Landbúnaðarráðuneyti

370/2002

Reglugerð um beingreiðslur í garðyrkju árið 2002. - Brottfallin

I. KAFLI
Heildarfjárhæð beingreiðslna, framkvæmd og skipting milli afurða.
1. gr.
Heildarfjárhæð og framkvæmd beingreiðslna.

Árið 2002 skal greiða beingreiðslur að fjárhæð 195 milljónir kr. úr ríkissjóði til framleiðenda á gúrkum, tómötum og papriku eftir nánari ákvæðum í þessari reglugerð. Fjárhæðin skiptist upp eftir áðurnefndum tegundum og greiðist til framleiðenda miðað við selt magn af þessum afurðum.

Bændasamtök Íslands hafa umsjón með og annast framkvæmd beingreiðslna á árinu 2002.


2. gr.
Skipting beingreiðslna milli afurða.

Heildarfjárhæð beingreiðslna skiptist á afurðir sem hér segir:

a) Tómatar (að meðtöldum kirsuberja-, kjöt- og klasatómötum) alls 81 milljón kr.
b) Gúrkur alls 74 milljónir kr.
c) Paprika alls 40 milljónir kr.


3. gr.
Útreikningur beingreiðslna á afurðaeiningar.

Heildarfjárhæð beingreiðslna sem er til ráðstöfunar fyrir hverja afurð samkvæmt 2. gr. skal deilt á selt magn innan ársins, frá og með 1. janúar 2002 að telja. Flokka skal gúrkur, tómata og papriku eftir flokkunarreglum Sambands garðyrkjubænda um gæðaflokkun þessara afurða og skulu beingreiðslur einungis greiddar út á selt magn afurða sem fara í fyrsta flokk.

Beingreiðslur sem koma á tómata skulu ákvarðaðar þannig að á hvert kg tómata sem seldir eru í maí greiðast tvöfalt hærri beingreiðslur en á hvert kg selt í öðrum mánuðum ársins.

Framkvæmdanefnd búvörusamninga gerir áætlun að fengnum upplýsingum frá Bændasamtökum Íslands um sölumagn þessara afurða yfir árið. Áætla skal beingreiðslur pr. kg miðað við áætlað sölumagn og greiða 80% af áætluðum beingreiðslum pr. kg sem fyrstu greiðslu eftir sölu hvers mánaðar.

Við lokauppgjör samkvæmt 12. gr. skal finna út beingreiðslur á hvert kg afurðar miðað við heildarfjárhæð beingreiðslna samkvæmt 2. gr. með því að deila þeim á það magn, sem staðfest er að selt hafi verið á árinu og skulu þær greiddar framleiðendum að frádregnum þeim greiðslum sem fram hafa farið. Ef upp kemur ágreiningur um rétt til beingreiðslna skulu þeir fjármunir sem um er deilt ekki koma til greiðslu við lokauppgjör fyrr en leyst hefur verið úr ágreiningnum.


4. gr.
Endurskoðun á einingaverði beingreiðslna.

Bændasamtök Íslands skulu tvisvar á árinu 2002, fyrir 1. júlí og fyrir 1. október endurskoða spár um framleiðslumagn ársins og á grundvelli þess gera tillögur til framkvæmdanefndar búvörusamninga um breytingar á fyrirframgreiðslu á selda einingu sbr. 3. gr. Ef til lækkunar kemur á beingreiðslum á einingu afurðar til hvers handhafa skulu þær endurreiknaðar frá upphafi árs í samræmi við breytingar á einingaverðum á þann hátt að til útborgunar á árinu komi að hámarki 88% af áætluðum beingreiðslum á einingu við endurskoðun 1. júlí. Við endurskoðun 1. október skal breyta fyrirframgreiðslum í 93% af áætluðum beingreiðslum á einingu. Bændasamtök Íslands tilkynna handhöfum beingreiðslna þessar ákvarðanir hverju sinni.


II. KAFLI
Réttur til beingreiðslna, umsóknir, gjalddagar, ofgreiddar beingreiðslur o.fl.
5. gr.
Réttur til beingreiðslna.

Réttur til beingreiðslna árið 2002 er bundinn því skilyrði að framleiðsla á gúrkum, tómötum eða papriku sé hafin 1. mars 2002 á því garðyrkjubýli sem sótt er um beingreiðslur vegna, eða vörutegundin hafi verið framleidd þar á árinu 2001. Þessi réttur er bundinn við framleiðslustað en ekki framleiðanda. Með garðyrkjubýli er hér átt við lögaðila eða býli með virðisaukaskattskylda veltu, sem framleiðir grænmeti (útirækt/ylrækt), skrautjurtir, garðplöntur eða tré og runna.


6. gr.
Umsóknir.

Þeir sem vilja öðlast rétt til beingreiðslna að uppfylltum skilyrðum, sbr. 5. gr. skulu senda umsókn til Bændasamtaka Íslands eigi síðar en 7. júní 2002. Hverri umsókn skal fylgja útskrift úr tölvubókhaldi er beri með sér færslur á tekjulykla í virðisaukaskattsbókhaldi ásamt ljósriti af virðisaukaskattskýrslum þar sem sönnuð er virðisaukaskattskyld framleiðsla áðurnefndra afurða á árinu 2001. Sé tölvubókhald ekki fært skal leggja fram ljósrit af tekjusíðum virðisaukaskattsbókhalds og afrit (ljósrit) af afreikningum eða sölunótum er sýni framleiðslu á gúrkum, papriku eða tómötum á áðurnefndu tímabili. Einnig upplýsingar um selt magn í I. flokki og ræktunarflatarmál, eftir tegundum á árinu 2001.

Þá skal umsækjandi beingreiðslna á garðyrkjubýli sem hefur hafið framleiðslu fyrir 1. mars árið 2002, leggja fram sömu gögn um sölu afurða og áður eru nefnd sé sala hafin en að öðrum kosti sanna fyrir Bændasamtökum Íslands að sáning til framleiðslu þessara afurða hafi farið fram fyrir 1. mars. Þá skulu umsækjendur gera grein fyrir flatarmáli sem er ætlað til ræktunar fyrir hverja tegund og áætluðu framleiðslumagni hverrar tegundar árið 2002.

Ef fullnægjandi gögnum samkvæmt 1.–2. mgr. er ekki skilað á réttum tíma verða beingreiðslur ekki greiddar fyrr en framleiðendur hafa gert úrbætur.


7. gr.
Handhafar beingreiðslna.

Handhafi beingreiðslna er ábúandi lögbýlis eða einstaklingur/lögaðili sem stendur að rekstri garðyrkjubýlis. Á hverju garðyrkjubýli skal einungis vera einn handhafi beingreiðslna.Þó er heimilt þegar um fleiri sjálfstæða rekstraraðila er að ræða að skrá þá sérstaklega. Sjálfstæður rekstraraðili telst sá einn sem hefur sjálfstætt virðisaukaskattsuppgjör.

Tilkynna skal Bændasamtökum Íslands án tafar um breytingar á handhöfum beingreiðslna.

Réttur til beingreiðslna er bundinn við handhafa. Honum er óheimilt að framvísa þeim beingreiðslum sem honum ber til annars aðila.

Bændasamtök Íslands halda skrá yfir handhafa beingreiðslna.


8. gr.
Gjalddagar beingreiðslna.

Gjalddagi beingreiðslna er 1. hvers mánaðar vegna sölu næstsíðasta mánaðar að því tilskildu að gögnum vegna sölu sé skilað á réttum tíma, sbr. 11. gr. Berist gögn síðar frestast afgreiðsla beingreiðslna til næsta gjalddaga.


9. gr.
Ofgreiddar beingreiðslur.

Framleiðendur sem hafa tekið við beingreiðslum á grundvelli vísvitandi rangrar upplýsingagjafar skulu endurgreiða ofteknar beingreiðslur með 50% álagi. Ef til þess kemur að úrskurða þurfi um rétt til beingreiðslna skulu Bændasamtök Íslands halda eftir af beingreiðslum til framleiðandans þeirri fjárhæð sem ágreiningur er um að viðbættu 50% álagi.


10. gr.
Viðskipti sem réttur til beingreiðslna takmarkast við.

Sala afurða veitir aðeins rétt til beingreiðslna sé kaupandi bókhaldsskyldur hvort sem um er að ræða kaup til eigin rekstrar eða til endursölu. Sömu reglur gilda um umboðssölu. Framleiðandi getur einungis öðlast rétt til beingreiðslna með sölu eigin framleiðsluafurða en ekki með sölu á afurðum sem hann hefur keypt af öðrum. Réttur framleiðanda til beingreiðslna fellur niður annist hann kaup á gúrkum, tómötum eða papriku til eigin rekstrar, endursölu eða umboðssölu.


III. KAFLI
Upplýsingar og gögn um sölu afurða o.fl.
11. gr.
Upplýsingar og gögn sem skila ber mánaðarlega.

Handhafar beingreiðslna skulu senda Bændasamtökum Íslands mánaðarlega eftirfarandi upplýsingar og gögn eigi síðar en 12. næsta mánaðar eftir að sala fer fram:

1. Nafn, heimilisfang og kennitölu handhafa beingreiðslna ásamt virðisaukaskattsnúmeri og landnúmeri garðyrkjubýlis.
2. Nafn, heimilisfang og kennitölu kaupanda ásamt virðisaukaskattsnúmeri.
3. Afreikninga eða sölunótur sem bera með sér tegund afurðar, selt magn í kg, skiptingu magns eftir gæðaflokkum, verð á kg fyrir hverja afurðaeiningu og verðmæti alls. Séu þessar upplýsingar sendar á rafrænu formi er ekki skylt að afreikningar eða sölunótur fylgi, aðeins að þau séu til staðar og aðgengileg sé eftir þeim leitað og að viðeigandi fylgiskjalsnúmer sé skráð og komi fram.


Þau gögn sem þannig eru frágengin skulu staðfest með undirritun eða á annan fullnægjandi hátt, af eða fyrir hönd viðkomandi handhafa beingreiðslna. Bændasamtök Íslands geta hvenær sem er óskað eftir aðgangi að frumgögnum til staðfestingar. Handhafa beingreiðslna er skylt að halda eftir afriti af gögnum sendum Bændasamtökum Íslands til að vinna lokauppgjör ársins eftir, sbr. 4. mgr. 3. gr. og 12. gr.


12. gr.
Staðfesting lokauppgjörs fyrir árið.

Bændasamtök Íslands skulu fyrir 1. mars 2003 ljúka uppgjöri fyrir árið 2002. Hver framleiðandi, sem hlotið hefur beingreiðslur á árinu skal senda Bændasamtökum Íslands fyrir 31. janúar 2003 heildaruppgjör fyrir árið staðfest af löggiltum endurskoðanda. Uppgjörið skal sýna selt magn af gúrkum, tómötum og/eða papriku eftir tegundum, afbrigðum og gæðaflokkum. Komi fram misræmi frá áður innsendum gögnum (afreikningum og sölunótum) skal leggja fram afrit af þeim bókhaldsgögnum sem standa þar að baki og gerð grein fyrir leiðréttingum.

Við lokauppgjör reikna Bændasamtök Íslands út og gera upp beingreiðslur á kg af gúrkum, tómötum og papriku, eftir seldu magni á árinu 2002. Þessir útreikningar skulu hljóta staðfestingu framkvæmdanefndar búvörusamninga áður en lokauppgjör fer fram.

Við lokauppgjör skal halda eftir fjárhæðum er svara til krafna vegna ágreinings sem vísað hefur verið til úrskurðar hjá úrskurðarnefnd, sbr. 13. gr.


IV. KAFLI
Málskot.
13. gr.
Málskot.

Ágreiningi um rétt til beingreiðslna er heimilt að skjóta til þriggja manna úrskurðarnefndar samkvæmt 42. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum.


14. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.


Landbúnaðarráðuneytinu, 22. maí 2002.

Guðni Ágústsson.
Sigríður Norðmann.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica