Landbúnaðarráðuneyti

432/2003

Reglugerð um einangrunarstöðvar og sóttkvíar fyrir gæludýr. - Brottfallin

I. KAFLI
Almennt.
1. gr.
Tilgangur.

Reglugerð þessi kveður á um þær kröfur sem gerðar eru til einangrunarstöðva og sóttkvía fyrir gæludýr sem flutt eru til landsins.


2. gr.
Orðskýringar.
1. Dýralæknir einangrunarstöðvar er sjálfstætt starfandi dýralæknir sem rekstraraðili einangrunarstöðvar gerir samning við og samþykktur hefur verið af yfirdýralækni.
2. Einangrunarstöð er aðstaða, viðurkennd af yfirdýralækni, þar sem hundar og kettir eru vistaðir meðan rannsakað er hvort dýrin eru haldin smitsjúkdómi.
3. Gæludýr, samkvæmt reglugerð þessari, eru hundar, kettir, skrautfiskar, vatnadýr, nagdýr, kanínur og búrfuglar.
4. Héraðsdýralæknir er starfsmaður yfirdýralæknis sem skipaður hefur verið til starfsins eftir ákvæðum reglugerðar nr. 782/1999.
5. Innflutningsstaður er flugvöllur sem hefur á að skipa aðstöðu sem uppfyllir skilyrði VII. kafla reglugerðar um innflutning gæludýra og hundasæðis og samþykkt hefur verið af yfirdýralækni.
6. Sóttkví er aðstaða, viðurkennd af yfirdýralækni, til einangrunar fiska, vatnadýra, nagdýra, kanína og búrfugla, sem uppfyllir skilyrði 27. gr. reglugerðar þessarar, þar sem dýrin eru vistuð meðan rannsakað er hvort þau eru haldin smitsjúkdómi.
7. Sóttvarnaraðstaða er aðstaða fyrir dýr á innflutningsstað.
8. Rekstrarleyfi erleyfi landbúnaðarráðuneytisins til reksturs einangrunarstöðvar.


II. KAFLI
Einangrunarstöðvar.
3. gr.
Veiting rekstrarleyfis.

Landbúnaðarráðuneytið veitir leyfi til reksturs einangrunarstöðva að uppfylltum skilyrðum þessarar reglugerðar.

Hver sá sem hefur í hyggju að hefja rekstur einangrunarstöðvar skal sækja skriflega um leyfi til landbúnaðarráðuneytisins sem aflar umsagnar yfirdýralæknis. Í umsókn skal m.a. tilgreina allar nauðsynlegar upplýsingar um húsnæði einangrunarstöðvar svo og upplýsingar um menntun og þekkingu rekstraraðila eða starfsfólks hans. Yfirdýralæknir óskar eftir viðbótarupplýsingum ef þurfa þykir.

Áður en hafist er handa við byggingu húsnæðis fyrir einangrunarstöð skulu teikningar sendar yfirdýralækni sem staðfestir þær. Einnig skulu fyrirhugaðar breytingar á húsnæði fyrir einangrunarstöð sendar yfirdýralækni til umsagnar áður en hafist er handa. Ekki má ráðast í breytingar án samþykkis yfirdýralæknis, slíkt getur varðað missi rekstrarleyfis.


4. gr.
Eftirlit og afturköllun rekstrarleyfis.

Héraðsdýralæknir hefur f.h. yfirdýralæknis eftirlit með rekstri einangrunarstöðva. Hann getur á hverjum tíma krafið rekstraraðila um úrbætur og viðgerðir til að tryggja að stöðin uppfylli kröfur um smitvarnir, hreinlæti, öryggi og dýravernd. Skortur á viðbrögðum við slíkum kröfum skal tilkynntur yfirdýralækni sem skal veita tímasettan frest til úrbóta og tilkynna landbúnaðarráðuneytinu um málið. Fari rekstraraðili ekki að tilmælum yfirdýralæknis innan tilskilins tímafrests varðar það sviptingu rekstrarleyfis.


5. gr.
Afturköllun rekstrarleyfis.

Landbúnaðarráðuneytið getur afturkallað rekstrarleyfi einangrunarstöðvar ef ákvæði reglugerðar þessarar eru brotin. Við afturköllun leyfis skal einangrun dýra í stöðinni viðhaldið og lokið undir eftirliti héraðsdýralæknis. Ekki er heimilt að taka á móti nýjum dýrum á stöðina eftir afturköllun rekstrarleyfis.


6. gr.
Ytri varnir.

Umhverfis einangrunarstöð skal reisa vegg eða girðingu að lágmarki 180 cm á hæð. Sé veggur eða girðing lægri en 3 m skal bæta þar ofan á a.m.k. 60 cm hárri vírnetsgirðingu, sem hallar 45° út á við. Girðingin skal vera úr vír að lágmarki 2,0 mm í þvermál og má möskvastærð ekki vera meiri en 5 cm. Sé útveggur byggingar hluti ytri marka stöðvarinnar skal hann vera heill, án dyra. Ytri varnir skulu grafnar það djúpt í jörðu að dýr geti ekki grafið undir þær.

Útivistarsvæði fyrir hunda og ketti skulu útbúin með þaki úr vírneti til að hindra strok.


7. gr.
Innri varnir.

Einangrunarstöð skal þannig byggð að minnst þrjár dyr skilji að dýrin og ytri varnir stöðvarinnar. Þetta á þó ekki við um neyðarútganga. Allar deildir einangrunarstöðvar þar sem dýr eru í búrum skulu hafa tvennar dyr, ytri og innri dyr, og myndi hindrun, þannig að dýrið geti ekki sloppið út þó það losni. Báðar dyr skulu opnast inn á við og lokast sjálfkrafa. Á hurð innri dyra skal vera gluggi eða útsýnisauga. Óheimilt er að nýta svæðið milli dyranna sem skrifstofu eða geymslu.

Hurðir, lásar, lásajárn og lokunarbúnaður skulu ávallt vera í góðu lagi.

Öll búr skulu þannig úr garði gerð að dýr geti ekki brotist út úr þeim.

Gluggar í þeim herbergjum þar sem dýr eru, skulu útbúnir með sérstyrktu gleri eða með vírneti að innan- eða utanverðu. Á opnanlegum gluggum skal vera hindrun úr vírneti eða öðru sambærilegu efni, a.m.k. 2,0 mm í þvermál og hámarksmöskvastærð 5,0 cm x 5,0 cm.


8. gr.
Viðvörunarkerfi.

Í einangrunarstöð skal vera kerfi sem gerir viðvart ef um óeðlilegan reyk, hita eða loftleysi er að ræða. Stöðin skal einnig búin þjófavarnarkerfi.


9. gr.
Aðgengi.

Einungis skulu vera tveir inngangar á ytri vörnum einangrunarstöðvar. Annar skal vera nægilega stór til að bifreiðar komist þar í gegn til losunar á dýrum og aðföngum. Honum skal vera hægt að læsa bæði innan og utan frá. Inngöngudyr fyrir fótgangandi skulu vera sjálflokandi og einungis opnanlegar að utanverðu með lykli.


10. gr.
Merking.

Ytri varnir einangrunarstöðvar skulu merktar greinilega við inngöngudyr og á öllum hliðum, þar sem fram kemur að um einangrunarstöð sé að ræða og að aðgangur sé öllum bannaður nema með sérstöku leyfi.


11. gr.
Byggingar.

Byggingar einangrunarstöðvar skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:

1. Byggingar, staðsetning og starfsemi stöðvarinnar skal hafa hlotið öll nauðsynleg opinber leyfi áður en starfsemi hennar hefst.
2. Við ákvörðun um staðsetningu og við innra skipulag stöðvarinnar skal þess gætt að vernda dýrin gegn hávaða og öðru áreiti og gegn skaða af völdum innréttinga og búnaðar. Vernda skal dýr frá því að skaða hvert annað.
3. Byggingar skulu vera traustbyggðar. Loftræsting skal vera örugg og góð og tengd búnaði sem gerir vart við bilanir. Í vistarverum dýra skal njóta dagsbirtu og skal lýsing vera góð yfir daginn. Ljósabúnaður skal vera þannig staðsettur að hann valdi dýrunum ekki óþægindum. Ekki má hafa stöðuga, sterka lýsingu á allan sólarhringinn. Hitastig má aldrei vera lægra en 7°C og ekki hærra en 30°C, en skal að öðru leyti stillt eftir þörfum dýranna.
4. Vistarverur dýra og innréttingar skulu vera úr efnum sem auðvelt er að þrífa og sótthreinsa.
5. Tré er óheimilt að nota í gólf og skilrúm í svefnrýmum hunda. Tré má nota sem grindarefni fyrir vírnet á útisvæðum og í kattabúr, þ.m.t. hillur, enda sé auðvelt að þrífa það og sótthreinsa.
6. Í einangrunarstöð skal vera:
a) Svæði til móttöku dýra, sem er þannig úr garði gert að dýrin geti ekki sloppið út.
b) Aðskildar deildir fyrir hunda og ketti.
c) Sérstök aðstaða til skoðunar, meðhöndlunar og umhirðu dýra.
d) Sérstök fóðurgeymsla og þvottaaðstaða til þrifa á fóður- og drykkjarílátum, búrum, innanstokksmunum o.s.frv.
e) Þvottahús með þvottavél til að þvo dýnur, ábreiður, hlífðarfatnað, handklæði og allt annað tau sem notað er í stöðinni.
f) Sérstök starfsmannaaðstaða og fatageymslur.


12. gr.
Búr, innréttingar o.fl.

Hvert búr, ætlað jafnt hundum sem köttum, skal vera sjálfstæð manngeng eining. Gólf í búrum skulu vera upphituð, vatnsþétt og úr efnum sem ekki eru hál en þola þrif og sótthreinsun. Gólf búra skulu vera vatnsþétt og með vatnshalla að niðurfalli og þannig útbúin að þvag eða annar vökvi geti ekki borist frá einu búri til annars.

Ekki má vera gras eða möl á þeim hluta búrsins sem utandyra er. Veggir í svefn- og hvíldarhluta búranna skulu vera úr vatnsheldu efni.

Vistarverur dýra skal þrífa daglega.

A. Búr fyrir hunda skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
1. Hverju búri skal skipt í annars vegar svefn- og hvíldarhluta og hins vegar samliggjandi útisvæði. Op á milli svæðanna skal búið lokubúnaði sem kemur í veg fyrir kulda og dragsúg. Hundarnir skulu hafa dýnur til að liggja á sem eru nægilega stórar og þykkar svo þeir geti legið án óþæginda.
2. Lágmarksstærðir búra fyrir einstaka hunda skulu vera:
Fyrir hunda allt að 40 cm á herðakamb: Svefn- og hvíldarhluti: 1 m2, engin hlið styttri en 90 cm. Útisvæði: 3,7 m2, engin hlið styttri en 90 cm.
Fyrir hunda 40-65 cm á herðakamb: Svefn- og hvíldarhluti: 1,5 m2, engin hlið styttri en 120 cm. Útisvæði: 7,4 m2, engin hlið styttri en 120 cm.
Fyrir hunda stærri en 65 cm á herðakamb: Svefn- og hvíldarhluti: 3 m2, engin hlið styttri en 2,3 m. Útisvæði: 8,4 m2, engin hlið styttri en 120 cm.
Heimilt er að hafa tvo hunda saman í búri hafi þeir verið fluttir saman til landsins og þekkist. Gólfrými í búri skal aukið um 50% fyrir hvern hund umfram einn.
Allt búrið, bæði svefn- og hvíldarhluti og útisvæði skal vera a.m.k. 180 cm á hæð.
3. Veggir skulu vera úr traustu efni í a.m.k. 1 m hæð frá gólfi, þar fyrir ofan má nota vírnet sem er a.m.k. 2 mm í þvermál og möskvastærð undir 5 cm. Sé vírnet á milli tveggja búra skal vera bil á milli sem hindrar að hundarnir snertist. Liggi búrið ekki að öðru búri má veggur útisvæðis vera úr vírneti. Þak, eða sambærilegt skjól, skal vera á hluta útisvæðis til að verja hundinn gegn sól og veðrum.
4. Búr skulu þannig hönnuð að hundarnir sjái út úr þeim og skal útsýnið tryggja þeim sjónræna örvun.

B.

Búr fyrir ketti skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
1. Búr fyrir einn kött skal vera a.m.k. 1,0 m2 og engin hlið styttri en 90 cm. Séu fleiri kettir saman í búri skal reikna 0,75 m2 í gólfrými fyrir hvern kött umfram einn. Lofthæð skal vera a.m.k. 180 cm. Kettir skulu hafa dýnur til að liggja á sem eru nægilega stórar og þykkar svo þeir geti legið án óþæginda.
2. Í hverju búri skal vera hilla til að liggja á. Hillan skal vera í a.m.k. 90 cm hæð frá gólfi.
3. Í búrinu skal vera a.m.k. 1 kassi með kattasandi. Allan kattasaur skal fjarlægja daglega.
4. Í búrinu skal vera klóskerpa.
5. Kettirnir skulu geta séð út úr búrinu og skal útsýnið tryggja þeim sjónræna örvun.
6. Skilrúm milli búra skulu vera heil.
7. Öll vírnet í kattabúrum skulu vera a.m.k. 1,6 mm í þvermál og möskvastærð undir 2,5 cm.
8. Kettir sem vanir eru útivist skulu hafa aðgang að útisvæði eða fá að koma út daglega.


13. gr.
Móttaka og útskrift dýra.

Tekið skal á móti dýrum á innflutningsstað og þau flutt í einangrunarstöð á fyrirfram ákveðnum dögum, sem yfirdýralækni og héraðsdýralækni er tilkynnt um með a.m.k. viku fyrirvara.

Öll dýr sem dvelja samtímis í stöðinni skulu tekin inn á þriggja til fimm daga tímabili og útskrifuð á þriggja til fimm daga tímabili 28 dögum síðar.


14. gr.
Flutningur dýra frá innflutningsstaðtil einangrunarstöðvar.

Einungis þeir sem uppfylla skilyrði reglugerðar þessarar og fengið hafa leyfi landbúnaðarráðuneytisins samkvæmt henni, hafa heimild til flutnings dýra frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar.

Yfirdýralæknir skal setja flutningsaðila verklagsreglur.

A. Bifreið sem notuð er til flutninga á dýrum frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1. Læsingar á öllum hurðum bifreiðarinnar skulu vera í lagi.
2. Yfirborð hliða, gólfs og þaks þess rýmis sem búrin eru höfð í skal vera þannig að auðvelt sé að þrífa og sótthreinsa það.
3. Tækjabúnaður til að halda hitastigi stöðugu í samræmi við þarfir dýranna skal vera til staðar.
4. Tækjabúnaður til að tryggja góða loftræstingu skal vera til staðar og í lagi.
5. Gólf sem búr eru staðsett á skal einangrað þannig að dýrin verði sem minnst vör við hristing og titring.
6. Ökumaður skal geta fylgst með dýrunum í baksýnisspegli eða með myndavél.
7. Búnaður til að festa búrin niður skal vera til staðar og í lagi.
8. Flutningsrými og stjórnrými bifreiðarinnar skulu fullkomlega aðskilin.
9. Í bifreiðinni skal vera búnaður til skyndihjálpar sem inniheldur a.m.k. vatn, sápu, sótthreinsiefni og sárabindi.
10. Óheimilt er að nota bifreiðina til flutninga á öðrum dýrum en þeim sem flytja á frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar.

B.

Búr sem dýr eru flutt í frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar skulu uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um innflutning gæludýra og hundasæðis.

C.

Þegar dýr er sótt á innflutningsstað skal eftirfarandi reglum fylgt:
1. Dýrið skal sótt eigi síðar en 6 klukkustundum eftir komu þess til landsins. Ef óviðráðanlegar aðstæður koma í veg fyrir þetta skal flutningsaðili tilkynna það til héraðsdýralæknis, sem tekur ávörðun um hvernig málið skuli leyst.
2. Þegar dýr er sótt skal flutningsaðili framvísa afriti af innflutningsleyfi þess.
3. Héraðsdýralæknir eða fulltrúi hans og tollverðir skulu bera saman frumrit innflutningsleyfisins og þess afrits sem flutningsaðili vísar fram og veita leyfi til afhendingar ef allt er í lagi.

D.

Við flutning á dýrum frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar skal eftirfarandi reglum fylgt:
1. Dýrið skal flutt í búri sínu beint úr einangrunaraðstöðu í flutningabifreiðina.
2. Þannig skal gengið frá búrinu að það geti ekki oltið.
3. Óheimilt er að hleypa dýrinu út úr búrinu á meðan á flutningi stendur.
4. Tryggt skal að dýrin komist ekki í snertingu við önnur dýr eða fólk.
5. Allar dyr bifreiðarinnar skulu lokaðar og hurðir læstar á meðan á flutningi stendur.
6. Tryggt skal að hitastig í flutningsrými fari ekki niður fyrir 7°C og ekki yfir 30°C.
7. Farið skal með dýrið rakleiðis í viðkomandi einangrunarstöð. Flutningur dýrs frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar má ekki taka lengri tíma en 6 klukkustundir. Flutningsaðila er skylt að tilkynna héraðsdýralækni ef af óviðráðanlegum ástæðum reynist ekki unnt að flytja dýrið til einangrunarstöðvar innan tilskilins tíma. Héraðsdýralæknir tekur ákvörðun um hvernig við skuli brugðist.
8. Þurfi dýrið að fara hluta leiðar til einangrunarstöðvar með innanlandsflugi, skal það flutt í búrinu úr bílnum rakleiðis inn í flugvélina. Þegar á áfangastað er komið skal búrið afhent flutningsaðila sem leyfi hefur samkvæmt reglugerð þessari og flutt úr flugvél rakleiðis í flutningabifreið.
9. Þurfi dýrið að fara hluta leiðar í einangrunarstöð með farþegaferju sem tekur ekki bifreiðar, skal það flutt í búrinu úr bílnum rakleiðis inn í sérstakt herbergi í ferjunni. Einungis flutningsaðili, skipstjóri eða ábyrgur aðili af hálfu útgerðaraðila ferjunnar skal hafa aðgang að herberginu. Þegar á áfangastað er komið skal dýrið flutt rakleiðis í einangrunarstöð með sérstakri bifreið, sbr.10. tl. A-liðar.
10. Þegar í einangrunarstöð er komið skal flutningabifreiðinni ekið inn fyrir ysta vegg eða girðingu stöðvarinnar og hliði lokað. Síðan skal dýrið flutt í búrinu inn í stöðvarhúsið.
11. Að flutningi loknum skal bifreiðin þvegin og sótthreinsuð að innan.

Flutningsaðili skal tilkynna um bit og klór dýrs í flutningi til héraðsdýralæknis, sem skal tryggja að sá sem bitinn var eða klóraður fái læknisaðstoð.

Flutningsaðili skal skrá alla flutninga á dýrum frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar, þar sem fram kemur tegund dýrs, nafn og skráningarnúmer, nafn eiganda, staður og stund, hvaðan ekið var og hvert. Einnig skal hann skrá öll frávik frá eðlilegum gangi flutnings.


15. gr.
Móttaka dýra.

Við móttöku dýra skal þess gætt að ávallt séu tvær hindranir milli dýrs og svæðis utan einangrunarstöðvar til að hindra strok. Kettir skulu hafðir í flutningsbúrum alla leið inn í einangrunarstöð.

Dýralæknir einangrunarstöðvar skal framkvæma heilbrigðisskoðun á dýrunum og meðhöndla þau samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, innan þriggja daga frá komu þeirra í einangrunarstöð. Meti dýralæknirinn dýr óhæft til að vera í stöðinni, skal hann umsvifalaust tilkynna það eiganda þess og héraðsdýralækni sem sker úr um áframhaldandi málsmeðferð.

Við innritun dýrs í einangrun, skal eigandi gera skriflega grein fyrir sérstökum aðstæðum sem taka þarf tillit til, s.s. fóðrunar. Komi upp vandamál á einangrunartímanum, t.d. vegna dýraverndarsjónarmiða, skal umsjónarmaður einangrunarstöðvar tilkynna það héraðsdýralækni sem sker úr um framhald málsins.


16. gr.
Útskrift dýra.

Héraðsdýralæknir, eða fulltrúi hans útskrifa dýr úr einangrun. Hann, skal skoða dýrin á síðustu þremur dögum einangrunartímans og sannreyna og staðfesta að farið hafi verið eftir öllum ákvæðum reglugerða um innflutning og einangrun gæludýra. Dýraeigendur skulu upplýstir um niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á dýrunum.


17. gr.
Umhirða og fóðrun.

Á einangrunartímanum skulu dýrin fóðruð og hirt daglega og skal fóðrun hagað eftir þörfum hvers dýrs.

Nema annað sé sérstaklega ákveðið skal fóðra ketti og smáhunda tvisvar á dag, en aðra hunda a.m.k. einu sinni á dag.

Deili tvö eða fleiri dýr búri skal séð til þess að þau fái öll nægjanlegt magn fóðurs. Dýrunum skal stöðugt séð fyrir hreinu drykkjarvatni. Vigta skal dýrin tvisvar í viku allan tímann sem þau dvelja í einangrunarstöð.

Reglulega skal kemba dýrunum og klippa klær hunda.


18. gr.
Rannsóknir og lyfjameðhöndlun.

Innan þriggja daga frá komu dýra í einangrunarstöð skal dýralæknir stöðvarinnar taka úr þeim öll nauðsynleg sýni eftir nánari fyrirmælum yfirdýralæknis og meðhöndla dýrin síðan gegn sullaveikifári (bandorminum Echinococcus multilocularis) og öðrum inn- og útvortis sníkjudýrum.

Innan þriggja daga fyrir brottför úr einangrunarstöð skal dýralæknir einangrunarstöðvar meðhöndla dýrin gegn inn- og útvortis sníkjudýrum. Saursýni skulu rannsökuð m.t.t. innvortis sníkjudýra á rannsóknarstofu sem yfirdýralæknir viðurkennir.


19. gr.
Afþreying.

Dýrum sem dvelja í einangrunarstöð skal daglega séð fyrir afþreyingu, sem miðast við tegund og aldur.


20. gr.
Skýrsluhald.

Halda skal skrá fyrir hvert dýr um eftirfarandi upplýsingar:

1. Lýsingu á dýrinu, nafn þess, örmerkisnúmer, nafn og heimilisfang eiganda.
2. Útflutningsland.
3. Dagsetningu komu og brottfarar dýrsins til og frá einangrunarstöð.
4. Upplýsingar frá eiganda dýrsins eða dýralækni um fyrri sjúkdóma, lyfjameðhöndlanir o.s.frv.
5. Upplýsingar um allar vigtanir, matarlyst, geðsveiflur o.s.frv.
6. Skrá yfir hirðingu og afþreyingu.
7. Upplýsingar um veikindi og lyfjameðhöndlanir.
8. Upplýsingar um flutninga innan einangrunarstöðvar.

Skýrslur um einstök dýr skulu geymdar í einangrunarstöðinni í 2 ár eftir brottför dýrsins og getur eigandi dýrsins fengið afrit þeirra óski hann þess.


21. gr.
Vöktun og eftirlit með dýrum.

Eftirlit skal haft með dýrum í einangrunarstöð á a.m.k. 4 tíma fresti yfir daginn og skulu dýrin ekki vera án eftirlits í meira en 12 tíma að nóttunni. Vakthafandi starfsmaður skal geta verið kominn í einangrunarstöð innan 5 mínútna eftir að viðvörunarkerfi gerir aðvart um að eitthvað sé að.

Starfsfólk skal hafa daglegt eftirlit með heilbrigði dýranna. Dýralækni einangrunarstöðvarinnar skal tilkynnt tafarlaust um dýr sem sýna einkenni um veikindi, breytta hegðun eða óróleika.


22. gr.
Sjúkdómar og dauðsföll

Eigendum og héraðsdýralækni skal tilkynnt um veikindi dýra innan 24 tíma. Dýralæknir einangrunarstöðvar skal skoða dýrið og meðhöndla ef þörf krefur, á kostnað eiganda.

Þurfi að flytja dýr út af einangrunarstöð vegna sérstakra aðgerða skal dýralæknir stöðvarinnar leita samþykkis héraðsdýralæknis fyrirfram.

Dauða dýra skal tafarlaust tilkynna eigendum og héraðsdýralækni. Umsjónarmaður stöðvar skal sjá til þess að dýrin verði krufin og orsök dauða þeirra fundin. Kostnaður vegna krufningarinnar skal greiddur af yfirdýralækni.

Einangrunarstöð ber ábyrgð á dýrunum meðan þau eru í einangrun eftir almennum reglum íslensks skaðabótaréttar. Mjög verðmæt dýr ber eiganda að tryggja sérstaklega.


23. gr.
Almennar hreinlætisreglur og smitvarnir.

Starfsfólk einangrunarstöðvar skal klæðast sérstökum hlífðarfatnaði sem einungis er notaður innan hennar. Skipt skal um fatnað í sérstöku fataskiptarými sem staðsett skal við inngang á það svæði einangrunarstöðvar sem starfsfólki einu er heimill aðgangur að. Starfsfólk skal fara í sturtu og sótthreinsa sig við brottför úr stöðinni til að hindra dreifingu smitefna frá henni.

Eftir hvert tímabil sem dýr dvelja í einangrunarstöð skal stöðin þrifin og sótthreinsuð og látin standa auð í a.m.k. tvo sólarhringa áður en ný sending dýra er tekin inn.

Verklagsreglur um þrif og sótthreinsun og umhirðu dýranna skulu samþykktar af yfirdýralækni.

Komi upp grunur um smitsjúkdóm á einangrunarstöð skal dýralæknir stöðvarinnar tilkynna héraðsdýralækni það án tafar. Dýralæknir stöðvarinnar, eða staðgengill hans, skal vera aðgengilegur allan sólarhringinn vegna neyðartilfella.


24. gr.
Meðferð úrgangs.

Um meðferð úrgangs fer eftir reglugerð nr. 805/1999, um úrgang. Saur dýra í einangrunarstöð og skólp skal leitt í sérstaka rotþró.


25. gr.
Fræðsla starfsfólks.

Starfsfólk einangrunarstöðvar skal frætt um einkenni og afleiðingar hundaæðis svo og um varnir gegn smiti almennt.


26. gr.
Dýralæknir einangrunarstöðvar.

Einangrunarstöð skal tilnefna sérstakan dýralækni, einn eða fleiri eftir þörfum og tilkynna það yfirdýralækni.

Dýralæknir einangrunarstöðvar skal halda skrá um heilsufar og fjölda dýra í einangrunarstöð hverju sinni og vitja sjúkra dýra og meðhöndla ef þörf krefur. Dýralæknir einangrunarstöðvar skal senda tilkynningu um grun um smitsjúkdóm og skal hún vera samkvæmt viðbragðsáætlunum yfirdýralæknis á hverjum tíma.


III. KAFLI
Sóttkví.
27. gr.
Sóttkví.
Innflutningur fiska, vatnadýra, nagdýra, kanína og búrfugla.

Innflytjendur fiska, vatnadýra, nagdýra, kanína og búrfugla skulu hafa aðstöðu til einangrunar sem yfirdýralæknir samþykkir og ber hann jafnframt ábyrgð á nauðsynlegu eftirliti.

Sóttkví hjá verslunaraðilum skal vera lokað rými þar sem tiltekinn starfsmaður ber ábyrgð á allri umönnun dýra og umgengni og hefur einn aðgang að sóttkvínni. Starfsmaður skal nota sérstakan hlífðarfatnað við störf sín í sóttkvínni sem ekki er notaður utan hennar. Starfsmaður skal gæta fyllsta hreinlætis, m.a. skal hann ætíð þvo og sótthreinsa hendur sínar að loknum störfum sínum í sóttkvínni.

Nægilegt búrarými skal vera til staðar, loftræsting og niðurfall. Fóðurleifum, sjálfdauðum dýrum og öðru sem dýrin leggja frá sér skal safnað saman og fargað í samræmi við ákvæði 24. gr. reglugerðar þessarar. Á milli sendinga skal rýmið þrifið og sótthreinsað.

Sóttkví hjá einkaaðilum skal uppfylla ofangreind skilyrði eftir því sem við á, þó er ekki krafist lokaðs rýmis.

Ekki mega vera önnur dýr á heimilinu meðan á einangrunartíma í heimasóttkví stendur.

Aðilar sem sinna dýrum í sóttkví skulu fara eftir verklagsreglum yfirdýralæknis við alla umgengni og umönnun dýranna.


IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.
28. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, ásamt síðari breytingum og lögum nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum og öðlast þegar gildi.


29. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.

Einangrunarstöðvar sem starfræktar eru við gildistöku reglugerðar þessarar og ekki uppfylla ákvæði um byggingar og innréttingar skal gefinn frestur til 1. júlí 2004 til að uppfylla þau ákvæði er um ræðir.


Landbúnaðarráðuneytinu, 11. júní 2003.

Guðni Ágústsson.
Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica