Landbúnaðarráðuneyti

510/1996

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

Reglugerð

um (2.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri.

1.gr.

            2. mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 650/1994, sbr. breytingu með rg. nr. 718/1995, orðast svo:

            Einungis má nota aukefnin í samræmi við fyrirmæli í VI. kafla, enda hafi þeim verið lýst í samræmi við ákvæði tilskipunar 94/40/EB og breytingu með tilskipun 95/11/EB um leiðbeiningar við mat á aukefnum í fóðri.

2.gr.

            b-liður, tölul. 2,0 í IV. kafla reglugerðar nr. 650/1994, orðast svo:

            b. Skinn meðhöndluð með sútunarefnum, þar með talinn úrgangur þeirra.

3.gr.

            Við töflu í VI. kafla, staflið D, sem ber heitið "Hníslalyf", bætist eftirfarandi:

EB-nr.

Aukefni

Efnaformúla, lýsing

Dýrategund eða -flokkur

Hámarks aldur

Lágmarks magn

Hámarks magn

Önnur ákvæði

 

 

 

 

mg/kg heilfóðurs

 

 

E 772

Narasín/Níkarbasín blanda af

a)narasíni og

b) níkarbasíni í hlutfallinu 1/1

a) C43 H72 O11 (pólýetere mónókar-boxýlsýra framleidd af Streptómýses aureóf-asíens) í kyrnaformi

b) Efnasamband 1,3 bis (4-nítrófenýl) þvagefnis og 4,6-dímetýl pýrimídín2-ól með jöfnum mólekúl-hlutföllum í kyrna-formi.

Holdakjúlingar

-

80

100

Notkun bönnuð síðustu fimm dagana fyrir slátrun. Í notkunar-leiðbeiningum komi fram:

-"Hættuleg hrossum"

-"Þetta fóður inniheldur jónófor: ekki er ráðlegt að nota það á sama tíma og önnur lyf."

4.gr.

            Eftirfarandi breytingar verða á töflu 3.1. um skrá yfir notkunarsvið sérfóðurs sem fylgir 3. gr. reglugerðar nr. 718/1995 um breytingu á IV. kafla reglugerðar nr. 659/1994:

            a. Á eftir orðunum "Minnkun á koparinnihaldi í lifur" í dálki 1 kemur eftirfarandi viðbót:

Sérstök næringarmarkmið

Mikilvægir næringareiginleikar

Tegund eða flokkur dýra

Upplýsingar á merkimiða

Ráðlagður notkunartími

Önnur ákvæði

1

2

3

4

5

6

Að draga úr óhóflegri líkamsþyngd

Lítið orkuinnihald

Hundar og kettir

- Orkutildi (reiknað samkvæmt XIII. kafla A.3.

Þar til æskilegri líkamsþyngd er náð

Í notkunarleiðbeiningum verður að mæla með hæfilegum dagskammti.

Afturbati með sérstöku næringarfóðri 1)

Mikið orkuinnihald, mikið magn mikilvægra og auðmeltanlegra næringarefna

Hundar og kettir

- Auðmeltanleg næringarefni og meðferð þeirra ef við á

- Orkugildi (reiknað samkvæmt XIII A.3.)

- Innihald W -3 og W -6 fitusýra (sé þeim bætt við)

þar til dýrið hefur náð sér að fullu

Ef ætlast er til að fóður sé gefið með slöngu skal eftirfarandi standa á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Aðstoð dýralæknis nauðsynleg við inngjöf"

1) Að því er varðar kattafóður getur framleiðandi bætt við hið sérstaka nætingarmarkmið með því að vísa til "Lifrarbólgu í köttum".

 

            b. Í töflu 3.1. kemur ný lýsing á "Mótvægi við langvinnar truflanir í mjógörn", auk viðbótar næringarmarkmiða, svohljóðandi:

Sérstök næringarmarkmið

Mikilvægir næringareiginleikar

Tegund eða flokkur dýra

Upplýsingar á merkimiða

Ráðlagður notkunartími

Önnur ákvæði

1

2

3

4

5

6

Mótvægi við langvinna truflun á mjógörn

Auðmeltanleg kolvetni, prótín og fita sem er að mestu melt áður en í mjógörn er komið

Hestar 1)

- Auðmeltalegir kolvetnir-, prótín- og fitugjafar og meðhöndlun þeirra, ef við á

Allt að sex mánuðir til að byrja með

Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fóðurs á við og hvernig gjöf þess skuli hagað, t.d. gefið í mörgum smáum skömmtum á dag. Upplýsingar á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur"

Mótvægi við langvinnar meltingartryflanir í víðgirni

Auðmeltanlegt tréni

Hestar

- Trénisgjafar

- Innihald W -3 fitusýra (sé þeim bætt við)

Allt að sex mánuðir til að byrja með

Veita skal leiðbeiningar um:

Hvenær notkun þessa fóðurs á við og hvernig gjöf þess skuli hagað

Upplýsingar á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur"

Að draga úr streituverkun

Auðmeltanleg næring

Hestar

- Magnesíum

- Auðmeltanleg næringarefni og meðhöndlun þeirra, ef við á

- Innihald W -3 fitusýra (sé þeim bætt við)

Tvær til fjórar vikur

Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þess fóðurs á við

Mótvægi við tapi á söltum sem verður þegar dýrið svitnar mikið

Einkum sölt og kolvetni sem eru auðveld upptöku

Hestar

- Kalsíum

- Natríum

- Magnesíum

- Kalíum

- Klór

- Glúkósi

Einn til þrír dagar

Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fóðurs á við.

Ef fóðrið er stór hluti af daglegu fóðri þarf að vekja athygli á því að varast beri snöggar fóðurbreytingar. Í notkungarleiðbeiningum komi fram:+"Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að drykkjarvatni"

Afturbati með sérstöku fóðri

Mikið magn mikilvægra og auðmeltanlegra næringarefna

Hestar

- Auðmeltanleg næringar-efni og meðhöndlun þeirra ef við á

- Innihald W -3 og W -6 fitusýra (sé þeim bætt við)

Þar til dýrið hefur náð sér að fullu

Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fóðurs á við

Ef ætlast er til að fóður sé gefið með slöngu skal eftirfarandi standa á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Aðstoð dýralæknis nauðsynleg við inngjöf"

Stuðningur við lifrarstarfsemi vegna langvinnrar lifrarbilunar

Lágt prótíninnihald en í háum gæðaflokki og auðmeltanleg kolvetni

Hestar

- Prótín- og trénisgjafar

- Auðmeltanleg kolvetni og meðferð þeirra, ef við á

- Meþíónín

- Kólín

- Innihald W -3 fitusýra (sé þeim bætt við)

Allt að sex mánuðir til að byrja með

Veita skal leiðbeiningar um hvernig fóðurgjöf skuli hagað, t.d. gefið í mörgum smáum skömmtum á dag.

Upplýsingar á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur"

Stuðningur við nýrnastarfsemi vegna langvinnrar nýrnabilunar

Lágt prótíninnihald en í háum gæðaflokki og lágt fosfórinnihald

Hestar

- Prótíngjafi (prótíngjafar)

- Kalsíum

- Fosfór

- Kalíum

- Magnesíum

- Natríum

Allt að sex mánuðir til að byrja með

Upplýsingar á umbúðum, íláti eða merkimiða:

"Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur"

Í notkunarleiðbeiningum komi fram:

"Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að drykkjarvatni"

1) Á umbúðir fóðurs sem er sérstaklega ætlað mjög möglum dýrum með sérþarfir (auðmeltanleg næringarefni) skal bæta ábendingunni "gömul dýr" við dýrategundina.

5.gr.

            Eftirrfarandi breytingar verða á töflu í V. kafla reglugerðarinnar:

            a) Í tölulið 1.0 sem ber heitið "Prótín úr eftirtöldum örveruflokkum" bætist eftirfarandi afurðaflokkur

1

2

3

4

5

6

7

Heiti afurðaflokks

Heiti afurða

Táknun virka næringarefnisins eða örverutegund

Næringarefnablanda (forskrift, ef við á)

Einkenni á samsetningu afurða

Dýrategund

Sérákvæði

1.1.2. Gerlar ræktaðir með náttúrulegu gasi

1.1.2.1.prótínríkar afurðir gerjaðar úr náttúrulegu gasi sem fæst með ræktun: Methylocococus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidorovans, Bacillus brevis et bacillus firmus, en frumum þeirra hefur verið eytt

Methylococcus capsulanus (Bath) stofn NCIMB 11132

Alcaligenes acidorovans stofn NCIMB 12387

Bacillus brevis stofn NCIMB 13288

Bacillus firmus stofn NCIMB 13280

Náttúrulegt gas: (u.þ.b. 91% metan, 5% etan, 2% própan, 0,5% ísóbútan, 0,5% n-bútan, 1% aðrir efnisþættir), ammóníak, ólífræn sölt

Hráprótín: lágm. 65%

- Svín 25-60 kg

- Kálfar 80 kg og þyngri

Laxfiskar

Eftirfarandi skal koma fram á merkimiða eða umbúðum afutðarinnar:

- heiti: "Prótínrík afurð gerjuð úr náttúrulegu gasi sem fæst með ræktun Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidorovans, Bacilus brevis og bacillus firmus,

- hráprótín

- hráaska

- hráfita

- rakainnihald

- notkunarleiðbeiningar

- hámarksmagn afurðarinnar í fóðrinu:

svín - 8%

kálfar - 8%

Laxfiskar (ferkvatn - 19%

Laxfiskar (sjór) - 33%

- tilmælin:

"forðist innöndun"

Eftirfarandi skal koma fram á merkimiða eða umbúðum fóðurblöndunnar:

- heiti: "Prótínafurð fengin með gerjun náttúrulegs gass"

-innihald afurðarinnar í fóðrinu

            b) Í tölulið 3.0 sem ber heitið "Amínósýrur og sölt þeirra" í lið 3.2.2. L-lýsín (grunnur) skal gildandi lágmark í 5. dálki lækkað úr 60% í 50%.

6.gr.

            Í stað töflu undir tölulið 3.0 í XIII. kafla reglugerðar nr. 650/1994 kemur eftirfarandi tafla og skýringar:

Næringarefni og fóðurgildi

Tilgreint innihald í % og MJ/kg

Mörk fyrir mæld frávik undir tilgreindu innihaldi

Mörk fyrir mæld frávik yfir tilgreindu innihaldi

Vatn

_> 40

20 - < 40

< 20

 

3 prósentustig

7,50%

1,5 prósentustig

Prótín

_> 20

12,5 - < 20

z 12,5

3,2 prósentustig

16%

2 prósentustig

6,4 prósentustig

32%

4 prósentustig

Fita

 

2,5 prósentustig

2,5 prósentustig

Tréni

 

3 prósentustig

1 prósentustig

Aska

 

4,5 prósentustig

1,5 prósentustig

orka í sérfóðri 1)

(MJ BO / kg )

 

15%

15%

1) Aðferð við útreikning orkugildis.

Orkugildi hunda- og kattamatar með sérstök nætingarmarkmið í huga skal reiknað út í samræmi við neðangreinda líkingu á grundvelli hundraðshluta tiltekinna næringarefna. Þetta gildi skal gefið upp í megajúlum (MJ) breytiorku (BO) á hvert kílógramm af fóðri sem hér segir:

a) hunda- og kattamatur, að undanskildum kattamat með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

MJ/kg BO =0,1464 X % hráprótín + 0,3556 X % hráfita + 0,1464 X % sterkja

b) kattamatur með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

MJ/kg BO = (0,1632 X % hráprótín + 0,3222 S % hráfita * 0,1255 X % sterkja) - 0,2092

Þar sem hundraðshluti sterkju er reiknaður sem afgangur eftir mælingu vatns, hráösku, hráprótíns, hráfitu og fitu og trénis.

7.gr.

            Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 22 29. mars 1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 13. september 1996.

F.h.r.

Guðmundur Sigþórsson.

Jón Höskuldsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica