Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

897/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 130/2016, um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara.

1. gr.

Við ákvæði 31. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Með reglugerð þessari öðlast gildi framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1 frá 3. janúar 2017 um verklagsreglur um auðkenningu fara samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/53/ESB um skemmtibáta og einmenningsför á sjó samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/2017 frá 17. mars 2017 um breytingu á II. viðauka (tæknilegar reglu­gerðir, staðlar, prófanir og vottun). Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 31 frá 18. maí 2017, bls. 105-109.

2. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. og 4. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003 um eftirlit með skipum, öðlast þegar gildi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 9. október 2017.

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Björn Freyr Björnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica