsmanna til samþykktar henni. Sé fundarsókn ekki næg skal boða til annars fundar með sama hætti og að framan greinir, og ræður þá afl atkvæða.

Veiðifélög skulu senda arðskrár til Landbúnaðarstofnunar til staðfestingar og birtingar í B-deild Stjórnartíðinda eftir að málskotsfrestur er liðinn. Arðskrá tekur gildi tveimur mánuð­um eftir birtingu.

3. gr.

Matsgerð.

Ef arðskrá er ekki samþykkt ber stjórn veiðifélags að óska eftir mati skv. VII. kafla lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006 um þau atriði sem greinir í 1. mgr. 1. gr. Einnig er sér­hverjum félagsmanni rétt að krefjast mats með framangreindum hætti, enda komi sú krafa fram innan tveggja mánaða frá fundi þar sem arðskrá hefur verið samþykkt.

Komi fram krafa um mat gildir eldri arðskrá, ef henni er til að dreifa, þar til matsgerð skv. VII. kafla laga um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 liggur fyrir. Að lokinni birtingu úrskurðar fyrir eigendum veiðiréttar skv. 1. mgr. 46. gr. lax- og silungsveiðilaga skal arðskrá á grundvelli úrskurðarins send Landbúnaðarstofnun til birtingar í B-deild Stjórnar­tíðinda.

II. KAFLI

Um gerð arðskrár.

4. gr.

Matsgerð og matsþættir.

Við framkvæmd mats skulu matsmenn kveða til alla eigendur veiðiréttar og veita þeim hæfilegan tíma til að koma að sjónarmiðum sínum við matið.

Við niðurjöfnun veiði eða úthlutun arðs af henni skal taka tillit til eftirfarandi meginþátta:

 1. landlengdar að veiðivatni,
 2. flatarmáls og gerðar vatnsbotns,
 3. veiðitalna í stangaveiði,
 4. aðstöðu til stangaveiði, m.a. m.t.t. breyttra veiðiaðferða, agns o.fl.,
 5. réttinda til netaveiða, m.a. m.t.t. sögulegrar veiði,
 6. vatnsmagns,
 7. hrygningar- og uppeldisskilyrða.

Við mat framangreindra þátta skal meta vægi þeirra við verðmætasköpun veiðivatnsins.

5. gr.

Aðrir þættir sem líta skal til.

Við mat á arði skulu matsmenn taka tillit til eftirfarandi þátta, sem varða aðstæður og ýmsar fiskræktar- og umhverfisframkvæmdir við ár:

 1. meta á þær þverár sem renna í veiðivatn. Horft skal til þess hvort þverárnar leggi til verðmæti til veiðivatnsins, m.a. í formi uppeldissvæða eða veiði,
 2. horft skal til þess hvort sleppitjarnir séu á veiðisvæði og til þess hvaða áhrif þær hafi á heildarveiði sem og staðbundna veiði við tjarnirnar,
 3. horft skal til þess hvort laxastigar og/eða fiskvegir séu á veiðisvæðinu, sem og lokun slíkra mannvirkja,
 4. framkvæmda á vegum veiðifélags svo sem fyrirstöðu, gildra eða lokunar kvísla sem áhrif hafa á veiðisvæði,
 5. annarra þátta sem matsnefnd telur að rétt sé að horfa til við úthlutun arðs eða niðurjöfnun veiði.

Að fengnu samþykki félagsfundar veiðifélags er einnig heimilt að taka til mats í arðskrá, svæði utan félagssvæðis veiðifélagsins, t.d. vegna ófiskgengra uppeldissvæða, að fengnu samþykki eiganda viðkomandi fasteignar.

6. gr.

Sérfræðiaðstoð.

Heimilt er matsnefndinni að kveðja sérfræðinga sér til aðstoðar ef þörf þykir. Henni er einnig heimilt að leita eftir áliti eða rannsóknum sérfræðinga eða rannsóknastofnana á lífríki vatns þar sem það hefur þýðingu fyrir úrlausn máls.

7. gr.

Gögn við mat.

Stjórn veiðifélags skal láta matsnefndinni í té öll gögn sem óskað er eftir og varðað geta matið. Matsnefnd getur lagt fyrir veiðifélag að framkvæma rannsóknir sem varða sam­eiginlega hagsmuni veiðiréttareigendanna s.s. mælingar á bakkalengd, búsvæðamat o.þ.h.

Matsmenn skulu hafa aðgang að rannsóknaskýrslum og öðrum gögnum sem veiðifélög og/eða opinberir aðilar hafa undir höndum.

8. gr.

Endurskoðun arðskrár.

Heimilt er veiðifélagi samkvæmt ákvörðun félagsfundar eða stjórnar, svo og einstökum félagsmönnum, að krefjast endurskoðunar á arðskrá, eða hluta hennar eftir atvikum, átta árum eftir gildistöku hennar.

III. KAFLI

Meðferð arðskrármáls.

9. gr.

Fyrirtaka máls.

Matsnefnd skal ákveða fyrirtöku máls með a.m.k. viku fyrirvara með skriflegri til­kynningu til veiðifélags og eigenda veiðiréttar, sem málið beinlínis varðar, í ábyrgðar­bréfi, símskeyti eða með öðrum tryggilegum hætti.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. getur matsnefnd óskað eftir því við hlutaðeigandi veiðifélag að það annist sjálft tilkynningu til allra eigenda veiðiréttar um fyrirtöku máls, með sama hætti og í 1. mgr. greinir. Ef ekki þykir nægilega ljóst fyrirfram hvaða aðilar eigi beinna hagsmuna að gæta skal birta tilkynningu um fyrirtöku máls í Lögbirtingablaði.

Við fyrstu fyrirtöku máls skal kanna hæfi nefndarmanna og skora á aðila að upplýsa hvort þeir geri athugasemdir við hæfi þeirra til meðferðar máls. Þá skal og farið yfir afmörkun ágreiningsefnis sem til úrlausnar er og ákvarðar nefndin það nánar sé ástæða til.

Matsnefnd skal ganga á vettvang að tilkvöddum málsaðilum samkvæmt ákvörðun nefndar­innar.

Matsnefnd skal bóka á fundi sínum ef ágreiningur er milli aðila um landamerki fasteigna og hvers eðlis hann sé.

10. gr.

Skriflegar greinargerðir.

Matsnefndin skal á fundi með veiðiréttareigendum gefa hverjum og einum þeirra kost á að leggja fram skriflegar greinargerðir og kröfur um þau atriði sem varðað geta mat á arði einstakra fasteigna. Hverjum og einum veiðiréttareiganda skal einnig gefinn kostur að gera grein fyrir sínum sjónarmiðum fyrir nefndinni óski þeir þess.

Veiðiréttareigendum skulu kynnt fram komin atriði eða kröfugerðir sem kunna að snerta hagsmuni þeirra sérstaklega þannig að koma megi að andmælum.

Matsnefnd skal í rökstuddum skriflegum úrskurði gera grein fyrir niðurstöðu sinni. Form og efni úrskurðarins skal vera í samræmi við 31. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 eftir því sem við getur átt.

11. gr.

Málshöfðunarfrestur.

Matsnefnd skv. 1. mgr. 44. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði er sjálfstæð í störfum sínum og verður úrskurðum hennar ekki skotið til annarra stjórnvalda. Vilji aðili bera úrskurð nefndarinnar undir dómstóla skal hann höfða mál innan sex mánaða frá því að honum var birtur úrskurður nefndarinnar. Málshöfðun frestar ekki réttaráhrifum úr­skurðar.

12. gr.

Kostnaður af matsgerð.

Í úrskurði matsnefndar skal kveðið á um kostnað af meðferð máls og skiptingu hans á aðila og rennur hann í ríkissjóð. Veiðifélag skal að jafnaði bera kostnað af endurskoðun arðskrár.

Til málskostnaðar telst allur kostnaður af matinu, þ.m.t. laun matsmanna samkvæmt tímaskýrslu og laun sérfræðinga skv. 6. og 7. gr., ferðakostnaður og annar kostnaður, svo og laun starfsmanns nefndarinnar samkvæmt tímaskýrslu.

IV. KAFLI

Refsiheimild, lagastoð og gildistaka.

13. gr.

Refsiheimild.

Um brot gegn reglugerð þessari og viðurlög við þeim fer eftir VIII. kafla laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.

14. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 7. mgr. 41. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 9. maí 2007.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica