Landbúnaðarráðuneyti

553/1998

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri, sbr. breytingar með reglugerð nr. 718/1995 og reglugerð 519/1996. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

REGLUGERÐ

um (3.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri,

sbr. breytingar með reglugerð nr. 718/1995 og reglugerð nr. 519/1996.

1. gr.

                Við 15. gr. bætist eftirfarandi: "Allar fóðurvörur sem framleiddar eru til útflutnings skulu merktar á einu opinberu tungumáli kaupanda."

2. gr.

                Við 28. gr. bætist eftirfarandi: "hvað varðar framleiðslu fyrir innanlandsmarkað."

3. gr.

                Síðari málsliður í tölulið 2.1. í staflið B, VI. kafla fellur brott og í staðinn kemur eftirfarandi: "Forblandan skal vera að minnsta kosti 0,2% af heildarþyngd endanlegrar gerðar heilfóðursins."

4. gr.

                a) Við töflu í VI. kafla, staflið D, tölulið 4.0 sem ber heitið "Hníslalyf", bætist eftirfarandi við:

ESB-nr.

Aukefni

Efnaformúla,

lýsing

Dýrategund

eða

-flokkur

Hámarks-

aldur

Lágmarks-

magn

Hámarks-

magn            

Önnur ákvæði

 

 

 

 

 

mg/kg heilfóðurs

 

"E 750

Amprólíum

1-(4-amínó-2-própýlpýramídín-5-ýl-metýl)- 2-metýl-pýrídínklóríð

hýdróklóríð

Alifuglar

-

62,5

125

Notkun bönnuð frá varpaldri og þar til a.m.k. 3 dögum fyrir slátrun

E 752

Dínítólíð (DOT)

3,5-Dínítró-o-tólúamíð

Alifuglar

-

62,5

125

Notkun bönnuð frá varpaldri og þar til a.m.k. 3 dögum fyrir slátrun

E 754

Dímetrídasól

1,2-dímetýl-5-nítróimídasól

Kalkúnar

 

 

 

 

Perluhænsni

-

 

 

 

 

-

100

 

 

 

 

125

200

 

 

 

 

150

Notkun bönnuð frá varpaldri þar til a.m.k. 6 dögum fyrir slátrun

Notkun bönnuð frá varpaldri þar til a.m.k. 6 dögum fyrir slátrun

E 755

Metíklórpindól

3,5-díklór-2,6-dímetýlpýridín-4-ól

Verðandi holda-kjúklingar, perluhænsni

 

Kanínur

-

 

 

 

 

-

125

 

 

 

 

125

125

 

 

 

 

200

Notkun bönnuð frá varpaldri þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

E 756

Dekókínat

3-etoxýkarbónýl-

4hýdroxý-6-dekýloxý-7etoxýkínólín

Verðandi holda-kjúklingar

-

20

40

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 3 dögum fyrir slátrun

E 758

Róbenidín

1,3-bis[(4-klórbensýlíden)-amínó]

hýdróklóríð

Verðandi holda-kjúklingar og kalkúnar

-

30

36

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

 

 

 

Alikanínur

 

 

 

Kanínur til undaneldis

-

 

 

 

-

50

 

 

 

50

66

 

 

 

66

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

Notkun bönnuð minnst 5 dögum fyrir slátrun

E 760

Ipronídasól

1-metýl-2ísóprópýl-5-nýtróimídasól

Kalkúnar

-

50

85

Notkun bönnuð frá varpaldri þar til a.m.k. 6 dögum fyrir slátrun

E 761

Metiklórpindól/metýlbensókvat (blanda 100 hluta af a) metiklórpindól og 8,35 hluta af b) metýlbensókvati)

a) 3,5-díklór-2,6-dýmetýl-pýridín-4-ól

 

 

 

 

 

 

 

Verðandi holda-kjúklingar

-

110

110

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

 

 

b) 7-bensýloxý-6-bútýl-3-metoxýkarbónýl-4-kínólón

Verðandi varphænsni

 

 

Kalkúnar

16 vikur

 

 

 

12 vikur

110

 

 

 

110

110

 

 

 

110

-

 

 

 

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

E 762

Arprínósíð

9-(2-klór-6-flúrbensýl) adenín

Verðandi holda-kjúklingar

 

Verðandi varphænsni

-

 

 

 

16 vikur

60

 

 

 

60

60

 

 

 

60

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

-

E 764

Halófúg

ínón

dl-trans-7-brómó-6-klór-3-[3-(3-hýdroxý-2-piperídýl)-asetonýl]-kínasólín-4-(3H)-ón-hýdróbrómíð

Verðandi holda-kjúklingar

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

 

 

 

 

 

 

Kalkúnar

12 vikur

2

3

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

E 765

Narasín

C43H72O11 (pólýeter úr mónókarboxýlsýru sem framleidd er af Streptomyces aureofaciens)

Verðandi holda-kjúklingar

-

60

70

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 5 dögum fyrir slátrun

Eftirfarandi skal tilgreina í notkunarleiðbeiningum: "Hættulegt hrossum"

"Þetta fóður inniheldur jónófor: ekki er ráðlegt að nota það samtímis og tiltekin lyf eru notuð (t.d. tíamúlín)"

E 768

Nikarbasín

Komplex með jöfnum mólikúl

hlutföllum úr 1,3-bis(4-nítrófenýl) þvagefni og 4,6 dímetýlpýrimí

dín-2-ól

Verðandi holda-kjúklingar

4 vikur

100

125

Notkun bönnuð þar til a.m.k. 9 dögum fyrir slátrun

E 770

Madúra-mísín- ammoníum

C47H83O17N (ammóníumsalt af pólýetermónókarboxýlsýru framleitt af Actinomadura yumaenisis

Holda-

kjúklingar

-

5

5

Tilgreina skal eftirfarandi í notkunarleiðbeiningum:

"-Notkun bönnuð a.m.k. fimm dögum fyrir slátrun

- Hættulegt hrossum"

"Þetta fóður inniheldur jónófor: ekki er ráðlegt að nota það samtímis og tiltekin lyf eru notuð (t.d. tíamúlín)"

E 771

 

Díklasúríl

(+)-4-klórfenýl(2,6-díklór-4-(2,3,4,5,-tetróhýdró-3,5-díoxó-1,2,4-tríasín-2-ýl-fenýl)asetónítríl

Holdakjúklingar

-

1

1

Notkun bönnuð a.m.k. fimm dögum fyrir slátrun."

                b) Í dálknum sem ber heitið "Dýrategundir", eru eftirfarandi breytingar gerðar varðandi atriði E 757 að í stað orðanna "Verðandi holdakjúklingur" kemur "Kjúklingur" og í stað orðsins "Kjúklingur" kemur "Verðandi holdakjúklingur".

                c) Í dálknum sem ber heitið "Dýrategundir", eru eftirfarandi breytingar gerðar varðandi atriði E 763 að í stað orðsins "Holdakjúklingur" kemur "Kjúklingur" og í stað orðsins "Kjúklingur" kemur "Holdakjúklingur".

5. gr.

                a) Við töflu í VI. kafla, staflið D, tölulið 5.0 sem ber heitið "Ýruefni, bindiefni, þykkingarefni og hleypiefni", í dálknum sem ber heitið "Dýrategundir", eru þær breytingar gerðar varðandi atriði E 403 að við orðin "Allar dýrategundir eða -flokkar" bætast orðin: "nema skrautfiskar".

                b) Í dálknum sem ber heitið "Önnur ákvæði" eru þær breytingar gerðar varðandi atriði E 440, að eru felld niður orðin "Aðeins í gervimjólk", en í staðinn koma orðin "Allt fóður".

6. gr.

                Í töflu í VI. kafla, staflið D, í tölulið 6.0 sem ber heitið "Litarefni, þar með taldir dreifulitir" bætist eftirfarandi við:

ESB-nr.

Aukefni

Efnaformúla,

lýsing

Dýrategund

eða

-flokkur

Hámarks-

aldur

Lágmarks-

magn

Hámarks-

magn

Önnur ákvæði

 

 

 

 

 

mg/kg heilfóðurs

 

"E 132

Indigótín

C16H8N2O8S2Na2

Skrautfiskar

 

 

 

 

E 141

Klórfyllar

kopar

komplex

_

Skrautfiskar

 

 

 

 

E153

Viðarkol

svart

C

 

 

 

 

 

E 160 B

Bixín

C25H30O4

Skrautfiskar"

 

 

 

 

E 172

Járnoxíð

og

járn-

hýdroxíð

Fe2O3

 

 

 

 

 

7. gr.

                Í töflu í VI. kafla, staflið D, í tölulið 7.0 sem ber heitið "Rotvarnarefni" bætist eftirfarandi við:

ESB-nr.

Aukefni

Efnaformúla,

lýsing

Dýrategund

eða

-flokkur

Hámarks-

aldur

Lágmarks-

magn

Hámarks-

magn

Önnur ákvæði

 

 

 

 

 

mg/kg heilfóðurs

 

"E 335

 

 

E 507

 

E 513

Natríum L tartrat

 

Saltsýra

 

Brenni-

steinssýra

 

 

 

HCl

 

H2SO4

 

 

 

 

Allar fóðurtegundir

 

Aðeins vegna

súrheysverkunar

 

Aðeins vegna

súrheysverkunar"

8. gr.

                a) Í töflu í VI. kafla, staflið D, í tölulið 8.0 sem ber heitið "Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með svipuð áhrif" fellur atriði E 672 í 1. A-vítamín brott og í staðinn kemur:       

ESB-nr.

Aukefni

Efnaformúla,

lýsing

Dýrategund

eða

-flokkur

Hámarks-

aldur

Hámarksmagn í ae/kg af heilfóðri eða af dagsskammti

Önnur ákvæði

 

 

 

 

 

 

 

"E 672

1. A-vítamín

-

Holda-

kjúklingur

Aliendur

Alikalkúnar

Alilömb

Alisvín

Holdanaut

Kálfar

Aðrar dýrategundir eða

-flokkar

-

 

-

-

-

-

-

-

-

13 500

 

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

25 000

-

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Allt fóður nema fóður handa ungviði

Aðeins gervimjólk

Allt fóður"

                b) Við atriði E 670 í D2-vítamín í dálknum "Dýrategund eða -flokkur" fellur eftirfarandi brott: "Aðrar dýrategundir eða -flokkar nema alifuglar", og í staðinn kemur "Aðrar dýrategundir eða -flokkar að undanskildum alifuglum og fiski".

                c) Við atriði E 671 í D3-vítamín bætist eftirfarandi við á eftir ábendingunum sem varða flokkinn "Aðrir alifuglar":

               

ESB-nr.

Aukefni

Efnaformúla,

lýsing

Dýrategund

eða

-flokkur

Hámarks-

aldur

Lágmarks-

magn

Hámarks-

magn

Önnur ákvæði

 

 

 

 

 

mg/kg heilfóðurs

 

 

 

 

"Fiskur

-

3 000

Samhliða notkun

D2-vítamíns bönnuð"

9. gr.

                Í töflu í VI. kafla, staflið D, í tölulið 10.0 sem ber heitið "Bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni", í dálknum "EBE-nr." fellur númerið "E 553" brott og í staðinn kemur númerið "E 562".

10. gr.

                Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 22 29. mars 1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 16. september 1998.

F. h. r.

Guðmundur Sigþórsson.

Hjördís Halldórsdóttir.

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica